1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
bpsI-bn-se I-Sð-¯o-c-§-fnð \nópw ti-J-cn-¨ P-ew am-en-\y-ap-à-am-sW-óv ]T\w
bpsI-bn-se I-Sð-¯o-c-§-fnð \nópw ti-J-cn-¨ P-ew am-en-\y-ap-à-am-sW-óv ]T\w
bpsI-bn-se 73 i-X-am-\w I-S-ð-¯o-c-§-fn-sebpw sh-Åw sa-¨-s¸-« \n-e-hm-cw ]p-eÀ-¯p-ó-Xm-Wv a-do³ k¬-kÀ-th-j³ skm-ssk-än. I-gn-ª k-½-dn-se h-c-ï Im-em-h-Ø-bm-Wv C-Xn-\v Im-c-W-saópw a-do³ I¬-kÀ-th-j³ skm-ssk-än ]pd-¯v hn-« dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. I-gn-ª ko-k-Wnð a-g Ip-d-hm-bn-cp-ó-Xn-\mð \-K-c-§-fnð \nópw ]-«-W-§-fnð \n-óp-ap-Å a-en-\P-ew I-S-en-te-¡v H-gp-In F-¯n-bn-cp-ónñ. C-Xm-Wv sh-Åw sa-¨-s¸-« \n-e-hm-cw …
A^v-Km-\n-Øm-\n-se ssk-\n-I Iymw-]n-\v t\-sc-bpïm-b `o-I-cm-{Ia-Ww {]Xn-tcm-[ a-{´m-e-b-¯n-sâ A-ew-`m-hw sIm-sï-óv dn-t¸mÀ«v
A^v-Km-\n-Øm-\n-se ssk-\n-I Iymw-]n-\v t\-sc-bpïm-b `o-I-cm-{Ia-Ww {]Xn-tcm-[ a-{´m-e-b-¯n-sâ A-ew-`m-hw sIm-sï-óv dn-t¸mÀ«v
2012ð A-^v-Km-\n-Øm-\nð \-S-ó Xm-en-_m³ sd-bn-Un-\n-S-bnð c-ïv bpF-kv ssk-\n-IÀ sImñ-s¸-« kw-`-h-¯nð {_n-«o-jv ssk-\y-¯n\pw {]Xn-tcm-[ h-Ip-¸n-\pw `m-Kn-I-am-bn D-¯-c-hm-Zn-Xz-ap-sï-óv tIm-a¬-kv Un-^³-kv I-½än. {_n-«o-jv Fw-]n-am-c-S-§p-ó k-an-Xn-bm-Wv tIm-a¬-kv Un-^³-kv I-½-än. {_n«-sâ {][m-\ s_-bv-kv Iymw-]nð Im-cyam-b kpc-£ H-cp-¡p-ó-Xnð ssk\yw A-ew-`m-hw Im-«n-sb-óv k-an-Xn Ip-ä-s¸-Sp¯n. C-Xnð \n-óv cmPyw …
lmÀ-«v-»o-Uv _-Kv {_n-«-Wn-sebpw Im-\-U-bn-sebpw Hmtcm sh_v-ssk-äpIÄ B-{I-an¨p
lmÀ-«v-»o-Uv _-Kv {_n-«-Wn-sebpw Im-\-U-bn-sebpw Hmtcm sh_v-ssk-äpIÄ B-{I-an¨p
temIsa§papÅ CâÀs\äv D]tbm-àm-¡Ä¡pw B³-t{Um-bn-Uv D-]-tbm-àm-¡Ä¡pw `ojWn-bm-bn h-fÀ-óv sIm-ïn-cn-¡pó lmÀ«v»o-Uv _-Kv {_n-«-Wn-sebpw Im-\-U-bn-sebpw Htcm sh-_v-ssk-äp-Ifpw B-{I-an-¡-s¸«p. c£nXm¡Ä¡mbpÅ Hcp {_n«ojv shºv-sskäpw Hcp It\Unb³ SmIv-kv GP³kn ssk-äp-amWv B{Ian¡-s¸-«Xv. cPnÌÀ sNbvX 15 e£w AwK§fpÅ {_n«ojv sskämWv ‘awkv-s\-äv. lmÀ«v»o-Uv _-Kv D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n sh_vssk-änð \nópw ]mkv-thUpI-fpw kz-Im-cy …
s]m-ón³ I-Wn-bp-am-bn a-e-bm-fn-IÄ hn-jp B-tLm-jn¨p
s]m-ón³ I-Wn-bp-am-bn a-e-bm-fn-IÄ hn-jp B-tLm-jn¨p
sFiz-cy-¯n-sâbpw k-¼ð k-ar-²n-bp-sSbpw {]-Xo-I-am-bn tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-fn-IÄ hn-jp B-tLm-jn¨p. km-[m-c-W-bnð \nópw hy-Xy-kv-X-am-bn ta-Sw H-ón-\v ]-I-cw C-¡p-dn hn-jp¡-Wn ta-Sw c-ïn-\m-bn-cpóp. hn-jp-¡-Wnbpw hn-jp-ss¡-\o-«hpw hn-jp k-Zy-bp-am-bn ad-ªv t]m-b H-cp kw-kv-Ir-Xn-bpsS HmÀ-½ a-e-bm-fn-IÄ ]-c-kv]-cw ]-¦n-«p. cm-hn-se k-¼ð k-ar-²n-bp-sSbpw sF-iz-cy-¯n-sâbpw {]-Xo-I-am-bn H-cp-¡n sh-¨n-cn-¡p-ó I-Wn Im-Wp-I F-ó-Xv …
85 i-X-am-\w t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN-¿m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-b-h-À
85 i-X-am-\w t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN-¿m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-b-h-À
eï³: {_n-«-Wn-se t\-gv-knw-Kv hn-Zym-À-°n-IÄ `-£-W-¯n\pw a-äp sN-e-hp-IÄ-¡p-am-bn tPm-en sN-t¿-ïn h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v. bp-sI an-d-dm-Wv t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS {]-iv-\-§Ä kw-_-Ôn-¨v A-t\zj-Ww \S-¯n dn-t¸mÀ-«v ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-óXv. an-dÀ ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-ó hmÀ-¯ {]-Im-cw 85 i-X-am-\w t\-g-v-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-fpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w a-äv tPm-en-Ifpw sN-¿p-óp-ïv. ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN¿p-I Fó-Xv t\-gv-knw-Kv …
F³F-¨vF-kv t\-gv-kp-amÀ-¡v jn-^v-äv t{_-¡nð t]mepw tPm-en sN-t¿-ïn h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v
F³F-¨vF-kv t\-gv-kp-amÀ-¡v jn-^v-äv t{_-¡nð t]mepw tPm-en sN-t¿-ïn h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v
F³F-¨v-F-kn-\v Io-gn-ep-Å B-ip-]-{Xn-I-fnð tPm-en sN-¿p-ó t\-gv-kp-amÀ DÄ-s¸-sS-bp-Å-hÀ A-an-X-tPm-en-`m-c-¯mð ITn-\ {]-b-Xv-\w sN-t¿-ïn h-cp-óp-sï-óv dn-t¸mÀ-«p-IÄ. bq-Wn-k³ \-S¯n-b kÀ-sh-bnð ]-s¦-Sp-¯ 3000 t\-gv-kp-amÀ A-`n-{]m-b-s¸«-Xv tcm-Kn-I-fp-sS B-[nIyw aq-ew B-ip-]-{Xn-I-fn-ð Nn-In-Õ tX-Sn-sb-¯p-ó-hÀ-s¡m-¸w th-ï-hn-[w ka-bw sN-e-h-gn-¡m³ km-[n-¡p-ónñ F-ómWv. tcm-Kn-IÄ-¡v th-ï hn-[-¯n-ep-Å ]-cn-Nc-Ww e-`n-¡p-ónñm Fó-Xv {_n«-sâ B-tcm-Ky ta-J-e-bnð …
eï³ am-c-¯-¬ 2014; sam ^-cm ^n-\o-jv sN-bvX-Xv F-«m-aXv, sd-t¡mÀ-tUmsS H-óm-a-sX-¯nbXv sI-\n-b-¡m-c\m-b hnðk¬
eï³ am-c-¯-¬ 2014; sam ^-cm ^n-\o-jv sN-bvX-Xv F-«m-aXv, sd-t¡mÀ-tUmsS H-óm-a-sX-¯nbXv sI-\n-b-¡m-c\m-b hnðk¬
eï³ am-c-¯-Wn-\n-sS Ipg-ªv ho-W a-[y-h-b-kv-I³ a-cn¨p. Rm-b-dm-gv-¨ \-S-ó {]-i-kv-Xam-b e-ï³ am-c-¯-Wnð ]-s¦-Sp-¯v ^n-\o-jnw-Kv sse-\nð F-¯n-b-t¸m-gm-bn-cp-óp 42 h-b-Êp-Å-bm-Ä Ipg-ªv ho-WXv. Xp-SÀ-óv C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n-s¨-¦nepw ac-Ww kw-`-hn-¡p-I-bm-bn-cpóp. a-cn-¨ hy-àn-bp-sS Ip-Spw-_mw-K-§Ä¡pw kp-lr-¯p-¡Ä¡pw A\p-timN-\w A-dn-bn-¡p-ó-Xm-bn e-ï³ am-c-¯-Wn-sâ \-S-¯n-¸p-Imcm-b hnÀ-Pn³ a-Wn-bp-sS h-àm-hv ]-d-ªp. G-I-tZ-iw 36000 …
ssI-¡q-en sIm-Sp¯pw a-cp-óp hnð¸-\; {_n-«o-jv I-¼-\nbm-b Pn-F-kv-sI {]-Xn-¡q-«nð
ssI-¡q-en sIm-Sp¯pw a-cp-óp hnð¸-\; {_n-«o-jv I-¼-\nbm-b Pn-F-kv-sI {]-Xn-¡q-«nð
{_n-«o-jv a-cp-óp I-¼-\nbm-b Pn-F-kv-sI t]m-f-ïn-se tUm-ÎÀ-amÀ-¡v ssI-¡q-en \ð-Ip-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. _n-_n-kn \yq-km-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ hmÀ-¯ sX-fn-hp-IÄ k-ln-Xw ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-ó-Xv. 2010 þ 12 hÀ-j-¯n-\n-sS \-S-ó A-gn-a-Xn-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð ¥mIv-tkm- kv-an-¯v ss¢³ I-¼-\n-bp-sS H-cp do-P-Wð am-t\-P-cn-s\-Xn-scbpw ]-Xn-s\m-óv tUm-ÎÀ-amÀ-s¡-Xn-scbpw tI-sk-Sp-¯v A-t\zj-Ww {]-Jym-]n-¨n-«p-ïv. B-kv-X-a-bv-¡v th-ïn-bp-Å I-¼-\n-bp-sS …
luknw-Kv s_-\-^n-äv ta-Sn-s¨-Sp-¡m³ am-{Xw {_n-«-Wn-te-¡v F-¯pó-Xv {]-Xn-hÀ-jw 3000 Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ
luknw-Kv s_-\-^n-äv ta-Sn-s¨-Sp-¡m³ am-{Xw {_n-«-Wn-te-¡v F-¯pó-Xv {]-Xn-hÀ-jw 3000 Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ
eï³: {_n-«-Wnð sXm-gnð c-ln-XÀ-¡v \ð-In-h-cp-ó 100 ]u-ïn-sâ km-¼¯n-I B-\p-Iqeyw t\-Sm-\m-bn am-{Xw 3000 Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ cm-Py-t¯-¡v h-ón-«p-sï-óv I-W-¡pIÄ. {_n-«-Wn-se hÀ-¡v-kv B³-Uv s]³-j³-kv a-{´m-e-b-am-Wv km-¼-¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä X-«n-sb-Sp¡p-I F-ó e-£y-t¯m-sS am-{Xw bp-sI-bnð IS-óv Iq-Sn-bn-cn-¡p-ó B-fp-I-fp-sS I-W-¡p-IÄ ]pd-¯v hn-«-Xv. {_n-«-Wn-se-¯n sXm-gnð A-t\z-jn-¡m\pw t\-Sm\pw km-[y-X-IÄ G-sd-bp-sï-ón-cn-s¡ …
hr²À ]hÀ Hm-^v A-tämÀ-Wn-bnð B-tcm-Ky t£-a hn-h-c-§Ä Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯-W-sa-óv kÀ-¡mÀ
hr²À ]hÀ Hm-^v A-tämÀ-Wn-bnð B-tcm-Ky t£-a hn-h-c-§Ä Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯-W-sa-óv kÀ-¡mÀ
{_n-«-Wn-se {]m-bam-b B-fp-IÄ kz-¯n-sâbpw k-¼m-Zy-¯n-sâbpw am-{X-añm-sX F§-s\ ]-cn-N-cn-¡-W-saópw ]hÀ Hm-^v A-täm-Wn-bnð tNÀ-¡-W-sa-óv {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ hr-¯-§Ä. 2007 ap-Xð bp-sI-bnð 900,000 {]m-bam-b B-fp-I-fm-Wv kz-¯n-sâbpw k-¼m-Zy-¯n-sâbpw Im-cy-¯nð F-´v sN-¿-W-sa-óv \n-jv-IÀ-jn-¡p-ó ]hÀ Hm-^v A-täm-Wn c-Pn-kv-äÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. am-\-kn-Iam-b Øn-c-X \-ã-s¸-Sp-sa-ó `o-Xn-bm-Wv ]hÀ Hm-^v A-tämÀ-Wn c-Pn-kv-äÀ …