1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 21, 2013

ayq-kn-Iv hn-]-Wn-bnð hn-P-b-¯n-sâ C-¼-tadn-b H-«-\h-[n Km-\-§Ä kr-ãn-¨ F-¨v-Fw-hn-bnð \nópw hoïp-sam-cp Zpx-J-Km-\w IqSn. I-Sp-¯ km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-sb-¯p-SÀ-óv hoïp-sam-cp 37 tÌm-dp-IÄ Iq-Sn A-S-¨p-]q«m-s\m-cp-§p-I-bm-Wv F-¨v-Fwhn. C-tXm-sS bp-sI-bnð 464 t]À-¡v sXm-gnð-\-ã-am-Ipw. I-¼-\n-bp-sS km-¼-¯n-I-Øn-Xn sa-¨-s¸-Sp-¯m-\p-Å ]p-\xcm-tem-N-\-I-fp-sS `m-K-am-bm-Wv Xo-cp-am-\-sa-óv tPm-bnâv A-Uv-an-\n-kv-t{S-äÀ \n-Iv F-Uv thÀ-Uv ]-d-ªp. t\-c-s¯ 66 kv-täm-dp-IÄ A-S-¨p-]q-«p-ó-Xn-\p I¼-\n Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯n-cpóp. km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-sb-¯p-SÀ-óv I¼-\n P-\p-h-cn-bnð A-Uv-an-\n-kv-t{S-äÀ \n-b-{´-W-¯n-te-¡v A-Sp-¯n-sS am-än-bn-cpóp. A-Sp-¯ B-dm-gv-Nh-sc I-S-IÄ {]-hÀ-¯n-sñópw sXm-gnð-\-ã-s¸-Spó sXm-gn-em-fnI-sf ]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¡p-saópw A-Uv-an-\n-kv-t{S-äÀ-amÀ ]-d-bpóp.

Hm¬sse³ hn]Wn kPohambXpw UnPnäð Uu¬temUn§nð hó hÀ[\hpam-Wv ln-kv-am-tÌ-gv-kv thm-bn-kv F-ó t]-cnð {]-i-kv-Xamb I¼\nsb {]XnkÔnbnem¡nbXv. km¼¯nI {]XnkÔnbnð \«wXncnbpó F¨v.Fw.hn {Kq-¸v Xp-S-¡-¯nð 4000 Hmfw tPmen¡msc ]ncn¨phn«ncpóp. kwKoX Nnñdhnð]\ taJebnð \nch[n hÀjs¯ {]hÀ¯\ ]cnNbapÅ I¼\nbnð \nehnð 4350 tPmen¡mcmWp-ÅXv. C-h-cnð \nópw H-cp-hn-`m-K-s¯-bm-Wv hoïpw H-gn-hm-¡p-óXv.

bp-sI-bpsS km¼¯nI hfÀ¨bnepïmb Xncn¨SnIfpw {]XnIqeambn _m[n¨p. I¼\nbpsS {]hÀ¯\w km[mcW KXnbnte¡v Xncn¨psImïphcpóXn-\v A-Uv-an-\n-kv-t{S-ä-dp-sS `c-Ww D-]-I-cn-¡p-sa-óm-Wv {]-Xo£. I¼\nbpsS Hmlcn hym]mcw \nÀ¯nsh¨ncn¡pIbmWv. _m¦v hmbv] AS¡apÅ km¼¯nI _m[yX Xm§m\mImsX h³ {]XnkÔnbnemWv I¼\nsbóv Unkw_dnð A[nIrXÀ hyàam¡nbncpóp. 1921 ð eï\nse HmIvkv^Uv sXcphnemWv F¨v.Fw.hnbpsS BZy kvtämÀ {]hÀ¯\w Bcw`n¡póXv. I¼\nbpsS ASbmfamb {Kmat^mWnð ]m«ptIÄ¡pó ]«n¡p«n temIsa¼mSpw {i²n¡s¸«ncpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.