1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 26, 2014

sse-_o-cn-b, Kn-\n-b, kntb-d en-tbm¬ F-óo B-{^n-¡³ cm-Py-§-fnð C-Xp-h-sc 660 B-fp-I-fp-sS a-c-W-¯n-\v C-S-bm¡n-b F-t_m-f F-ó amc-I-tcm-Kw B-{^n-¡-bn-se G-ähpw P-\-kw-Jy-tbdn-b ss\-Po-cn-b-bnepw dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp. I-gn-ª-bm-gv-N-bm-Wv F-t_mf tcm-Kw _m-[n-¨ H-cp sse-_o-cn-b³ hw-i-P³ ss\-Po-cn-b-bn-te-¡v F-¯n-bXv. hn-am-\-bm-{X-bv-¡n-S-bnð h-¨m-Wv C-bmÄ-¡v tcm-K-¯n-sâ B-Zy-e-£-W-§Ä I-ïXv. C-bm-sf A-Xn-th-Kw G-Im-´-skñn-te-¡v am-än-sb-¦n-epw Có-se a-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. ss\-Po-cn-b-bnð C-Xm-Zy-am-bn-«m-Wv F-t_mf tcm-Kw dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-ó-Xv.

hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó _m-¡n-bm-{X-¡mÀ-¡v tcm-Kw _m-[n-¨n-«p-tïm F-ó-dn-bm³ A-[n-Ir-XÀ ]cn-tim-[-\ \-S¯n-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. tcm-Kw _m-[n-¨v H-cmÄ a-cn-¨-tXm-sS ss\-Po-cn-bn-bn-te-¡v h-cp-ó Fñm hn-tZ-i-n-IÄ¡pw {]-tXy-In-¨v B-{^n-¡³ cm-Py-§-fn-ep-Å-hÀ-¡v IÀ-i-\ B-tcm-Ky-]cn-tim-[-\-IÄ GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ï. cm-Py-s¯ FbÀ-t]mÀ«v, ko-t]mÀ«v, A-XnÀ-¯n-IÄ, sN-¡v-t]m-kv-äv F-ón-hn-S-§-fnð Pm-{K-Xm \nÀ-t±-iw \ð-In-bn-«p-ïv.

sse-_n-cn-b-bnse km-¼¯n-I a-{´m-e-b-¯nð tPm-en sN-¿p-ó H-cp D-tZym-K-Ø-\m-Wv tcm-Kw _m-[n-¨v ss\-Po-cn-b-bnð h-¨v a-cn-¨-sX-óv- sse-_o-cn-b-bn-se No-^v sa-Un¡ð Hm-^o-kÀ Xn-cn-¨-dn-ªn-«p-ïv. H-cp A-´m-cm-{ã tIm¬-^-d³-knð ]-s¦-Sp-¡m-\m-bn-«m-Wv A-t±-lw ss\-Po-cn-b-bn-te-¡v t]m-b-Xv.

tem-I-¯n-se G-ähpw am-c-Iam-b A-kp-J-§-fp-sS K-W-¯n-em-Wv F-t_m-f-bp-sS Øm\w. C-tXh-sc 660 t]À tcm-Kw _m-[n-¨v a-cn-¨n-«p-ïv. 1093 t]À-¡v tcm-Kw _m-[n-¨-Xm-bn Øn-co-I-cn-¨n-«pïv. kntb-d en-tbm¬, sse-_o-cn-b, Kn-\n-b, ss\-Po-cn-b Xp-S§n-b B-{^n-¡³ cm-Py-§-fn-em-Wv tcm-Kw dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«p-Å-sX-óv temIm-tcm-Ky-kw-L-S-\-bp-sS dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.