1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hnizmk hÀj¯nð aebmfnbpsS hnizmk t\{X§Ä Xpd¡m³ thïn s^bn¯v Bð_w ]pd¯nd§n
hnizmk hÀj¯nð aebmfnbpsS hnizmk t\{X§Ä Xpd¡m³ thïn s^bn¯v Bð_w ]pd¯nd§n
" hnizmkw AXtñ Fñmw "
X«n¸pImc³ tPm_n HSphnð XShdbnð
X«n¸pImc³ tPm_n HSphnð XShdbnð
hntZitPmen apXð kn\nam\nÀamW¯nð ]¦mfn¯whsc \nch[n hmKvZm\§Ä \ðIn bpsIbnepw
tNm-Zyw-sN-¿ð c-ïmw-Zn-h-k-¯n-te¡v: hn-h-c-§Ä tIm-S-Xn-bnð k-aÀ-¸n¡pw
tNm-Zyw-sN-¿ð c-ïmw-Zn-h-k-¯n-te¡v: hn-h-c-§Ä tIm-S-Xn-bnð k-aÀ-¸n¡pw
hn-tZ-i-tPm-en ap-Xð kn-\n-am-\nÀ-am-W-¯nð ]-¦m-fn-¯wh-sc \n-ch-[n hm-Kv-Zm-\-§Ä ..........
tPm-_n Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v hn-am-\-an-d-§n: tNm-Zyw-sN-¿-en-\v Xp-S-¡-an-«-v F-an-t{K-j³ hn-`mKw
tPm-_n Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v hn-am-\-an-d-§n: tNm-Zyw-sN-¿-en-\v Xp-S-¡-an-«-v F-an-t{K-j³ hn-`mKw
Xn-cp-h-\-´-]pcw:tI-c-f-¯n-epw bp-sI-bn-epw bp-F-knepw ap-Xð sUð-ln-h-sc-bp-Å Ø-e-§-fnð \nópw \n-ch-[n t]-cnð \n-óm-bn tIm-Sn-¡-W-¡n-\p cq-] X-«n-sb-Sp-¯v [qÀ-¯-Sn-¨ bp-sI a-e-bm-fn tPm-_n tPmÀ-Pv H-Sp-hnð tI-c-f-¯nð Im-ep-Ip¯n.
X-«n-¸n-sâ X-¼p-cm³ tPm-_n tPmÀPv \n-b-a-¯n-\p ap-ónð X-e-Ip-\n-¡p-óp
X-«n-¸n-sâ X-¼p-cm³ tPm-_n tPmÀPv \n-b-a-¯n-\p ap-ónð X-e-Ip-\n-¡p-óp
kpµ-c-tam-l-\ hm-Kv-Zm-\-§Ä \ð-In tI-c-f-¯n-epw bp-sI-bn-epw bp-F-knepw ap-Xð sUð-ln-h-sc-bp-Å Ø-e-§-fnð \nópw \n-ch-[n t]-cnð \n-óm-bn tIm-Sn-¡-W-¡n-\p cq-] X-«n-sb-Sp-¯v [qÀ-¯-Sn-¨ bp-sI a-e-bm-fn tPm-_n tPmÀ-Pv H-Sp-hnð \n-b-a-¯n-\p ap-ónð X-e-Ip-\n-¡póp.
t\mb¼v XpS¡w…. {InkvXpakn\mbn Hcp§mw… ]t£….
t\mb¼v XpS¡w…. {InkvXpakn\mbn Hcp§mw… ]t£….
C\nbpÅ Ccp]¯nbôv Znhkw {InkvXym\n¡v hrXip²nbpÅ, ]pWyw \ndª...
Jm³-amcpw AhcpsS lnµp `m-cy-amcpw…
Jm³-amcpw AhcpsS lnµp `m-cy-amcpw…
t_m-fn-hp-Un-se {]-i-kv-Xcm-b Jm³-amÀ-s¡ñmw H-cp {]-tXy-I-X-bpïv. F-´m-W-ó-tñ... Cu {]-i-kvX Jm³-am-cp-sS-sbñmw `m-cy-amÀ ln-µp-¡-fmWv.
C-\n ap-Xð ]-ômb-¯v sX-c-sª-Sp-¸nepw {]-hm-kn- a-e-bmfnIÄ-¡v thm-«v
C-\n ap-Xð ]-ômb-¯v sX-c-sª-Sp-¸nepw {]-hm-kn- a-e-bmfnIÄ-¡v thm-«v
Xncph\´]p-cw:C-\n ap-Xð ]-ômb-¯p sX-c-sª-Sp-¸nepw {]-hm-kn-a-e-bm-fn-IÄ-¡v thm-«v sN-¿mw. Xt±i kzbw`cW ...
tPm-_n-sb c-£n-¡m³ tIm-«b-s¯ aq-ómwIn-S h-\n-Xm-t\-Xm-hv sk-{I-«-dn-tb-änð
tPm-_n-sb c-£n-¡m³ tIm-«b-s¯ aq-ómwIn-S h-\n-Xm-t\-Xm-hv sk-{I-«-dn-tb-änð
Io-g-S-§m-\p-Å tI-cf ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS \nÀ-tZ-iw A-h-K-Wn¨ tIm-Sn-¡-W-¡n-\p cq-]-bp-sS ....
X«n¸pImc³ tPm_n¡v Iq«v Iqensbgp¯pImct\m ?
X«n¸pImc³ tPm_n¡v Iq«v Iqensbgp¯pImct\m ?
hn-Zym-`ym-k-hn-k-bpw hn-tZ-i-tPm-en-bpw ap-Xð kn-\n-am \nÀ-am-W-¯nð ]-¦m-fn-¯w-h-sc hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv tem-I-sa-¼mSpw a-e-bm-fn-I-fp-sS tIm-Sn-¡-W-¡n-\p cq-] X-«n-sb-Sp¯ tPm-_n tPmÀPpw Iq-«m-fnbpw Cc-sb hoïpw hoïpw ]-än-¡p-ó-Xn-\v kw-km-cn-¡p-ó sX-fn-hpIÄ.