1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 22, 2013

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v F-Xn-tc cïpw Ið-¸n-¨v t]m-cm-Sp-ó K-h¬-saân-\v a-{´n-k-`-bv-¡p-Ånð- \n-óv X-só F-XnÀ-¸v. sU-]yq-«n {]-[m-\-a-{´n-bpw en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv t\-Xm-hpam-b \n-¡v s¢-¤m-Wv {_n-«o-jv K-h¬-saân-sâ Ip-Sn-tb-ä hn-cp-² \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc {_n-«-\n-te-¡v h-cm³ A-\p-h-Zn-¡n-sñ-ó \n-e-]m-Sv A-SnØm-\ c-ln-X-am-sW-óv \n-¡v s¢-¤v Nq-ïn-¡m«n. C-bp Aw-K-cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw Ip-d-b-¡m-\p-Å K-h¬-saân-sâ B-i-b-¯n-s\ Xm³ F-XnÀ-¡p-ó-Xmbpw \n-¡v s¢-¤v hy-à-am-¡n. C-bp Aw-K-cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw {]-Xn-hÀ-jw 75,000 B-bn ]-cn-an-X-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\v K-h¬-saâv ]-²-Xn-bn-Sp-ó-Xmbn Cu am-kw B-Zyw ]p-d¯m-b H-cp K-h¬-saâv c-l-ky-dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.

A-Sp-¯-am-kw sdm-am-\n-b-bv¡pw _Ä-tK-dn-bv-¡p-ap-Å Ip-Sn-tb-ä-\n-b-{´-Ww A-h-km-\n-¡p-ó-tXm-sS C-hn-sS \n-óv H-cp Ip-Sn-tb-ä-{]-hm-lw X-só D-ïm-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv. F-ómð C-bp cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw {]-Xn-hÀ-jw 75,000 B-bn Ip-d-bv-¡m-\p-f-f Xo-cp-am-\w AÀ-°-c-ln-X-am-Wv F-óv k¬-tU ssSw-kn-\v F-gpXn-b I-¯nð \n-¡v s¢-¤v Nq-ïn-¡m-«p-óp.

C-bp cm-Py-§-fnð \n-óv Ip-Sn-tb-dp-ó-hÀ {_n-«-\n-se-¯n aq-óv am-k-¯n-\v ti-jw am-{X-ta s_-\n-^n-äp-IÄ s¢bnw sN-¿m³ km-[n-¡p-ó X-c-¯n-te-¡v \nb-aw sIm-ïp-h-cm³ {_n-«³ B-tem-Nn-¡p-óp-ïv. AXp-t]m-se X-só tPm-en-In«n-b ti-jw am-{Xw C-hÀ-¡v lu-knw-Kv s_-\n-^n-äv A-\p-h-Zn-¨mð a-Xn-sb-ó Im-cyhpw ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv.

C-¯-cw \n-b-{´-W-§-fn-eq-sS bp-sI-bp-sS Xp-d-óXpw kzm-K-X-a-cp-fp-ó-Xpam-b kz-`mh-s¯ kw-c-£n-¡m³ k-lm-bn-¡pw. F-ómð C-Xn-\v H-cp ]-cn-[n \n-Ý-bn-t¡-ï-Xp-sïópw \n-¡v ss¢-¤v F-gp-Xpóp. C-bp cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡pó-Xv cm-{ão-b-am-bn H-cp ]m-Sv t\-«-§Ä D-ïm-¡p-sa-¦nepw km-¼-Zv hy-h-Ø C-Xn-\v H-cp-]m-Sv hn-e \ð-tI-ïn h-cp-saópw \n-¡v s¢-¤v I-¯nð Nq-ïn-¡m-«n. {_n-«³ C¯-cw \n-b-{´-W-§Ä \-S-¸n-em-¡n amXr-I Im-«p-t¼mÄ a-äv C-bp cm-Py-§-fpw A-Xv ]n-´p-S-cm³ km-[y-X-bp-sïópw Av-Xv C-bp-cm-Py-§-fnð tPm-en-sN-¿p-ó {_o-«o-jp-Im-sc tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-¡p-saópw \n-¡v s¢-¤v hy-à-am¡n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.