1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
jmÀ-Pbnð hnZymÀYnIfpsS kpc£nXXz¯n\mbn {Sm^n¡v ]cnjv-I-c-Ww \S¸nem¡póp.
jmÀ-Pbnð hnZymÀYnIfpsS kpc£nXXz¯n\mbn {Sm^n¡v ]cnjv-I-c-Ww \S¸nem¡póp.
jmÀP: ]pXnb A[yb\hÀjw apXð kv-IqÄ hnZymÀYnIfpsS kpc£nXXzw IW¡nse-Sp-¯vvv KXmKX XSÊw \nb{´n¡phm³ jmÀP t]meokpw BÀ.Sn.F.bpw [mcWbnse-¯n.   kv-IqÄ XpdópIgnªmð cmhnsebpw sshIptóchpw A\p`hs¸Spó IqSnb {Sm^nIv \nb{´n¡phm\mbn {Sm^nIv knKv-\epIfpsS kabw ]p\À{IaoIcn¡pw. \nÝnX kab§fnð knKv-\epIÄ ISópt]mIpó ImdpIfpsSbpw aäp hml\§fpsSbpw F®s¯ ASnØm\s¸Sp¯nbmbncn¡pw knKv-\epIfpsS ]p\À{IaoIc-Ww.   …
sNdp¸¯nse B³dn_tbm«nIv D]tbmKw {]Xntcm[tijn \in¸n¡pw
sNdp¸¯nse B³dn_tbm«nIv D]tbmKw {]Xntcm[tijn \in¸n¡pw
eï³: sNdp{]mb¯nð B³dn_tbm«n¡pIÄ D]tbmKn¡póXv tcmK{]Xntcm[tijnsb _m[n¡psaóv ]T\w.   tcmK§Ä hcmsX kq£n¡pó _mÎocnbIfpsS hfÀ¨sb Ch A]IS¯nem¡psaóv {_n«ojv sImfw_nb bq\nthgvknänbnse hnZKv[À \S¯nb KthjW§Ä sXfnbn¡póp. Aó]Y¯nð Ignbpó _mÎocnbIfmWv {][m\ambpw icoc¯ns³d sNdp¯p\nð]v km[yam¡póXv. Fómð, acpómbn D]tbmKn¡pó B³dn_tbm«n¡pIÄ¡v GXpXcw _mÎocnbsbbmWv \in¸nt¡ïsXó Imcy¯nð hnthN\apïm-Inñ.   hm³tImssakn³, …
Ip«n-I-fp-sS t£-a-¯n-\v {]-Jym-]n-¨ ]-²-Xn-IÄ Kp-Ww sN-¿p-I k-¼-óÀ¡v
Ip«n-I-fp-sS t£-a-¯n-\v {]-Jym-]n-¨ ]-²-Xn-IÄ Kp-Ww sN-¿p-I k-¼-óÀ¡v
Ip«nIfpsS t£a¯n\mbn kÀ¡mÀ {]Jym]n¡m\ncn¡pó km¼¯nI klmbw Cw¥ïnse km[mcW¡mcmb amXm]nXm¡tf¡mÄ KpWw sN¿pI k¼ó hn`mK¯ns\óv dnt¸mÀ«pIÄ. Hcp amkw Ip«nIÄ¡v thïn sNehgn¡pó XpIbpsS 85 iXam\w kÀ¡mÀ amXm]nXm¡Ä¡v XncnsI \ðIpóXmWv XXz¯nð AwKoImcw \ðInbncn¡pó ]²Xn. Fómð CXv e`n¡Wsa¦nð amXmhpw ]nXmhpw kÀ¡mcnte¡v hcpam\ \nIpXn ASbv¡póhcmIWw. Añm¯hÀ¡v …
{_n-«-Wn-se ssNð-Uv sI-bÀ sNe-hv hÀ-²n¨p, A-½-am-À tPm-en-bp-t]-£n-¨v ho-«n-en-cn-¡póp
{_n-«-Wn-se ssNð-Uv sI-bÀ sNe-hv hÀ-²n¨p, A-½-am-À tPm-en-bp-t]-£n-¨v ho-«n-en-cn-¡póp
bpsIbnð ssNðUv-sIbÀ sNethdnb Hómbn amdnbtXmsS an¡ IpSpw_§fnsebpw A½amÀ tPmen Dt]£n¨v hoSpIfnte¡v HXp§póXmbn dnt¸mÀ«v. sNdnb Ip«nIfpÅ Poh\¡mÀ¡v 15 aWn¡qÀ A[nI Ah[n \ðIpópsï¦nepw AXv ]cym]vXamIpónsñómWv kÀsh ^e§fpw aäpw kqNn¸n¡póXv. sF]n]nBdmWv kÀsh \S¯n dnt¸mÀ«v {]kn²oIcn¨ncn¡póXv. hnIknX cmPy§fnð aqón\pw Aôn\pw at[y {]mbapÅ Ip«nIfpsS A½amcnð …
Hm^v-Ì-Uv dn-t¸mÀ-«v tam-i-ambn, kv-Iq-fn-\v {In-kva-kv C-ñ
Hm^v-Ì-Uv dn-t¸mÀ-«v tam-i-ambn, kv-Iq-fn-\v {In-kva-kv C-ñ
Hm-^v-Ì-Uv dn-t¸mÀ-«v tam-i-am-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óv {]-[m-\-²ym-]-I³ {In-kva-kv d-±m-¡n. se-bv-Ì-dn-se ss{]a-dn kv-Iq-fn-em-Wv kw-`-h-ap-ïm-b-Xv. Hm-^v-Ì-Uv tam-iw dn-t¸mÀ-«v \ð-In-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv {In-kva-kv B-tLm-j-§Ä D-ïm-bn-cn-¡p-ó-X-sñ-óv {]n³-kn-¸ð D-¯-c-hn«p. aqóv hb-kv ap-Xð B-dp h-b-kp-h-sc-bp-Å Ip-«n-I-fm-Wv C-hn-sS ]Tn-¡p-óXv. `m-jbpw I-W¡pw H-cp-]m-Sv ]p-tcm-K-an-¡m-\p-sï-óm-Wv A-[n-Ir-XÀ \ðIn-b dn-t¸mÀ«v. A-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv B-tLm-j-§Ä th-sï-óv sh-¨Xv. B-tLm-j-§-fñ th-ï-sXópw …
C-\n \-ap-¡v sKbnw I-fn¡mw
C-\n \-ap-¡v sKbnw I-fn¡mw
GPv Hm^v Fw]bÀ Fó {]apJ sKbnw C\n B¸nÄ, B³t{UmbnUv t^mWpIfnð. ssat{Imtkm^vämWv Cu sKbnw B¸nfnepw B³t{UmbnUv t^mWpIfnepw sImïphcpóXv.sKbnanMv _nkn\Ênð ]pXn-b X{´w sa-\-bp-I-bmWv ssat{Imtkm-^väv.
“Ccp«ns\ \ap¡v ]gn¡mw, H¸w sNdpXncn sXfnbv¡mw”
“Ccp«ns\ \ap¡v ]gn¡mw, H¸w sNdpXncn sXfnbv¡mw”
hnÚm\¯nsâbpw hnthI¯nsâbpw CS\mgnIfneqsS ssI]nSn¨p \S¯n PohnX¯nsâ kvt\lhgnIfnð ssI¯m§mIpó t\cdnhnsâ hnes¸« D]tZ-i§Ä t\ÀhgnIÄ -"hnPb hgnIÄ "{]ikvX tkm^väv kvInðkv ]cnioeI\pw Xncph\´]pcs¯ "PerformX Educational Foundation" UbdÎvSdpw Be¸pg kztZinbmb tUmÎÀ s¢saâv tem¸kv F³ BÀ sF aebmfn hmb\¡mÀ¡v thïn FgpXpóp. -
സ്വന്തം അനുഭവത്തില്‍നിന്നു സായിപ്പ് പറയുന്നു: കല്യാണംകഴിച്ചു ജീവിച്ചാല്‍ കുട്ടികള്‍ രക്ഷപെടും
സ്വന്തം അനുഭവത്തില്‍നിന്നു സായിപ്പ് പറയുന്നു: കല്യാണംകഴിച്ചു ജീവിച്ചാല്‍ കുട്ടികള്‍ രക്ഷപെടും
ലണ്ടന്‍:സ്വന്തം അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും സായിപ്പ് ഒടുവില്‍ ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ മഹത്വം മനസിലാക്കുന്നു. വിവാഹിതരായി നല്ലകുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനൊപ്പം പട്ടിണിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അടുത്തിടെ യുഎസില്‍ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വേ കണ്ടെത്തിയത്. നല്ല കുടുംബത്തില്‍ വളരുന്ന കുട്ടികള്‍ പട്ടിണിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് …
മാതാപിതാക്കന്മാര്‍ക്ക് സമയമില്ല ; കുട്ടികളില്‍ വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും കൂടുന്നു
മാതാപിതാക്കന്മാര്‍ക്ക് സമയമില്ല ; കുട്ടികളില്‍ വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും കൂടുന്നു
രണ്ടു വയസു പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്കും വിഷാദരോഗ ചികില്‍സ;നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും കൈവിട്ടു പോകുന്നുവോ ?
സിസേറിയന്‍ വഴി ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് പൊണ്ണത്തടി കൂടാം
സിസേറിയന്‍ വഴി ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് പൊണ്ണത്തടി കൂടാം
സിസേറിയന്‍ വഴി ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് പൊണ്ണത്തടി കൂടാം