1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
a¡sf c-£n-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS c-ïv A-½-amÀ I-S-enð-s¸-«v a-cn¨p
a¡sf c-£n-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS c-ïv A-½-amÀ I-S-enð-s¸-«v a-cn¨p
eï³: I-Sð-¯n-c-bnð-s¸« aIs\ c£s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\nsS cïv C´y³ h\nXm tUmÎÀamÀ ap§nacn¨p. sSs\dnss^ _o-¨nð Ip-«n-IÄ I-c-bnð \n-óv I-fn-¨v sIm-ïn-cn-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv A-{]-Xo-£n-X-am-bn I-Sð-¯n-c-bnð-s¸-«v t]m-Ip-ó-Xv. Ch-sc c-£n-¡p-ó-Xn-\m-bn Ien-te-¡v F-Sp-¯v NmSnb 40Imcnbmb `mcXn chnIpamÀ , 42Imcnbmb Da cmaenwKw FónhcmWv A]IS¯nð a-cn-¨-Xv. C-cp-hÀ¯pw \o-´-ep-am-bn _-Ô-s¸-«v {]m-tbmKn-I Úm-\w Ip-d-hm-bn-cpóp. …
PnG-gv cm-Py-§-fnð km-¼¯n-I h-fÀ-¨ Iq-Sp-Xð {_n-«-sW-óv sF-FwF^v
PnG-gv cm-Py-§-fnð km-¼¯n-I h-fÀ-¨ Iq-Sp-Xð {_n-«-sW-óv sF-FwF^v
Pn G-gv cm-Py-§-fnð {_n«-sâ km-¼¯n-I ta-J-e-bv-¡m-bn-cn¡pw Cu hÀ-j-¯nð G-ähpw A-[n-Iw h-fÀ-¨-bp-ïmIp-I F-óv CâÀ-\m-jv-Wð tam-Wn«-dn ^-ïv. 2014ð sF-FwF-^v I-W-¡m-¡pó-Xv bp-sI-bv¡v 2.9 i-X-am-\w h-fÀ-¨-bp-ïm-Ip-sa-ómWv. A-Sp-¯ hÀ-j-t¯m-sS C-Xnð 2.5 i-X-am-\-¯n-sâ A[n-I h-fÀ-¨-bp-ïm-Ip-sa-óp-am-Wv sF-FwF-^v I-cp-Xp-ó-Xv. {_n-«³ {]-Xo-£n-¨-Xnepw th-K-¯n-em-Wv km-¼¯n-I ta-J-e sa-¨-s¸-Sp-ó-sX-óv _-P-än-\v ap-tóm-Sn-bm-bn ]p-d-¯n-d¡n-b …
Cbp N-«§-sf am-än sh-¨v Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p-Å B-\p-Iq-ey-§Ä H-cp hÀ-j-t¯-¡v a-c-hn-¸n-¡-W-sa-óv hÀ-¡v-kv sk-{I«dn
Cbp N-«§-sf am-än sh-¨v Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p-Å B-\p-Iq-ey-§Ä H-cp hÀ-j-t¯-¡v a-c-hn-¸n-¡-W-sa-óv hÀ-¡v-kv sk-{I«dn
bqtdm-]y³ bq-Wn-b³ N-«§-sf ad-óv Nn-e Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p-Å km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä H-cp hÀ-j-t¯-bv-s¡-¦nepw \nÀ-¯-em-¡-W-sa-óv hÀ-¡v-kv B³-Uv s]³-j³-kv sk-{I«-dn se-bv³ U³-I³ kv-an¯v. Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p-Å km-¼-¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä Iq-Sp-X-em-bn \nÀ-¯-em-¡-W-sa-óm-Wv I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n Aw-K-§-fp-sS B-h-iy-saópw kv-an-¯v ]-d-ªp. \n-e-hnð {_n-«-Wn-se-¯n aq-óp am-k-¡m-ew I-gn-ª ti-jw am-{X-sa km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä-¡m-bn A-t]-£n-¡m³ I-gnbp. …
km¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bp-sS Ime-¯v a-[y-hÀ-K-¯n-sâ Po-hn-X-\n-e-hm-cw sa-¨-s¸-s«-óv ]T\w
km¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bp-sS Ime-¯v a-[y-hÀ-K-¯n-sâ Po-hn-X-\n-e-hm-cw sa-¨-s¸-s«-óv ]T\w
eï³: {_n-«-Wnð I-gn-ª-bn-«-¡p-ïm-b km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bnð a-[y-hÀ-Kw Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó-Xm-bn ]p-d-¯v h-ó dn-t¸mÀ-«p-I-sfñmw Du-Xn hoÀ-¸n-¨-h-bm-sW-óv ]T\w. km-¼-¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bp-sS L-«-¯nð a-[y-hÀ-K-¯n-sâ Pohn-X \n-e-hm-cw sa-¨-s¸-Sp-I-bñm-sX Ip-d-ªn-«n-sñ-óm-Wv K-th-j-W-kw-Lw I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv. tkm-jyð amÀ¡-äv ^u-tï-j³ F-ó kw-L-S-\-bm-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨v ]T-\-§Ä \-S-¯n-bXv. cmPyw km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bn-eq-sS IS-óv s]m-bv-s¡m-ïn-cn-¡p-t¼mÄ a-[y-hÀ-K Ip-Spw-_-§Ä …
F³F-¨vF-kv s¢-bn-ap-I-fnð \n-óm-bn tkm-fn-kn-äÀ-amÀ t\-Spó-Xv tIm-Sn-I-sf-óv I-sï¯ð
F³F-¨vF-kv s¢-bn-ap-I-fnð \n-óm-bn tkm-fn-kn-äÀ-amÀ t\-Spó-Xv tIm-Sn-I-sf-óv I-sï¯ð
eï³ : F³-F-¨-F-kn-\v t\-cn-Sp-ó {]-hÀ-¯-\ \-ã-¯n-sâ Xp-I Hmtcm Znh-kw sNñp-t´mdpw hÀ-²n-¨v h-cp-ó-Xm-bn I-W-¡pIÄ. G-ä-hp-sam-Sp-hn-em-bn ]pd-¯v h-ó I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡pó-Xv F³-F-¨v-F-kn-sâ t]-cnð A-`n-`m-j-IÀ t\Snb tIm-Sn-I-fp-sS I-W-¡p-I-fm-Wv. F³-F-¨v-F-kn-sâ sI-Sp-Im-cy-Ø-X-X-bp-sS-bpw A-ew-`m-h-¯n-sâ-bpw X-Xv-^-e-am-bn e-£-¡-W-¡n-\v tcm-Kn-I-fm-Wv ]-cm-Xn-bp-am-bn cwK-¯v h-cp-óXv. tIm-Sn-¡-W-¡n-\v cq-]-bm-Wv F³-F-¨v-F-kn\v Cu h-I-bm-bn sN-e-hn-tS-ï-Xm-bn h-cp-óXv. …
UnPn-äð temI-¯v Po-hn-¨v a-Sp-¯ {_n-«o-jv hr-² B-ßl-Xy sN-bvXp
UnPn-äð temI-¯v Po-hn-¨v a-Sp-¯ {_n-«o-jv hr-² B-ßl-Xy sN-bvXp
t_¬: B[p\nI temI-¯n-sâ Un-Pn-äð hnckX-bnð H-ä-s¸-«v t]m-sb-óv tXmónb 89Imcnbmb {_n«ojv h\nX Pohs\mSp¡n. Csa-bn-ð tkm-jyð-aoUn-b sS-en-hn-j³ Nm-\-ep-IÄ F-ónh-¡v A-{]-am-[n-Xz-ap-Å; ho-«n-se `-£-W-t¯-¡mÄ kq¸ÀamÀ¡änse ^mÌv^pUp-IÄ-¡v {]m-ap-Jy-ap-Å B-[p\nI tem-I-¯n-sâ Po-hn-X-co-Xn-I-fn-ð a\waSp¯mWv kznäv-kÀemânse BßlXy klmb ¢n\n¡nð sh¨v B\n Fó hr²h\nX Pohs\mSp¡n-bXv. BfpIÄ I¼yq«dpIfnepw CsâÀs\äns\bpw B{ibn¨v …
km¼-¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä hym-P-am-bn ssI-¸-än-b-h-cnð \nópw ]-Ww Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡p-sa-óv kÀ-¡mÀ
km¼-¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä hym-P-am-bn ssI-¸-än-b-h-cnð \nópw ]-Ww Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡p-sa-óv kÀ-¡mÀ
eï³ : Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc {_n-«-Wn-te-¡v B-IÀ-jn-¡p-ó G-ähpw hen-b L-S-I-am-b km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä AÀ-l-X-bnñm-¯ B-fp-IÄ t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó-Xm-bn ]-cm-Xn-IÄ hym-]-I-am-bn D-bÀ-ón-cpóp. Cu km-l-N-cy-¯nð AÀ-l-X-bnñm-sX B-\p-Iq-ey-§Ä ssI-¸-än-b-h-cnð \nópw X-¯p-eyam-b Xp-I Cu-Sm-¡m-\p-Å X-bm-sd-Sp-¸n-em-Wv kÀ-¡mÀ. H-cm-gv-¨-bv¡-Iw C-Xn-\v th-ï \-S-]-Sn-{I-a-§Ä ]qÀ-¯n-bm-Ip-sa-óm-Wv e-`n-¡p-ó kq-N-\-IÄ. C-tXm-sS A-\À-l-am-bn sXm-gn-enñmbv-a th-X-\hpw aäpw ssI-¸-äp-ó-Xnð …
Fw-t¹m-bv-saâv ss{S-_yq-W-ep-I-fp-sS F-®w Ip-d-bv-¡p-ó \nb-aw {]m-_-ey-¯n-embn
Fw-t¹m-bv-saâv ss{S-_yq-W-ep-I-fp-sS F-®w Ip-d-bv-¡p-ó \nb-aw {]m-_-ey-¯n-embn
eï³ : Fw-t¹m-bv-saâv s{sS_yqWepIfpsS F®w Ip-d-bv-¡pI F-ó e-£y-t¯m-sS kÀ-¡mÀ \-S-¸m-¡pó ]pXnb \nba§Ä {]m_ey-¯nð-hóp. sXm-gn-en-S-§-fnð \nópw A\ymbambn ]ncn¨phnSs¸SpItbm Asñ¦nð AhKWn¡s¸SpItbm sN¿pó sXmgnemfnIÄ ]pXnb \nba{]Imcw s{sS_yqWens\ kao]n¡póXn\p]Icw BZyw H¯pXoÀ¸v kÀhokmb AImkns\ Adnbn¡Ww. C-hnsS tIkv H¯pXoÀ¸mbnsñ¦nð am{XamWv s{sS_yqWð ]cnKWn¡pI. s{sS_yqWenð tIkv ]cmPbs¸Spó]£w sXmgnepSaIÄ …
s{S-bv-\n Pn-]n-am-cp-sS ]-co-£-bnð hwio-b hn-th-N-\w, ]-cm-Xn-bp-am-bn C-´y³ sa-Un¡ð kwLS\
s{S-bv-\n Pn-]n-am-cp-sS ]-co-£-bnð hwio-b hn-th-N-\w, ]-cm-Xn-bp-am-bn C-´y³ sa-Un¡ð kwLS\
hw-io-bm-[n-t£-]hpw hwio-b hn-th-N-\hpw hen-b {]-iv-\-amWv. bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnepw A-ta-cn-¡-bn-ep-sañmw C-Xv hñm-¯ {]-iv-\w X-só-bmWv. C-t¸mgpw C-sXñmw Xp-S-cp-óp-sh-ó-Xm-Wv k-Xyw. A-Xv ]-e-X-c-¯n-em-sW-óv am-{Xw. ]pXn-b dn-t¸mÀ-«v {]-Im-cw {_n-«-Wn-se s{S-bv-\n Pn-]n-am-cp-sS ]-co-£-bnepw hwio-b hn-th-N-\-apïv. ]-c-o-£-sb-gp-Xn-bmð \yq-\-]-£-§Ä hf-sc Ipd-¨v am-{X-am-Wv P-bn-¡p-óXv. a-säm-cp X-c-¯nð ]-d-ªmð \yq-\]-£w hn-P-bn-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ ]-Xn-\m-ev …
`qcn]-£w {_n-«o-jp-Im-cpw kz-bw Nn-In-Õn-¡póp, am-\kn-I k-½À-±w C-c-«n-¨p
`qcn]-£w {_n-«o-jp-Im-cpw kz-bw Nn-In-Õn-¡póp, am-\kn-I k-½À-±w C-c-«n-¨p
kz-bw Nn-In-Õn-¡pó-Xv A-t§b-äw A-]I-Sw ]n-Sn-¨ H-óm-bn-«m-Wv ]-ecpw ]-d-bp-óXv. tUm-Î-dp-sS A-\p-hm-Zw Iq-Sm-sX H-cp a-cpóp-t]m-epw I-gn-¡m³ ]m-Sn-sñópw hn-Z-Kv-ZÀ A-`n-{]m-b-s¸-Sp-ópïv. km-[m-c-W \-½p-sS \m«n-sem-s¡-bm-Wv kz-bw Nn-In-Õ-sb-óm-Wv I-cp-Xp-ó-sX-¦nð A-Xv i-cn-b-sñ-óm-Wv ]p-d-¯p-h-cp-ó dn-t¸mÀ-«p-IÄ hy-à-am-¡p-ó-Xv. {_n-«-Wn-se X-só Im-cy-sa-Sp-¯mð kz-bw Nn-In-Õn-¡p-ó-h-cm-Wv G-ähpw Iq-SpXð. ]p-d-¯p-h-cp-ó ]pXn-b dn-t¸mÀ-«p-I-fm-Wv C-Xv hy-à-am-¡p-óXv. …