1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
A-]-I-S-§Ä Xp-SÀ-¡-Y-I-fm-Ip-t¼m-gpw hml-\-tam-Sn-¡p-ó-Xn-\n-sS sam-ss_ð D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð Ip-d-shm-óp-anñ
A-]-I-S-§Ä Xp-SÀ-¡-Y-I-fm-Ip-t¼m-gpw hml-\-tam-Sn-¡p-ó-Xn-\n-sS sam-ss_ð D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð Ip-d-shm-óp-anñ
\n-c-¯p-I-fnð A-]-I-S-§Ä Xp-SÀ-¡-Y-I-fm-Ip-t¼m-gpw hml-\-tam-Sn-¡p-ó-Xn-\n-sS sam-ss_ð D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð Ip-d-shm-óp-anñ. k¬-tU F-Iv-kv-{]-kv bp-sI-bn-se \n-c-¯p-I-fnð \-S¯n-b \n-co-£-W-¯nð sam-ss_ð D-]-tbm-Kn-¨v sIm-ïv hml-\-tam-Sn-¡p-ó H-«-\h-[n Nn-{X-§Ä e-`n¨p. tam-t«mÀ-th-I-fnð t]mepw sa-tk-Pv ssS-¸v sN-bv-Xv sIm-ïv ImÀ Hm-Sn-¡p-ó ss{U-hÀ-am-sc Im-Wm-am-bn-cp-óp-shópw k¬-tU F-Iv-kv-{]-kv dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp. I-gn-ª c-ïp hÀ-j-¯n-\p-Ånð hml-\-tam-Sn-¡p-ó-Xn-\n-sS sam-ss_ð …
]¯p skâpw ]Xns\«c t{_m¡Àamcpw {]Imi\w sNbvXp
]¯p skâpw ]Xns\«c t{_m¡Àamcpw {]Imi\w sNbvXp
tZml. dnbð Fkv-tääv taJebnse X«n¸pIfpw cPnkv-t{Sj³ cwKs¯ AgnaXnIfpw Bt£] lmky¯nð s]mXnªv Að^ hnjsâ _m\denð _m_p Hen{]w IY, Xnc¡Y , kw`mjWw Fónhsbmcp¡n Að^ sN½mSv AWnbns¨mcp¡nb lmky Nn{Xw ]¯p skâpw ]Xns\«c t{_m¡Àamcpw tZmlbnð {]Imi\w sNbvXp. kv-Inðkv Uhe]v-saâv skâdnð \Só NS§nð sI. Fw. …
bpIvam ÌmÀ knwKdnð Cu Bgv¨ aÕcn¡m³ F¯póXv \mept]À
bpIvam ÌmÀ knwKdnð Cu Bgv¨ aÕcn¡m³  F¯póXv \mept]À
bpIvam ÌmÀ knwKÀ kok¬ h®nse cïmw ]mZ aÕcamb ^mÌv sduïnð Cu Bgv¨ aÕcn¡ms\¯póXv \mep t]cmWv. bphm³ i¦À kwKoXw \ðInb ‘ASSm assgSm’ Fó Xangv kq¸À lnäv Km\hpambmWv Ae³ BâWn F¯nbncn¡póXv. Ae³ BâWnbpsS ]m«v tIÄ¡m³ Cu en¦nð ¢n¡v sN-¿p-I. ‘FómSo ap\nb½m’ Fó …
hnam-\-¯nsâ Ahinã§sfóv kwibn¡pó hkvXp¡Ä I-sï¯n
hnam-\-¯nsâ Ahinã§sfóv kwibn¡pó hkvXp¡Ä I-sï¯n
C´y³ almkap{Z¯nemWv hnam\¯nsâ `mK§Ä Isï¯nbXv. 22 aoäÀ \ofhpw 30 aoäÀ hoXnbpapÅ hkvXphn\pïv. {]tZi¯v sXc¨nð \S¯m³ ssN\okv I¸epIÄ Xncn¨Xmbn atejy³ s]mXpKXmKX a{´n lnjmapZo³ lpssk³ ]dªp. hnam\¯nsâ Iym]väsâ ho«nð \nóv Isï¯nb Ìnapteädnsâ lmÀUv Unkv-Iv Atacn¡³ At\zjW DtZymKØÀ ]cntim[n¡pIbmWv. hnam\¯nsâ ImÀtKmbnð kv-t^mS\tijnbpÅ enYnbw …
A-SnØm\ i-¼-f-¯nð hÀ-²-\-hnñ; {_n-«-Wn-se tUm-ÎÀ-amÀ-¡v A-aÀjw
A-SnØm\ i-¼-f-¯nð hÀ-²-\-hnñ; {_n-«-Wn-se tUm-ÎÀ-amÀ-¡v A-aÀjw
A-SnØm-\ i-¼-f-¯nð H-cp i-X-am-\w t]mepw hÀ-²-\ {]-Jym-]n-¡m-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv {_n-«-Wn-se tUm-Î-À-amÀ-¡v A-aÀ-j-ap-sï-óv {_n-«o-jv sa-Un-¡ð A-tkm-kn-tb-j³ X-e-h-³. B-tcm-Ky sk-{I«-dn sPc-an l-ïn-\v A-b-¨ I-¯nð tUm-ÎÀ-am-cp-sS A-SnØm-\ i-¼-f-¯nð am-äw h-cp-t¯-ï F-ó Xo-cp-am-\w ]p-\-]cn-tim-[n-¡m³ {_n-«o-jv sa-Un-¡-ð A-tkm-kn-tb-j³ ta-[m-hn tUm. amÀ-¡v t]mÀ-«À B-h-iy-s¸-«p. F³-F-¨v-F-kn-\v Io-gn-ep-Å a-äv …
_ncp-Z [m-cn-IÄ¡v h-cp-am-\-anñ: kÀ-¡m-cn\v 46 i-X-am-\w hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-I-f-pw F-gp-Xn X-tÅ-ïn hcpw
_ncp-Z [m-cn-IÄ¡v h-cp-am-\-anñ: kÀ-¡m-cn\v 46 i-X-am-\w hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-I-f-pw F-gp-Xn X-tÅ-ïn hcpw
hn-Zym-`ym-k hmbv-] F-Sp-¯v ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-b 45 i-X-am\w kÀ-h-I-em-im-e _n-cp-Z [m-cn-I-fp-sS-bpw hmbv-] Xp-I F-gp-Xn X-tÅ-ï A-h-Ø-bn-em-Wv {_n-«o-jv k-À-¡mÀ. ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n ]p-d-¯n-d-§p-ó hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v sN-e-hn-\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn h-cp-am-\w e-`n-¡m-¯-Xm-Wv C-¯-c-¯n-ð H-cp {]-Xn-k-Ôn kr-ãn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. hmbv-] F-gp-Xn X-Åp-ó-Xn-sâ tXmXv 48.6 i-X-am-\-¯n-se-¯n-bmð, kÀ-¡mÀ ^o-kv D-bÀ-¯n-b-Xn-eq-sS e-`n-¨ h-cp-am-\-t¯-¡mÄ …
a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\m-bp-Å Xn-c-¨nð Xp-S-cp-óp; A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯m-\m-bnñ
a-te-jy³ hn-am-\-¯n-\m-bp-Å Xn-c-¨nð Xp-S-cp-óp; A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯m-\m-bnñ
239 bm{X¡mcpambn ImWm-Xmb atejy³ hnam\¯n-\m-bp-Å sX-c-¨nð Xp-S-cpóp. C´y³ almkap{Z¯ns³d Z£nW `mK¯v \S¯nb Xnc¨nenð cïmw Zn-h-k-h-k-¯n-\v ti-jhpw hnam-\ `m-K-§Ä Hópw I-sï-¯m³ I-gn-ªn-«nñ. IqSpXð I¸epIfpsS klmbt¯m-sS Cóv Xnc¨nð DuÀPnXam¡psa-óv Hmkvt{Senb³ A[nIrXÀ hyàam¡n. shÅnbmgvNs¯ Xnc¨nenð Aôv hnam-\-§Ä DÄ-s¸-sS \n-c-h-[n B-fp-IÄ ]-s¦-Sp-s¯-¦nepw ^-e-ap-ïm-bnñ. D]{KlNn{X¯nð …
{_n-«-Wnð \q-dv h-b-Ên-\v ap-I-fn-ep-Å-h-cp-sS F-®-¯nð hÀ-²-\-
{_n-«-Wnð \q-dv h-b-Ên-\v ap-I-fn-ep-Å-h-cp-sS F-®-¯nð hÀ-²-\-
\qdv h-b-Ên-\v ap-I-fnð {]m-b-ap-Å ap-¯-È-òm-cp-sSbpw ap-¯-Èn-am-cp-sSbpw F-®w bp-sI-bnð hÀ-²n-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ. I-gn-ª ]-¯v hÀ-j-¯n-\n-sS \q-dv h-b-Ên-\v ap-I-fnð {]m-b-ap-Å-h-cp-sS F-®w 73 i-X-am-\-am-Wv hÀ-²n-¨n-cn-¡p-ó-sXóv Hm-^o-kv t^mÀ \m-jv-Wð kv-äm-än-kv-än-¡v-kn-s\ D-²-cn-¨v _n-_n-kn dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óp. H-F³-F-kn-sâ ]-¡-ep-Å I-W-¡p-I-Ä {]-Im-cw 2002ð \q-dp h-b-Ên-\v ap-I-fnð {]m-b-ap-Å-h-cp-sS F-®w 7740 …
kv-äm-än³ Kpfn-I \ð-ImsX Pn-]n tUm-ÎÀ-am-À tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯n-em-¡p-I-bm-sW-óv kÀ tdm-dn tIm-fn³kv
kv-äm-än³ Kpfn-I \ð-ImsX Pn-]n tUm-ÎÀ-am-À tcm-Kn-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯n-em-¡p-I-bm-sW-óv kÀ tdm-dn tIm-fn³kv
lrt{Zm-K km-[y-X-bp-Å-hÀ-¡v kv-äm-än³ Kp-fn-I F-gp-Xn \ð-I-W-sa-ó F³-F-¨v-F-kn-sâ \nÀ-t±i-s¯ kw-i-b-Zrãn-tbm-sS Im-Wp-ó Pn-]n tUm-ÎÀ-amÀ tcm-Kn-I-fp-sS Po-h-³ A-]-I-S-¯n-em-¡p-I-bm-sW-óv bp-sI-bn-se {]-ap-J tUm-Î-dp-sS hn-aÀ-i\w. Hm-Ivkv-t^mÀ-Uv bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se s{]m-^-kdm-b kÀ tdm-dn tIm-fn³-km-Wv \nÀ-Wm-b-Iam-b Cu hn-aÀi-\w \-S-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. kv-äm-än³ Kp-fn-I-tbm-Sv Pn-]n tUm-ÎÀ-amÀ-¡n-S-bnepw s]m-Xp P-\-¯n-\n-S-bnepw B-h-iy-anñm-¯ `o-Xn P-\n-¸n-¨n-«p-ïv. Fw-Fw-BÀ hm-Iv-kn³ …
acWmkó\mb arKimem kq£n¸p-Imc\v Pndm^pIfpsS A´y Npw_\w
acWmkó\mb arKimem kq£n¸p-Imc\v Pndm^pIfpsS A´y Npw_\w
acWmkó\mb arKimem kq£n¸p-Imc\v Pndm^pIfpsS A´y Npw_\w. s\-XÀ-em³-Uv-knse tdm«ÀUmw arKimebnemWv Iïp \nóhcpsS I®p\nd¨ Cu kw-`-hw A-c-t§-dn-bXv. hnIm-c Xo-{ham-b Cu k-µÀ-`-¯n-\v km-£n-bm-b-XmI-s« H-cp k-ó-² kw-L-S-\-bn-se Np-cp-¡w Nn-e {]-hÀ-¯-I-cpw, ar-K-im-e-bn-se a-äv ar-K-§-fpw, Np-cp-¡w Nn-e Iym-a-d I-®p-I-fpw. AÀ-_pZ tcmKw _m-[n-¨v \m-fp-I-fm-bn Nn-In-Õ-bnð I-gn-bp-I-bm-bn-cp-óp adntbm …