1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ssN-\okv Hu-j-[-§Ä Kp-W-ap-Å-h-sb-óv I-ïmð F³-F-¨v-F-knð DÄ-s¸-Sp-¯p-sa-óv B-tcm-Ky sk-{I«dn
ssN-\okv Hu-j-[-§Ä Kp-W-ap-Å-h-sb-óv I-ïmð F³-F-¨v-F-knð DÄ-s¸-Sp-¯p-sa-óv B-tcm-Ky sk-{I«dn
tcm-Kn-IÄ-¡v Kp-Ww sN-¿p-sa-óv I-sï-¯n-bmð ]-c-¼-cm-K-X ssN-\o-kv Hu-j-[§-sf F³-F-¨v-F-knð DÄ-s¸-Sp-¯p-sa-óv B-tcm-Ky sk-{I«-dn sPc-an l³Uv. ssN-\o-kv ]-c-¼-cmK-X Hu-j-[-§fpw ]-Sn-ªm-d³ B-[p\n-I ssh-Zy-§fpw Iq-«n-I-eÀ-¯n-bmIpw F³-F-¨vF-kv ]pXn-b ]-co-£-W-§Ä \-S¯p-I F-óm-Wv sPc-an \ð-Ip-ó kq-N-IÄ. X-sâ `m-cy-bp-sS \m-Sv Iq-Snbmb ssN-\-bnð Xm³ \S-¯n h-ó \nc-´-c k-µÀ-i-\-§-fp-sS ^-e-am-bn im-kv-{Xo-b …
DóX hn-Zym-`ym-k-¯n-\m-bn Cw¥-ïv sX-c-sª-Sp-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð Ipdhv
DóX hn-Zym-`ym-k-¯n-\m-bn Cw¥-ïv sX-c-sª-Sp-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð Ipdhv
DóX hn-Zym-`ym-k B-h-iy-§-Ä-¡m-bn Cw-¥-ïn-te-¡v F-¯p-ó A-´m-cm-{ã hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS F-®-¯n-ð K-Wyam-b Ip-d-hp-ïm-bn-«p-sï-óv bq-Wn-th-gv-kn-än B³-Uv tIm-tf-Pv bq-Wnb³. aq-óp ]-Xn-äm-ïn-\n-S-bn-ð B-Zy-am-bn-«m-Wv D-ó-X hn-Zym-`ym-k cwK-¯v A-´m-cm-{ã hn-Zym-À-°n-I-Ä Ip-d-bp-óp F-ó I-W-¡v ]p-d-¯v h-cp-ó-Xv. H-cp-Ime-¯v D-ó-X hn-Zym-`ym-k-cw-K-¯v tNmZyw sN-¿-s¸-Sm-\m-Im-¯ i-àn-bm-bn-cp-óp Cw-¥ïv. F-ómð amdn-b km-l-N-cy-§-fnð Cw-¥-ïn-sâ A-{]-am-[nXzw Im-e-{Ita-W …
\mev hÀ-j-¯n\-Iw am-ô-kv-ä-dn-\v k-am-\am-b \K-cw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v am-{X-am-bn H-cp-t¡-ïn h-cp-sa-óv ]T\w
\mev hÀ-j-¯n\-Iw am-ô-kv-ä-dn-\v k-am-\am-b \K-cw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v am-{X-am-bn H-cp-t¡-ïn h-cp-sa-óv ]T\w
{_n«\n-se km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey-§fpw \nIpXn C-f-hp-I-fnepw B-Ir-ã-cm-bn bptdm]y³ bpWnb³ cmPy§fnð \nóv ]Xn\mbnc¡W¡n\v P\§Ä IpSntb-dp-ó-Xn-sâ tXm-Xv C-tX]-Sn XpSÀómð \mephÀj¯n\pÅnð IpSntbä¡mÀ¡v thïn am{Xw amôkväÀ knänbpsS hep¸¯nepÅ asämcp \Kcw Xsó thïnhcpsaópw hnZ-Kv-[-cp-sS ap-ó-dn-bn-¸v. bqtdm]y³ bpWnb³ cmPy§fnð \n-óp-ambn {]Xn-hÀjw 1,30,000 B-fp-IÄ {_n-«-Wn-te-¡v Ip-Sn-tb-dp-óp-sï-óm-Wv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. …
Pn-]n tk-h-\-§Ä-¡p-Å ^-ïv sh-«n-¡p-d-bv-¡m³ kÀ-¡mÀ B-temN-\; tcm-Kn-IÄ h-e-bp-saóvv B-tc-m-Ky hn-Z-Kv[À
Pn-]n tk-h-\-§Ä-¡p-Å ^-ïv sh-«n-¡p-d-bv-¡m³ kÀ-¡mÀ B-temN-\; tcm-Kn-IÄ h-e-bp-saóvv B-tc-m-Ky hn-Z-Kv[À
Pn]n tUm-Î-À-am-cpsS A-t¸m-bn³-saâv In-«p-ó-Xn-\m-bn tcm-Kn-IÄ Im-¯v In-S-¡pó-Xv A-h-cp-sS B-tcm-Ky-s¯ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv bp-sI-bn-se {]apJ tUm-Î-dm-b au-co³ t_-¡-dpsS ap-ó-dn-bn¸v. Pn-]n tk-h-\-§Ä¡pw i-kv-{X-{In-b-IÄ-¡pam-bn kÀ-¡mÀ e-`y-am-¡p-ó ^-ïnð 2017 Hm-sS K-Wyam-b Ipd-hv h-cp¯n 1.5 _n-ey¬ ]u-ïm-¡p-sa-ó cl-ky dn-t¸mÀ-«v ]pd-¯v h-ó km-l-N-cy-¯n-em-bn-cp-óp tUm-Î-dp-sS {]-Xn-I-c-Ww. bp-sI ]-{X-am-b …
hm-bp-hn-s\ a-en-\-am-än s]m-Sn-¡mäpw kv-tam-Kpw; P-\-§Ä I-cp-Xn-bn-cn-¡-W-sa-óv \nÀ-t±iw
hm-bp-hn-s\ a-en-\-am-än s]m-Sn-¡mäpw kv-tam-Kpw; P-\-§Ä I-cp-Xn-bn-cn-¡-W-sa-óv \nÀ-t±iw
1952se Zv t{K-äv kv-tam-Kn-\v ti-jw {_n«-sâ hm-bp-hn-s\ a-en-\-am-¡p-ó a-säm-cp kv-tam-Kv C-óp-ïm-Ip-sa-óv kÀ-¡m-cn-sâ ap-ó-dn-bn¸v. a-\p-jy i-co-c-¯nð I-S-ómð izm-k-tIm-i-¯n\pw lr-Z-b-¯n\pw am-c-Iamb tcm-K-§Ä _m-[n-¡m³ km-[y-X-bp-Å X-c-¯n-ep-Å kv-tam-Km-Wn-sX-óm-Wv hn-ZKv-t[m-]-tZ-i§Ä. Có-se cm-{Xn-tbm-sS bp-sI-bp-sS ]-e `m-K-§-fnepw {]-Xy-£-s¸-« Xp-S§n-b kv-tam-Kv C-óv cm-Py-sam-«p-s¡ ]-c-¡p-sa-óm-Wv ap-ó-dn-bn-¸v. bp-sI-bnð C-óv h-cm-\n-cn-¡p-ó …
{_n-«-Wn-se sh-fp-¯-hÀ-K-¡mÀ a-äv hÀ-K-¡m-tc-¡mÄ A-[nIw B-tcm-Ky {]-iv-\-§-fp-Å-h-cm-sW-óv ]T\w
{_n-«-Wn-se sh-fp-¯-hÀ-K-¡mÀ a-äv hÀ-K-¡m-tc-¡mÄ A-[nIw B-tcm-Ky {]-iv-\-§-fp-Å-h-cm-sW-óv ]T\w
{_n-«-Wn-se sh-fp-¯ hÀ-K-¯nð-s¸-«-hÀ a-äp-Å-h-tc-¡mÄ B-tcm-Kyw Ip-d-hp-Å-h-cm-sW-óv ]T-\-^-e-§Ä. {_n-«-Wn-se I-dp-¯ hÀ-K-¡mÀ¡pw G-jy-¡mÀ-¡p-am-Wv sh-fp-¯ hÀ-K-¡m-cp-am-bn Xm-c-Xayw sN-¿p-t¼mÄ B-tcmKyw Iq-Sp-Xð. Hm-^o-kv t^mÀ \m-jv-Wð kv-äm-än-kv-än-¡v-km-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ I-W-¡p-IÄ ]pd-¯v hn-«-Xv. {_n-«-Wn-se B-fp-I-fp-sS Po-hn-X-co-Xn-I-fpw ssi-en-I-fpw a-\-Ên-em-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv 2012ð kÀ-sh kw-L-Sn-¸n-¨Xv. C-Xn-sâ dn-t¸m-À-«m-Wv C-t¸mÄ ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-ó-Xv. …
kvIqÄ-`n-¯n X-IÀ-óv ho-Wv 12Im-cnbm-b s]¬-Ip-«n a-cn¨p
kvIqÄ-`n-¯n X-IÀ-óv ho-Wv 12Im-cnbm-b s]¬-Ip-«n a-cn¨p
kvIqÄ A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø-bp-sSbpw sI-Sp-Im-cy-Ø-X-bp-sSbpw ^-e-am-bn H-cp Ip-cp-óp s]¬-Ip-«n-bp-sS Po-h³ \-ã-ambn. F-Un³s_-tdm-bn-se en-_À-«¬ ssl-kv-¡q-fn-em-Wv 12 h-b-Êp-Im-cn-bp-sS Zm-cp-Wam-b a-c-W-¯n-\v C-S-bm¡n-b kw-`-hw \-S-ó-Xv. {]m-tZin-I ka-bw cm-hn-se ]-¯v aWn-tbm-sS-bm-Wv k-l-]mTn-I-sf-bpw {]-tZ-i-hm-kn-I-sfbpw sR-«n-¨ kw`-hw \-S-ó-Xv. en-_À-«¬ kv-Iq-fn-se s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v h-kv{Xw am-dp-ó-Xn\pw a-äp-am-bn \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-ó ap-dn-bp-sS `n-¯n X-IÀ-óv …
{_n-«-Wnð H-cp an-ey¬ sXm-gn-e-h-k-c-§ð kr-ãn-¡p-sa-óv tPmÀPv Hmkv-t_m¬
{_n-«-Wnð H-cp an-ey¬ sXm-gn-e-h-k-c-§ð kr-ãn-¡p-sa-óv tPmÀPv Hmkv-t_m¬
{_n-«-Wn-se bph thm-«À-am-sc ssI-bn-se-Sp-¡m³ Iq-Sp-Xð sXm-gnð A-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡p-sa-ó sX-c-sª-Sp-¸v hm-Kv-Zm-\-hp-am-bn Nm³-kn-eÀ tPmÀPv Hmkv-t_m¬ cw-K¯v. temI-s¯ {]ap-J k¼-Zv hy-h-Ø-I-fnð G-ähpw A-[n-Iw sXm-gnð \nc-¡v {_n-«-WmI-Ww F-óm-Wv X-sâ B-{K-l-saópw tPmÀPv Hmkv-t_m¬ ]-d-ªp. \n-e-hn-se ]-²-Xn-IÄ {]-Imcw Cu Z-im-Ð-¯n-sâ A-h-km-\-t¯m-sS ]p-Xp-Xm-bn H-cp an-ey¬ sXm-gnð A-h-k-c-§Ä …
bpsI-bnð ho«p-tPm-en-s¡-¯p-ó hntZ-i sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v t\-cn-tS-ïn h-cpó-Xv sImSpw {Iq-c-XIÄ
bpsI-bnð ho«p-tPm-en-s¡-¯p-ó hntZ-i sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v t\-cn-tS-ïn h-cpó-Xv sImSpw {Iq-c-XIÄ
ho«p-tPm-en-IÄ-s¡-¯p-ó kv-{Xo-IÄ DÄ-s¸-sS-bp-Å hntZ-i sXm-gn-em-fn-I-tfmSv kz-tZ-in-Ifm-b k-¼-óÀ tam-i-am-bn s]-cp-am-dp-ó-Xm-bn kÀsh. hntZ-i cm-Py-§-fnð \n-óm-bn bp-sI-bn-se-¯n ho«p-tPm-en-IÄ sN-¿p-ó 33 sXm-gn-em-fn-I-fnð \-S¯n-b kÀ-th-bn-em-Wv kz-tZ-io-b-cp-sS tam-iw s]-cp-am-ä-s¯-¡p-dn-¨p-Å sR-«n-¡p-ó hn-h-c-§-Ä ]pd-¯v h-ó-Xv. k-¼-ócm-b sXm-gn-ep-S-a-IÄ ho-«v tPm-en-¡v F-¯p-óh-sc aÀ-±n-¡p-I-bpw, am-\-kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¡p-I-bpw, Iq-en Ipd-¨v \ð-Ip-Ibpw sN-¿p-ópïv. an-¡ …
sdm-am-\n-b-bnð \n-óp-Å sXm-gn-ð A-t\z-j-I-cp-sS F-®-¯nð C-c-«n-bn-te-sd hÀ²\
sdm-am-\n-b-bnð \n-óp-Å sXm-gn-ð A-t\z-j-I-cp-sS F-®-¯nð C-c-«n-bn-te-sd hÀ²\
{_n-«-Wnð sXm-gnð tX-Sn-sb-¯p-ó sdm-ta-\n-b-¡m-cp-sS F-®-¯nð I-gn-ª H-cp hÀ-j-¯n-\n-sS C-c-«n-bn-te-sd hÀ-²-\-hp-ïm-bn-«p-sï-óv I-W-¡p-IÄ. sXm-gnð A-t\z-j-Icm-b sdm-ta-\n-b-¡mÀ¡pw _Ä-tK-dn-b-¡mÀ-¡p-am-bn {_n«-sâ hn-k \n-b-{´-W-§Ä F-Sp-¯p I-f-b-W-sa-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ N«-s¯ Xp-SÀ-óm-Wv cm-Py-t¯-¡v Ip-Sn-tb-äv-¡m-cp-sS Ip-s¯m-gp-¡v B-cw-`n-¨Xv. P-\ph-cn H-ón-\m-bn-cp-óp Cu \nb-aw {]m-_-ey-¯nð h-ó-Xv. sdm-ta-\n-b-bn-se {]ap-J dn-{Iq-«n-Mv sh_v-ssk-änð bp-sI-bn-se tPm-en-¡m-bn …