1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
CuPn-]v-Xnð hoïpw apÉow {_-ZÀ-lp-Uv {]-hÀ-¯-IÀ-¡v Iq-«-h-[in£
CuPn-]v-Xnð hoïpw apÉow {_-ZÀ-lp-Uv {]-hÀ-¯-IÀ-¡v Iq-«-h-[in£
ap-Éow {_-ZÀ-lp-Uv t\-Xm-hv ap-l½-Zv _m-Zn A-S-¡w 683 t]À¡v Cu-Pn-]v-Xv tImS-Xn h-[-in-£ hn-[n¨p. amÀ-¨nð 529 t]-sc Iq-«-h-[-in-£-bv-¡v hn-[n-¨ A-tX tIm-S-Xn-bm-Wv C-tX hn-[n ]p-d-s¸-Sp-hn-¨n-cn-¡p-óXv. hym-]-I {]-Xn-tj[-s¯ Xp-SÀ-óv A-óv 492 t]-cp-sS h-[in-£ X-S-hp-in-£-bm-bn Cf-hv sN-bv-Xn-cp-óp.
ssSäm\nInse A]qÀh Ahtijn¸mb I¯n\v hne 1.21 tImSn cq]
ssSäm\nInse A]qÀh Ahtijn¸mb I¯n\v hne 1.21 tImSn cq]
a-ªv-]m-fn-bnð C-Sn-¨v X-IÀ-ó B-Uw-_-c I-¸emb ssS-äm-\n-¡n-sâ Zp-c-´ ti-jn-¸p-I-fnð Hóm-b I-¯v e-ï-\nse Hm-£³ lu-knð te-ew sN-bvXp. 1,19,000 ]u-ïn-\m-Wv A-ta-cn-¡-Im-c\m-b _n-Í-dm-Wv sd-t¡mÀ-Uv Xp-I-bv-¡v I-¯v kz-´-am-¡n-bXv. I-¸-ð Zpc´¯nð \nóv c£s¸« bm{XnIcmb FkvXÀ lÀ«pw aIÄ Chbpw FgpXnb I¯n\mWv eï\nð \Só tee¯nð 1.21 tImSntbmfw C´y³ …
C´y³ am-§-IÄ-¡v bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-tcm[\w
C´y³ am-§-IÄ-¡v bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-tcm[\w
C´y-bnð \n-óv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó am-§-IÄ-¡v {_n-«¬ DÄ-s¸-sS-bp-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯n. hym-gm-gv-¨ ap-Xð C-´y³ am-§Ä-¡p-Å \n-b-{´-Ww \n-e-hnð h-cpw. C-´y-bnð Dð-¸m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp-ó am-§-I-fnð h³-tXm-Xnð Io-S-\m-in-\n-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-óp-sï-óv ]cn-tim-[-\-bnð I-sï-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv C-´y³ am-§-IÄ th-sï-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯-Xv. Hmtcm hÀ-j-hhpw H-óc tIm-Sn-bn-te-sd am-§-I-fm-Wv {_n-«-Wn-te-¡v …
tamÀ-«n-en-bw Kp-fn-I-bv-¡v Cw-¥-ïnð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n
tamÀ-«n-en-bw Kp-fn-I-bv-¡v Cw-¥-ïnð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n
s\sô-cn-¨n-en\pw OÀ-±n¡pw e-£-¡-W-¡n-\m-fp-IÄ B-{i-bn-¡p-ó sam-«n-en-bw tUmw-s]cn-tUm¬ Kp-fn-I-bv-¡v bp-sI-bnð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯póp. Kp-fn-I I-gn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-ópïm-b ]mÀ-iz-^-e-§-f mð A-dp]-Xv t]-tcm-fw a-cn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv Kp-fn-I-bv-¡v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. tamÀ-«n-en-bw F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó tUmw-s]-cn-tUm³ I-gn-¡p-ó B-fp-I-fp-sS lr-Z-b Xm-f-¯nepw C-e-{În-¡ð B-În-hn-än-bnepw hy-Xym-k-ap-ïm-Ip-I-bpw sN-¿p-ó-Xm-bn ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bnð sX-fn-ªn-«pïv. a-cp-óp I-gn-¡p-ó-hÀ-¡v hn-dbð, D-d-¡-anñm-bv-a, …
N-cn{Xw Ip-dn-¨v c-ïv amÀ-]m-¸-amÀ C-óv hn-ip-²-]-Z-hn-bn-te-¡v
N-cn{Xw Ip-dn-¨v c-ïv amÀ-]m-¸-amÀ C-óv hn-ip-²-]-Z-hn-bn-te-¡v
{^m³-ko-kv amÀ-]m-¸ H-cn-¡ð Iq-Sn N-cn{Xw F-gp-Xp-I-bmWv. c-ïv amÀ-]m-¸-am-sc H-cp N-S-§nð h-¨v hn-ip-²-cm-bn {]-Jym-]n¡p-I F-ó hn-ip-² IÀ-½w C-óv h-¯n-¡m-\nð \-S-¡pw.
I-¸-e-]ISw: Z-£n-W-sIm-dn-b³ {]-[m-\-a{´n cm-Pn h-¨p
I-¸-e-]ISw: Z-£n-W-sIm-dn-b³ {]-[m-\-a{´n cm-Pn h-¨p
hn-ZymÀ-°n-I-fp-am-bn hn-t\m-Z-k-ôm-c-¯n-\v t]m-b I-¸ð A-]-I-S-¯nð s]-«v ap-óq-dv t]À a-cn-¡m-\n-Sbm-b kw-`-h-¯nð [mÀ½n-I D-¯-c-hm-ZnXzw G-sä-Sp-¯v Z-£n-W-sIm-dn-b³ {]-[m-\-a{´n Nq-§v tlm-§v thmÄ cm-Pn-h¨p. Zp-c-´-¯nð s]-«h-sc c-£-s]-Sp-¯m³ K-h-¬-saâv th-ï co-Xn-bnð {]-hÀ-¯n-¨n-sñ-óv B-tcm]-Ww \n-e-\nð-¡p-ó-Xn-\v C-S-bn-em-Wv Nq-§v tlm-§v thmÄ cm-Pn-h-¨n-cn-¡p-ó-Xv.
Im-ew Ah-sc Ip-ä-¡m-c-sñ-óv hn-[n-¨p
Im-ew Ah-sc Ip-ä-¡m-c-sñ-óv hn-[n-¨p
tI-c-f cm-{ão-b-¯nð tIm-fnf-¡w kr-ãn-¨ Kp-cp-hm-bq-c¸-sâ Xn-cp-hm`-cW tam-j-W-t¡-kv h-gn-¯n-cn-hn-te-¡v. 29 hÀ-jw ap³-]v tamj-Ww t]m-b Xn-cp-hm-`-c-W-§Ä t£-{X-¯n-se a-Wn-¡n-WÀ hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\n-sS I-sï-Sp-¯p. 60 {Kmw Xq-¡w h-cp-ó \m-K-]-S-¯m-enbpw a-säm-cp a-m-e-bp-sS 15 kzÀ-® A-ep-¡p-I-fp-am-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
kvIq-fp-IÄ-¡v k-ao-]-w ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ A-\p-h-Zn-¡-cp-sX-óv sP-bv-an H-enhÀ
kvIq-fp-IÄ-¡v k-ao-]-w ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ A-\p-h-Zn-¡-cp-sX-óv sP-bv-an H-enhÀ
{_n-«-Wn-se kv-Iq-fp-IÄ-¡v k-ao-]w ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ Xp-d-¡pó-Xv X-S-b-W-sa-óv Iymw-s]-bv-\nw-Kv No-^v sP-bv-an H-en-hÀ. kv-IqÄ-¡v k-ao-]-¯pÅ t]m-j-Imw-i-anñm-¯ B-lm-c-§Ä am{Xw hn-Xc-Ww sN-¿p-ó ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ Ip-«n-IÄ-¡n-S-bn-ep-Å s]m-®¯-Sn Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å Iymw-s]-bv-sâ ^-e-{]m-]v-Xn-¡v X-S-Ê-am-sW-óm-Wv H-en-hÀ A-`n-{]m-b-s¸-Sp-ó-Xv. H-cp `mK-¯v Iq-Sn kÀ-¡mÀ s]m-®-¯-Sn-s¡-Xn-sc-bp-Å \-S-]-Sn-IÄ {]m-hÀ-¯n-I-am-¡n sIm-ïp h-cp-t¼mÄ A-Xn-s\ …
tamÀ-«v-tK-Pv A-t]-£-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð IÀ-i-\-am-b hy-h-Ø-IÄ sIm-ïp h-cpóp
tamÀ-«v-tK-Pv A-t]-£-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð IÀ-i-\-am-b hy-h-Ø-IÄ sIm-ïp h-cpóp
{_n-«-Wn-ð tamÀ-«v-tK-Pn-\m-bn A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v C-\n ap-Xð t\-cn-tS-ïn hcn-I ImTn-\y-ta-dnb sse-^v ssÌð tNm-Zy-§-fm-bn-cn-¡pw. ]pXn-b \n-b-a-¯n-sâ `m-K-am-bn-«m-Wv tamÀ-«v-tK-Pn-\v A-t]-£n-¡pó-h-tcm-Sv Po-hn-X-co-Xn kw-_-Ôn¨ tNm-Zy-§-Ä tNm-Zn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óXv. i-\n-bm-gv-¨ ap-Xð bp-sI-bnð ]pXn-b \nb-aw {]m-_-ey-¯nð h-cpw. Pohn-X co-Xn-bp-am-bn _-Ô-s¸« tNm-Zy-§Ä-¡v A-t]-£-I³ tamÀ-«v-tK-Pv se³-UÀ¡v t_m-[y-am-Ip-ó co-Xn-bnð D¯-cw \ð-In-bn-sñ-¦nð tamÀ-«v-tK-Pv …
HmIvkv-t^mÀ-Uv Un-£\-dn A¨-Sn A-h-km-\n-¸n-¡póp; C\n Hm¬-sse³ ]-Xn-¸v am{Xw
HmIvkv-t^mÀ-Uv Un-£\-dn A¨-Sn A-h-km-\n-¸n-¡póp; C\n Hm¬-sse³ ]-Xn-¸v am{Xw
HmIvkv-t^mÀ-Uv Un-£-\-dn-bp-sS C-\n-bp-Å ]-Xn-¸p-IÄ A-¨-Sn-¡n-sñ-óv {]-km-[IÀ. ]pXn-b hm-¡p-IÄ DÄ-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS Un-£v-\-dn-bp-sS h-ep-¸w hÀ-²n-s¨ópw A-Xn-\mð X-só C-\n Un-£-\-dn A-¨-Sn-¨v hnð-¡pó-Xv {]m-tbm-Kn-Iw A-sñ-óp-am-Wv {]-km-[-I-cp-sS hmZw. F-ómð Un-£\-dn D-]-tbm-Kn-¨v ]T-\hpw aäpw ap-tóm-«v sIm-ïp t]m-Ip-ó-hÀ-¡m-bn ]pXn-b ]-Xn¸v Hm¬-sse-\nð {]-kn-²o-I-cn-¡pw. Hm-Ivkv-t^mÀ-Uv Cw-¥o-jv Un-£-\-dn 3 \m-bn I-gn-ª …