1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 19, 2015

sIm¨n: ImÀjnI{]Xn-kÔn AXn-cq-£-ambn XpS-cp-t¼mÄ tI{µ kwØm\ kÀ¡m-cp-IÄ Ah-k-tcm-Nn-X-amb CSs]Sep-IÄ \S-¯msX AShp-\bw XpS-cpó-Xv Ipä-I-c-amb A\m-Ø-bm-sWópw IÀj-I- kw-c-£-I-scóv Ah-Im-i-s¸-Spó cmjv{Sob `c-W-t\-Xr-Xz-§Ä Dd¡w \Sn-¡msX \n-e-]mSv hyà-am-¡-W-saópw C³^mw tZiob kanXn A`yÀ°n-¨p.

tI{µ-Po-h-\-¡mÀ¡v Xpey-am-¡p-hm³ kwØm\ kÀ¡mÀ Poh-\-¡m-cpsS £ma-_² 7 i-X-am\w DbÀ¯n 1161.72 tImSn cq] Hmtcm hÀjt¯bv¡pw amän-h¨ kwØm\ [\-Im-cy-h-Ip¸v d_À IÀj-I-cpsS h³ km¼-¯nI {]Xn-k-Ôn-bnð \ncp-¯-c-hm-Z-]-c-amb \ne-]mSv kzoI-cn-¨n-cn-¡pó-Xv {]Xn-tj-[mÀl-am-Wv. _mÀ tImg hnhm-Z-§Ä¡pw ]c-kv]c Agn-a-Xn-bm-tcm-]-W-§Ä¡p-an-S-bnð A²zm-\-hÀ¤s¯ `c-W-¯n-ep-Å-hÀ ad-n-cn-¡pó-p. sXcsªSp-¡-s¸« P\-{]-Xn-\n-[n-Isf amän-\nÀ¯n DtZym-K-ØÀ `cn-¡pó kwØm-\ambn tIcfw amdn-bn-cn-¡p-óp. d_À kw`-cWw kw_-Ôn¨v apJy-a-{´n-bpsS {]Jym-]\w t]mepw DtZym-K-ØÀ A«n-a-dn-¨n-cn-¡p-t¼mÄ kÀ¡m-cnsâ C¡m-cy-¯n-epÅ BßmÀ°-Xsb kwi-bn-t¡-ïn-bn-cn-¡p-óp. ImÀjnI taJ-e-bnse Ct¸m-gpÅ {]Xn-k-Ôn-I-fnð apJw-Xn-cn-ªp-\nó-mð bp]nF kÀ¡m-cn-\p-ïmb A\p-`hw bpUn-F-^n\v t\cn-tS-ïn-h-cp-saópw tIc-f-¯nse hnhn[ IÀjI {]Øm-\-§–fpsS Iq«mb {]hÀ¯\w iàn-s¸-Sp-¯p-saópw C³^mw tZiob kanXn kqNn-¸n-¨p.

C³^m-ansâ kwLS\m-Xe {]hÀ¯-\-§Ä DuÀÖn-X-s¸-Sp-¯pó–Xnsâ `mK-ambn hcpw Znh-k-§-fnð tIc-f-¯nse hnhn[ Pnñm-k-an-Xn-IÄ ]p\x-kw-L-Sn-¸n-¡p-óXpw {]-Xn-\n[n kt½-f-\-§Ä s^{_p-h-cn-bnð Bcw-`n-¡pó–Xp-am-Wv. Fñm cq]-X-I-fnð \nópapÅ C³^mw Ub-d-IvSÀam-cpsS kt½-f\w s^{_p-h-cn 20\v tN-cpw.

tZiob sNbÀam³ ^m.-tPm-k^v Hä-¹m-¡ð A²y-£X hln-¨p. {]kn-Uâv ]n.-kn.-kn-dn-b-Iv, P\-dð sk-{I-«dn ^m.-BâWn sImgp-h-\mð, sjh-en-bÀ AUz.-hn.-kn.-sk-_m-Ìy³, tZiob {SÌn tUm.-Fw.-kn.-tPmÀÖv, AUz.-]n.-F-kv.-ssa-¡nÄ, sI.-ssa-bvXo³ lmPn, tPmbn sX§pw-Ip-Sn-bnð, ^m.-tPmkv tam\n-¸-Ån, ^m.-tPmÀÖv s]m«bv¡ð, ^m.-tPmkv Xd-t¸ð, t__n s]cp-am-enð, tPmkv F-S-¸m«v, tSman Cfw-tXm-«w, sI.-F-kv.-amXyp am¼-d-¼nð Fón-hÀ kwkm-cn-¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.