1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
sI Fkv BÀ Sn kn¡v 260 tImSn lUvtIm hmbv]
sI Fkv BÀ Sn kn¡v 260 tImSn lUvtIm hmbv]
Xncph\´]pcw: sI.Fkv. BÀ.Sn.kn¡v ]pXnb 1500 _kpIÄ hm§m³ lUvtIm hmbv] \ðIpw. 260 tImSn cq] lUvtImbnð \nóv hmbv]sbSp¡m³ kÀ¡mcpw sI.Fkv.BÀ.Sn.kn¡v A\paXn \ðIn.F«phÀjs¯ Xncn¨Shv hyhØbnemWv luknMv B³Uv AÀ_³ Uhe]vsaâv tImÀ¸tdj³ hmbv] A\phZn¡pI. 11 iXam\amWv ]eni \nÝbn¨n«pÅXv.   \ã¡W¡pIfpsS I«¸pd¯ncn¡pt¼mgpw sI. Fkv.BÀ.Sn.knsb \hoIcn¡póXnsâ `mKambmWv …
Km-k: k-am[m-\ NÀ-¨-IÄ ]p-\-cm-cw-`n¨p, A-XnÀ-¯n Xp-d-¡pó-Xv kw-_-Ôn-¨v l-am-knð `n-óX
Km-k: k-am[m-\ NÀ-¨-IÄ ]p-\-cm-cw-`n¨p, A-XnÀ-¯n Xp-d-¡pó-Xv kw-_-Ôn-¨v l-am-knð `n-óX
A-ôp Zn-hk-s¯ sh-Sn-\nÀ-¯ð I-cmÀ \m-sf A-h-km-\n-¡m-\n-cn¡-th Km-k-bn-se k-am-[m-\w ]p-\-Øm-]n-¡p-ó-Xn-\m-bn Cu-Pn-]v-Xn-sâ X-e-Øm-\am-b sI-bv-tdm-bnð k-am[m-\ NÀ-¨-IÄ ]p-\-cm-cw-`n¨p.
`£W-hpw sh-Å-hp-anñ, A-`-bmÀ-°n Iym-¼n-epw b-ko-Zn-IÄ Zp-cn-X-¯nð
`£W-hpw sh-Å-hp-anñ, A-`-bmÀ-°n Iym-¼n-epw b-ko-Zn-IÄ Zp-cn-X-¯nð
kn-dn-b-bn-se A-`-bmÀ-°n-Iym-¼p-I-fnepw b-ko-Zn-IÄ Zp-cn-X-¯nð. C-Ém-an-Iv tÌ-äv hn-a-X-cnð \n-óv c-£-s]-«v kn-dn-b-bn-se¯n-b b-ko-Zn-IÄ `-£-Whpw sh-Å-hp-w A-SnØm-\ ku-I-cy-§-fp-anñm-sX I-\-¯ Nq-Snð a-c-W-t¯m-Sv añn-Sp-I-bm-sW-óm-Wv kn-dn-b-bnð \n-óp-Å dn-t¸mÀ-«pIÄ. I-gn-ª ]-¯p-Zn-h-k-¯n-\p-Ånð C-dm-Jnð \n-óv ]-e-bm-\w sN-bv-X-h-cm-Wv kn-d-b-bn-se A-`-bmÀ-°n Iym-¼p-I-fn-se-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.
tIm-gn-t¡m-«v kv-IqÄ A-[ym-]-I³ 21 Ip-«nI-sf ]o-Un-¸n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn
tIm-gn-t¡m-«v kv-IqÄ A-[ym-]-I³ 21 Ip-«nI-sf ]o-Un-¸n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn
tIm-gn-t¡m-«v km-aq-Xn-cn l-bÀ-sk-¡³U-dn kv-Iq-fn-se Nn-{XI-em A-[ym-]-I³ 21 hn-ZymÀ-°nI-sf ]o-Un-¸n-¨-Xm-bn ]-cmXn.
D-¯-cm-J-Þnepw ln-am-N-enepw sh-Å-s¸m¡w, a-c-Ww 33
D-¯-cm-J-Þnepw ln-am-N-enepw sh-Å-s¸m¡w, a-c-Ww 33
ta-Lkv-t^m-S-\hpw I-\-¯ a-gbpw aq-ew ln-am-Nð {]-tZ-inepw D-¯-cm-J-Þnepw I\¯ sh-Å-s¸m¡w. c-ïv kw-Øm-\-§-fn-ep-am-bn sh-Å-s¸m-¡-¯nð a-cn-¨-h-cp-sS F-®w 33 B-bn. D-¯-cm-J-Þnð 28 t]cpw ln-am-Nð {]-tZ-inð B-dv t]cpw sh-Å-s¸m¡-s¯ Xp-SÀ-óv a-cn¨p. B-bn-c-¡-W-¡n-\v B-fp-IÄ `-h-\-c-ln-X-cm-bn.
]-¯v Zn-h-k-¯n-\n-sS F«mw X-h-Wbpw ]m-Iv ssk\yw sh-Sn-\nÀ-¯ð ew-Ln¨p, C-´y- Xn-cn-¨-Sn-bv-¡p-óp
]-¯v Zn-h-k-¯n-\n-sS F«mw X-h-Wbpw ]m-Iv ssk\yw sh-Sn-\nÀ-¯ð ew-Ln¨p, C-´y- Xn-cn-¨-Sn-bv-¡p-óp
]m-In-Øm³ hoïpw sh-Sn-\nÀ-¯ð ew-Ln¨p. C-tXm-sS C-´y³ ssk-\yhpw i-à-am-bn Xn-cn-¨-Sn-¨p Xp-S§n. ]-¯v Zn-h-k-¯n-\n-sS C-Xv F«mw X-h-W-bm-Wv ]m-In-Øm³ sh-Sn-\nÀ-¯ð ew-Ln-¡p-óXv. C-óv ]p-eÀs¨ 2.30 Hm-sS BÀ.F-kv ]p-c sk-Î-dn-em-Wv sh-Sn-sh-bv-]v D-ïm-b-Xv.
e-ï-\nð hoïpw a-\p-jy-¡-S-¯v, C-¡p-dn A-S-¨n-« I-sï-bvv-\-dnð sIm-ïp-h-ó-Xv 35 C-´y-¡msc, H-cmÄ a-cn-¨p
e-ï-\nð hoïpw a-\p-jy-¡-S-¯v, C-¡p-dn A-S-¨n-« I-sï-bvv-\-dnð sIm-ïp-h-ó-Xv 35 C-´y-¡msc, H-cmÄ a-cn-¨p
e-ï-\nð hoïpw a-\p-jy-¡S-¯v kw-Lw k-Po-h-am-Ip-óp. e-ï-\n-se Snð-_p-dn tUm-Iv-knð C-ó-se-sb¯n-b I-sï-bv-\-dnð Ip-¯n-\n-d-¨n-cp-ó-Xv 35 a-\pv-jy-Po-h-\p-I-fm-bn-cpóp. I-Sp-¯ \nÀ-Ö-eo-I-c-W-hpw NqSpw Imc-Ww kw-L-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó H-cmÄ a-cn¨p. _m-¡n-bp-Å-hÀ AXo-h Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð Nn-In-Õ-bn-em-Wv.
tem-I-¯n-\v `oj-Wn D-b-À-¯n kp-ón hn-aXÀ; kn-dn-b-bnð tKm-{X-hÀ-¤§-sf Iq-«-s¡m-e sN-¿p-óp, A-´m-cm-{ã C-S-s]-Sð th-W-sa-óv ap-d-hn-fn
tem-I-¯n-\v `oj-Wn D-b-À-¯n kp-ón hn-aXÀ; kn-dn-b-bnð tKm-{X-hÀ-¤§-sf Iq-«-s¡m-e sN-¿p-óp, A-´m-cm-{ã C-S-s]-Sð th-W-sa-óv ap-d-hn-fn
C-dm-Jnð A-[n-\n-th-iw Xp-S-cp-ó C-Ém-an-Iv kv-tä-äv hn-a-XÀ kn-d-bn-bn-epw a-X-\yq-\-]-£§-sf Iq-«-s¡m-e sN-¿p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. c-ïm-gv-N-bv-¡n-sS kp-ón hn-a-XÀ kn-dn-bn-se 700 Hm-fw tKm-{X-hÀ-¤-¡m-sc Iq-«-s¡m-e sN-bv-X-Xm-bn-«m-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ. C-dm-Jn-se a-X-\yq-\-]-£§-sf kw-c-£n-¡m³ tem-I-cm-Py-§Ä C-S-s]-Spó-Xv t]m-se kn-dn-b-bnepw C-S-s]-Sð th-W-sa-ó B-hiyw i-à-am-bn.
kp-ón hn-a-XÀ ]n-Sn-s¨-Sp-¯ C-dm-Jn-se G-ähpw hen-b A-W-s¡-«vv Xn-cn-¨v ]-n-Sn-¡m³ A-ta-cn-¡³ thym-am-{I-Ww
kp-ón hn-a-XÀ ]n-Sn-s¨-Sp-¯ C-dm-Jn-se G-ähpw hen-b A-W-s¡-«vv Xn-cn-¨v ]-n-Sn-¡m³ A-ta-cn-¡³ thym-am-{I-Ww
C-Ém-an-Iv kv-tä-äv hn-a-XÀ ]n-Sn-s¨-Sp-¯ C-dm-Jn-se G-ähpw hen-b A-W-s¡-«mb sam-kqÄ A-W-s¡-«v Xn-cn-¨v ]n-Sn-¡m³ A-ta-cn-¡³ tk-\ thym-am-{Ia-Ww i-à-am-¡n. a-Xw am-ä-¯n-\v hn-k-½-Xn-¨ \q-dv I-W-¡n-\v b-ko-ZnI-sf I-gn-ª Znh-kw kp-ón hn-a-XÀ Iq-«-s¡m-e sN-bv-X-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se CÀ-_n-enepw thym-am-{Ia-Ww i-à-am-¡m³ bpF-kv ssk\yw Xo-cp-am-\n-¨p.
a-\p-jy-hwi-s¯ D-òqe-\w sN-¿m³ H-cp £p-{Z-{Klw `q-an-sb e-£y-am-¡n Ip-Xn-bv-¡p-óp
a-\p-jy-hwi-s¯ D-òqe-\w sN-¿m³ H-cp £p-{Z-{Klw `q-an-sb e-£y-am-¡n Ip-Xn-bv-¡p-óp
a-\p-jy-cm-in-sb ap-gp-h³ D-òqe-\w sN-¿m³ X-¡ i-àn-bp-Å H-cp £p-{Z-{K-lw `q-an-sb ev-£y-am-¡n \o-§p-óp-sï-óv im-kv-{X-Ú-cp-sS ap-ó-dn-bn¸v. A-]I-Sw H-gn-hm-¡m³ C-t¸m-sg {i-aw \-S-¯n-bn-sñ-¦nð 2880 amÀ-¨v 16 \v £p-{Z-{K-lw `q-an-bnð h-ón-Sn-¨v a-\p-jy-Ip-ew ap-Sn-bp-sa-óv sS-ón-ko kÀ-Æ-I-em-im-e-bn-se K-th-j-IÀ Nq-ïn-¡m-«p-óp.