1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
P-\-§Ä H-ón-¨mð DuÀ-P _nñp-IÄ Ip-d-bv-¡m³ km-[n¡pw
P-\-§Ä H-ón-¨mð DuÀ-P _nñp-IÄ Ip-d-bv-¡m³ km-[n¡pw
Cw-¥-ïnð hÀ-²n-¨v h-cp-ó DuÀ-P _nñp-IÄ Ip-d-bv-¡m³ P-\-§Ä H-ón-¨mð km-[y-am-Ip-sa-óv Iymw-s]-bv³. t\cs¯ Hm-kv-t{S-en-b-bnð \-S-ó k-am-\am-b Iymw-s]-bv-\n-s\ bp-sI-bnepw am-Xr-I-bm-¡m-\m-Wv {i-an-¡p-ó-Xv. 2012ð Hm-kv-t{S-en-b-bnð \-S-¸m¡n-b ]²-Xn {]-Im-cw 250,000 B-fp-I-fmWv DuÀ-P _nñp-IÄ Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\m-bn H-cp-an-¨Xv. C-Xv h-gn-bm-bn 16.5 i-X-am-\w _n-ð Xp-I h-sc Ip-d-bv-¡m-³ C-hÀ-¡v km-[n-s¨-óm-Wv hn-h-cw. …
hn-am-\w dm-ônb-Xv ss]-e-sä-óv F-^v-_n-sF, B³-U-am³ Zzo-]n-se-hnsStbm hn-am-\-ap-sï-óv A-`yq-lw
hn-am-\w dm-ônb-Xv ss]-e-sä-óv F-^v-_n-sF, B³-U-am³ Zzo-]n-se-hnsStbm hn-am-\-ap-sï-óv A-`yq-lw
239 bm-{X-¡m-cp-am-bn F-«v Znh-kw ap³-]v A-{]-Xy-£am-b hn-am-\w cm-{ão-b {`m-´-\m-b a-te-jy³ ss]e-äv X-só dm-ôn-b-Xm-Im-sa-óv A-ta-cn-¡³ c-l-kym-t\z-j-W G-P³-knbm-b F-^v-_nsF. C-bmÄ a-te-jy³ P-bn-enð I-gn-bp-ó {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-sâ D-ä A-\p-bm-bn B-bn-cp-óp F-ó-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ F-^v-_n-sF ]p-d-¯p-hn«p. hn-am-\w ]-d-¸n-¡p-ó-Xn-\v ap³-]v C-bmÄ P-bn-enð {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s\ k-µÀ-in-¨n-«p-ïv F-óp-am-Wv F-^v-_n-sF ]p-d-¯p-hn-Sp-ó hn-h-c§Ä.
Cw-¥-ïnð Pn-]n tUm-ÎÀ-am-cp-sS F-®-¯nð Ipd-hv h-cpóp
Cw-¥-ïnð Pn-]n tUm-ÎÀ-am-cp-sS F-®-¯nð Ipd-hv h-cpóp
Cw-¥-ïnð P-\-dð {]m-Îo-jv-WÀ tUm-ÎÀ-am-cp-sS F-®w Ip-d-bpóp. hÀ-²n-¨v h-cp-ó tPm-en k-½À-²-am-Wv Pn-]n tk-h-\-¯nð \nópw Cw-¥-ïn-se tUm-ÎÀ-am-sc ]n-tóm-«v h-en-¡p-ó {]-[m-\-L-S-Iw. hen-b km-¼¯n-I \n-t£-]-§Ä \-S-¯n-bn-sñ-¦nð \n-ch-[n tcm-Kn-IÄ¡v tUm-ÎÀ-am-cp-sS tkh-\w e-`n-¡m-sX h-cp-sa-óv tdm-bð tIm-tfPv Hm-^v P-\-dð {]m-Îo-jv-WÀ A-[y-£ au-do³ t_-¡À ]-dªp. P-\-dð {]m-Îo-kv C-t¸mÄ …
{]hm-kn-IÄ-¡v thm-«-v sN-¿m³ ku-I-cy-ap-ïm-¡-W-sa-óv lÀ-Pn
{]hm-kn-IÄ-¡v thm-«-v sN-¿m³ ku-I-cy-ap-ïm-¡-W-sa-óv lÀ-Pn
hntZ-i-cm-Py-§-fnð tPm-en sN-¿p-ó C-´y-¡mÀ-¡v thm-«v sN-¿m³ A-h-k-c-ap-ïm-¡-W-sa-óv lÀPn. {]hmkn C´y¡mÀ¡v sXmgnseSp¡pó Øe§fnð Xsó thm«v sN¿póXn\v kuIcysamcp¡Ww Fómhiy-s¸-«mWv kp{]owtImSXnbnð lÀ-Pn k-aÀ-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. Im-e-§-fm-bn {]-hm-kn-IÄ B-h-iy-s¸-Sp-ó H-óm-Wv thm-«-h-Imiw. C-Xn-\m-bn ]-e-\n-e-bn-epw ]-cn-{i-an-¨v h-cp-I-bm-bn-cpóp. {]-hm-ky-Im-cy h-Ip-¸v ]-e-t¸m-gpw {]-hm-kn-IÄ thm-«-h-Im-iw Dd-¸v \ð-In-bn-cp-óp-sh-¦n-epw C-Xph-sc A-Xv {]m-hÀ-¯n-I-am-bn-«nñ. t\cns«¯nbmð …
tcm-Kn-bp-sS Pohn-X k-¼mZyw tjm-¸n-Mn-\m-bn sN-e-h-gn-¨ k-lm-bn-¡v P-bnð-in-£
tcm-Kn-bp-sS Pohn-X k-¼mZyw tjm-¸n-Mn-\m-bn sN-e-h-gn-¨ k-lm-bn-¡v P-bnð-in-£
tcm-K-i-¿-bnemb B-fpsS Pohn-X k-¼m-Zy-§Ä tjm-¸n-Mn-\m-bn sN-e-h-gn-¨ k-lm-bn-¡v P-bnð-in-£. tcm-Kn-bm-bn I-«n-enð F-gp-t\ð-¡m³ h-¿m-sX In-S-¡p-ó-bm-fp-sS _m-¦v A-¡u-ïnð \n-óv ]-Ww ]n³-h-en¨v sN-cp-¸p-I-fpw, h-kv-{X-§-fpw, _m-Kp-Ifpw hm-§n-¡q-«n-b-Xn-\m-Wv k-lm-bnbm-b sN-dp-¸-¡m-cn-sb tImS-Xn F-«p amk-s¯ XS-hv in-£-bv-¡v hn-[n-¨-Xv. 41 Im-c\m-b dn-¨mÀ-Uv hq-t{Um X-\n-¡v tcm-K-am-b-Xn-\mepw F-gp-t\ð-¡m³ h-¿m-¯n-\m-epw km-¼-¯n-I C-S-]m-Sp-IÄ …
a-te-jy³ hn-am-\w X«n-sIm-ïv t]mb-Xv Xsó
a-te-jy³ hn-am-\w X«n-sIm-ïv t]mb-Xv Xsó
239 bm-{X-¡m-cp-am-bn Im-WmXm-b a-te-jy³ FbÀ-sse³-kn-sâ hn-am-\w ssl-Pm-¡v sN-bv-X-Xm-Wv F-óv Øn-co-I-cn¨p. A-t\z-j-W D-tZym-K-Ø-cm-Wv C-¡mcyw A-dn-bn-¨n-cn-¡p-óXv. hn-am-\w ]-d-¯m-\-dn-bm-hp-ó Htóm A-Xn-e-[n-Itam B-fp-IÄ tNÀ-óv hn-am-\w Zn-i-am-än ]-d-¯n-b-Xm-Im-\m-Wv km-[y-X-sb-óv A-t\z-j-W D-tZym-K-ØÀ A-dn-bn-¨p.
bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-Xzw 150,000 ]u-ïn-\v hnð-¸-\-b¡v !
bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-Xzw 150,000 ]u-ïn-\v hnð-¸-\-b¡v !
{_n-«-Wnð H-«-\h-[n B-\p-Iq-ey-§Ä-¡v AÀ-l-X \ð-Ip-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-Xzw hn-tZ-in-IÄ-¡v ]-Ww hm-§n hnð-¡p-ó-Xm-bn I-sï-¯n. sS-e-{Km-^v ]-{Xw \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv _Ä-tK-dn-b-bnð \n-ópw C-¯-c-¯nð ]-Ww hm-§n hn-tZ-io-bcm-b B-fp-IÄ-¡v C-bp ]u-cXzw \ð-Ip-ó X-«n-¸v I-sï-¯n-b-Xv. C-´y³ hy-h-km-bn-bp-sS {]-Xn-\n-[n-IÄ F-ó hym-tP-\-bm-Wv sS-e-{Km-^v ]-{X-¯n-sâ dn-t¸mÀ-«À-amÀ C-S-]m-Sp-Im-sc k-ao-]n-¨Xv. A-t¸m-gm-Wv …
107.9 an-ey¬ ]u-ïv Pm¡v-t]m-«v bp-sI-bn-epÅ tem«-dn Sn-¡-äv D-S-a-bv-¡v
107.9 an-ey¬ ]u-ïv Pm¡v-t]m-«v bp-sI-bn-epÅ tem«-dn Sn-¡-äv D-S-a-bv-¡v
bqtdm-an-ey¬-kv e-¡n t{Um-bnð bp-sI-bnð \n-óp-Å Sn¡-äv D-Sa-¡v Pm¡v-t]m-«v. 107.9 an-ey¬ ]u-ïn-sâ Pm¡v-t]m-«m-Wv C-bmÄ-¡v e-`n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. sh-Ån-bm-gv-¨ cm-{Xn-bm-bn-cp-óp \-dp-s¡-Sp-¸v. tZiob tem-«-dn-bp-sS N-cn-{X-¯n-se \m-ema-s¯ hen-b k-½m-\ Xp-I-bm-Wv C-t¸mÄ Pm¡v-t]m-«n-eq-sS C-bmÄ kz-´-am-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. k-½m-\-am-bn e-`n¨ tem«-dn Xp-I sIm-ïv \n-e-hn-se hn]-Wn hn-e {]-Im-cw {Ko-¡n-se sF-e³Um-b Hw-t^m-dnbpw …
Xn-c-t¡dn-b sX-cp-hnð \-á-bm-bn tPm-Kn-Mv \-S-¯p-ó kv-{Xo-bp-sS Zr-iy-§Ä ]pd¯v
Xn-c-t¡dn-b sX-cp-hnð \-á-bm-bn tPm-Kn-Mv \-S-¯p-ó kv-{Xo-bp-sS Zr-iy-§Ä ]pd¯v
{]-`m-X-¯nð B-tcm-Ky kw-c-£-W-¯n-\mbn Hm-Sm-\n-d-§p-ó B-fpI-sf \mw \n-Xyhpw Im-Wp-ó-XmWv. F-ómð {]-`m-X-¯nð \-á-bmbn Hm-Sm-\n-d-§p-ó Im-gv-¨ \mw I-ïn-«p-ïm-hnñ. A-¯-c-¯n-sem-óv kw-`-hn-¨n-cn-¡p-I-bmWv, e-ï-\nð. _-kv bm-{Xn-I\m-b C-en-Pm-lv s_-bv-en C-em-Wv Iu-Xp-I-I-cam-b Cu Im-gv-¨ I-ïXv. s_-bv-en Cð X-sâ sam-ss_-enð Cu Zr-iy-§Ä ]-IÀ-¯n-bnñm-bn-cp-só-¦nð Cu IuXp-I Im-gv-¨ H-cp ]-t£ tem-I-¯n-\v …
t]m-cm-Sm-\pd-¨v {]o-Xv `cm-c; tZ-h-bm-\n-bv-¡v F-Xn-tc ho-ïpw A-d-Ìv hmdïv
t]m-cm-Sm-\pd-¨v {]o-Xv `cm-c; tZ-h-bm-\n-bv-¡v F-Xn-tc ho-ïpw A-d-Ìv hmdïv
ho«p-tPm-en-¡m-cn-bp-sS ho-k A-t]-£-bnð Ir-{Xn-aXzw Im-«n-sb-ó ]-cm-Xn-bnð Ip-ä-¡m-cn-b-sñ-óv I-ïv \yp-tbmÀ-¡v tImS-Xn sh-dp-tX hn-« C-´y³ \-b-X-{´-Ú tZ-h-bm-\n tJm-{_-K-sU-bv-¡v F-Xn-tc ho-ïp Ip-ä-]-{Xw. ho-«p-tPm-en-¡m-cn-bv-¡v a-Xn-bm-b i¼-fw \ð-In-bnñ, tPm-en-bp-sS t]-cnð ]o-Un-¸n-¨p Xp-S§n-b Ip-ä-§-fm-Wv ]pXn-b Ip-ä-]-{X-¯nepw D-Å-Xv.