1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 24, 2013

 Xn-cp-h-\-´-]p-cw: -hn-tZ-i-¯p-\n-óv Ab-bv¡pó ]p-Xp-]p-¯³ km-[-\-§Ä-¡v H-«pw Ip-d-hñ Uyq-«n A-Sn-¡p-ó-Xv. C-Xv H-gn-hm-¡m³ Xn-cp-h-\-´-]p-cw hn-am-\-¯mh-fw tI-{µo-I-cn-¨v H-cp kw-Lw ]pXn-b amÀ-¤w I-sï-¯n-bn-cn-¡póp. ]p-Xnb km-[-\-§Ä Ivfn-b-dnw-Kv G-P³-kn h-gn ImÀ-tKm-bn-te-¡v Ab-bv¡pw.- F-ómð C-Xv “-bq-kvUv’ (D-]-tbm-Kn-¨-Xv) -Fó t]-cn-em-bn-cn-¡pw A-b-bv¡p-I. C-Xv i-cn-bm-sW-óp h-cp-¯m³ km-[-\-§-fnð H-«n-¨n-cn-¡pó ]vfm-kvän-t¡m a-täm sN-dp-Xm-bn H-óv Cf-¡n-¡-f-bpw.- A-{X X-só. hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se ]-cn-tim-[-\m D-tZym-K-kvYÀ-¡v C-Xp Im-Wp-t¼mÄ X-só A-dn-bp-I-bpw sN-¿mw.- km-[-\-¯n-sâ tam-Uð ]-cn-tim-[n-¨mð am-{Xw a-Xn. A-dn-ªn-sñ-óp \-Sn-¡m-\pw h-enb _p-²n-ap-s«m-óp-an-ñ. A-hÀ km-h-[m-\w I-®-S-bv-¡pw. km-am-\yw sIm-Åm-hpó H-cp I-®-S-¸n-\v D-tZym-K-Ø-cpsS Io-i-b-§v \n-d-bpw.-

I-®-S-bv¡ð Hm-tcm Zn-h-k-hpw Iq-Sn-¡q-Sn h-óp. A-§n-§v Nn-ñd ]-cm-Xn-I-fpw D-bÀ-óp. -hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se “AÔòm-cm-‘b D-tZym-K-kvY-cp-sS IY kn.-_n.sF-bp-sS sN-hn-bn-epw F-¯n. – -C-Xp-Iq-Sn t\m-¡m-\m-Wv Xn-cp-h-\-´-]p-cw, sIm-¨n, tIm-gn-t¡m-Sv hn-am-\-¯m-h-f-§-fn-se ImÀ-tKm hn-`m-K-¯nð ]-cn-tim-[\ \S-¯m³ kn.-_n.-sF I-gnª Zn-h-kw F-¯n-b-Xv.- a-säm-cp hn-h-cw Iq-Sn e-`n-¨n-cp-óp. -hn-tZ-i-¯p \n-ópÅ H-cm-fp-sS ]m-kvt]mÀ-«v \-¼-cnð Ab-bv¡pó km-[-\-§Ä A-bmÄ-¡p th-ïn B-hn-ñ. A-Xv a-dn-¨p-hnð-¡m³ th-ïn A-b-bv¡p-ó-Xm-Wv. ]m-kvt]mÀ-«v \-¼À \ð-Ipó tPm-en am-{X-ta A-bmÄ-¡p-ïm-hq. _m-¡n-sbm-s¡ I-Å-¡-S-¯v GP-âp-amÀ t\m-¡n-t¡m-fpw. -\-¼À sIm-Sp-¡p-ó-Xn-\v H-cp XpI ]m-kvt]mÀ-«p-Im-c-\v \ð-Ipw. – hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se ImÀ-tKm-bnð \n-óv F-¯pó km-[-\-§Ä Ivfn-b-dnw-Kv G-P³-kn F-Sp-¯v F-¯n-t¡ï B-fp-I-fp-sS ho-«p-]-Sn-¡ð sIm-ïp-sN-óv sIm-Sp-¡pw. Xn-cp-h-\-´-]p-cw hn-am-\-¯m-h-f-¯nð I-gnª Ip-td \m-fp-I-fm-bn Cu CS-]m-Sv ià-a-ñ.

– -Ivfn-b-dnw-Kv- G-P³-kn-I-fpw I-fw am-än-¨-hn-«n. hn-tZ-i-¯p-\n-óv C¯-c-¯nð sIm-ïp-h-cpó km-[-\-§Ä a-äv hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð Cd-¡n-bmð a-Xn. A-hn-sS \n-óv {S-¡-p-I-fnð Bh-iy-¡mÀ-¡v F-¯n-¨p-sIm-Sp-¡pw.- -F-´m-bm-epw C-t¸m-g-s¯ kn.-_n.-sF sd-bvUn-se I-sï-¯-ep-IÄ F-´m-sW-óv ssh-Im-sX ]p-d-¯p h-cpw.- A-Xn-\p ti-jw am-{X-ta F-s´m-s¡ X-cn-In-S-IÄ-¡m-Wv ]n-Sn ho-W-sX-óv A-dn-bm³ ]-äq. A-Xp I-gn-sª-¦n-epw F-s´-¦n-epw am-ä-ap-ïm-bmð \-óm-bn-cp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.