1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
em_n-bm-¹m-Ìn sN-¿m-s\¯n-b bp-h-Xn-¡v C-´y³ tUm-ÎÀ enw-K-tÑZ-\w \-S-¯n-sb-óv ]-cmXn
em_n-bm-¹m-Ìn sN-¿m-s\¯n-b bp-h-Xn-¡v C-´y³ tUm-ÎÀ enw-K-tÑZ-\w \-S-¯n-sb-óv ]-cmXn
A\m-h-iy-am-bn i-kv-Xv-{In-b \S-¯n X-sâ i-co-c-¯n\vv lm-\n h-cp-¯n-sb-óv {_n-«o-jv bp-h-Xn-bp-sS B-tcm-]Ww. C-´y-\v tUm-Îdm-b kp-tc-jv-Ip-amÀ ]m-Þy-s¡-Xn-sc-bm-Wv t]-cp sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«nñm-¯ bp-h-Xn sa-Un-¡ð {]m-Îo-jv-tW-gv-kv ss{S-_yq-Wð kÀ-ho-k-kn-\v ap-ónð ]-cm-Xn \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. em-_n-bm-¹m-Ìn sN-¿m-s\¯n-b X-só tUm-ÎÀ enw-K-tÑZ-\w \-S-¯n-sb-óm-Wv bph-Xn ]-cm-Xn-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xv. 2012em-Wv em-_n-bm-¹m-Ìn-¡m-bn bp-h-Xn tUmÎ-sd k-ao-]n-¨v i-kv-{X-{Inb-¡v hn-t[-b-bm-bXv. F-óm-ð …
]ng Cu-Sm-¡m³ kÀ-¡m-cn-\v kw-hn-[m-\-anñ; Cu-bn-\-¯nð \-ãw 75 an-ey¬ ]uïv
]ng Cu-Sm-¡m³ kÀ-¡m-cn-\v kw-hn-[m-\-anñ; Cu-bn-\-¯nð \-ãw 75 an-ey¬ ]uïv
I-gn-ª H-cp hÀ-j-¯n-\p-Ånð Ip-ä-hm-fn-IÄ 75 an-ey¬ ]u-ïv ]n-g A-S-¡m-sX kÀ-¡m-cn-s\ h-ôn-s¨-óv I-W-¡pIÄ. tImS-Xn Ip-ä-¡m-sc-óv I-sï-¯n ]n-g A-S-bv-¡m³ in-£n-¨ Ip-ä-hm-fn-I-fm-Wv kÀ-¡m-cn-s\ ]-än-¨v ap-§n-bXv. an-\n-kv{Sn Hm-^v P-Ìo-km-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ I-W-¡p-IÄ ]pd-¯v hn-«-Xv. F-ómð Ip-ä-hm-fn-IÄ ]n-g A-S-¡m-Xn-cpó-Xv ]n-g kzo-I-cn-¡m³ D-tZym-K-Ø-cnñm-¯-Xn-\m-em-Wv F-ó-Xm-Wv c-k-I-cam-b h-kv-Xp-X. …
Xsâ A-hb-hw Zm-\w sN-¿p-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v tUm-Î-À kw-km-cn-¡pó-Xv tI-s«-óv lr-t{Zm-Kn-bp-sS sh-fn-s¸-Sp¯ð
Xsâ A-hb-hw Zm-\w sN-¿p-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v tUm-Î-À kw-km-cn-¡pó-Xv tI-s«-óv lr-t{Zm-Kn-bp-sS sh-fn-s¸-Sp¯ð
lrt{Zm-K-hp-am-bn B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-s¡¯nb tcm-Kn-bp-sS A-h-b-h-§Ä Zm-\w sN-¿p-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v tUm-ÎÀ-amcpw t\-gv-kp-amcpw tNÀ-óv NÀ-¨ sN-bv-sX-óv tcm-Kn-bp-sS sh-fn-s¸-Sp-¯ð. kw`-hw \S-óv c-ï hÀ-j-¯n-\v ti-j-am-Wv kzo-U³-Im-c\m-b Pn-kv-an {^n-äv-sk C-¯-c-¯nð H-cp sh-fn-s¸-Sp-¯ð \-S-¯p-Ibpw kzo-Un-jv B-tcm-Ky a-{´m-e-b-¯n-\v ]-cm-Xn \ð-Ip-Ibpw sN-bv-X-Xv. lr-Z-b-kv-Xw`-\w D-ïm-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv Xm³ B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n-b-sX-óv Pn-kvan …
\n-th-Z-\-§fpw {]-Xn-tj-[-§fpw ]m-gn-embn; bm-jnI-sb Có-se \m-Sp-I-S-¯n
\n-th-Z-\-§fpw {]-Xn-tj-[-§fpw ]m-gn-embn; bm-jnI-sb Có-se \m-Sp-I-S-¯n
au-do-jy-knð \n-óv A`-bw tX-Sn {_n-«-\n-se¯n-b hn-ZymÀ-°n-\n bm-jn-I _m-Ko-c-Yn-sb tlmw Hm-^o-kv Có-se \m-Sp-I-S-¯n. bm-jnI-sb \m-Sp-I-S-¯-cp-sX-óv B-h-iy-s¸-«v H-tó-Imð e-£-t¯m-fw t]À H-¸n-« \n-th-Z-\hpw {]-Xntj-[ {]-I-S-\-§-fpw I-ïn-sñ-óv \-Sn-¨m-Wv hn-ZymÀ-°n-\nbm-b bm-jnI-sb \m-Sp-I-S-¯n-b-Xv.
]¼p-I-fnepw ¢-_p-I-fnepw kn-Kc-äv hnð-¸-\ \n-tcm-[n-¡-W-sa-óv I-½o-j³ ]T-\ dn-t¸mÀ«v
]¼p-I-fnepw ¢-_p-I-fnepw kn-Kc-äv hnð-¸-\ \n-tcm-[n-¡-W-sa-óv I-½o-j³ ]T-\ dn-t¸mÀ«v
{_n-«-Wnð ]p-Ibn-e D-]-tbm-Kw Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\m-bn ]-_p-I-fnepw ¢-_p-I-fnepw kn-K-c-än-sâ hnð-¸-\ \n-tcm-[n-¡-W-sa-óv I-½o-j³ ]T-\ dn-t¸mÀ«v. ]p-I-bnð D-Xv-]-ó-§Ä hn-]-Wn-bn-ð hnð-¡p-ó-Xn-\v k-a-b \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-ópw dn-t¸m-À-«nð ]-d-bpóp. H-bv-do-¨v-Sm-kv I½än Hm¬ slð-¯v B³-Uv Nnð-{U-\m-Wv kÀ-¡m-cn-\v Cu \nÀ-t±-i-§-f-S§n-b dn-t¸mÀ-«v k-aÀ-¸n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. dn-t¸mÀ-«n-se \nÀ-t±-i-§Ä \-S-¸n-em-¡n-bmð cm-hn-se G-gv a-Wn ap-Xð H³]-Xv …
aZy-w D-]-tbm-Kn-¨v I-cÄ X-I-cm-dn-em-b-hÀ¡pw ssI-¯m-§v \ð-Im³ F³-F-¨vF-kv ]-²-Xn-
aZy-w D-]-tbm-Kn-¨v I-cÄ X-I-cm-dn-em-b-hÀ¡pw ssI-¯m-§v \ð-Im³ F³-F-¨vF-kv ]-²-Xn-
Aan-Xam-b a-Zy-]m\-s¯ Xp-S-À-óv I-cÄ X-I-cm-dnemb tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m³ F³-F-¨vF-kv ]-²-Xn-bn-Spóp. C-Xm-Zy-am-bm-Wv a-Zy-]m-\w aq-ew I-cÄ X-I-cm-dnem-b B-fp-IÄ-¡v k-lm-bw \ð-Im³ F³-F-¨vF-kv k-ó-²-X A-dn-bn-¨n-cn-¡p-óXv. I-cÄ am-än-sh-bv-¡ð DÄ-s¸-sS-bp-Å Nn-In-Õ-I-fnð k-lm-bw e-`y-am-¡m-sa-óm-Wv F³-F-¨vF-kv {]-Jym-]-\w. F³-F-¨v-F-kn-sâ {]-Jym-]w C-t¸mÄ X-só hn-hm-Z-am-bn-¡-gnªp. a-Zy-]m-\nIÄ Cu tcm-Kw kz-bw h-cp-¯n-sh-¨-XmWv. Ch-sc k-lm-bn-s¡-ï …
Cw¥-ïn-s\ izm-kw-ap-«n-¨v s]m-Sn-¡mäpw hm-bp-a-en-\o-I-c-Whpw
Cw¥-ïn-s\ izm-kw-ap-«n-¨v s]m-Sn-¡mäpw hm-bp-a-en-\o-I-c-Whpw
s]m-Sn I-e-À-ó aq-Sða-ªv {_n-«-Wn-se hm-bp a-en-\-am-¡n-b-tXm-sS P-\-§Ä ]-cn-{`m-´-n-bn-em-bn. F-aÀ-P³-kn kÀ-ho-kn-sâ tkh-\w B-h-iy-s¸-«v cm-Py-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-§-fnð \n-óm-bn tIm-fp-I-fp-sS {]-hm-l-am-bn-cpóp. ]-e `m-K-§-fn-ð \n-óm-bn A-t\-Iw B-fp-IÄ-¡v izm-k-X-S-Ê-apÄ-s¸-sS-bpÅ tcm-K-§Ä ]n-Sn-s¸«p. F-ómð {]-[m-\-a-{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ C-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¨-Xv kzm-`m-hn-I-am-bp-ïm-Ip-ó {]-Ir-Xn-bn-se H-cp {]-Xn-`m-k-sa-óm-Wv. Im-a-dq-Wnsâ Cu \n-e-]m-Sv P-\-§Ä-¡n-S-bnð …
{_n-«o-jv hn-]-Wn-bn-se- knKc-äv ]m-bv-¡-äp-I-fnð \n-óv {_m³-Un-sâ t]-cv H-gn-hm-¡-W-sa-óv kÀ-¡mÀ \nÀ-t±iw
{_n-«o-jv hn-]-Wn-bn-se- knKc-äv ]m-bv-¡-äp-I-fnð \n-óv {_m³-Un-sâ t]-cv H-gn-hm-¡-W-sa-óv kÀ-¡mÀ \nÀ-t±iw
]pIbn-e hnð-¸-\ \-S-¯p-ó I-¼-\n-IÄ kn-Kc-äv ]m-bv-¡-änð {_m³-Un-tâ t]-cnñm-sX hnð-¸-\ \-S-¯-W-sa-óv kÀ-¡mÀ \nÀ-t±iw. hym-gm-gv-¨-bm-Wv kn-Kc-äv I-¼-\n-IÄ-¡v Zp-Jhpw ]p-Ibn-e hn-cp-² kw-L-S-\-IÄ-¡v k-t´m-jhpw ]-I-cp-ó {]-Jym]-\w {_n-«-Wn-se a-{´n-bnð \n-óp-ap-ïm-bXv. {_n-«-Wn-se Ip-«n h-en-b-òm-cp-sS F-®w Ip-d-bv-¡p-ó-Xn\pw ]p-Ibn-e D-Xv-]-ó-§-fp-sS D-]-tbm-Kw \n-cp-Õm-l-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\p-am-Wv kÀ-¡mÀ C-Xn-eq-sS e-£y-an-Sp-ó-sXópw a-{´n ]-d-ªp. C-t¸mÄ …
A¨S-¡ \-S-]-Sn-sb-Sp-¯ ta-[m-hn-¡v C-´y³ t\-gv-kv Im-¸n-bnð hn-jw I-eÀ-¯n \ðIn
A¨S-¡ \-S-]-Sn-sb-Sp-¯ ta-[m-hn-¡v C-´y³ t\-gv-kv Im-¸n-bnð hn-jw I-eÀ-¯n \ðIn
tPm-en-bnð A-{i-²-Im-«n-b-Xn-\v A-¨-S-¡ \-S-]-Sn-sb-Sp-¯ sUâð am-t\-PÀ-¡v C-´y³ hw-i-Pbmb t\-gv-kv Im-¸n-bnð hn-jw I-eÀ-¯n \ðIn. s_Uv t^mÀUv sjbdnse sjt^mÀUnepÅ jmwkv aq¸³ sUâð {]mÎoknð t\gvkmbn {]hÀ¯n¨ncpó choµÀ sIuÀ Fó 35 ImcnbmWv Xsâ ta[mhnbmb temd Ivt\mekn\v Im¸nbnð saÀ-¡p-dn Kp-fn-I-IÄ C-«v-sIm-Sp¯-Xv. tcm-Kn-sb I-tk-c-bn-en-cp¯n-b ti-jw `£-Ww …
hoSp-I-fp-sS hn-e Iq-Snb-Xv \ñ- Im-cy-am-sW-óv ]-d-ª lu-knw-Kv a{´n hn-hm-Z-¯nð
hoSp-I-fp-sS hn-e Iq-Snb-Xv \ñ- Im-cy-am-sW-óv ]-d-ª lu-knw-Kv a{´n hn-hm-Z-¯nð
Cw¥-ïn-se ho-Sp-I-fp-sS hn-e D-b-cp-ó-Xv \ñ Im-cy-am-sW-óv ]-d-ª lu-knw-Kv an-\n-ÌÀ hn-hm-Z-¯nð. lu-knw-Kv an-\n-ÌÀ {In-kv tlm-]v-In³-km-Wv ho-Sp-I-fp-sS hn-e hÀ-²-\ \ñ Im-cy-am-sW-óv ]d-ªv ]p-en-hm-ev ]n-Sn-¨n-cn-¡p-óXv. I-gn-ª hÀ-j-t¯-¡mÄ Cw-¥-ïn-se \-K-c-§-fnð ho-Sn-\v 18 i-X-am-\w hn-e Iq-Sp-X-em-sW-ó I-W-¡p-IÄ ]p-d-¯v h-ó-Xn-\v ]n-óm-se-bm-Wv tlm-]v-In³-kn-sâ {]-kv-Xm-h-\bpw h-óXv. {I-am-[o-X-am-bn hn-e …