1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 27, 2013

sImð-¡¯: sImð-¡-¯ kq-cy kv-{So-se sI-«n-S-¯n-ep-ïm-b Xo-]n-Sp-¯-¯nð 17t]À sImñ-s¸-«p. a-cn-¨-hcnð H-cp kv-{Xobpw DÄ-s¸-«n-«p-sï-óv t]m-eo-kv ]-dªp. Kp-cp-X-c-am-bn s]m-Å-teäh-sc B-ip-]-{Xnbnð {]-th-in-¸n-¨p. sI-«n-S-¯n-\p-Ånð C-\nbpw B-fp-IÄ Ip-Sp-§n-bn-«p-sï-óv kw-i-bn-¡p-ó-Xm-bn t]m-eo-kv ]-dªp.

]p-eÀ-s¨ 3.50 \m-Wv Xo-]n-Sp-¯-ap-ïm-bXv. Xo-]qÀ-W-ambpw A-W-¨p-sh-¦nepw sI-«n-S-¯n-s³vd Xm-g-s¯ \n-e-bn-ep-Å `£W-im-e-bn-ð \nóv C-t¸mgpw ]p-I h-an-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv. Xm-sg \n-e-bn-em-Wv BZyw A-án_m-[ D-ïm-bXv. sI-«n-S-¯n-te-¡v C-Sp§n-b h-gn-I-fm-b-Xn\mð c-£m-{]-hÀ-¯w \-S-¯m³ G-sd k-a-bw F-Sp¯p. ]p-I-aq-ew ]p-d-t¯-¡p-Å h-gnbpw A-S-ªn-cpóp. Xo-]n-Sp-¯-¯n-s³vd b-YmÀ-° Im-cWw I-ïp-]n-Sn-¡m-\m-bn-«nñ. tjmÀ-«v kÀ-Iyq-«m-Im-sa-ó \n-K-a-\-¯n-em-Wv C-t¸mÄ F-¯n \nð-¡p-óXv. hf-sc ]-g-¡-ap-Å Cu sI-«n-S¯nð C-e-Iv-{Sn-kn-än h-b-dpIÄ kp-c-£n-X-añm-¯ co-Xn-bn-em-Wv ]n-Sn-¸n¨n-cn-¡p-óXv. sI-«n-Sw A-\-[n-Ir-X-am-bn-«p-ÅXm-sW-óv A-án-i-a-\-tk-\m hn-`m-K-¯n-s³v-d Npa-X-e h-ln-¡p-ó a{´n Pm-th-Zv Jm³ ]-dªp. a{´n A-]-I-SØ-ew k-µÀin-¨v Øn-Xn-K-Xn-IÄ hn-e-bn-cp¯n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.