1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Hcp an-ey¬ ]u-ïv hn-e-bp-Å B-bn-cw ho-Sp-I-fp-sS hnð-¸-\ H-cp am-k-¯nð \-S-¡p-óp-sï-óv dn-t¸mÀ«v
Hcp an-ey¬ ]u-ïv hn-e-bp-Å B-bn-cw ho-Sp-I-fp-sS hnð-¸-\ H-cp am-k-¯nð \-S-¡p-óp-sï-óv dn-t¸mÀ«v
{_n-«-Wn-se `-h-\ hn-e Ip-Xn-¨p-b-cp-ó-Xn-\n-sS H-cp an-ey¬ ]u-ïn-\v ap-I-fn-ep-Å 1000 ho-SpIÄ Hm-tcm am-khpw hn-äv t]m-Ip-óp-sï-óv I-W-¡p-IÄ. H-cp hÀ-j-¯n-\v ap³-]v C-Xn-sâ aq-ónð H-óv am-{X-am-bn-cp-óp B-Vw-_-c ho-Sp-I-fp-sS hnð-¸-\ \-S-ón-cp-ó-Xv. {]-Xn-Zn-\w 30 ho-Sp-I-sf-¦nepw C-¯-c-¯nð H-cp an-ey¬ ]u-ïn-\v hn-äp t]m-Ip-óp-ïv. em³-Uv sd-Pn-kv-{Sn-bp-sS I-W-¡p-IÄ {]-Im-cw {_n-«-Wn-ep-S-\o-fw …
{_n-«-Wnð 100,000 A-\-[nIr-X hntZ-i hn-ZymÀ-°n-I-fp-sï-óv dn-t¸mÀ«v; C-h-cnð G-sdbpw C-´y-¡mÀ
{_n-«-Wnð 100,000 A-\-[nIr-X hntZ-i hn-ZymÀ-°n-I-fp-sï-óv dn-t¸mÀ«v; C-h-cnð G-sdbpw C-´y-¡mÀ
{_n-«-Wn-se ]T-\w ]qÀ-¯n-bm¡n-b ti-jw 100,000 hntZi hn-ZymÀ-°n-IÄ A-\-[n-Ir-X-am-bn {_n-«-Wnð X-só Xm-a-kn-¡p-óp-sï-óv dn-t¸mÀ«v. Hu-tZym-Kn-Iam-b Ip-Sn-tb-ä tc-J-IÄ {]-Im-cw C-´y³ D-] `q-J-Þ-¯nð \n-óv bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fnepw tIm-tf-Pp-I-fnepw F-¯p-ó hn-ZymÀ-°n-I-fm-Wv C-¯-c-¯nð A-\-[n-Ir-X-am-bn Xm-a-kn-¡p-ó-Xv. A-\-[n-Ir-X-am-bn Xm-a-k-am¡n-b hntZ-i hn-ZymÀ-°nI-sf I-ïp ]n-Sn-¡p-ó-Xn-\m-bn kÀ-¡mÀ GÀ-s¸-Sp¯n-b {Sm-¡nw-Kv kn-Ìw Xn-I-ª ]-cm-P-b-am-Wv.v ]T-\w …
Ip«n-IÄ-¡v sh-Pn-tä-dn-b³ `-£-Whpw C-ã-s¸-Sp-sa-óv ]T\w
Ip«n-IÄ-¡v sh-Pn-tä-dn-b³ `-£-Whpw C-ã-s¸-Sp-sa-óv ]T\w
sNdn-b Ip-«n-IÄ-¡v c-ïp h-b-Ên-\v ap³-]v X-só ]-¨-¡-dn-IÄ A-S-§n-b (sh-Pn-tä-dn-b³) `£-Ww \-ð-In-bm-ð A-hc-Xv a-Sn Iq-Sm-sX I-gn-¡p-sa-óv ]T-\w. B-Zyw a-Sn Im-Wn-¡p-sa-¦nepw B-hÀ-¯n-¨v \ð-In-bmð Ip-«n-IÄ I-gn-¡p-sa-óm-Wv ]T-\w sX-fn-bn-¨n-cn-¡p-óv-Xv. bp-sI-bnepw {^m³-knepw sU³-amÀ-¡n-ep-ap-Å 332 Ip-«n-I-fn-em-Wv ]T-\w \-S-¯n-b-Xv. F-«v am-kw ap-Xð 38 am-kw h-sc {]m-b-ap-Å Ip-«n-IÄ-¡m-Wv …
kvs]ñnw-Kv _n a-Õ-c-¯nð hn-P-bn-IÄ C-¯-h-Wbpw C-´y³ hw-iPÀ
kvs]ñnw-Kv _n a-Õ-c-¯nð hn-P-bn-IÄ C-¯-h-Wbpw C-´y³ hw-iPÀ
C´y³ hwiPcmb {iodmw lXv-hmdpw (14) A³k¬ kptPmbpw (13) kv-{In]v-kv \mj\ð kv-s]ñnMv _o aðkc¯nð kwbpàtPXm¡fmbn. Ahkm\w duïphsc Ccphcpw s]mcpXn aptódnbXv ImcWw A´na hnPbnsb Isï¯m\mbnñ. aÕc¯n\mbn Hcp¡nbncpó hm¡pIsfñmw XoÀópw t]mbn. 22 duïpIfmbn \Só aðkc¯n\p tijamWv Ccphscbpw hnPbnIfmbn {]Jym]n¨Xv. tPXm¡Ä¡v t{Sm^nbpw 30,000 bpFkv …
bqtdm-¸n-ð G-ä-hp-a-[n-Iw ab-¡v a-cp-óv D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv e-ï-\n-se-óv ]T\w
bqtdm-¸n-ð G-ä-hp-a-[n-Iw ab-¡v a-cp-óv D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv e-ï-\n-se-óv ]T\w
bqtdm-]y-³ \-K-c-§-fnð G-ähpw A-[n-Iw ab-¡v a-cp-óv D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv e-ï-\n-em-sW-óv ]T-\ dn-t¸mÀ-«v. I-gn-ª ]-¯p hÀ-j-¯n-\n-sS-bm-Wv e-ï³ bq-tdm-¸n-sâ sIm-s¡-bv³ X-e-Øm-\-am-bn h-fÀ-óXv. bq-tdm-]y³ tam-Wn-ä-dnw-Kv skâÀ t^mÀ {U-Kv-kv B³-Uv A-Un-£-\m-Wv bq-tdm-]y³ \-K-c-§-fn-se ab-¡v a-cp-óv D-]-tbm-Kw kw-_-Ôn-¨v ]T-\w \-S-¯n-b-Xv. a-b-¡p a-cp-óv Hm-hÀ tUm-knð D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð bq-tdm-]y-òm-sc …
s]m-®-¯-Sn-bp-sS Im-cy-¯nð {_n-«o-jv s]¬-Ip-«nI-sf tXmð-¸n-¡m³ bq-tdm-¸n-ð B-fnñ
s]m-®-¯-Sn-bp-sS Im-cy-¯nð {_n-«o-jv s]¬-Ip-«nI-sf tXmð-¸n-¡m³ bq-tdm-¸n-ð B-fnñ
s]m-®-¯-Sn-bp-sS Im-cy-¯nð {_n-«-Wn-se s]¬-Ip-«n-I-Ä bq-tdm-]y³ cm-Py-§-sf-sbñmw ]n-ón-em-¡n H-óm-a-sX-óv dn-t¸mÀ«v. km-[m-c-W-bm-bn s]m-®-¯-Sn-bp-sS Im-cy-¯nð kv-tImÀ sN-¿m-dp-Å B¬-Ip-«nI-sf ]n-ón-em-¡n-bm-Wv s]¬-Ip-«n-I-fp-sS t]m-¡v. Po-hn-X-co-Xn-bnð h-ó amäw, hym-bm-aw Cñm-bv-a, ^m-Ìv ^p-Uv Xp-S§n-b Im-c-W-§-fm-em-W-v s]m-®¯-Sn hÀ-²n-¡p-ó-Xv. k-¼-ó cm-{ã-sa-ó hn-fn-t¸-cn-\n-S-bn-epw 3.5 an-ey¬ Ip-«n-IÄ ]-«n-Wn In-S-¡p-ó cm-Py-s¯ H-cp hn-`m-Kw …
{_n«-sâ km-¼¯n-I h-fÀ-¨ i-àam-b \n-e-bnð F-óv dn-t¸mÀ«v
{_n«-sâ km-¼¯n-I h-fÀ-¨ i-àam-b \n-e-bnð F-óv dn-t¸mÀ«v
{_n«-sâ k-¼-Zv-hy-h-Ø an-I-¨ A-h-Ø-bn-em-sW-óv kn-_n-sFbpw _n-kn-kn-bpw. cm-Py-s¯ {]-ap-J _n-kn\-kv tem-_n {Kq-¸p-I-fm-Wv kn-_n-sFbpw _n-kn-kn-bpw ({_n-«o-jv tNw-t_-gvkv Hm-^v sIm-ta-gv-kv). 2003 ap-X-ep-Å hy-hkm-b h-fÀ-¨-bp-sS tc-J-IÄ kn-_n-sF kq-£n-¡p-ó-Xnð G-ähpw Iq-Sp-Xð h-fÀ-¨-bpw hym-]m-chpw Zr-iy-am-b-Xv 2014 sa-bv am-k-¯n-emWv. A-tX-ka-bw _n-kn-kn {]-Xo-£n-¡pó cm-Py-¯n-sâ k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS h-fÀ-¨m tXmXv 2.8 …
am\kn-I ]o-U-\-¯n-\v C-c-bm-Ip-ó Ip-«n-I-fp-sS F-®-¯nð hÀ²\
am\kn-I ]o-U-\-¯n-\v C-c-bm-Ip-ó Ip-«n-I-fp-sS F-®-¯nð hÀ²\
{_n-«-Wnð am-\kn-I ]o-U-\-¯n-\v C-c-bm-Ip-ó Ip-«n-I-fp-sS F-®-¯nð hÀ-²-\-bp-ïm-bn-«p-sï-óv F³-F-kv-]n-kn-kn k-ó-² kwL-S-\ A-dn-bn¨p. F³-F-kv-]n-kn-kn GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó slð-¸v sse³ \-¼-cn-te-¡v 2013 þ 14 hÀ-j-¯nð 8000 ¯n-e-[n-Iw tIm-fp-IÄ h-ón-«pïv. C-h-bnð 5,354 F-®hpw Iq-Sp-Xð A-t\zj-Ww \-S-¯m³ X-¡Xm-b {Iq-c-am-b-h-bm-bn-cp-só-ópw F³-F-kv-]n-kn-kn ]-d-ªp. F³-F-kv-]n-kn-kn-bp-sS dn-t¸mÀ-«n-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-sc-bp-Å am-\kn-I ]oU-\w …
tem-I-¯n-se G-ähpw hn-cq-]bm-b kv{Xo
tem-I-¯n-se G-ähpw hn-cq-]bm-b kv{Xo
temI¯nse Gähpw hncq]bmb kv{Xo’ Bscóp tNmZn¨mð KqKnÄ BZyw \ðIpó t]cv enÊn shemkvIzokntâXv Xsó. Fómð hncq]bmb kv{Xo Fó Hma\t¸cns\ kvt\ln¨p XpS§n enkn. skuµcys¯¡pdn¨v hñmsX thhemXns¸Spó bph Xeapd enknbpsS hm¡pIÄ XoÀ¨bmbpw tIÄ¡Ww. temI¯nð aqónsemóp t]À¡p am{Xw hcpó Hcp {]tXyI AkpJhpambmWv enkn P\n¨phoWXp …
hntZ-i-`m-j-IÄ A-dn-bn-sñ-¦nepw Ip-g-¸-anñ; kvssI-¸v ]-cn-`m-j-s¸-Sp¯pw
hntZ-i-`m-j-IÄ A-dn-bn-sñ-¦nepw Ip-g-¸-anñ; kvssI-¸v ]-cn-`m-j-s¸-Sp¯pw
hn-tZ-i `m-j-IÄ A-dn-bnñm F-óp I-cp-Xn C-\n kw-km-cn-¡m-Xn-cn-t¡-ï. temI-s¯ G-Xp `m-j-bm-sW-¦nepw C-\n kv-ssI-¸v ]-cn-`m-j-s¸-Sp-¯pw. kv-ssI-¸nð ]p-Xp-Xm-bn tNÀ-¯n-cn-¡p-ó {Sm³-kn-te-äÀ B-¹n-t¡-j-\n-eq-sS-bm-Wv C-Xv km-[y-am-Ip-I. kv-ssI-¸n-se hoUntbm tIm-fp-I-fnepw thm-bn-kv tIm-fp-I-fnepw {Sm³-kn-te-äÀ B-¹n-t¡-j³ D-]-tbm-Kn-¡mw. kw-km-cn-¡p-ó k-ab-¯v X-só ]-cn-`m-j-s¸-Sp-¯m³ ]-äp-ó X-c-¯n-em-Wv ssa-t{Im-tkm-^v-äv Cu B-¹n-t¡-j³ hn-I-kn-¸n-¨v F-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv. ap³ …