1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 23, 2013
kidny

ചിക്കനു പകരം വിളമ്പിയത് കിഡ്‌നി

_m¬-Ì-¸nÄ. sI.F-^v.kn Nn-¡³ I-gn-¡m³ t]m-Ip-ó-hÀ X-§Ä I-gn-¡pó-Xv Nn-¡³ X-só-bmW-óv Dd-¸p h-cp-t¯-ïn h-cpw.t\mÀ-¯v sU-h-Wn-se _m¬-kv-ä-¸n-fn-ep-f-f sI.F^v. kn Nn¡³-tjm-¸nð \n-óv Nn-¡³ hm-§m-s\¯n-b Cw-¥o-jv bp-hm-hn-\v Nn¡-\v ]I-cw a-\p-jy-sâ In-Uv-\n -e-`n-¨-Xm-bn t\mÀ-¯v sU-h³ K-k-tä 24 F-ó Cw-¥o-jv ]{Xw dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xp.Iq-Spw-_-t¯m-sSm-¸w Ah-[n Zn-\w BtLm-jn-¡m-s\¯n-b bp-hm-hn-\m-Wv Nn¡-\p ]I-cw In-Uv-\n e-`n-¨-Xv.
BZyw ]p-gp-h-cn-¨ amw-k-amW-óp sX-än-²-cn-¨v `£-Ww I-gn-¡m-Xn-cp-ó bp-hm-hn-\v ]p-Xnb `£-Ww \-ev-In-sb-¦nepw kzo-I-cn-¨nñ.kq-£n-¨p t\m-¡n-b-t¸m-gm-Wv a-\p-jy-sâ In-Uv-\n-bmW-óv Xn-cn-¨-dn-ª-Xv.bp-hm-hv X-sâ sam-ss_-enð F-Sp-¯ Nn-{X-§Ä ]cn-tim-[n-¨v In-Uv-\n X-só-bm-W-óv D-d-¸n-¡p-Ibm-bn-cp-óp.CXvv F§-s\ kw-`-hn-¨p Fó-Xv kz-X-{´am-b A-t\z-j-W-¯n-eq-sS am-{X-sa Øn-co-I-cn-¡m-\m-Ip-saópw I-¼-\n-hy-¯-§Ä A-dn-bn¨p. kw-`-h-¯nð I-¼-\n am-¸vv ]-dªp.
(dn-t¸mÀ-«v a-t\m-Pv t\mÀ-¯v sU-h-Wnð \n-ópw)

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.