1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
bpIva anUv-em³-Uvkv _mUv-anâ¬: F-kvFwFbpsS kn_phpw A\ojpw Nm¼yòmÀ
bpIva anUv-em³-Uvkv _mUv-anâ¬: F-kvFwFbpsS kn_phpw A\ojpw Nm¼yòmÀ
bpIva anUv-em³Uvkv doPnb³sd B`napJy¯nð amÀ¨v 15 i\nbmgvN hmðkmfnð h¨v \Só U_nÄkv _mUvan⬠SqÀWsaânð Ìt^mÀUv-jbÀ aebmfn Atkmkntbj-\nse kn_p tPmWpw A\ojv- tXmakpw Nm¼yòmcmbn. _m_p -se³kv kJyw cïmw Øm\w IcØam¡n. APn-hn\ojv- kJy¯n\mWv aqómw Øm\w. APokv- -t\m_nÄ kJyw \memw Øm\s¯¯n. doPnb\nse hnhn[ kwLS\Ifnð \nópw …
Hcp ]u-ïn-sâ \mW-bw kÀ-¡mÀ hn-]-Wn-bnð \n-óv ]n³-h-en-¡póp
Hcp ]u-ïn-sâ \mW-bw kÀ-¡mÀ hn-]-Wn-bnð \n-óv ]n³-h-en-¡póp
Hcp ]u-ïn-sâ ]-gb \mW-bw kÀ-¡mÀ hn-]-Wn-bnð \n-óv ]n³-h-en-¡póp. ]pXn-b cq-]-¯n-ep-Å \mW-bw A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn-«m-Wv ]-gb-Xv hn-]-Wn-bnð \n-óv ]n³-h-en-¡p-ó-Xv. _-P-än-\v ap-tóm-Sn-bm-bn Nm³-kn-eÀ tPmÀPv Hmkv-t_mÀ¬ _-¡n-Mv-lmw sIm-«m-c-¯n-se-¯n cm-Ún-sb ]p-Xn-b \m-W-b-¯n-sâ L-S-\ Im-«n A-\p-hm-Zw hm§n. ]pXn-b \m-W-b-¯n-sâ hn-\n-a-bw 2017 Hm-sS B-cw-`n-¡m-\m-Wv kÀ-¡mÀ ]-²-Xn-bn-Sp-ó-Xv. H-cp ]u-ïn-sâ …
Ip-«n-IÄ-¡m-bp-Å Hm¬-sse³ kpc-£m kw-hn-[m-\-§Ä Im-cy-£-a-a-sñ-óv B-t£]w
Ip-«n-IÄ-¡m-bp-Å Hm¬-sse³ kpc-£m kw-hn-[m-\-§Ä Im-cy-£-a-a-sñ-óv B-t£]w
CâÀ-s\-änð \nópw {]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯ Ip-«n-I-sf ssew-Kn-I-am-bn Nqj-Ww sN-¿p-ó-Xn-sâ Nn-{X-§fpw Zr-iy-§-fpw \o-¡w sN-¿p-ó-Xn-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ Im-cy-£-a-a-sñ-óv B-t£]w. Hm¬-sse-³ cw-Kw Iq-Sp-Xð kp-c-£n-X-am-¡-W-sa-óv Fw-]n-amÀ B-h-iy-s¸«p. Hm¬-sse-³ kp-c-£ i-àn-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn«pw Ip-«n-I-fp-sSbpw aäpw ssewKn-I Np-h-bp-Å Nn-{X-§fpw Zr-iy-§fpw \o-¡w sN-¿m-³ sF-U-»ypF-^v ]pXn-b Po-h-\-¡m-sc \n-b-an¨p. C-Xn-te-¡m-bn H-cp an-ey¬ ]u-ïm-Wv …
a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\m-bp-Å sX-c-¨nð Xp-S-cpóp; Im-Wm-Xm-b-h-cnð bp-sI kÀ-h-I-emim-e hn-ZymÀ-°nbpw
a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\m-bp-Å sX-c-¨nð Xp-S-cpóp; Im-Wm-Xm-b-h-cnð bp-sI kÀ-h-I-emim-e hn-ZymÀ-°nbpw
ate-jy-bnð \n-óv s_-bv-Pnw-Kn-te-¡v ]-d-¡p-ó-Xn-\n-sS Zpcq-l km-l-N-cy-¯nð Im-Wm-Xm-b hn-am-\-¯nð X-§-fp-sS kÀ-h-I-em-im-e-bnð \n-óp-Å _n-cp-Zm-\-´-c-_n-cp-Z hn-ZymÀ-°n-bp-sï-óv kw-i-bn-¡p-ó-Xmn bp-sI-bn-se lÄ bq-Wn-th-gv-knän. amÀ-¨v F-«n-\m-bn-cp-óp 239 B-fp-I-fp-am-bn a-te-jy³ FbÀ-sse³-kn-sâ hn-am-\w Im-Wm-Xm-bXv. hn-am-\w Im-Wm-Xm-bn ]-¯v Znh-kw ]n-ón-Sp-t¼mgpw A-`yq-l-§fpw Dulm-t]m-l-§-fp-añm-sX hn-am-\-¯n-\v F-´v kw-`-hn-¨p F-ó hy-àam-b cq-]w e-`n-¨n-«nñ. hn-am-\-¯nð …
sltdm-bn³ I-S-¯m³ {i-an-¨ {_n-«o-jv bp-h-Xn-sb ]m-In-Øm³ tImS-Xn P-bn-enð A-S¨p
sltdm-bn³ I-S-¯m³ {i-an-¨ {_n-«o-jv bp-h-Xn-sb ]m-In-Øm³ tImS-Xn P-bn-enð A-S¨p
sltdm-bn³ I-S-¯m³ {i-an-¨ {_n-«o-jv bp-h-Xn-sb ]m-In-Øm³ tImS-Xn P-bn-enð A-S¨p. cm-Py-¯n-\v ]p-d-t¯-¡v 63 In-tem sl-tdm-bn-³ I-S-¯m³ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-bn-cpóp s_À-anMvlmw kz-tZ-in-\nbm-b J-Zo-Pm jm t]m-eo-kv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 2012 sa-bv am-k-¯n-em-Wv Ch-sc sl-tdm-bn-\p-am-bn t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sp-ó-Xv. dm-hð-]n-ïn-bn-se \À-t¡m-«n-¡v-kv tIm-S-Xn-bn-em-bn-cp-óp J-ZoP-sb hn-Nm-c-W sN-bv-Xn-cp-ó-Xv. hn-Nm-cW-¡v ti-jw tImS-Xn Ip-ä-¡m-cn-sb-óv I-sï-¯n-b …
bq-tdm-an-ey¬ Pm¡v-t]m-«v hnP-bn {_n-«-Wnð \n-óp-Å ImÀ sa-¡m-\n¡v
bq-tdm-an-ey¬ Pm¡v-t]m-«v hnP-bn {_n-«-Wnð \n-óp-Å ImÀ sa-¡m-\n¡v
Ign-ª-bm-gv-¨ bq-tdm-an-ey¬ Pm-¡v-t]m-«v tem-«-dn k-½m-\w t\-Sn-b bp-sI ]u-c³ ImÀ sa-¡m-\n-¡v. 108 an-ey¬ ]u-ïm-Wv C-bmÄ-¡v e-`n-¡p-ó k-½m-\-¯p-I. C-bm-sf kw-_-Ôn-¨p-Å a-äv hn-h-c-§Ä Hópw X-só A-[n-I-XÀ ]pd-¯v hn-«n«ñ. ImÀ sa-¡m-\n¡m-b C-bmÄ ImÀ td-knw-Kn-t\mSpw a-äpw I-¼-ap-Å-bm-fm-Wv F-óm-Wv bq-tdm-an-ey¬ A-[n-Ir-XÀ \ð-Ip-ó kq-N-\. IuÄ-kv-U-Wm-Wv C-bm-fp-sS kz-´ …
F³F-¨vF-kv kÀ-ho-knð \nópw ]-d-ª-b-¨ \m-em-bn-cw Po-h-\-¡m-sc Xn-cn-sI-sb-Sp-¡póp
F³F-¨vF-kv kÀ-ho-knð \nópw ]-d-ª-b-¨ \m-em-bn-cw Po-h-\-¡m-sc Xn-cn-sI-sb-Sp-¡póp
F³F-¨vF-kv t\c-s¯ kÀ-ho-knð \nópw ]-d-ª-b-¨ \m-em-bn-cw Po-h-\-¡m-sc Xn-cn-sI-sb-Sp-¡póp. F³-F-¨v-F-kn-\v Io-gnð A-[n-I-sa-óv a-{´me-bw I-sï¯n-b \m-em-bn-cw t]-sc-bm-bn-cp-óp ap³-]-d-ª-b-¨Xv. C-h-sc-bm-Wv C-t¸mÄ tPm-en-bnð {]-th-in-¡p-ó-Xn-\mbn Xn-cn-¨v hn-in-¨n-cn-¡p-ó-Xv. A-tX-ka-bw tIm-Sn I-W-¯n-\v ]u-ïv F-³-F-¨v-F-kn-sâ ka-{K ]p-\-cp-²m-c-W-¯n-\v B-h-iy-am-sW-ón-cn-s¡ F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡m-sc Xn-cn-sI hn-fn-¡m³ Im-Wn-¡p-ó Xn-Sp-¡w hn-aÀ-i-\-§-Ä £-Wn-¨v h-cp-¯p-óp-ïv. B³{Up …
hnam-\w dmôð: F-hnsStbm Ft´m No-ªp \m-dp-óp
hnam-\w dmôð: F-hnsStbm Ft´m No-ªp \m-dp-óp
a-te-jy³-FbÀ-sse-³-kn-sâ Fw-F-¨v 370 t_m-bnw-Kv 777 hn-am-\w 239 bm-{X-¡m-cp-am-bn Im-Wm-Xm-bn-«v Znh-kw ]-¯p I-gn-ªp. thym-a hn-Z-Kv-²À Zn-\w {]-Xn ]pXn-b ]pXn-b kn-²m-´-§-fp-am-bn cwK-¯v h-cp-óp. 26 cm-Py-§Ä A-h-cp-sS kÀ-Æ k-óm-l-§-fp-am-bn hn-am-\-¯n-\v th-ïn Xn-c-¨nð \-S-¯póp. km-t¦Xn-I hn-Zy-IÄ C-{X-tb-sd ]p-tcm-K-an-¨n-«pw a-\p-jy³ sNm-Æ-bn-te-¡v h-sc hm-l-\-§-f-b-¨n-«pw 239 a-\p-jy-Po-h-\p-IÄ `q-an-bp-sS G-Xv tImWn-sem-fn-¨p F-óv I-sï-¯m-\m-Ip-ónñ. a-te-jy³ hn-am-\-¯n-sâ Xn-tcm-[m-\-¯n-\v ]n-ónð Ft´m F-hnsStbm No-ªp-\m-dp-óp-ïv F-óv kw-i-bn-¡m³ \n-c-h-[n Im-c-W-§-fp-ïv.
a-\p-jym-hIm-i ew-L-\-¯n-\v kÀ-¡m-cn-s\-Xn-sc tI-kp-am-bn Ip-ä-hmfn
a-\p-jym-hIm-i ew-L-\-¯n-\v kÀ-¡m-cn-s\-Xn-sc tI-kp-am-bn Ip-ä-hmfn
PÌo-kv sk-{I-«-dn-s¡-Xn-sc tI-kp-am-bn _-em-Õw-K-t¡-kn-se Ip-ä-hmfn. P-bn-enð I-gn-bp-ó C-bm-fp-sS ]-tcmÄ A-t]-£ ]-cn-K-Wn-¡pó-Xv ssh-In-¸n-¨p F-óv B-tcm-]n-¨m-Wv C-bmÄ P-Ìo-kv sk-{I-«-dn-s¡-Xn-sc tI-kv \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. kp-Um³ kz-tZ-inbm-b C-bm-sf \m-Sv I-S-¯m-\p-Å \-S-]-Sn-{I-a-§Ä kÀ-¡mÀ \-S-¸m-¡n-s¡m-ïn-cn-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv kÀ-¡m-cn-\v tað Iq-Sp-Xð k-½À-±w sN-ep-¯m³ C-bmÄ a-\p-jym-h-Im-i-ew-L-\-¯n-\v tI-kv \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. 13 h-b-Êp-Å aq-óp Ip-«nI-sf …
sX-c-sª-Sp-¸nð in-ip-]-cn-]me-\w `-c-W {]-Xn-]-£-§Ä-¡v {][m-\ B-bp[w
sX-c-sª-Sp-¸nð in-ip-]-cn-]me-\w `-c-W {]-Xn-]-£-§Ä-¡v {][m-\ B-bp[w
Cw¥-ïnð hÀ-²n-¨v h-cp-ó in-ip ]-cn-]m-e-\ sN-e-hpI-sf thm-«m-¡n am-äm³ {i-an-¡p-I-bm-Wv te-_À t\-Xm-hm-b F-Uv an-Un-_m³Uv. aq-óp ap-Xð \m-ev hb-Êv h-sc-bp-Å Ip-«n-IÄ-¡p-Å in-ip ]-cn-]m-e-\ sN-e-hp-IÄ ku-P-\y-am-bn e-`y-am-¡m-sa-óm-Wv an-Un-_m-³-Uv ap-tóm-«v sh-bv-¡p-ó sX-c-sª-Sp-¸v hm-Kv-Zm-\w. Nm³-kn-eÀ tPmÀPv Hm-kv-t_mÀ¬ \-S-¸n-em-¡m³ D-t±-in-¡p-ó in-ip-]-cn-]m-e-\ \n-Ip-Xn B-\p-Iq-ey-§-Ä thm-«v In-«m-\pÅ ssI-¡q-en-bm-sW-óv …