1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Im-ew Ah-sc Ip-ä-¡m-c-sñ-óv hn-[n-¨p
Im-ew Ah-sc Ip-ä-¡m-c-sñ-óv hn-[n-¨p
tI-c-f cm-{ão-b-¯nð tIm-fnf-¡w kr-ãn-¨ Kp-cp-hm-bq-c¸-sâ Xn-cp-hm`-cW tam-j-W-t¡-kv h-gn-¯n-cn-hn-te-¡v. 29 hÀ-jw ap³-]v tamj-Ww t]m-b Xn-cp-hm-`-c-W-§Ä t£-{X-¯n-se a-Wn-¡n-WÀ hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\n-sS I-sï-Sp-¯p. 60 {Kmw Xq-¡w h-cp-ó \m-K-]-S-¯m-enbpw a-säm-cp a-m-e-bp-sS 15 kzÀ-® A-ep-¡p-I-fp-am-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
kvIq-fp-IÄ-¡v k-ao-]-w ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ A-\p-h-Zn-¡-cp-sX-óv sP-bv-an H-enhÀ
kvIq-fp-IÄ-¡v k-ao-]-w ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ A-\p-h-Zn-¡-cp-sX-óv sP-bv-an H-enhÀ
{_n-«-Wn-se kv-Iq-fp-IÄ-¡v k-ao-]w ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ Xp-d-¡pó-Xv X-S-b-W-sa-óv Iymw-s]-bv-\nw-Kv No-^v sP-bv-an H-en-hÀ. kv-IqÄ-¡v k-ao-]-¯pÅ t]m-j-Imw-i-anñm-¯ B-lm-c-§Ä am{Xw hn-Xc-Ww sN-¿p-ó ^m-Ìv ^p-Uv tjm-¸p-IÄ Ip-«n-IÄ-¡n-S-bn-ep-Å s]m-®¯-Sn Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å Iymw-s]-bv-sâ ^-e-{]m-]v-Xn-¡v X-S-Ê-am-sW-óm-Wv H-en-hÀ A-`n-{]m-b-s¸-Sp-ó-Xv. H-cp `mK-¯v Iq-Sn kÀ-¡mÀ s]m-®-¯-Sn-s¡-Xn-sc-bp-Å \-S-]-Sn-IÄ {]m-hÀ-¯n-I-am-¡n sIm-ïp h-cp-t¼mÄ A-Xn-s\ …
tamÀ-«v-tK-Pv A-t]-£-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð IÀ-i-\-am-b hy-h-Ø-IÄ sIm-ïp h-cpóp
tamÀ-«v-tK-Pv A-t]-£-IÄ-¡v Iq-Sp-Xð IÀ-i-\-am-b hy-h-Ø-IÄ sIm-ïp h-cpóp
{_n-«-Wn-ð tamÀ-«v-tK-Pn-\m-bn A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v C-\n ap-Xð t\-cn-tS-ïn hcn-I ImTn-\y-ta-dnb sse-^v ssÌð tNm-Zy-§-fm-bn-cn-¡pw. ]pXn-b \n-b-a-¯n-sâ `m-K-am-bn-«m-Wv tamÀ-«v-tK-Pn-\v A-t]-£n-¡pó-h-tcm-Sv Po-hn-X-co-Xn kw-_-Ôn¨ tNm-Zy-§-Ä tNm-Zn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óXv. i-\n-bm-gv-¨ ap-Xð bp-sI-bnð ]pXn-b \nb-aw {]m-_-ey-¯nð h-cpw. Pohn-X co-Xn-bp-am-bn _-Ô-s¸« tNm-Zy-§Ä-¡v A-t]-£-I³ tamÀ-«v-tK-Pv se³-UÀ¡v t_m-[y-am-Ip-ó co-Xn-bnð D¯-cw \ð-In-bn-sñ-¦nð tamÀ-«v-tK-Pv …
HmIvkv-t^mÀ-Uv Un-£\-dn A¨-Sn A-h-km-\n-¸n-¡póp; C\n Hm¬-sse³ ]-Xn-¸v am{Xw
HmIvkv-t^mÀ-Uv Un-£\-dn A¨-Sn A-h-km-\n-¸n-¡póp; C\n Hm¬-sse³ ]-Xn-¸v am{Xw
HmIvkv-t^mÀ-Uv Un-£-\-dn-bp-sS C-\n-bp-Å ]-Xn-¸p-IÄ A-¨-Sn-¡n-sñ-óv {]-km-[IÀ. ]pXn-b hm-¡p-IÄ DÄ-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS Un-£v-\-dn-bp-sS h-ep-¸w hÀ-²n-s¨ópw A-Xn-\mð X-só C-\n Un-£-\-dn A-¨-Sn-¨v hnð-¡pó-Xv {]m-tbm-Kn-Iw A-sñ-óp-am-Wv {]-km-[-I-cp-sS hmZw. F-ómð Un-£\-dn D-]-tbm-Kn-¨v ]T-\hpw aäpw ap-tóm-«v sIm-ïp t]m-Ip-ó-hÀ-¡m-bn ]pXn-b ]-Xn¸v Hm¬-sse-\nð {]-kn-²o-I-cn-¡pw. Hm-Ivkv-t^mÀ-Uv Cw-¥o-jv Un-£-\-dn 3 \m-bn I-gn-ª …
ate-jy³ hn-am\w: sX-c-¨n-en-\m-bn ssS-äm-\n-¡n-sâ A-h-in-ãw I-sï¯n-b km-t¦Xn-I hnZy
ate-jy³ hn-am\w: sX-c-¨n-en-\m-bn ssS-äm-\n-¡n-sâ A-h-in-ãw I-sï¯n-b km-t¦Xn-I hnZy
Hóc amkw ]nón«n«pw Isï¯m³ km[n¡m¯ atejy³ hnam\w Xncbm³ sskUv kv-Im³ tkmWmÀ kmt¦XnI hnZybpw D]tbmKs¸Sp¯póp. 29 hÀj§Ä¡v ap¼v ssSäm\nIv I¸ð IsïSp¡m³ D]tbmKn¨ kmt¦XnI hnZybmWv sskUv kv-Im³ tkmWmÀ. iàamb kwhn[m\§fp]tbmKn¨v cïmwL« sXc¨nenð Bcw`n¡psaóv Hmkv-t{SenbbmWv hyàam¡n-bXv. tdmt_m«v AS¡apÅ kÖoIcW§fp]tbmKn¨n«pw »q^n³ 21 Fó t{UmWnsâ …
_pÀ-Pv J-eo-^-bp-sS ap-I-fnð \n-ó Nm-Sn {^-ôv ]u-c-òmÀ Kn-ó-knð
_pÀ-Pv J-eo-^-bp-sS ap-I-fnð \n-ó Nm-Sn {^-ôv ]u-c-òmÀ Kn-ó-knð
Zp_mbv: temI¯nse Gähpw DbcwIqSnb sI«nSamb _pÀPv Jeo^bnð \nóp NmSn {^ôv kmlknIÀ Knókv dt¡mÀ-Unð C-Sw-t\Sn. 828 aoäÀ DbcapÅ sI-«n-S-¯n-sâ G-ähpw ap-I-fnð \n-ómWv hn³kv sds^, s{^Uv ^yqK³ Fón-hÀ Xm-tg¡v NmSn-b-Xv. bpFC kztZinIfmb \mkÀ Að \nbmZn, DaÀ Að slKve³ FónhÀ 2010ð kvYm]n¨ 672 …
]Iepd-¡w a-c-W-¯n-te-¡v \-bn-t¨-¡m-sa-óv ]T\w
]Iepd-¡w a-c-W-¯n-te-¡v \-bn-t¨-¡m-sa-óv ]T\w
eï³: ]-I-ð k-a-b-¯p-Å Dd-¡w a-\p-jysâ acW¯n\v Xsó ImcWamtb¡msaóv ]T\w. tIw{_nPv kÀhIemimebnse KthjIÀ \S¯nb ]T\¯nemWv C¡mcyw Isï-¯n-bn-cn-¡póXv. 16,000t¯mfw BfpIsf 15 hÀjt¯mfw \nco£n-¨m-Wv tIw-{_n-Pn-se K-th-jIÀ Cu \nKa\¯nse¯nbXv. 40 \pw 65 \pw CSbnð {]mbapÅhcpsS ]Iepd¡amWv IqSpXð Kp-c-X-cam-b B-tcm-Ky-`oj-Wn D-bÀ-¯p-ó-sXópw ]T-\w hy-à-am-¡p-óp. cm-{Xn-bnð D-d-¡-anñm-sX …
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ `m-K-§Ä ]-Sn-ªm-d³ B-kv-t{S-en-b-³ Xoc-¯v \n-óv I-sï-¯n-b-Xm-bn kq-N\
Im-WmXm-b a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ `m-K-§Ä ]-Sn-ªm-d³ B-kv-t{S-en-b-³ Xoc-¯v \n-óv I-sï-¯n-b-Xm-bn kq-N\
239 bm-{X-¡m-cp-am-bn A-{]-Xy-£am-b a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ `m-K-§Ä ]-Sn-ªm-d³ B-kv-t{S-en-b-bp-sS Xoc-¯v \n-óv I-sï-¯n-b-Xm-bn kq-N-\IÄ. G-gm-gv-N-tbm-fw \o-ï k-ap-{Z-¯n-se Xn-c-¨nð ]-cm-P-b-¯n-sâ h-t¡m-f-sa-¯n-b-t¸m-gm-Wv ]pXn-b h-gn-¯n-cn-hv kr-ãn¨p-sIm-ïv ]-Sn-ªm-d³ B-kv-t{S-en-b³ Xoc-¯v \n-óv A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯n-b-Xm-bn hmÀ-¯-IÄ h-ó-Xv.
DbÀ-ó Syq-j³ ^o ; {_n-«o-jv hn-ZymÀ-°n-IÄ D-ó-X hn-Zym-`ym-k-¯n-\m-bn sX-c-sª-Sp-¡pó-Xv hntZ-i kÀ-h-I-em-im-eIsf
DbÀ-ó Syq-j³ ^o ; {_n-«o-jv hn-ZymÀ-°n-IÄ D-ó-X hn-Zym-`ym-k-¯n-\m-bn sX-c-sª-Sp-¡pó-Xv hntZ-i kÀ-h-I-em-im-eIsf
{_n-«-Wn-se kÀ-h-I-em-im-e-I-fnð \n-e-\nð-¡p-ó D-bÀ-ó Syq-j³ ^o aq-ew cm-Py-¯v \n-óp-Å hn-ZymÀ-°n-I-Ä h³-tXm-Xnð D-ó-X hn-Zym-`ym-k-¯n-\m-bn hn-tZ-i cm-Py§-sf B-{i-bn-¡p-ó-Xm-bn I-W-¡pIÄ. {_n-«o-jv Iu¬-knð \-S¯n-b kÀ-th-bn-em-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ I-W-¡p-I-fp-ÅXv. {_n-«o-jv Iu¬-knð \-S¯n-b kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 37 i-X-am-\w hn-ZymÀ-°n-I-fpw D-ó-X hn-Zym-`ym-k B-h-iy-§Ä-¡v ap³K-W-\ \ð-Ip-ó-Xv hntZ-i cm-Py-§-fn-em-Wv. I-gn-ª …
kvIq-Ä ^-Ìv F-bv-Uv In-än-ð C\n C-³-tl-e-dp-Ifpw; kÀ-¡mÀ ]²-Xn bm-YmÀ-°y-am-bmð 1.1 an-ey¬ Ip-«n-I-Ä-¡v B-izm-k-amIpw v
kvIq-Ä ^-Ìv F-bv-Uv In-än-ð C\n C-³-tl-e-dp-Ifpw; kÀ-¡mÀ ]²-Xn bm-YmÀ-°y-am-bmð 1.1 an-ey¬ Ip-«n-I-Ä-¡v B-izm-k-amIpw v
{_n-«-Wn-se kv-Iq-fp-I-fnð iz-k-\-k-lm-bnIÄ (C³-tl-e-dpIÄ) e-`y-am-¡p-ó-Xn-\m-bn hn-Zy-`ym-k a-{´me-bw B-tem-Nn-¡póp. iz-k-\-kw-_-Ôam-b Ip-«n-IÄ-¡v A-Xymh-iy k-ab-¯v D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\m-Wv kÀ-¡mÀ C-¯-c-¯n-sem-cp ]²-Xn B-hn-jv-¡-cn-¡m-³ {i-an-¡p-óXv. kv-Iq-fp-I-fnð e-`y-am-¡p-ó ^-Ìv F-bv-Uv In-än-s\m-¸w C³-tl-e-dp-Ifpw DÄ-s¸-Sp-¯m-\m-Wv {i-aw. tUm-ÎÀ-am-cp-sS \nÀ-t±-i-{]-Im-cw am{Xw D-]-tbm-Kn-t¡-ï a-cp-óm-Wv C³-tl-e-dp-IÄ. A-Xp-sIm-ïv X-só ^-Ìv F-bv-Uv In-änð C³-tl-eÀ DÄ-s¸-Sp-¯m³ \n-e-hn-se …