1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kwØm\-¯v BÀ.F-kv.F-kv.lÀ-¯mð ]qÀ-®w
kwØm\-¯v BÀ.F-kv.F-kv.lÀ-¯mð ]qÀ-®w
I-®q-cnð BÀ.F-kv.F-kv Pnñm t\-Xm-hn-s\ sh«n-sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-Xnð {]-Xn-tj-[n-¨v BÀ.F-kv.F-kv. {]-Jym-]n-¨ lÀ-¯mð kw-Øm\-¯v ]qÀ-®w.
sF ¢u-Unð \n-óv lm-¡À-amÀ sk-en-{_n-än-I-fp-sS Nn{Xw tam-ãn¨p, an-ïm-«w ap-«n B-¸nÄ
sF ¢u-Unð \n-óv lm-¡À-amÀ sk-en-{_n-än-I-fp-sS Nn{Xw tam-ãn¨p, an-ïm-«w ap-«n B-¸nÄ
sF t^m¬ D-S-a-I-fpsS sF ¢u-Unð \n-óv lm-¡À-amÀ 101 sk-en-{_n-än-I-fp-sS \-á-Nn-{X-§Ä tam-ãn-¨v {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn-\v hy-àam-b hn-i-Zo-Ic-Ww \ð-Im-\m-Im-sX B-¸nÄ hn-bÀ-¡póp.
]pðhm-a {Km-a-¯nð kp-c-£m-tk-\bpw Xo-{h-hm-Zn-Ifpw X-½nð i-àam-b G-äp-ap-«ð
]pðhm-a {Km-a-¯nð kp-c-£m-tk-\bpw Xo-{h-hm-Zn-Ifpw X-½nð i-àam-b G-äp-ap-«ð
sX-¡³ I-iv-ao-cn-se ]pð-hm-a-bv-¡v k-ao-]-ap-Å {Km-a-¯nð Xo-{h-hm-Zn-Ifpw C-´y³ kp-c-£m-tk-\bpw X-½nð i-àam-b G-äp-ap«ð. ]pð-hm-a-bv-¡v k-ao-]-¯p-Å cmPv-t]m-d-bn-se l-ôm³ {Km-a-¯nð Xo-{h-hm-Zn-IÄ H-fn-¨n-cn-¡p-ó-Xm-bn C-´y³ tk-\-bv-¡v hnh-cw e-`n-¨n-cpóp.
cm-Pn-sh-bv-¡n-sñ-óv ]m-Iv {]-[m-\-a{´n \-hm-kv sj-co-^v
cm-Pn-sh-bv-¡n-sñ-óv ]m-Iv {]-[m-\-a{´n \-hm-kv sj-co-^v
]-t£m-`I-sc t]-Sn-¨v cm-Pn-sh-bv-¡p-Itbm A-h-[n-bnð {]-th-in-¡p-Itbm sN-¿n-sñ-óv ]m-In-Øm³ {]-[m-\-a{´n \-hm-kv sj-co-^v.
¹-kvSq: kÀ-¡m-cn-sâ A-¸oð Un-hn-j³ s_ôpw X-Ån
¹-kvSq: kÀ-¡m-cn-sâ A-¸oð Un-hn-j³ s_ôpw X-Ån
¹-kv-Sq tI-knev-U kÀ-¡m-cn-sâ A-¸oð Un-hn-j³ s_ôpw X-Ån. knw-KnÄ P-Uv-Pn-bp-sS D-¯-c-hn-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð ¹-kv-Sq ¢m-kp-I-fn-te-¡v {]-thi-\w \-ð-I-W-sa-óv P-Ìn-kp-amcm-b Bâ-Wn sUm-an-\nIv, ti-jm-{Zn \m-bn-Up F-ón-h-cpÄ-s¸-« Un-hn-j³ s_-ôv hn-[n¨p.
Xo-{h-hm-Zw A-h-km-\n-¸n-¡m-sX ]m-In-Øm-\p-am-bn NÀ-¨-bn-sñ-óv C-´y
Xo-{h-hm-Zw A-h-km-\n-¸n-¡m-sX ]m-In-Øm-\p-am-bn NÀ-¨-bn-sñ-óv C-´y
Xo-{h-hm-Zw A-h-km-\n-¸n-¡m-sX ]m-In-Øm-\p-am-bn bm-sXm-cphn-[ NÀ-¨-bv¡pw X-¿m-d-sñ-óv B-`y-´-c-a{´n cm-Pv-\m-Yv knwKv. Xo-{h-hm-Zhpw NÀ-¨bpw X-½nð H-cp-an-¨v t]m-In-sñ-óv X-só-bm-Wv C-´y-bp-sS {]-Jym]n-X \n-e-]m-sSópw B-`y-´-c-a{´n Szn-ä-dnð Ip-dn-¨p. ]m-In-Øm-\p-am-bp-Å \-b-X-{´-NÀ-¨-bv-¡v C-t¸mgpw km-[y-X-bp-sï-óv P-¸m-\nð h-¨v {]-[m-\-a{´n \-tc{µ-tam-Zn {]-kv-Xm-hn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-ópïm-b B-i-b-Ipg-¸w Zp-co-I-cn-¡m-\m-Wv B-`y-´-c-a-{´n cwK-¯v F-¯n-b-Xv.
F\n¡n\n Ddt§ï!! ]qPmcn ]oUn¸n¨ Ip«n
F\n¡n\n Ddt§ï!! ]qPmcn ]oUn¸n¨ Ip«n
F\n¡n\n Ddt§ï. Hmtcm XhW Dd§m\mbn I®Sbv¡pt¼mgpw a\Ênð sXfnbpóXv _m_bpsS apJamWv- CXp ]dbpt¼mgpw Pòmãan \mfnð Uðlnbnse Hcp t£{X¯nð h¨v ]qPmcn ]oUn¸n¨ F«p hbÊpImcnbpsS apJ¯v `oXn Hgnªncpónñ. \mSns\ \Sp¡nb kw`hw \Són«v cïmgvNbmsb¦nepw ]oU\¯nsâ sR«enð \nópw ZpcnX¯nð \nópw C\nbpw apàambn«nñ s]¬Ip«nbpw IpSpw_mwK§fpw. Ignª …
Cdm¡nð t_mw_m{IaWw: ]¯p acWw
Cdm¡nð t_mw_m{IaWw: ]¯p acWw
Cdm¡nse A³_À {]hniybnepïmb t_mw_m{IaW¯nð ]¯p t]À sImñs¸«p. ]Xns\«v t]À¡v ]cnt¡äp. damZn \Kc¯nse Hcp kpc£m sNIv-t]mÌntebv¡v Xo{hhmZnIÄ kv-t^mSIhkvXp¡Ä \nd¨ hml\w HmSn¨pIbäpIbmbncpóp.
KmUvKnð I½nän dnt¸mÀ«v \S¸mt¡ïXnsâ BhiyIX tI{µkÀ¡mcns\ t_m²ys¸Sp¯póXnð kwØm\ t\XrXzw ]cmPbs¸s«óv _n.sP.]n.
KmUvKnð I½nän dnt¸mÀ«v \S¸mt¡ïXnsâ BhiyIX tI{µkÀ¡mcns\ t_m²ys¸Sp¯póXnð kwØm\ t\XrXzw ]cmPbs¸s«óv _n.sP.]n.
]-Ýn-a-L-« kw-c-£-W-¯n-\p-Å kp-{]-[m-\ \nÀ-tZ-i-§Ä DÄ-s¸-Sp-ó Km-Uv-Knð I-½n-än dn-t¸mÀ-«v \-S-¸m-t¡-ï-Xn-sâ B-h-iy-I-X tI-{µ-kÀ-¡m-cn-s\ t_m-²y-s¸-Sp-¯p-ó-Xnð kw-Øm-\ t\-Xr-Xzw ]-cm-P-b-s¸-s«-óv _n.sP.]n. kw-Øm-\ k-an-Xn-tbm-K-¯nð hn-aÀ-i-\w. Cu Im-cy-¯nð tI-{µ-kÀ-¡mÀ ssI-s¡m-ï Xo-cp-am-\w kw-Øm-\-¯v _n.sP.]n. C-Xp-h-sc kzo-I-cn-¨ \n-e-]m-Sp-IÄ-¡v hn-cp-²-am-Wv.Cu Im-cyw ap³-Iq-«n I-ïv tI-{µ-kÀ-¡m-cn-epw _n.sP.]n. tI-{µ-t\-Xr-Xz-¯n-epw k-½À-Zw sN-ep-¯p-ó-Xnð kw-Øm-\ t\-Xr-Xzw …
]mIn-Øm-\nð {]-t£m-`-IÀ sk-{I-«-dn-tb-än-\p-Ånð I-S-óp ,G-äp-ap-«-enð aq-óv ac-Ww
]mIn-Øm-\nð {]-t£m-`-IÀ sk-{I-«-dn-tb-än-\p-Ånð I-S-óp ,G-äp-ap-«-enð aq-óv ac-Ww
{]-[m-\-a{´n \-hm-kv sj-co-^n-sâ cm-Pn B-h-iy-s¸«p-sIm-ïv C-Ém-am-_m-Znð {]-Xn-]-£ I-£n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð \-S-¡p-ó {]-t£m`w A-{I-am-k-à-am-bn.