1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 16, 2013

tIm-«bw: kq-cy-s\ñn-tI-kn-se aqómw {]-Xn [À-½-cmPs\ ]qP¸pc sk³{Sð Pbnen-se¯n-¨p. tIm-«bs¯ {]tXyI tImSXnbnð lmPcm¡nb [ÀacmPs\ BZyw tIm«bw k_v Pbnen-te-¡m-bn-cp-óp A-b-¨Xv. \S]Sn{Ia§Ä ]qÀ¯nbm¡nb ti-jw C-bm-sf Có-se sshIn-t«msS ]qP¸pcbnte¡p sImïpt]m-bn.
kq-cy-s\ñn-t¡knð F-«p-hÀ-j-am-bn H-fnhnð I-gn-bp-I-bm-bn-cp-ó [À-½-cmP-s\ sh-Ån-bm-gv-N-bm-Wv tIm-«b-¯v \n-óp-Å {]-tXy-I-kw-Lw IÀ-®m-S-Ibnð \nóv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv. tIm«bw tImSXn hn[n¨ Poh]cy´w 2005ð sslt¡mSXn AôphÀjw ITn\XShmbn Ipd¨ncpóp. Cu k-a-b¯-mWv [À-½-cm-P³ H-fnhnð t]m-b-Xv. {]-am-Zam-b tI-kn-se {]-Xn-sb Im-Wm³ am-[y-a-{]-hÀ-¯-Icpw h³ P-\¡q-«-hpam-Wv tImS-Xn h-f¸nð F-¯n-b-Xv. Fómð am[y-a {]-hÀ-¯-I-cp-sS tNm-Zy-§-tfm-Sv CbmÄ {]-Xn-I-cn-¨nñ. tIm«bs¯ {]tXyI tImSXn 2002ð hn[n¨ Poh]cy´w in-£ C-óse ap-Xð CbmÄ A-\p-`-hn-¨p-Xp-S-§n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.