1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 17, 2013

s_-ón hÀ-¡n s]-cn-b-¸pdw

c-ïv hÀ-jw ap³-]v am-ô-kv-ädnð A-]-I-S¯nð a-cn-¨ -{]n³-kv Bð-hn-s³v-d(tkm\p) cïmw N-c-a hmÀ-jn-Iw s^{_ph-cn 23\v t¥-kv-äÀ sk³v-dv ]o-tä-gv-kv ]-Ånbnð \-S-¯pw. t¥m-kv-ä-dns-e Bð-hn³þ tPm-fn Z-¼-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv {]n³kv. i-\n-bmgv-N cm-hn-se 10.30\v sk³v-dv ]o-tä-gv-kv ]-Ån-bnð \-S-¡p-ó k-aq-l-_-en-¡v ^m. Pn-½n , ^m. k-¡-dn-b, ^m. kn-dnð CS-a-\ F-ón-hÀ ImÀ-½n-IXzw h-ln-¡pw. Xp-SÀ-óv {]-tXy-I {]mÀ-°-\-Ifpw \-S-¡pw. ]-Ån-bp-sS hn-emkw: sk³v-dv ]o-tä-gv-kv NÀ¨v, e-ï³ tdmUv, t¥m-kväÀ GL1 3EX

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.