1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 25, 2013

Xn-cp-h-\-´-]p-cw: A-bð ho-«n-se Ip-fn-ko³ H-fn-Iym-ad h-¨v H-¸n-sb-Sp¯ kw-`-h-¯nð k-¦oÀ-® km-t¦-Xn-I-X-bn-te-¡v IS-¡m-\m-Im-sX s]m-eo-kv \-«w Xn-cn-bp-óp. kw-`-h-¯n-\p ]n-ónð Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv hn-Z-Kvt\m hn-Z-Kv[-tcm DÄ-s¸n-«p-sï-óv GI-tZ-iw D-d-¸m-bn-cn-s¡-bm-Wv hn-i-Z-amb A-t\z-j-W-¯n-\v B-cp-sS k-lm-bw tX-S-W-sa-ó-dn-bm-sX s]m-eo-kv ]-I-¨p \nð-¡p-ó-Xv.- ap-«S ac-¸m-e-s¯ ap³ hn.-F-kv.-F-kv.-kn D-tZym-K-kvY-sâ ho-«n-se Ip-fn-ap-dn-bnð H-fn-Iym-ad h-¨v Ip-fn-ko³ \m-fp-I-tfm-fw I-ï kw-`-h-am-Wv ]p-Xnb Xe-§-fn-te-¡v IS-¡p-ó-Xv.

– kw-`-h-hp-am-bn _-\v[-s¸-«va-c-¸m-ew KmÀ-U³-kv d-kn-U³-kv Hm-kn-tb-j³ sP. se-bv³ \-¼À-95 ]W-bnð ho-«nð c-Lp-\m-Yv Fó \m³-¸-Xn \m-ep-Im-c-\mb Ce-Iv{So-jy-s\-bm-Wv s]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. A-bð-hm-kn-bp-sS ho-«n-se Ip-fn-ap-dn-bnð H-fn-Iym-ad h-¨-Xv I-sï-¯n-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv c-Lp-\m-Yn-sâ Ad-kväv.- c-Lp-\m-Yn-sâ ho-«nð \n-óv Iw-]yq-«À lmÀ-Uv Un-kvIv, kn.-Un Xp-S-§n-b-h-bpw s]m-eo-kv ]n-Sn-s¨-Sp-¯p. kz-´w ho-«n-sâ tað-¡q-c-tbm-Sp tNÀ-óv L-Sn-¸n-¨n-cpó ssh-ss^ kw-hn-[m-\w D-]-tbm-Kn-¨v A-Xn-eq-sS Ip-fn-ap-dn-bn-se Zr-iy-§Ä X-sâ Iw-]yq-«-dnð F-¯n-¡p-I-bm-b-Wv C-bmÄ sN-bvX-Xv.

– Im-cy-amb hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X-sbm-óp-an-ñm¯ sh-dpw km-Zm C-e-Iv{So-jy-\m-Wv C-bmÄ.- Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv ta-J-e-bp-am-bn Im-cy-amb _-\v[-sam-ópw C-bmÄ-¡v Cñ.- A-Xn-\mð X-só a-säm-cp I-¼yq-«À hn-Z-Kv[-sâ k-lm-bw C-bmÄ-¡v e-`n-¨n-cn-¡m-sa-óp X-só s]m-eo-kv I-cp-Xp-óp. C-Xn-\p ]n-ónð H-cp kw-Lw X-só D-ïm-Im-sa-óv s]m-eo-kv kw-i-bn-¡p-óp.- C-hn-sS H-cp ho-«nð C-hÀ-¡v H-fn-Iym-ad kvYm-]n-¨v hn-Zq-c-¯n-cp-óv Zr-iy-§Ä ho-£n-¡m-sa-¦nð a-äp ]e {]-tZ-i-§-fn-epw Cu {iw-Je hym-]n-¨p In-S-¡m-sa-ópw \ym-b-am-bn kw-i-bn-¡p-óp-ïv.

– F-ómð C-Xv I-sï-¯m-\pf km-t¦-XnI ]-cn-PvRm-\-sam-ópw A-t\z-jW kw-L-¯n-\v Cñ. ssk-_À sk-ñn-\pw C-¡m-cy-¯nð Im-cy-am-bn H-ópw sN-¿m-\n-ñ.A-t\z-j-Ww c-Lp-\m-Ynð am-{Xw H-Xp-¡m-\pw I-gn-bn-ñ. Pn-ñ-bp-tS-tbm kw-kvYm-\-¯n-tâ-tbm a-tä-sX-¦n-epw ta-J-e-I-fnð C-¯-cw Iym-a-d-IÄ kvYm-]n-¡-s¸-«n-«p-tïm F-ópw hn-i-Z-am-bn A-t\z-jn-t¨ a-Xn-bm-Iq.-C-sXm-cpirw-J-e-sb-óv hn-e-bn-cp-¯n C-¯-cw D]-I-c-W-§-sf Iq-«-t¯m-sS I-sï-¯m-t\m \nÀ-a-ho-cy-am-¡m-t\m DÅ kw-hn-[m-\-§Ä a-äp kw-kvYm-\-§-fn-tem hn-tZ-i-t¯m D-sï-óv ]-cn-tim-[n-¡p-I-bpw th-ï-Xp-ïv.

– A-Xn-\pÅ \o-¡-§-fpw \S-ón-«n-ñ. A-Xn-\pÅ B-tem-N-\-I-fpw D-bÀ-óp h-ón-«n-ñ. a-c-¸m-e-s¯ kw-`-hw kw-kvYm\ Xe-¯nð {i² t\-Sn-bn-cp-óp.-{Km-aoW ta-J-e-bn-e-S-¡w hym-]-I-amb Dð-I-WvT ]c-ón-«p-ïv.-s]¬-Ip-«n-I-fpw ho-«-½-am-cp-am-Wv `-b-óp I-gn-bp-ó-Xv. X-§-fp-sS kz-Im-cy-X-bnð F§-s\-sbm-s¡ \p-g-ªp I-b-äw \S-ón-«p-sï-tóm \S-¡p-óp-sï-tóm DÅ B-i-¦-bn-em-W-hÀ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.