1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ദിലീപിനെപ്പറ്റി മഞ്ജുവിന് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കെ പി എ സി ലളിത
ദിലീപിനെപ്പറ്റി മഞ്ജുവിന് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കെ പി എ സി ലളിത
മലയാളികൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടിരുന്ന താര ദമ്പതികളായ ദിലീപും മഞ്ജുവും ഒടുക്കം വേർപിരിഞ്ഞു.എന്നാൽ നമ്മൾ  മലയാളികൾ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ഒരു വിവാഹ മോചന രീതിയായിരുന്നു ഇവരുടേത്.ഓരോ മലയാളിയും അയൽപക്കത്തെ പയ്യനായി കണ്ടിരുന്ന ദിലീപും സ്വന്തം വീട്ടിലെ പെണ്‍കുട്ടിയായി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന  മഞ്ജുവും ആ കുലീനത്വം വേർപിരിയലിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു.തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യതയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഴുപ്പലക്കാൻ വേണ്ടി  പൊതു …
`mcn¨ {]Xnamk thX\¯nð Zb\ob P\tk-h\w
`mcn¨ {]Xnamk thX\¯nð Zb\ob P\tk-h\w
ലാഭേച്ച കൂടാതെ നിസ്വാര്‍ത്തതയോടെ ചെയ്യുന്ന പരോപകാരത്തെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സേവനം എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനസേകന്മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ആയത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വിപരീതവും ആണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. പ്രതിമാസം ഭാരിച്ച ശമ്പളവും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം ആജീവനാന്തം പെന്‍ഷനും നമ്മുടെ വിയര്‍പ്പിന്റെ വിഹിതമായ നികുതി പണത്തില്‍ നിന്നും കൈപറ്റുന്നവരാണ് നാം ജയ് വിളിച്ച് ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനസേവകര്‍ . ഒരു കാര്യത്തിലും സഭയില്‍ ഒരുമ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കാണാത്ത കോടിപതികളും ലക്ഷപ്രഭുക്കളും ആയ ഇക്കൂട്ടര്‍ സ്വന്തം വേതന (ശമ്പളം) വര്‍ദ്ധനവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരുമയോടെ അനുസരണയോടെ നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ചയും നാം എത്രയോ കണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
a\pjy-¡S¯v : s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSa ]nSnbnð
a\pjy-¡S¯v : s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSa ]nSnbnð
\yqUðln: s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSasb s]meokv AdÌv sNbvXp. tee¯n\mbn QmÀJÞnð \nóv IS¯nb aqóv s]¬Ip«nIsf s]meokv c£s¸Sp¯n.   ho«ptPmen Xcs¸Sp¯n Xcmsaó hymtPs\bmWv t¹kv-saâv GP³kn s]¬Ip«nIsf QmÀJÞnð \nópw Uðlnbnse¯n¨Xv. clky hnhcw e`n¨Xns\ XpSÀóv Uðln ss{Iw {_môn\v IognepÅ a\pjy¡S¯v hncp² hn`mKamWv …
l\pam\pw In«n B[mÀ ImÀ-Uv
l\pam\pw In«n B[mÀ ImÀ-Uv
knImÀ,cm-PØm³ : t]cv : l\pam³Pn, P\\w: 01/01/1959, \¼À: 209470519541. tI{µ kÀ¡mÀ cmPØm\nse knImÀ Pnñbnse hnemk¯nte¡v Ab¨ B[mÀ ImÀUnse hnhc§fmWnXv. Fómð kzoIcn¡m³ Bfnñm¯Xn\mð ImÀUv _mwKvfqcnte¡v Xsó aS§ntb¡pw.B[mÀ ImÀ-Unð ANvOsâ t]cnsâ Øm\¯v ]h³Pn FómWv tcJs¸Sp¯nbn«pÅXv.   Cu amkw Bdn\mWv ZÞmcmKUv t]mtÌm^oknð B[mdS§nb …
cmjv{S]XnbpsS s]meokv saUen\pÅ ]cnKW\¸«n-Ibnð h³ AgnaXn
cmjv{S]XnbpsS s]meokv saUen\pÅ ]cnKW\¸«n-Ibnð h³ AgnaXn
tIm-«-bw : Cu hÀ-j-s¯ cm-jv-{S-]-Xn-bp-sS s]m-eo-kv sa-U-en-\p-Å ]-cn-K-W-\-¸-«n-I-bnð tbm-Ky-X-bn-ñm-¯-h-sc Xn-cp-In-¡-b-än-b tI-c-f-¯n-\p tI-{µ-¯n-s³-d hn-aÀ-i-\w. kzm-X-{´y-Zn-\-¯-te-óp-Å {]-Jym-]-\-¯n-\p ]-cn-K-Wn-¡m³ tI-c-fw A-b-¨ 19 t]-cp-sS ]-«n-I-bn-se 13 t]-cpw tbm-Ky-X-bn-sñ-ó Im-c-W-¯mð tI-{µw ]-cn-K-Wn-¨n-ñ. H-Sp-hnð sa-Uð In-«n-b-Xv B-dp-t]À-¡p am-{Xw. tI-{µ B-`y-´-c-h-Ip-¸v \nÀ-tZ-in-¨ t]-cp-IÄ Xn-cp-In-¡-b-än-b-Xn-sâ Im-c-W-¯mð AÀ-l-cm-b ]-eÀ-¡p-ap-Å …
hn-tZ-i-a-e-bm-fnbpw a-e-bm-fhpw þ A-h-km-\-`mKw
hn-tZ-i-a-e-bm-fnbpw a-e-bm-fhpw þ A-h-km-\-`mKw
ka{Kamb Hcp `mjm]mTy]²Xn¡v hntZiaebmfnIÄ cq]w \ðIWsaómWv Fs³v-d A`n{]mbw. CXn\pthïn hnhn[ cmPy§fnð \nópw {]Xn\n[nIsf sXcsªSp¡pIbpw AhcpsS taðt\m«¯nð B[p\nI at\mhnÚm\ob¯nt³v-dbpw imkv{Xkm¦XnI hnZyIfptSbpw shfn¨¯nð ka{Kamb Hcp ]mTy]²Xn¡v cq]w \ðImhpóXmWv.
hn-tZ-i-a-e-bm-fnbpw a-e-bm-f-hpwþ \memw `m-Kw
hn-tZ-i-a-e-bm-fnbpw a-e-bm-f-hpwþ \memw `m-Kw
hntZicmPy§fnð Cóv At\Iw aebmfn kmwkv-ImcnIkwLS\IÄ Dïv. 'BÀj`mcXkwkv-Imcw cïmw Xeapdbv¡v ]IcpI' FóXmWv Cu kwLS\IfpsS {]mYanI e£ysaóv kwLS\mØm]IÀ AhImis¸Spóp. Bïph«¯nð ctïm aqtóm {]mhiyw Hcpan¨pIqSpItbm, HmWw, hnjp Zo]mhen Fónh BtLmjn¡pItbm sNbvXmð F´pam{Xw kmwkv-ImcnI k¼¯v cïmw Xeapdbv¡v ]Icm³ \ap¡v Ignbpw?
hntZiaebmfnIfpw aebm-f `m-jbpw – (aqómw-`mKw)
hntZiaebmfnIfpw aebm-f `m-jbpw – (aqómw-`mKw)
hntZi¯p P\n¨phfcpó aebmfnIfpsS a¡Ä AXmXp tZis¯ `mj amXr`mj t]me kzbw A`ykn¡póp. CXp kzm`mhnI {]{InbbmWv. Fómð aebmf`mj ZznXob`mj Fó \nebnð A`ykn¡s¸SpIbmWv.
hntZi aebmfnIfpw aebm-f-hpw( cïmw `mKw)
hntZi aebmfnIfpw aebm-f-hpw( cïmw `mKw)
H-cp in-ip ]-e `mj-IÄ H-cp-an-¨p ]Tn¨mð H-cp `m-j-bnepw {]m-hoWyw t\-Sm-sX t]m-Ip-sa-óp-Å [m-c-Wbpw A-Sn-Øm-\-c-ln-X-amWv. kp-]v-Xm-h-Ø-bn-ep-Å H-cp hym-I-c-W-t_m-[w Hmtcm in-ip-hn-s³dbpw a-kv-Xn-jv-I-¯nð A-´À-eo-\-am-bn Ip-Sn-sIm-Åp-ópïv.
hntZi aebmfnIfpw aebmf-hpw (Hómw `mKw)
hntZi aebmfnIfpw aebmf-hpw (Hómw `mKw)
tem-I-s¯-¼m-Sp-ap-Å sN-dpXpw h-ep-Xpam-b P-\-hn-`m-K-§-fp-sS a-t\m-`m-h-§s-f Xm-cX-ay ]T-\-¯n-\v hn-t[-b-am-¡n-bmð `m-j-`àn, tZ-i-`àn, cm-P-`àn, `m-jm-`n-am\w, cm-Pm-`n-am-\w Fón-h tem-I¯nð h-¨v G-ähpw Ip-dª-hÀ a-e-bm-fn-I-fm-sW-óv \-ap-¡v a-\-Ên-em-Ipw. tI-c-f-¯n-ep-Å a-e-bm-fn-I-fp-sS i-cmi-cn Po-hn-X-e-£yw k-¼¯v, hn-Úm\w, A-[n-Im-cw F-óo aq-óp ta-J-e-Ifnð H-Xp-§n-\nð-¡póp.