1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 29, 2013

kz´w te-JI³
eï³:bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw t\-cnð-¡-ï G-ä-hpw-hen-b km-¼¯n-I X-«n-¸n-sâ Np-cp-f-gn-ªn-«v C-óv H-cp-hÀjw. bp-sI-bn-sebpw \m-«n-tebpw a-e-bm-fnI-sf I-_-fn-¸n-¨v tIm-Sn-¡-W-¡n-\v cq-] X-«n-sb-Sp¯ tIm«-bw kz-tZ-in tPm-_n tPmÀ-Pn-sâ X-«n-¸v- km-{am-Py-¯n-se c-l-ky-§Ä a-d-\o¡nb -hmÀ-¯ F³-BÀ-sF a-e-bm-fn-bn-eq-sS I-gn-ª-hÀ-jw C-tX-Zn-h-k-am-Wv ]pdw-tem-Iw A-dn-bp-ó-Xv.

A-Xph-sc tPm-_n- tPmÀ-Pn-\v Xm-cm-«p-]m-Sn-bn-cp-ó am-[y-a-§Ä hmÀ-¯ I-ïv sR«n. B-Zy-s¯ H-óp-c-ïp-Zn-h-kw C-tX-am-[y-a§Ä sN-dp-¯p-\nð-¸n-\v {i-an-¨p-sh-¦n-epw tI-c-f-¯nð C-t¸mÄ \-S-¡pó tkm-fmÀ-X-«n-¸n-sâ A-tX-co-Xn-bnð, X-«n-¸n-\n-c-bm-b-hÀ H-ón-\p-]pd-tI H-óm-bn F³-BÀ-sF a-e-bm-fn-bn-eq-sS cw-K-¯ph-ó-tXm-sS sN-dp-¯p-\nð-¸v A-h-km-\n¨p. ]n-óo-Sv tPm-_n tPmÀ-Pn-s\ A-\p-Iq-en-¨ am-[y-a-§fpw A-bm-fpsS A-t[m-tem-I km-{am-Py-s¯-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä {]-[m-\-hmÀ-¯-bm-bn¯-só \ð-In-¯p-S§n.  

 

\n-ch-[n km-¼-¯n-I-tI-kp-I-fnepw A-\-[nIr-X dn-{Iq-«v-saâv tI-kn-epw {]-Xn-Øm-\-¯pÅ tPm-_n tPmÀPpw Iq-«p-{]-Xn-Ifpw C-t¸mÄ F³-t^m-gv-kv-saân-sâbpw ss{Iw-{_m-ôn-sâbpw A-t\zj-Ww t\-cn-Sp-I-bmWv. tI-knð A-Xn-th-K-¯n-em-Wv A-t\zj-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-ó-Xv. C-tXm-sSm¸w tIm-Sn-IÄ kz-´-am-¡m-\p-Å hy-{K-X-bnð X-«n-sb-Sp-¯ ]Ww-sIm-ïv tPm-_n tPmÀ-Pv bp-sI-bnepw tI-c-f-¯nepw Xp-S§n-b hym-]m-c-Øm-]-\-§-sfñmw A-S-¨p-]q-«p-Ibpw sN-bvXp. tPm-_n tPmÀ-Pn-sâ t\-Xr-Xz-¯nð bp-sI-bnð Xp-S-§n-b H-cp I-S-bp-sS eo-kv F-{Kn-saâv A-h-km-\n-¸n-¡p-I-bm-sW-óv Im-Wn-¨p-Å H-cp t\m-«o-km-Wv hmÀ-¯-bv-s¡m-¸w tNÀ-¯n-cn-¡p-ó-Xv.

{_n«ojv- ]ucXzapÅ tPm-_n C-t¸mÄ tI-c-f-¯nð \n-b-a-\-S-]-Sn-I-fp-sS \q-em-am-e-I-fnð-s¸-«v I-gn-bp-I-bmWv. C-bm-fp-sS `m-cy- kp\n-tamÄ tImS-Xn A-\p-aXn-tbm-sS bp-sI-bnð Xn-cn-s¨-¯n-bn-«pïv. bp-sI-bn-ð X-«n-¸n-\n-cbm-b ]-e a-e-bm-fn-Ifpw ]-Ww Xn-cn-sI \ð-I-W-sa-óm-h-iy-s¸-«v kp\n-tam-sf k-ao-]n-¡p-Ibpw sN-¿póp. A-t\z-j-W kw-Lhpw C-hÀ-¡p ]n-óm-se-bpïv. ]-Ww Xn-cn-sI \ð-I-W-sa-óv B-h-iy-s¸-Spó-h-tcm-Sv hy-àam-b a-dp]-Sn ]-d-bm-sX H-gn-ªp-am-dp-ó-Xmbpw ]-cm-Xn-bp-ïv.

tPm-_n-bp-sS kpµ-c-tam-l-\-hm-Kv-Zm-\-§-fnð hn-iz-kn¨v Cu I-S-bv-¡m-bn ]-Ww ap-S¡n-b ]mÀ-Sv-WÀ-am-scñmw C-t¸mÄ s]-cp-h-gn-bn-em-sW-ó-Xm-Wv bm-YmÀ°yw. H-tc-I-S X-só ]-eÀ-¡m-bn ]mÀ-S-WÀ-jn-¸v \ð-Inbpw tPm-_n h³Xp-I X-«n¨p. C-c-I-sfñmw C-óv \n-Ê-lmb-X-tbm-sS ]-c-kv]-cw s\-Sp-hoÀ-¸n-«v I-gn-bp-I-bm-Wv. C-h-scñmw C-óv A-]-am-\-`m-c-¯mð \n-i-Ð-cm-Wv Fó-Xv a-säm-cp Im-cyw. a-äp-Nn-eÀ \n-b-a-\-S-]-Sn-I-fnð {]-Xo-£-bÀ-¸n-¨v I-gn-bpóp.

I-gn-ª G-Xm\pw am-k-§-fm-bn ss{Iw-{_môv Hm-^o-knepw t]m-eo-kv kv-tä-j-\p-I-fnepw I-b-dn-bn-d-§p-I-bm-Wv tPm-_n tPmÀPv. hn-tZ-i-\m-Wy hn-\n-a-b¨-«w ew-Ln-¨-Xn-sâ t]-cnð F³-t^m-gv-kv-saân-sâ A-t\zj-Ww A-Xn-i-à-am-bm-Wv ap-tóm«p-t]m-Ip-ó-Xv. bp.sIbnð Fw._n._n.Fkv {]thi\hpw _nkn\knð ]¦mfn¯hpw hmKvZm\w sNbvXp X«n¸v \S¯nsbó tIknð ssl-t¡mS-Xn \nÀ-tZ-i-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv tPm-_n \m-«n-se-¯n-bXv. bp-sI-bnð Xp-S-cm\pw \m-«n-te-¡v Im-ep-Ip-¯m-Xn-cn-¡m\pw tPm-_n C-Xn-\n-sS ]-e-X-h-W-bm-bn hnhn[ tIm-S-XnI-sf k-ao-]n-¨p-sh-¦nepw tImS-Xn F-ó-t¯-bpw-t]mse k-Xy-¯n-s\m-¸w \n-óp.

C-tXm-sS \m-«n-se-¯m³ tPm-_n \nÀ-_-Ôn-X-\m-hp-I-bm-bn-cpóp. aqhmäp]pg apShqÀ kztZin _m_p \ðInb ]cmXnbpsS ASnkv-Ym\¯n-em-bn-cp-óp tIkv. _m_phnsâ ]¡ð\nóv- tImSnIÄ X«nsbSp¯pshó tIknð tPm_n Hómw {]Xnbpw `mcy kp\ntamÄ cïmw {]Xnbpw amXm]nXm¡fmb tPmÀPpw Beokpw bYm{Iaw aqópw \mepw {]XnIfmWv-.


 

 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.