1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 20, 2013

sI. Fw. tdm-bv
    
P-\-§-fp-sS ap-¼nð `-c-W-]-£hpw {]-Xn-]-£hpw Hcp-t]m-se H-fn-¨pI-fn \-S-¯pó-Xv tem-I-cm-{ão-b-¯nð X-só H-cp cm-Py¯pw kw-`-hn-¡m-¯ Im-cy-amWv.]-s£ tI-c-f cm-{ão-b-¯nð Cóv A-Xv kw-`-hn-¨n-cn-¡póp.C-sXm-Sp-hnð tI-cf-s¯ F-hn-sS-bm-Wv F-¯n-¡m³ t]m-Ip-óXv?.
Cu-bn-sS \-S-ó F-«p Zn-hk-s¯  \n-b-a-k-`- kt½f-\w sIm-ïvv tI-c-f¯nt\m tI-c-fo-bÀt¡m H-cp {]-tbm-P-\-apïm-bnñ.Imc-Ww \n-b-a-k-`-bnð F-s´-¦nepw \n-b-a-\nÀ-½m-Wtam km-¼¯n-I \-S-]-Sn-Itfm \-S-ón-ñ.km-¼¯n-I hnI-k-\ {]-hÀ-¯-\-§Ä A-¸m-sS h-gn ap-«n \nð-¡m³ t]m-Ip-ó Kp-cp-X-c kw-`-h-hn-Im-k-¯n-te-¡v tIc-fw A-Xn-th-Kw \o-§n-s¡m-ïn-cn-¡p-t¼mÄ A-Xv NÀ-¨ sN-¿p-Ibpw A-Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-Ibpw sN-t¿ï `-c-W I-£nbm-b sF-Iy-P-\m-[n]-Xy apó-Wnbpw {]-Xn-]-£am-b CS-Xv P-\m-[n]-Xy ap-óWnbpw B D-¯-c-hm-Zn-¯-¯nð \nóvv H-fn-t¨m-Sm³ ]q-Xn-b h-gn-IÄ tXSn.

k-` k-t½-fn-¨v Fñm Zn-h-khpw kq-cy-s\ñn kv-{Xo-]o-V-\ tI-kn-s\-s¨mñn {]-Xn]-£w k-`-bnð _-l-fw Xp-SÀóp,h-m-¡u-«p-Ifpw \S-¯n k-` kv-Xw-`n-¸n-¨p.`-c-W-I-£n \nÀ-hn-Imc-X-tbm-sS aq-I-km-£n-I-fm-bn \nð-¡p-Itbm A-sñ-¦nð A-Xn-\v Iq-«v \nð-¡p-Itbm sN-bvXp.Imc-Ww k-`-bnð kw-Øm\-s¯ _m-[n-¡p-ó Kp-cp-X-c {]-iv-\-§Ä-¡v NÀ-¨ \-S-¡m-Xn-cn-¡p-ó-Xnð D-½³ Nmïn kÀ-¡m-cn\pw hen-b Xm-ev-]-cy-apïm-bn-cpóp.A§-s\ NÀ-¨-IÄ \-S-¡mX tIcfw Cóv A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-ó Kp-cp-X-c {]-iv-\-§Ä-¡v kÀ-¡mcpw {]-Xn-]-£hpw am-{X-am-Wv D-¯-c-hm-Zn-I-sf-ó Ip-ä-k-½-X-¯n-\v P-\-§-fp-sS ap-¼nð A-hÀ \nÀ-_-Ôn-X-cm-Ip-am-bn-cp-óp.kq-cy-s\ñn-t¡-kv tIm-S-Xn-IÄ Xo-cp-am-\n-t¡-ï Im-cy-amWv.

kw-Øm-\w {]-Xn-k-ÔnI-sf t\-cn-Spt¼mÄ A-Xn-\v ]-cn-lm-cw \nÀ-t±-in-t¡-ï am-[y-a-§Ä-¡v B-sI Xmð-¸-cyw hn-hm-Z-§Ä kr-ãn-¡p-ó-Xn-em-Wv.apñs¸-cn-bmÀ A-S-§p-t¼mÄ kq-cy-s\ñn {]-iv\w. A-Xv B-dn-¯-Wp-¯mð a-{´n K-tW-iv-Ip-am-dn-sâ kz-Im-cy-Po-hnXw.kw-Øm-\-¯n-sâ D-¯-a Xm-ev-¸-cy-§Ä hn-kv-a-cn-¨v hn-hm-Z-§-fnð a-Zn-¨p ]p-f-Ip-I-bm-Wv am-[y-a-§Ä.A-Xn-Kp-cp-X-cam-b ssh-Zyp-Xn {]-Xn-k-Ôn-bn-em-Wv tI-c-f-an-t¸mÄ F-¯n \nð-¡p-óXv.hÀ-j-Im-ew ]n-ón-«p h-cpð th-\-enð hn-Zyp-Ñ-àn D-ev-¸m-Zn-¸n-¡m³ C-Sp-¡n-bn-se P-e-ssh-Zyp-X tI-{µ-¯n-se A-W-s¡-«nð sh-Å-anñm-sX h-ón-cn-¡p-óp Fó-Xp X-só-bm-Wv G-I Im-cWw.C-Sp-¡n P-e-kw-`-c-Wn-bnð thï-{X- sh-Åw D-ïm-bn-cpóp.apñ-s¸-cn-bmÀ A-W-s¡-«v X-I-cp-t¼mÄ ]m-ªp h-cpó sh-Åw XS-ªp \nÀ-¯n B a-lm-hn-]-¯n-sâ cq-£-X Ip-d-bv-¡pó-Xn-\p-Å amÀ-¤w C-Sp-¡n Um-anð B sh-Åw ti-J-cn¡p-I Fó-Xp am-{X-am-sW-óv Isï-¯nb-Xv \-½p-sS \n-b-a-k`-bmWv.\n-ba-k-` F-ómð k-`-bn-se `-c-W]-£hpw {]-Xn-]-£-hpw. Cu k-` B-h-iy-s¸-«-X-\pk-cn-¨v C-Sp-¡n A-W-s¡«n-se sh-Åw Xp-d-óphn«p.apñs¸-cn-bmÀ A-W-¡-«v `-{Z-am-sWóv km-t¦Xn-I hn-Z-Kv-[cpw ssl-t¡mS-Xn P-Uv-Pn-amcpw ]-d-ªn«pw cm-j-{So-b-¡mÀ A-Xv sN-hn-s¡m-ïnñ..

G-Xm-bmepw apñ-s¸-cn-bmÀ A-W-s¡-«v X-IÀ-ónñ.C-Sp-¡n A-W-s¡-«n-se sh-Åw ap-gp-h³ H-gp-¡n-¡-f-bp-Ibpw sN-bv-Xp.A-tXm-sS C-t¸mÄ hn-ZypÑ-àn D-ev¸m-Z-¯n-\v A-W-s¡-«nð sh-Å-anñm-sX tIc-fw I-Sp-¯ {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn-cn-¡póp.Cu {]-Xn-k-Ôn-¡v P-\-§fmtWm D-¯-c-hmZn?H-cn-¡-epañ.km-t¦Xn-I ]-cn-Úm-\-anñm¯-Xp sIm-ïpw ZoÀ-L-ho-£-W-anñm¯-Xp sImïpw kw-Øm\-s¯ `-c-W {]-Xn-]-£-§Ä-sNbv-X hen-b A-]-cm-[-¯n-sâ Zp-c-´-^-e-am-WnXv.tdm-Up-IÄ¡-v Xm-§m-\m-hm-¯ hn-[w tam-t«mÀ hm-l-\-§-fp-sS F-®w s]-cp-In-¡-gnª-Xp aq-ew K-Xm-K-X-kv-Xw`-\w tI-cf-s¯ izm-kw ap-«n-¡pó A-h-Ø-bm-W-n-t¸mÄ.K-Xm-K-X-kv-Xw`-\w Hcp-t]m-se hy-h-km-b-kv-Xw-`-\-¯n\pw km-¼-¯n-kv-Xw-`-\-¯n\pw Im-c-W-am-hp-I-bm-Wv.C-Xn-\p-Å G-I ]-cn-lm-c-amÀ-¤w ho-Xn-bpÅ tdm-Up-I-Ä kw-Øm-\-¯pïm-hp-I-sb-óp-Å-XmWv.A-Xn-\p thïn A-dp]-Xv ao-äÀ ho-Xn-bp-Å \m-j-Wð ssl-th-IÄ cm-Py-¯p-S-\o-fw \nÀ-½n-¡m-\m-h-iyam-b _rl-Xv ]-²-Xn-IÄ-¡v tI-{µ kÀ-¡mÀ cq-]w \ðIn.tdm-Uv ho-Xn Iq-«p-ó-Xn-\m-h-iyam-b km-¼¯n-I k-lm-bw \ðIm³ tI-{µw X-¿m-dmbn.]-s£ C-S-Xp-apó-Wn kÀ-¡mÀ tIc-fw `-cn-¡p-ó Ime-¯v ap-Jy-a{´n hn. Fkv. A-Nyp-Xm-\µ\pw a-äv apó-Wn L-SI-£n t\-Xm-¡fpw A-ó-s¯ {]-Xn-]-£ t\-Xmhpw Có-s¯ ap-Jy-a-{´n-bpam-b D-½³-Nmïn A-S-¡ap-Å Fñm bp.Un.F-^v I-£n t\-Xm-¡fpw \n-b-a-k-`-bnð {]m-Xn-\n-[y-an-sñ-¦nepw _n.sP.]n bp-sS t\-Xm-¡fpw A-S-¡-ap-Å t\-Xm-¡Ä Uð-ln-bnð sN-óv tI-c-f-¯n-se ssl-th-bv-¡v ap¸-Xv ao-äÀ ho-Xn-tb th-ïq F-óv {]-[m-\-a-{´n-tbm-Sv -B-h-iy-s¸«p.A-§n-s\-bp-Å C-Sp§n-b C-S-hgn-bp-sS \nÀ-½-W-¯n-\v tI-{µ-kÀ-¡mÀ [-\-k-lm-bw \ð-In-ssñóv {]-[m-\-a{´n tUm. a³-tam-l³ knw-Kv {]-Jym-]n-¨-t¸m-gm-Wv tI-cf-¯n-se \m-j-Wð ssl-th-bv-¡v \m-ev-¸-¯-ôv ao-äÀ ho-Xn-bm-¡m³  a-\-Ênñma-\-tÊm-sS k-½-Xn-¨Xpw A-Xn-\v A-Xn-sâ tXm-Xnð [-\-k-lm-bw \ð-Im-saóv {]-[m-\-a{´n k-½-Xn-¨-Xpw.B ]-cn-X-Øn-Xn-bnð Cóv tdm-Uv K-Xm-K-X cw-K-¯p-ïm-bn-cn-¡p-ó kv-Xw-`-\-¯n-\v P-\-§fmtWm AtXm ZoÀ-L-ho-£-Whpw bm-YmÀ-°y t_m-[-hp-anñm-¯ kwØm-\ `-c-W {]-Xn-]-£ ap-ó-Wn-IfmtWm D-¯-c-hm-Zn?Ip-ä-t_m-[-t¯msS Cu tNm-Zy-¯n-\p ap-¼nð X-e-Ip-\n-¨v \nð-t¡ïn h-cpó-Xv kw-kvv-Ym\-s¯ `-c-W ap-ó-Wnbpw {]-Xn-]-£-ap-óWn-bpw am-{X-amWv.

AtX-t]m-se tI-c-f-¯n-sâ B-tcm-Ky-Øn-Xnbpw A-\p-Zn-\w h-j-fm-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-óp.A-dn-b-s¸-Sm-¯ tcm-K-§Ä t]mepw X-e-bp-bÀ-¯p-óp-sh-óm-Wv B-tcm-Ky-cwK-¯v {]-hÀ-¯n-¡p-ó hn-Z-Kv-[À Nq-ïn-¡m-Wn-¡p-óXv.kw-Øm\-¯v A-\p-Zn-\w Iq-¼m-cw Iq-Sn-s¡m-ïn-cn-¡p-ó am-en\yw D-bÀ-¯pó `oj-Wn \n-Êm-c-sam-ópañ.am-en-\y \nÀ-½mÀ-Ö-\-¯n-\v ^-e-{]-Zam-b H-cp amÀ-¤hpw Im-Wm-sX A-´w-hn-«p \nð-¡p-I-bm-Wv kwØm-\ `-c-W-Iq-Shpw Xt±-i kz-bw `-c-W Øm-]-\-§-fpw.A-Xn-s\ñm-an-S-bn-em-Wv tI-c-f-¯n-sâ sam-¯-¯n-ep-Å km-¼-¯n-I-Øn-Xn {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn-cn-¡p-óp-shóp-Å dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]pd-¯p hópsIm-ïn-cn-¡p-óXv.d-h\yq I-½nbpw [-\-¡-½nbpw hÀ-²n-¨-tXm-sS tI-c-f-¯nð H-cp km-¼¯n-I A-Øn-c-X kw-Pm-X-am-bn I-gn-ªp F-óm-Wv Iwt{Sm-fÀ B³-Uv Hm-Un-äÀ P-\-d-ensâ (kn. F. Pn) I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv.kw-Øm-\w hm-bv-¸-sb-Sp-¡p-ó Xp-I-bp-sS H-cp `m-Kw t]mepw hnI-k-\ {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v sN-e-h-gn-¡m-\m-hm-¯ Øn-Xn-bm-Wn-t¸mÄ.

kw-Øm\-¯v H³-]Xmw i-¼-f I-½oj-sâ ip-]mÀ-i \-S-¸m-¡n-b-tXm-sS i-¼-f C-\-¯n-ep-Å sN-e-hv 45 i-X-am-\hpw s]³-j³ sN-e-hv 51 i-X-am-\hpw hÀ-²n-¨p I-gn-ªp.sam-¯w d-h\yq Nn-e-hn-sâ 70 i-X-am-\w i-¼fw, s]³j³, ]-en-i, k-lm-b[-\w F-óo C-\-§Ä-¡v Nn-e-hm-t¡-ïn h-cpóp. Cu Øn-Xn Xp-SÀ-ómð tIc-fw F-hn-sS-bmWv F-¯p-I?C-X-t\z-jn-¡m\pw ]-cn-lm-cw Im-Wm\pw kw-Øm\-s¯ `-c-W-ap-ó-W-n¡pw {]-Xn-]-£-¯n\pw k-a-b-anñm-Xm-bn-cn-¡póp Fó-Xm-Wv Dð-¡-WvTm-Ip-eam-b Im-cyw.

te-JI-s\ Ip-dn¨vv:

apXnÀ-ó am-[y-a-{]-hÀ-¯-I\pw \n-cq-]-I-\pam-b sI. Fw tdm-bn C-t¸mÄ tI-c-f {]-kv A-¡mZ-an P-\-dð Iu¬-knð Aw-K-am-Wv.tI-c-f ]-{X-{]-hÀ-¯-I bq-Wn-b³ kwØm-\ {]-kn-Uâm-bn-cpó A-t±-lw a-e-bmf-I-c Iï an-I-¨ ]-{X-{]-hÀ-¯-I-cnð H-cm-fm-Wv.C-¡-tWm-an-Iv ssSw-kn-epw ln-µp-hn-epw {]-hÀ-¯n-¨n-«p-Å A-t±-lw awK-fw Zn-\-]-{X-¯n-sâ P-\-dð F-Un-ä-dm-bn-«m-Wv tPm-en-bnð \nóv hn-c-an-¨Xv.ap-«-¯p-hÀ-¡n A-hmÀUv,k-tlm-Z-c³ A-¿-¸³ A-hmÀUv,s^m¡m-\ A-hmÀ-Uv Xp-S§n-b \n-ch-[n ]p-c-kv-Im-c-§-fpw e-`n-¨n-«p-ïv.
   

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.