1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
F³-tUm-kÄ-^m³ Zp-c-´w ho-ïpw: X-e-h-f-cp-ó tcm-K-hp-am-bn ]n-d-ó Ip-ªv a-cn-¨p
F³-tUm-kÄ-^m³ Zp-c-´w ho-ïpw: X-e-h-f-cp-ó tcm-K-hp-am-bn ]n-d-ó Ip-ªv a-cn-¨p
Im-kÀ-tIm-Sv : A-\p-Zn-\w X-e-h-fÀ-óp h-cp-ó hn-Nn-{X tcm-K-hp-am-bn F³-a-I-sP-bnð s]À-e-bnð ]n-d-ó Ip-cp-óv a-c-W-¯n-\p Io-g-S-§n. H-ó-c-am-kw {]m-b-ap-Å Ip-ªmWv a-cn-¨-Xv.s]À-e ]À-¯m-sP-bn-se kp-µ-c-\m-bn-In-\pw `m-cy Xm-c-bv-¡pw ]n-d-ó B¬-Ip-«n C-óv ]p-eÀ-s¨ \m-tem-sS-bm-Wv a-cn-¨-Xv.   aw-K-em-]p-cw kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn-bnð H-cp am-kw ap³-]v ]n-d-ó Ip-«n-¡v I¬-t]m-f-I-fpw C-S-Xp-sN-hn-bpw C-ñm-bn-cp-óp.X-e-h-f-cp-ó tcm-K-hp-am-bn …
`m-cw Ip-d-bv-¡pó sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v C-\n sXm-gn-ep-S-a-I-fp-sS hI k-½m-\-§Ä
`m-cw Ip-d-bv-¡pó sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v C-\n sXm-gn-ep-S-a-I-fp-sS hI k-½m-\-§Ä
A-an-Xh-®w Ip-d-bv-¡m³ {i-an-¡pó sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v C-\n sXm-gn-ep-S-a-I-fp-sS t{]m-Õm-l-\hpw e-`n-¡pw. A-an-X-h-®w Ip-d-bv-¡m-\p-Å F³-F-¨vF-kv ]-²-Xn-bnð ]-¦m-fn-I-fm-Ipó sXm-gnð Øm-]-\-§-fn-se sXm-gn-em-fn-IÄ-¡m-Wv `m-cw Ip-d-¨mð k-½m-\-§Ä e-`n-¡p-I. A-an-X-h-®w aq-ew F³-F-¨v-F-knð Nn-In-Õ-bv-s¡-¯p-ó-h-cp-sS F-®w Iq-Sn-bXpw C-Xv aq-ew F³-F-¨v-F-kn-\v sNe-hv h-À-²n-¨-Xp-am-Wv C¯-c-sam-cp ]²-Xn B-hn-jv-I-cn-¡m³ F³-F-¨v-F-kn-s\ t{]-cn-¸n-¨-Xv.
ssh-äv lu-kn-sâ th-en Nm-Sn-¡-S-¡m³ {i-an-¨ bp-hm-hv ]n-Sn-bnð
ssh-äv lu-kn-sâ th-en Nm-Sn-¡-S-¡m³ {i-an-¨ bp-hm-hv ]n-Sn-bnð
Im-\-U-bn-se ]mÀ-e-saânð `o-I-cm-{I-a-W-w Dïm-b Znh-kw X-só ssh-äv lu-kn-sâ a-Xnð Nm-Sn-¡-S-¡m³ {i-an-¨ bp-hm-hn-s\ c-l-kym-t\z-j-W hn-`m-Kw A-d-Ìv sN-bv-Xp. sa-cn-em³-Uv kz-tZ-inbm-b sUm-a-\n-Iv A-sU-sk-\y-bm-Wv (23) A-d-Ìn-em-bXv. th-en-Nm-Sn-¡-S-só-¯n-b C-bm-sf ssh-äv lu-kn-se Im-hð \m-bv-¡-fm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. A-d-Ìv sN-¿p-t¼mÄ C-bmÄ \n-cm-bp-[-\m-bn-cpóp. F-ómð C-bm-fp-sS A-{I-a-W-¯nð c-ïv \m-bv-¡Ä-¡v ]-cp-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.
hntZ-i {In-an-\-ep-IÄ-¡m-bn {_-«o-jv K-h¬-saâv ap-S-¡pó-Xv {]-Xn-hÀ-jw 850 an-ey¬ ]u-ïv
hntZ-i {In-an-\-ep-IÄ-¡m-bn {_-«o-jv K-h¬-saâv ap-S-¡pó-Xv {]-Xn-hÀ-jw 850 an-ey¬ ]u-ïv
in-£n-¡-s¸-« hn-tZ-i-{In-an-\-epI-sf \m-Sp-I-S-¯m-¯v aq-ew K-h¬-saân-\v {]-Xn-hÀ-jw 850 an-ey¬ ]u-ïn-sâ sN-e-hp-ïm-Ip-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ.
tlm-fn-hp-Un-s\ A-Wn-bn-s¨m-cp¡n-b H-kv-ImÀ Un em dmâ
tlm-fn-hp-Un-s\ A-Wn-bn-s¨m-cp¡n-b H-kv-ImÀ Un em dmâ
tlm-fn-hp-Uv H-kv-ImÀ Un em dm-sâ-sb BtWm A-tXm A-t±-lw tlm-fn-hp-Un-s\bmtWm {]-W-bn-¨-sX-óm-bn-cp-óp Fópw B-cm-[-I-cp-sS kw-ibw. tlm-fn-hp-Un-se anópw Xm-c-§Ä-¡v th-ïn A-t±-lw Xp-ón-sb-Sp-¯ Htcm h-kv-{X-§-fnepw B {]-W-b-¯n-sâ ssI-s¿m-¸p-ïm-bn-cpóp. A-g-I-f-hp-I-fnð A-Wphn-S hy-Xym-k-anñm-sX A-t±lw Hmtcm Xm-c-§Ä-¡v th-ïnbpw D-Sp-¸p-IÄ Xp-ón-sb-Sp-¯p.
almcmjv-{Sbnð apJya{´nbmIm³ \n[n³ KUv-Icnbpw
almcmjv-{Sbnð apJya{´nbmIm³ \n[n³ KUv-Icnbpw
apwss_: tIhe`qcn]£w BÀ¡pw e`n¡m¯ almcmjv-{Sbnð apJya{´nbmIm³ _n sP ]n t\Xmhpw tI{µa{´nbpamb \n[n³ KUvIcnbpw. hnZÀ`bnse _n sP ]n Fw Fð FamcmWv KUv-Icnsb apJya{´nbm¡Wsaó Bhiyhpambn cwKs¯¯nbncn¡póXv.   AtXkabw, _n sP ]n `qcn]£w t\Snb almcmjv-{Sbnð kJyI£nIsf Isï¯n kÀ¡mÀ cq]hXvIcn¡m\pÅ {ia§Ä Hópambn«nñ. sXcsªSp¸v hnPb¯n\p …
I®qcnð {Sbn\nð kv{Xosb Xobn«psImó tIknð {]XnbpsS tcJmNn{Xw X¿mÀ
I®qcnð {Sbn\nð kv{Xosb Xobn«psImó tIknð {]XnbpsS tcJmNn{Xw X¿mÀ
I®qÀ: I®qcnð {Sbn\nð kv{Xosb Xobn«psImó tIknð {]XnbpsS tcJmNn{Xw X¿mdmbn. s]meokv BWv tcJmNn{Xw X¿mdm¡nbXv. kw`hkab¯v I®qÀ sdbnðth tÌjsâ ¹mäv-t^manð Dïmbncpóhcnð \nóv e`n¨ hnhc¯nsâ ASnØm\¯nemWv tcJmNn{Xw X¿mdm¡nbXv. 30 hbkp tXmón¡pó AôSntbmfw Dbchpw shfp¯ \ndhpw DÅbmfmWp {]XnsbómWv s]meokn\p e`n¨ hnhcw.   I®qÀ – …
kss¹t¡mbv¡v 50 tImSn \ðIm³ \nÀtZiw
kss¹t¡mbv¡v 50 tImSn \ðIm³ \nÀtZiw
]me¡mSv: IS¯nð ap§nb kss¹t¡mbv¡v 50 tImSn \ðIm³ \nÀtZiw. kss¹tImbv¡v ISsaSp¡póXn\pÅ ]cn[n IgnªtXmsSbmWv CXv. 50 tImSn cq] ASnb´cambn tImÀ¸tdj\v ssIamdm³ [\Imcy sk{I«dn¡v a{´n sI Fw amWn \nÀtZiw \ðIn.   {]XnkÔn kw_Ôn¨v hIp¸v a{´n A\q]v tP¡_v [\a{´n amWnbpambn kwkmcn¨ncpóp. kss¹tImbv¡v ]camh[n ISsaSp¡mhpó …
Ne¨n{X Ombm{KmlI³ AtimIv IpamÀ A´cn¨p
Ne¨n{X Ombm{KmlI³ AtimIv IpamÀ A´cn¨p
sNssó: sXón´y³ kn\namtemIs¯ {]ikvX\mb Ne¨n{X Ombm{KmlI³ AtimIv IpamÀ A´cn¨p. BtcmKy]camb {]iv-\§fmð Ignª Bdv amkt¯mfambn NnInÕbnembncpóp. _p[\mgvN cmhnsebmbncpóp A´yw. aebmfw DĸsS hnhn[ `mjIfnembn 125 Nn{X§fnð Ombm{KmlI\mbn {]hÀ¯n¨n«pïv.   1980 ð s\ôss¯ InÅmsX Fón Nn{X¯neqsS anI¨ Ombm{KmlI\pÅ tZiob AhmÀUv t\Snbncpóp. aebmf¯nse {]ikvX …
bp F³ k-an-Xn-bnð C-{km-tb-en-\v cq-£-hn-aÀ-iw
bp F³ k-an-Xn-bnð C-{km-tb-en-\v cq-£-hn-aÀ-iw
sF-Iy-cm-{ã k-`-bp-sS a-\p-jym-h-Im-i k-an-Xn-bnð C-{km-tb-en-\v cq-£ hn-aÀ-iw. ]m-e-kv-Xo-\nð A-\-[n-Ir-X \nÀ-am-W {]-hÀ-¯-\-§-fpÄ-s¸-sS-bp-Å a-\p-jym-h-Im-i [zw-k-\-§Ä Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv k-an-Xn-bw-K-§Ä C-{km-tb-en-s\ hn-aÀ-in-¨-Xv.   G-Xm-\pw hÀ-j-§-fm-bn sh-Ìv-_m-¦n-epw In-g-¡³ P-dp-k-te-an-epw C-{km-tbð A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-ä {]-hÀ-¯-\-§Ä Iq-Sp-Xð i-à-am-¡n-b-Xm-Wv C-t¸m-g-s¯ {]-iv-\-§-fp-sS-sb-ñmw A-Sn-Øm-\ Im-c-W-sa-óv k-an-Xn A-[y-£³ \n-Kð tdm-Uv-en Xp-d-ó-Sn-¨p. Cu Ip-Sn-tb-ä-§Ä A-´m-cm-{ã …