1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 14, 2015

tIm«bw: d-_-dnsâ hne-bn-Snhv AXn-cq-£-ambn XpS-cp-t¼mÄ DtZym-K-Øcp-tSbpw d_À t_mÀ-U-nsâbpw
A`n-{]m-b-§Ä Bcm-bpó-Xn-t\m-sSm-¸w IÀjI {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn NÀ¨ \-S¯p-hm\pw
h³ {]Xn-k-Ôn-bnð apJwXn-cn-ªp- \nð¡msX, A-Sn-Øm\ X-e-§fn-epÅ bm-YmÀ-°y§Ä ]Tn¨v- A-Sn-b-´c \S]-Sn-IÄ¡v tI-{µ-kÀ-¡mÀ Xbm-dm-I-W-saópw C³^mw tZiob kanXn Bh-iy-s¸-«p.

d-_-dnsâ hne-bn-Sn-hnð kÀ-¡m-cnsâ ]e {]Jym-]-\-§fpw ^e-{]-Z-am-bn-sñóv -am-{X-añ hnizm-kyXbpw
\jv-S-s¸«n-cn-¡p-I-bmWv. d_À t_mÀ-Unsâ I-W-¡p-Ifpw bm-YmÀ-°y-§fpw hy-Xy-kv-X-§-fmWv. Fñm d-_À IÀj-Icpw t_mÀ-Unð c-Pn-ÌÀ sNbv-Xn-«p-Å-h-cñ. IÀj-I-cpsS {]-iv-\-§Ä t\-cn-«p- tIÄ-¡p-hm³ tI-{µ-kÀ-¡mÀ Xbm-dmIWw. 2001ð kam-\amb {]Xn-k-Ôn-bp-ïm-b-t¸mÄ hmPvt]-bn kÀ-¡mÀ ssI-s¡mï \S-]-Sn-sb-¦nepw ASn-b-´c-ambn tam-Zn kÀ-¡mÀ ssI-s¡m-ÅWw.

A-óv Ið¡«, hnim-J-]-«-Ww Fóo Xpd-ap-J-§-fneqsS -am-{X-ambn C-d-¡p-aXn \n-b-{´n-¡pIbpw
Kp-W-taò \n-b-{´W ]cn-tim-[-\-I-Ä IÀ¡i-am-¡p-I-bpw sNbvXp. Xocph D-bÀ¯n Cu
\n-b-{´-W§Ä \-S-¸n-em-¡p-hm³ tI-{µ-kÀ-¡m-À DS³ Xbm-dm-I-W-sa-óv C³^mw A-`yÀ-°n-¨p.

{IqtUm-bn-ensâ h-nebn-Snhpw hntZi cm-Py-§fnse d_-dnsâ Dev]m-Z-\ hÀ[\hpw am-{X-añ C´ybnse
{]Xn-k-Ôn¡p Imc-Ww. {IqtUm-bn-en\v hn-e D-bÀóp \n-ó-t¸mgpw A\n-b-{´n-X-amb C-d¡p-a-Xn-bn-eq-sS C-´y-bnð d-_-dnsâ hn-e Ip-¯-s\-bn-Sn-ªXvv kÀ-¡mÀ hnkva-cn-¡-cp-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.