1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
an-I-¨ sd-kv-täm-dâp-I-fp-sS ]«n-I ]p-d-¯nd-§n; B-Zy ]-¯nð {_n-«-Wn-se c-sï®w
an-I-¨ sd-kv-täm-dâp-I-fp-sS ]«n-I ]p-d-¯nd-§n; B-Zy ]-¯nð {_n-«-Wn-se c-sï®w
tem-I-¯n-se G-ähpw an-I-¨ 50 sd-kv-täm-dâp-I-fp-sS ]-«n-I-bnð {_n-«-Wnð \n-óp-Å c-ïp sd-tÌm-dâp-IÄ Øm-\w ]n-Sn¨p. C-Xm-Zy-am-bm-Wv {_n-«-Wnð \n-óv c-ïv sd-tÌm-dâp-IÄ tem-I-¯n-se X-só an-I-¨-50 sd-tÌm-dâp-I-fp-sS ]-«n-I-bnð B-Zy ]-¯nð Øm-\w ]n-Sn-¡p-óXv. sl-̬ »q-sa-³-´ð, se-Uv_-dn F-ón-h-bm-Wv B-Zy ]-¯nð C-Sw t\Sn-b e-ï³ sd-tÌm-dâp-IÄ. »q-sa³-´ð Aômw Øm-\¯pw se-Uv_-dn …
A-[ym-]nI-sb ]-Xn-\-ôp-Im-c³ Ip¯n-sIm-óp, eo-Uv-kn-se kv-IqÄ C-ópw Xpd-óv {]-h-À-¯n¡pw
A-[ym-]nI-sb ]-Xn-\-ôp-Im-c³ Ip¯n-sIm-óp, eo-Uv-kn-se kv-IqÄ C-ópw Xpd-óv {]-h-À-¯n¡pw
A-[ym-]nI-sb ]-Xn-\-ôp-Im-c\m-b hn-ZymÀ-°n k-l-]mTn-I-fp-sS ap-ón-en-«v Ip¯n-sImóp. eo-Uv-kn-se tImÀ]-kv {In-Ìn Im-X-en-Iv tIm-f-Pn-em-Wv kw-`-hw.
CâÀ-s\-äv F-Iv-kv-t¹m-d-dnð kpc-£m ]m-fn-¨; {_u-kÀ D-]-tbm-Kn-¡-cp-sX-óv kpc-£m \nÀ-t±iw
CâÀ-s\-äv F-Iv-kv-t¹m-d-dnð kpc-£m ]m-fn-¨; {_u-kÀ D-]-tbm-Kn-¡-cp-sX-óv kpc-£m \nÀ-t±iw
kpc-£m {]-iv-\-§Ä D-Å-Xn-\mð ssa-t{Im-tkm-^v-än-sâ sh-_v {_u-kdm-b CâÀ-s\-äv F-Iv-kv-t¹m-dÀ Ipd-¨v \m-f-t¯-bv-¡v D-]-tbm-Kn-¡-cp-sX-óv D-]-tbm-àm-¡Ä-¡v bp-F-kv Un-¸mÀ-«v-saâv Hm-^v tlmw-em³-Uv sk-Iyq-cn-äo-kn-sâ ap-ó-dn-bn-¸v. lm-¡À-amÀ \pg-ªv I-b-dm³ km-[y-X-bp-Å H-cp ]-gp-Xv CâÀ-s\-äv F-Iv-kv-t¹m-d-dn-ep-ïv. Cu {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡pó-Xv h-sc a-tä-sX-¦n-epw {_u-kÀ D-]-tbm-Kn-¡-W-sa-óm-Wv \nÀ-t±-iw. CâÀ-s\-äv F-Iv-kv-t¹m-d-dn-sâ B-dv ap-X-ð 11 h-sc-bp-Å …
hmbp-hnð \n-óv Ip-Sn-sh-Å-ap-ïm¡mw; AXpw en-ä-dn-\v H-ó-c cq-] sN-e-hnð !
hmbp-hnð \n-óv Ip-Sn-sh-Å-ap-ïm¡mw; AXpw en-ä-dn-\v H-ó-c cq-] sN-e-hnð !
A´co£ hmbphnð \nópw IpSnshÅw Dð]mZn¸n¡pó kmt¦XnI hnZybpambn C{kmtben I¼\n cwK¯v. shdpw Hóc cq]bv¡v Hcp enäÀ shÅw Dð]mZn¸n¡m³ Aäv-tamkv^nbdnIv hm«À P\tdänwKv bqWnäv Fó Cu kmt¦XnI hnZybneqsS Ignbpas{X. C´y t]mepÅ hnIkzc cmPy§fnse IpSnshÅ ZuÀe`yw ]cnlcn¡m\pXIpó \qX\ kmt¦XnI hnZybmWnsXóv I¼\n AhImis¸Spóp. Hcp enädnsâ …
CuPn-]v-Xnð hoïpw apÉow {_-ZÀ-lp-Uv {]-hÀ-¯-IÀ-¡v Iq-«-h-[in£
CuPn-]v-Xnð hoïpw apÉow {_-ZÀ-lp-Uv {]-hÀ-¯-IÀ-¡v Iq-«-h-[in£
ap-Éow {_-ZÀ-lp-Uv t\-Xm-hv ap-l½-Zv _m-Zn A-S-¡w 683 t]À¡v Cu-Pn-]v-Xv tImS-Xn h-[-in-£ hn-[n¨p. amÀ-¨nð 529 t]-sc Iq-«-h-[-in-£-bv-¡v hn-[n-¨ A-tX tIm-S-Xn-bm-Wv C-tX hn-[n ]p-d-s¸-Sp-hn-¨n-cn-¡p-óXv. hym-]-I {]-Xn-tj[-s¯ Xp-SÀ-óv A-óv 492 t]-cp-sS h-[in-£ X-S-hp-in-£-bm-bn Cf-hv sN-bv-Xn-cp-óp.
ssSäm\nInse A]qÀh Ahtijn¸mb I¯n\v hne 1.21 tImSn cq]
ssSäm\nInse A]qÀh Ahtijn¸mb I¯n\v hne 1.21 tImSn cq]
a-ªv-]m-fn-bnð C-Sn-¨v X-IÀ-ó B-Uw-_-c I-¸emb ssS-äm-\n-¡n-sâ Zp-c-´ ti-jn-¸p-I-fnð Hóm-b I-¯v e-ï-\nse Hm-£³ lu-knð te-ew sN-bvXp. 1,19,000 ]u-ïn-\m-Wv A-ta-cn-¡-Im-c\m-b _n-Í-dm-Wv sd-t¡mÀ-Uv Xp-I-bv-¡v I-¯v kz-´-am-¡n-bXv. I-¸-ð Zpc´¯nð \nóv c£s¸« bm{XnIcmb FkvXÀ lÀ«pw aIÄ Chbpw FgpXnb I¯n\mWv eï\nð \Só tee¯nð 1.21 tImSntbmfw C´y³ …
C´y³ am-§-IÄ-¡v bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-tcm[\w
C´y³ am-§-IÄ-¡v bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-tcm[\w
C´y-bnð \n-óv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó am-§-IÄ-¡v {_n-«¬ DÄ-s¸-sS-bp-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯n. hym-gm-gv-¨ ap-Xð C-´y³ am-§Ä-¡p-Å \n-b-{´-Ww \n-e-hnð h-cpw. C-´y-bnð Dð-¸m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp-ó am-§-I-fnð h³-tXm-Xnð Io-S-\m-in-\n-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-óp-sï-óv ]cn-tim-[-\-bnð I-sï-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv C-´y³ am-§-IÄ th-sï-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯-Xv. Hmtcm hÀ-j-hhpw H-óc tIm-Sn-bn-te-sd am-§-I-fm-Wv {_n-«-Wn-te-¡v …
tamÀ-«n-en-bw Kp-fn-I-bv-¡v Cw-¥-ïnð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n
tamÀ-«n-en-bw Kp-fn-I-bv-¡v Cw-¥-ïnð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n
s\sô-cn-¨n-en\pw OÀ-±n¡pw e-£-¡-W-¡n-\m-fp-IÄ B-{i-bn-¡p-ó sam-«n-en-bw tUmw-s]cn-tUm¬ Kp-fn-I-bv-¡v bp-sI-bnð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯póp. Kp-fn-I I-gn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-ópïm-b ]mÀ-iz-^-e-§-f mð A-dp]-Xv t]-tcm-fw a-cn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv Kp-fn-I-bv-¡v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. tamÀ-«n-en-bw F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó tUmw-s]-cn-tUm³ I-gn-¡p-ó B-fp-I-fp-sS lr-Z-b Xm-f-¯nepw C-e-{În-¡ð B-În-hn-än-bnepw hy-Xym-k-ap-ïm-Ip-I-bpw sN-¿p-ó-Xm-bn ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bnð sX-fn-ªn-«pïv. a-cp-óp I-gn-¡p-ó-hÀ-¡v hn-dbð, D-d-¡-anñm-bv-a, …
N-cn{Xw Ip-dn-¨v c-ïv amÀ-]m-¸-amÀ C-óv hn-ip-²-]-Z-hn-bn-te-¡v
N-cn{Xw Ip-dn-¨v c-ïv amÀ-]m-¸-amÀ C-óv hn-ip-²-]-Z-hn-bn-te-¡v
{^m³-ko-kv amÀ-]m-¸ H-cn-¡ð Iq-Sn N-cn{Xw F-gp-Xp-I-bmWv. c-ïv amÀ-]m-¸-am-sc H-cp N-S-§nð h-¨v hn-ip-²-cm-bn {]-Jym-]n¡p-I F-ó hn-ip-² IÀ-½w C-óv h-¯n-¡m-\nð \-S-¡pw.
I-¸-e-]ISw: Z-£n-W-sIm-dn-b³ {]-[m-\-a{´n cm-Pn h-¨p
I-¸-e-]ISw: Z-£n-W-sIm-dn-b³ {]-[m-\-a{´n cm-Pn h-¨p
hn-ZymÀ-°n-I-fp-am-bn hn-t\m-Z-k-ôm-c-¯n-\v t]m-b I-¸ð A-]-I-S-¯nð s]-«v ap-óq-dv t]À a-cn-¡m-\n-Sbm-b kw-`-h-¯nð [mÀ½n-I D-¯-c-hm-ZnXzw G-sä-Sp-¯v Z-£n-W-sIm-dn-b³ {]-[m-\-a{´n Nq-§v tlm-§v thmÄ cm-Pn-h¨p. Zp-c-´-¯nð s]-«h-sc c-£-s]-Sp-¯m³ K-h-¬-saâv th-ï co-Xn-bnð {]-hÀ-¯n-¨n-sñ-óv B-tcm]-Ww \n-e-\nð-¡p-ó-Xn-\v C-S-bn-em-Wv Nq-§v tlm-§v thmÄ cm-Pn-h-¨n-cn-¡p-ó-Xv.