1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 2, 2012

hnÚm\¯nsâbpw hnthI¯nsâbpw CS\mgnIfneqsS ssI]nSn¨p \S¯n PohnX¯nsâ kvt\lhgnIfnð ssI¯m§mIpó t\cdnhnsâ hnes¸« D]tZ-i§Ä t\ÀhgnIÄ -“hnPb hgnIÄ “{]ikvX tkm^väv kvInðkv ]cnioeI\pw Xncph\´]pc-s¯ ” PerformX Educational Foundation UbdÎvSdpw Be¸pg kztZinbmb tUmÎÀ s¢saâv tem¸kv F³ BÀ sF aebmfn hmb\¡mÀ¡v thïn FgpXpóp. –

“Ccp«ns\ \ap¡v ]gn¡mw, H¸w sNdpXncn sXfnbv¡mw”

tUm.s¢aâv tem¸-kv

amÀ Cu-hm\n-tbm-kv tIm-f-Pnð Un-{Kn-]T-\-Imew. A-h-km-\-hÀ-j (tkm-jyð) k-am-]-\-N-S§v. hn-ZymÀ-YnI-sf hn-d-¸n-¡p-Ibpw H-¸w kv-t\-ln-¡p-Ibpw sN-¿p-ó ]-Wn-¡À A-¨-\m-Wv {]n³-kn¸ð. A-t±-l-¯n-sâ A-[y-£-X-bn-em-Wv tkm-jyð C³-Uy-bnð D-S³ hn¹-hw h-cm³-t]m-Ip-óp-sh-óv hn-iz-kn-¡p-ó bu-Æ-\-Imew. Im-t¯m-en-¡ bph-P-\ kw-L-S-\bm-b sF¡-^v {]-knUâv B-Wv Rm³(P-kyq-«v ssh-Zo-I-cm-Wv B-²ymßn-I t\-XrXzw). \-Iv-k-sse-äp-I-sf-¡mÄ hen-b hn-¹-hp-ambn sF¡-^v(B-sI \mepw aqópw G-gv Xn-I-¨nñ: F-ómepw A-l-¦m-c-¯n-\p Ip-d-hnñ!). C-´y-bp-sS km-aq-ly-L-S-\m-hn-i-I-e\w, A-kz-a-Xzw, ]p\-a-e Un-¢-tdj³, {_-ko-en-se hn-Zym-`ym-k Nn-´-I\mb t]m-sf s{^-b-dn-sâ tIm¬-jy-k-ssâ-tk-j³ F-sóm-s¡ ]d-ªv A-´w-hn-«v ]m-bp-ó {]mbw. Imð \q-äm-ïn-\p ap¼-s¯ Im-cy-amtW, ]-d-tª-¡mw.
tkm-jyð N-S-§nð F-sâ {]kw-K-Du-g-ambn. \n-e-hn-se Xp-cp-s¼-Sp-¯ hn-Zym-`ym-k k-{¼-Zm-b-¯n-sâ t]m-cm-bv-a-Ifpw ]-cn-jv-I-c-W-¯n-sâ B-h-iy-I-Xbpw Du-ón-¸d-ªv Rm³ B-th-i-`-cn-X-\mWv. {_-«o-jv km-{am-Py-¯n-sâ `-c-W-¯n-\m-bn C-³-Uy-bnð Kp-a-kv-X-òm-sc hmÀ-s¯-Sp-¡p-ó-Xn-\m-bn sa-¡m-sf {]-`p B-hn-jv-I-cn-¨ ]n-´n-cn-¸³ hn-Zym-`ym-k k-{¼-Zm-b-¯n-sâ C-c-I-fm-Ws{X Rm³ DÄ-s¸-Sp-ó hn-ZymÀ-YnIÄ. Xp-SÀ-óv hn-Zym-`ym-k Nn-´-I\mb t]m-sf {^-b-dn-sâ Nn-´-IÄ B-Xmb-Xv _m-¦n-se-t¸m-se A-[ym-]-IÀ hn-Úm-\w sU-¸-kn-än sN-¿póp. ]-co-£-bnð \mw A-Xv bm-{´n-I-am-bn hn-Xv{Um sN-¿p-óp… AtX, hn-Zym-`ym-k-ta-Je s]m-fn-s¨-gp-XWw. A-Sn-ap-Sn ]-cn-jv-I-cn-¡-Ww… A-§s\-t]m-bn hm-Z§Ä. ]-Wn-¡-c¨-sâ {]-kw-Kw F-sâ {]-kw-K-¯n-\p-Å a-dp]-Sn t]m-se-bm-bn-cpóp.

em-fnXyw hn-Úm-\-¯n-sâ Bgw!

]-Wn-¡À A¨-sâ a-dp]-Sn F-´m-bn-cp-óp-sh-óv ]-d-bm³ h-cs«. A-Xn-\p-ap-¼v H-cp h-µy-h-tbm-[n-I\m-b a-säm-cp ]-Wn-¡-c¨s\ HmÀ-½ h-cpóp. B-{^n-¡-bn-se H-cp Ip-{Km-a-¯nð Z-im-Ð-§-fm-bn {]-hÀ-¯n-¨p-h-cp-ó H-cp an-j-Wdn, X-sâ {]m-b-[nIyw I-W-¡n-se-Sp-¯v H-cp A-kn-Ìâv ssh-ZnI-s\ k-lm-b-¯n-\m-bn A-b-¨p-X-cp-hm³ X-sâ kp-¸o-cn-bdn-t\m-Sv ]-e B-hÀ-¯n B-h-iy-s¸-Sp-óp-ïm-bn-cpóp. H-Sp-hnð H-cp bp-h-ssh-Zn-I³ F¯n. A-t±l-s¯ kzmK-Xw sN-¿p-hm³ {Km-a-hm-kn-Ifpw h-µy-h-tbm-[n-I\mb B an-j-W-dnbpw H-¯p-SÀóp. H-Sp-hnð B bp-h-ssh-Zn-I-sâ Du-g-ambn. A-t±-l-¯n-\v {Km-ao-W-cp-sS `m-j h-i-anñm-bn-cp-óp. A-t±-lw Cw-¥o-jnð Ah-sc A-`nkw-t_m-[-\ sN-bvXp. A-t±-lw C§-s\ ]-dªp. ,We must always remember that there is an infinite and qualitative distinction between the eternal Gospel and all the historical manifestations of it under the contingencies of human existence.”
F-\n-¡-dnbw. C-Xv a-e-bm-f-¯nð XÀ-Ö-a sNbvX B h-cn-I-fp-sS B-´-cmÀ-°w {K-ln-¡p-hm³ \n-§Ä C-t¸mÄ {i-an-¡p-ópïv. _p-²n-ap-t«-ï-Xnñ. B {Km-ao-W-tcm-Sv B h-bkm-b A-¨³ A-h-cp-sS {]m-tZin-I `m-j-bnð sam-gn-am-äw \-S-¯nb-Xv Rm³ C-hn-sS Ip-dn-¡mw.” {]ob-tc \-½p-sS ]pXn-b ]pXn-b bp-h-ssh-Zn-I³ ]-d-bpóp. A-t±-lw \n§-sf H-¯n-cn kv-t\-ln-¡p-óp-shópw \n-§-tfm-sSm-¸w C-hn-sS B-bn-cn-¡p-ó-Xnð A-t±-l-¯n-\v H-¯n-cn k-t´m-j-ap-sï-ópw”. ]-Wn-¡-c-¨³ Fsó-t\m-¡n-¸-dªp. F-sâ sIm-¨s\, hn-Zym-`ym-k k-{¼-Zm-bw ]-cn-jv-I-cn-¡-s¸-SWw. A-Xn-\v D-¯-c-hm-Zn-s¸-« Øm\-¯v F-¯Ww. A-Xn-\v C-t¸mÄ D-Å k-{¼-Zm-b-¯nð ]Tn-¨v Un-{Knbpw a-äv D-ó-X _n-cp-Z-§fpw t\-SWw.
]-Wn-¡-c-¨³ aqcm-¨n-sb-tóm, ]n-´n-cn-¸³ Ftóm atäm Iq-«pIm-tcm-Sv ]n-dp-]n-dp-¯p-Im-Wpw. {]-kn-²cpw {]-K-Û-cpam-b Sn.Fw.tP-¡-_v, PK-Xn {io-Ip-amÀ, P-K-Zojv, ap³ Un-Pn-]n-bp-sS a-I³ kp-tc-jv tPm-k-^v, ]n.tKm-hn-µ-¸n-Å-bp-sS a-I\pw am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-\pw F-sâ {]o-b-kp-lr-¯pam-b Fw.Pn.cm-[m-Ir-jv-W³ XpS-§n en-Ìv-sN-bv-Xmð A-h-km-\n-¡m-¯ {]-Xn-`-IÄ ]Tn¨ B a-l-¯m-b I-em-e-b-¯n-sâ {]n³-kn-¸epw {]m-K-Ûy-¯n-sâ aqÀ-¯n-cq-]-hpamb B ]-Wn-¡-c-¨³ hn-Zym-`ym-k Nn-´-I\mb t]m-sf s{^-b-dn-s\¸-än tI-«n«p-t]m-ep-an-sñ-óv Rm³ A-óv B-tcm-sS-¦nepw A-ð-¸-¯cw hn-f-¼n-bn-«p-ïm-Ipw. hn-Zym-`ym-k k-{¼-Zm-bw ]-cn-jv-I-cn-¨v ]-cn-jv-I-cn-¨v ¢m-kn-se A-ââv Ip-dªp. B hÀ-j-s¯ ]-co-£ F-gp-Xm³ bq-Wn-th-gv-kn-än hn-e-¡n-b-h-cp-sS Iq-«-¯n-ep-ambn.
em-fn-Xy-am-Wv hn-Úm-\-¯n-sâ B-g-sa-óv ]n-óo-Sv Xn-cn-¨-dnªp. hn-Zym-`ym-k-k-{¼-Zm-bw ]-cn-jv-I-cn-¡m³ t]m-b Fâ Iu-am-c-hn-¹-h-¯n-\v th-Z-\-bq-dp-ó H-cp X-am-i-bp-sS A-I¼-Sn D-sï-óp Xn-cn-¨-dn-bp-óXpw hf-sc ssh-In-bm-Wv. B-dv s]¬-¡-fp-Å H-cp hn-[-h-bp-sS {]-Xo-£-bm-bn-cpóp Cu Iu-am-c- ]-cn-jv-IÀ-¯mhv, km-aq-ly-hn-i-I-e\w, L-S-\m-]-cam-b km-aq-ly-amäw, t]m-sf s{^-b-dn-sâ tIm¬-jy-ssâ-tk-j³ F-sóm-s¡ ]d-ªv ]m-hw B A½-sb F-´p-am{Xw h-iw-sI-Sp-¯n-«p-ïm-hpw. H-Sp-hnð B A-½-bpw e-fn-Xam-b ]-d-bm³ {i-an¨p. tam-s\ \o ]-d-bp-ó-sXm-s¡ i-cn-bm-bn-cn-¡mw. F-ómð Np-h-cp-sï-¦n-te Nn-{Xw-h-c-bv-¡m³ I-gnbq. AWn-t_mw-_n-te-bv¡pw B-W-h-i-àn-bn-te¡pw \-bn¨ E=MC2 F-ó ZpÀ-{Km-lyam-b B-t]£n-I kn-²m-´w e-fn-X-am-bn hn-i-Zo-I-cn-¡p-hm\pw sF³-Ìo³ Fó B {]-Xn-`-bv-¡p-am-{X-ta I-gnbq. A-Xmb-Xv Nq-Sv ]m-\nð(A-Sp-¸n-se ]m-{X-¯nð) ssI-h-¨mð H-cp an-\n-äv H-cp a-Wn-¡qÀ B-bn A-\p-`-h-s¸-Spw. {]o-b-s¸-«-h-cp-sS tXmf-¯v ssI-h-¨mð H-cp a-Wn-¡qÀ H-cp an-\n-äv B-bn A-\p-`-h-s¸-Spw!
i-cn C-sXm-s¡ Ct¸m F-´-cn-\v ]-d-bW-Xv A-¸o F-óv PK-Xn {io-Ip-amÀ kn-\n-a-bnð tNm-Zn-¨Xp-t]m-se B-sc-¦nepw C-t¸mÄ Nn-´n-¡p-óp-ïm-hpw. ]-cp-¡p-IÄ Cñm-sX X-só Po-hn-X-¯n-sâ Xn-cn-¨-dn-hp-IÄ e-fn-Xam-b DÄ-s¡m-Åp-hm\pw Pohn-X an-I-hn-te-¡v ap-tó-dp-hm\pw ]-cn-io-e-\-§Ä-¡v I-gn-bpw F-ó Nn-´ hm-b-\-¡m-cp-am-bn ]-¦p-h-bv-¡p-hm\pw A¯-c-sam-cp {i-aw F-só-t¸m-epÅ tkm-^v-äv kv-¡nð-kv ]-cn-io-e-IÀ kv-IqÄ Ip-«n-IÄ-¡v AXpw F«pw H³-]Xpw ¢m-kn-se Ip-«n-IÄ-¡v H-cp k-ó-² {]-hÀ-¯-I-\p-am-bn \-S-¯n-h-cp-ó A-\p-`-h-§Ä C-hn-sS-¡p-dn-¡p-hm³ B-cw-`n-¨-t¸m-gm-Wv ap-I-fn-ð ]-cm-aÀ-in-¨ Nn-´IÄ. bp-F-C-bn-se ]q¡-fw F-ó Hm-W-¸-Xn-¸n-\v F-gpXn-b H-cp Ip-dn-¸nð Cu kw-cw`-s¯ kq-Nn-¸n-¨n-cpóp. A-Xp hm-bn-¡m-\n-Sbm-b kp-lr-¯v {io tP¡-_v tIm-bn-¸n-Ån A-Xn-sâ hn-i-Zmw-i-§Ä Ip-dn-¡p-hm³ {]-tNm-Zn-¸n¨p. A-XmWv Cu Ip-d-¸n-sâ ]-Ým-¯ew.

ASk {]n³-kn-¸ð A-Sn-Øm-\-am¡n-b hn-ZymÀ-Yn an-I-hn-te-¡p-Å ]-cn-io-e-\ ]m-t¡-Pv

hn-ZymÀ-Yn an-I-hn-te-¡p-Å ]-cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn Fó-Xv H-cp sN-dp-kp-lr-¯n-sâ D-Zyaw. hy-àn-an-Ihv, B-i-b-hn-\n-a-b-¯n-\p-Å I-gn-hv, HmÀ-½-iàn, Cw-¥o-jv kw-km-c-tijn, B-ß-hn-izmkw, ]T-\-X-{´-§-Ä, Du-jv-a-fam-b _-Ô§Ä, {]-kw-K-]-cn-io-e\w, t]m-kn-äo-hv k-ao-]-\§Ä, Sow hÀ¡v, t\-Xr-Xz-an-Ihv, I-cn-bÀ ¹m-\nwKv, ssh-Imcn-I hn-th-Iw(C-Iyp) Xp-S-§n-b-h-bnð Fñm i-\n-bm-gv-N-I-fn-ep-amWv Cu ]-cn-io-e\w. k-aq-l-s¯-¡p-dn¨pw km-aq-ly-]-cn-jv-I-c-W-s¯-¡p-dn¨p-sam-s¯ A-h-t_m-[-hpw \-ev-Ip-óXp-t]m-se A-sñ-¦nð A-Xn-t\-¡mÄ {]-[m-\-am-Wtñm Ip-ªp-§-Ä kz-bw-Xn-cn-¨-dn-bp-óXpw Po-hn-X-¯n-sâ ]n-¨-h-bv-¡ð X-e-¯nð \nópw kz-´w-an-I-hn-te-¡v h-f-cp-ó-Xpw. Ip-ªp-{]m-b-¯n-se ap³-K-W-\-IÄ Fó-Xv A-h-cp-sS _u²n-I \nÀ-an-Xn-Ifpw X-só B-hs«. k-ao]\w (Attitude), ssh-Z-Kv-[y§Ä (Skils) hn-Úm\w (Knowledge) F-óo ap-óp-X-e-§-fm-Wtñm an-I-hn-sâ ]-cn-io-e-\ X-e§Ä. Ch-sb Np-cp-¡-¯nð ASK Principle F-óp hn-fn-¡mw. A-Xmb-Xv k-ao]-\w hy-àn-bp-sS ssh-Im-cn-I-X A-sñ-¦nð lr-Z-b-X-e-hp-ambpw (Affective domain), ssh-Z-Kv-[y-§Ä t]-io-X-e-hp-ambpw (Psycho-motor domain) hn-Úm-\w X-e-t¨m-dn-se _u²n-X X-e-hp-ambpw (Cognitive domain)_-Ô-s¸-«-Xm-Wv.
hn-Zym-`ym-k ]-cn-io-e-\ {]-{Io-b-I-fnð C-h aqópw ]-cn-kv-]-c-]q-c-I-ambpw k-´p-en-X-ambpw k-a-\z-bn-¡-s¸-SWw. \nÀ-`m-Ky-h-imð \-½p-sS ]-c-¼-cm-K-X hn-Zym-`ym-k {]-{Io-b-bnð A-[ym-]-I tI-{µoIr-X hn-Úm-\-{]-Zm-\-am-Wv {]-[m-\-ambpw \-S-¡p-ó-Xv. AXp-sIm-ïpX-só \-½p-sS Ip-«n-IÄ¡v Hu-]-Nmcn-I hn-Zym-`ym-k-¯n-eq-sS F³-Pn-\o-b-dnwKv, sa-Un¡ð, \-gv-knwKv, So-¨nwKv, am-\v-Pv-saâv F-óo hn-hn-[-ta-J-e-I-fnð Un-{Kn-IÄ I-c-Ø-am-¡m\pw hn-hn-[-cm-Py-§-fnð sXm-gnð k-¼m-Zn-¡p-hm\pw \n-ch-[n A-h-k-c§Ä Cu-Sp-¯ \m-fp-I-fnð D-bÀ-óp-h-cp-óp-sï-¦nepw B-ß-hn-izm-k-¡pd-hv `m-jm-]-cn-anXn, ap³-ssI-sb-Sp-¡p-ó-Xn-se t\-Xr-Xz-]-camb t]m-cm-bv-a-IÄ kr-ãn-]-c-am-b k-ao-]-\-§-fp-sS Øm\-¯v \n-tj-[-k-ao-]-\§Ä, Xm-gv-ó \n-e-hm-c-¯n-ep-Å C Iyp. A-sñ-¦nð ssh-Im-cn-Iam-b A-Xn-{]-kwKw, B-i-b-hn-\n-a-b-¯n-se t]m-cm-bv-aIÄ, Xo-cp-am-\-§Ä F-Sp-¡p-ó-Xnepw {]-iv-\-§Ä ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xnepw Im-Wp-ó DÄ-h-enbð, k-abw, _-Ô§Ä, km-l-N-cy§Ä, Un-Pn-äÀ bp-K-¯n-se hn-h-c {]-hmlw, ]n-cn-ap-dp-¡w XpS-§n am-t\-Pv sN-¿p-ó-Xnð h-cp-ó ho-gv-N-IÄ XqS-§n \n-ch-[n Im-c-W-§-fmð A-h-k-c-§Ä ssI-hn«p-t]m-Ipóp. ap-XnÀ-ó-h-cp-sS Im-cy-¯nepw(Employability) C-Xv kw-`-hn-¡póp.
F-¦nepw Øm-]-\-§fpw I-em-e-b-§fpw hn-P-b-k-ao-]-\-ap-Å hy-àn-Ifpw C-¡m-cy-¯nð C-t¸mÄ {i-²bpw {i-a-§fpw Im-Wn-¡p-ópïv. F-ómð C¯-cw ]-cn-io-e-\-{]-{Io-b-IÄ-¡v th-ïn-h-cp-ó km-¼-¯n-I-Nn-e-hpw a-äp Xo-c-tZ-i-§-fnepw ImÀjn-I ta-J-e-bnepw D-Å km-[m-c-W Ip-Spw-_-§-fn-se hn-ZymÀ-Yn-IÄ¡pw hy-àn-IÄ¡pw kv-Iq-fp-IÄ¡pw C-h hoïpw A-{]m-]y-am-Ipóp. s]À-t^m-aIvv So-an-sâbpw F-só-t¸m-ep-Å s{]m-^-j-Wð tkm-^v-äv kv-¡nð-kv ]-cn-io-e-I-cp-tSbpw tkh-\w {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯pó-Xv Iq-Sp-Xepw D-ó-X-t{i-Wo hn-`m-K-¯nð-s¸-Sp-ó Øm-]-\-§fpw hy-àn-I-fp-amWv. B-Zy-Im-e-L-«-§-fnð km-aq-ly-hn-`m-K-§Ä-¡n-S-bnse Hu-]-Nmcn-I hn-Zym-`ym-k cwK-s¯ hn-Shpw Xp-SÀ-óp-Å Im-e-L-«-s¯ Cw-¥o-jv hn-Zym-`ym-k Im-cy-¯n-ep-Å {]m-]y-X-bnð Dïm-b A-´-chpw C-\n tkm-^v-äv-kv-Inð-kp-I-fp-sS Im-cy-¯nepw D-ïm-hmw. C-Xv k-´p-en-Xam-b km-aq-ly-h-fÀ-¨-bv¡pw km-aq-ly-am-ä-§Ä¡pw a-äpw XS-kw kr-ãn-t¨-¡mw. am-{X-añ \-½p-sS k-l-Po-hn-I-tfm-Sp-Å BÀ-{Zam-b k-ao-]-\-§-fp-sS X-e-§fpw C-Xn-\pïv.
R-§-ep-sS H-cp kp-lr-¯v ]u-tcm-lnXyw kzo-I-cn-¨-Xn-sâ C-cp-]-¯n-bômw hÀ-j Pq-_n-en-bp-sS B-iw-k-IÄ t\-cm³ H-¯p-Iq-Sn-b-Xm-bn-cp-óp Aóv. A-t±-l-¯nsâ HmÀ-½-bv-¡v AÀ-°-h¯pw hy-Xy-Ø-hpam-b H-cp k-½m-\w \ð-I-W-sa-ó B-tem-N-\-hóp. Cu cwK-¯v {]-hÀ-¯n-¡p-ó hy-àn F-ó \n-e-bv-¡v kzm-`m-hn-I-ambpw Rm³ ap-I-fnð ]-cm-aÀ-in-¨ B-i-bhpw k-ao-]-\hpw \nÀ-tZ-in¨p. Fñm-hÀ¡pw th-KwX-só A-Xv kzo-Im-cy-am-bn. C-cp-]-tXm-fw t]À A-S-§p-ó dn-tkm-gv-kv So-ans\ (A-[ym-]-IÀþs{]m-^-j-Wð bp-h-P-\§Ä) {]m-]v-X-am-¡m-\p-Å ss{S-bv-\À s{S-bn-\nw-Kn-\m-bn s]À-t^m-sa-Iv-kv ]-cn-io-e-I kw-L-¯n-sâ tkh-\w ku-P-\y-am-bn \-ev-Im-sa-óv D-d-¸p-\-ev-Ip-Ibpw sN-bvXp. sNdnb tXm-Xnð H-cp hÀ¡v-tjm-¸v C-Xn-\m-bn \-Sóp. A§-s\ ]q´p-d Xo-c-tZ-i-{Km-a-¯n-se F-«mw-¢m-kv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn I-gn-ª-hÀ-jw hn-ZymÀ-Yn an-I-hn-te-¡v ]-cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn k-am-cw-`n¨p. Cu hÀ-jw B _m-¨v H-¼-Xmw-¢m-kv Iq-Sm-sX ]pXn-b F-«mw-¢mkpw Xp-S§n. C-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v t]-cânwKv, I-cn-bÀ I¬-kÄ-t«-j³ F-ón-h-IÄ kw-_-Ôn-¨v sk-j-\p-Ifpw Dïv. kv-Iq-fp-am-bpw ¢m-kv So-¨À-am-cp-ambpw G-tIm-]-\hpw \-S-¡p-óp-ïv.

_p-²n-ap-s«-¦nepw km-[y-amWv

ap-³ssI-sb-Sp-¯-h-cnð ]-ecpw hn-tZ-i-¯m-sW-óXpw k-ó-² {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v k-a-bhpw DuÀ-Öhpw I-sï-¯p-ó-Xnð D-Å ]-cn-an-Xnbpw ^-ïn-sâ Ip-dhpw ]p-Xn-b ]-cn-io-e-IÀ C-\nbpw sd-Un-bm-hm-\p-Å-Xpw-Imc-Ww F-só-t¸m-ep-Å-h-cp-sS k-a-bhpw DuÀ-Öhpw ]-Whpw {]-Xo-£n-¨-Xn-s\-¡mÄ Iq-Sp-Xð th-ïn-h-cpóp. _p-²n-ap-s«-¦nepw km-[y-am-Wv Fó t]m-kn-äo-hv k-ao-]-\-t¯m-sS C-Xv Xp-S-cpóp. ‘IMPOSSIBLE’F-ó hm-¡nð-t¸mepw \-ap-¡v ‘l M POSSIBLE’ Fópw hm-bn-¡m-a-tñm. H-cp]-t£ F-sâ bp-h-Xz-¯n-se tkm-jyð B-În-hn-khpw Có-s¯ s{]m-^-j-Wð ssh-Z-Kv-[yhpw k-l-Po-hn-I-tfm-Sp-Å BÀ-{Z-Xbpw k-a-\z-bn-¸n-¡p-ó Cu ]-cn-io-e-\-Iu¬-kn-enwKv, I¬-kÄ-t«j³, F-Ivkv-t]m-jÀ ]-cn-]m-Sn H-cp ]-co-£-W amXr-I F-ó \n-e-bnð hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯mð k-ao-]-`m-hn-bnð a-äv {Km-a-§-fn-te¡pw C-X-c Pnñ-I-fn-te¡pw hym-]n-¸n-¡p-Ibpw B-hm-a-tñm. C-t¸mÄ-¯-¯-só A¯-c-sam-cp B-i-b-hp-am-bn ]-ecpw k-ao-]n-¡p-óp-ïv. B-bn-cw bp-h-P-\-§Ä-¡v Fw-t¹m-bv-_n-en-än hÀ-[n-¸n¡p-I F-ó e-£y-t¯m-sS C-¯-c-¯nð an-I-hn-te-¡p-Å ]-cn-io-e-\ ]c-¼-c B-cw-`n-¡m-\p-Å B-tem-N-\-Ifpw a-äv k-ó-²-kw-L-§-fp-ambpw s^-bv-kv _p-¡v Iq-«m-bv-a-I-fp-ambpw C-t¸mÄ \-S-¡p-ópïv. ssN-\o-kv ]-g-sam-gn t]m-se B-bncw-ssa-ep-IÄ Xm-ïp-ó bm-{X-bp-sS B-cw-`w B-Zy Np-h-Sp-h-bv-]nð \n-óp-am-Wtñm. C-cp-«n-s\ ]-gn-¡p-ó-tXm-sSm-¸w H-cp sN-dpXn-c sX-fn-¡p-ó Cu {i-a-¯nð Xm-Xv-]-cy-ap-sï-¦nð Xm-¦Ä-¡pw Du-jv-a-fam-b kzm-KXw. Xn-c-am-eI-sf am-äm-\m-hn-sñ-¦nepw \ñ an-I-hp-ä \o-´ð-¡m-sc kr-ãn-¡mw!

 

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.