1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
F³-BÀ-sFI-sf ]n-gn-bp-ó am^n-b Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v ]n-Sn-bnð
F³-BÀ-sFI-sf ]n-gn-bp-ó am^n-b Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v ]n-Sn-bnð
Xn-cp-h-\-´-]p-cw: Xn-cp-h-\-´-]p-cw A-´m-cm-jv{S hn-am-\-¯m-h-f-¯p-ó hn-tZ-i-a-e-bm-fnI-sf ]n-gn-ªp-Po-hn-¨ am-^n-b-bp-sS A-Sn-th-cn-f-Ipóp. hn-tZ-i-a-Zy IÅ-¡-S-¯pw A-\-[n-Ir-X-am-bn hn-tZi I-d³-kn hym-]m-c-hpw \S-¯pó h³ am-^n-bm-kw-Lw ]n-Sn-bn-em-bn-¡-gn-ªn-cn-¡póp.-
12 a¡sf s]sämct½ …\n³sd a¡fnð BcmWv tIa³ ……
12  a¡sf s]sämct½ …\n³sd a¡fnð BcmWv tIa³ ……
bpIva CuÌv- B\v¥nb Iemtafbnð BImwjbpsS aWnIqdpIÄ Ignªt¸mÄ CuÌv ..
kn\nabpsS ambnI {]]ô¯nte¡v t\mÀhn¨nse aebmfn Iq«pImÀ …
kn\nabpsS ambnI {]]ô¯nte¡v t\mÀhn¨nse aebmfn Iq«pImÀ …
k¦ð¸§Ä¡v- AXoXamb Zriy hnóymkw krãn¡pó kn\nabpsS ImWmImgv-¨IÄ tXSn Hcp ]äw sNdp¸¡mÀ CXm bp sI aebmfnIfpsS CS-bnð \nópw ]pXnb Ncn{Xw krãvSn-¡m³, A{` ]mfn-bnð IYm aqeyapÅ lrkz Ne¨n{Xhpambn hcpóp.
bp-hm-¡Ä {]-hm-k-`q-an-bnð: am-Xm-]n-Xm-¡Ä G-Im-´-X-bnð
bp-hm-¡Ä {]-hm-k-`q-an-bnð: am-Xm-]n-Xm-¡Ä G-Im-´-X-bnð
H-Sp-hn sF-Iym-cm-{ã-k-`-bp-sS t]m-¸p-te-j³-^­pw tI-c-f-¯n \n-¶p-Å {]-hm-kn-Ifpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_hpw hÀ-j-§-fmbn A-`n-ap-Jo-I-cn¨p-sIm-­ncn-¡p-¶ B-i-¦IÄ Xn-cn-¨-dn-ªp. a-e-bm-fn-I-fp-sS {]-hm-k-Po-hn-Xw h-f-cp-t¼mÄ a¡fpw IpSpw_hpw DÄ-s¸-sS \m-«n XpWbnÃm-sX I-gn-bp¶ hr²-P-\-§-fp-sS F-®hpw hÀ-[n-¨p-h-cn-I-bm-sW-¶mWv sF-Iy-cm-{ã-k` t]m-¸p-te-j³ ^-­v I-s­-¯n-bn-cn-¡p-¶Xv.
ih§fpsS tXmgòmÀ
ih§fpsS tXmgòmÀ
cïm\Ñsâ ]oU\wkln¡msX ho«nð\nópw Hfnt¨mSpt¼mÄ chn¡v Ggphbkmbncpóp. B bm{X Ahkm\n¨Xv C´ybpsS km¼¯nI XeØm\hpw kz]v-\\Kcnbpamb apwss_bnð Bbncpóp.
A¼¯¿mbnc¯nsemcph³ tPmPn…_p¡thmbnse BizmkZqX³
A¼¯¿mbnc¯nsemcph³ tPmPn…_p¡thmbnse BizmkZqX³
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും കുടുംബ പ്രാരബ്ദങ്ങളെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഒട്ടേറെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാല് അത് വളരെ കേരളീയ സ്‌റ്റൈലില്‍ ,അതായതു വിയര്‍പ്പൊഴുക്കിത്തന്നെ നേടാന്‍ തയാറാകും .ആ ഒറ്റ വിചാരംമാണ്,നോര്‍വിച്ചില്‍ നിന്നും ജോജി ജോര്‍ജ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ Bupa Great Northern Run ഓടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
F´mWv lÀ¯mð ?
F´mWv lÀ¯mð ?
ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. കൌണ്സില്‍മാരുടെ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത്തു കൊണ്ട് "പുതിയ സംരഭങ്ങള്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്ത് തുടങ്ങിയാലും, ഉടന്‍ ഹര്‍ത്താല്‍. അക്രമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നശീകരണവും മാത്രമാണ് ഈ ഹര്‍ത്താലുകള്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, ഒരാള്‍ക്കും എങ്ങും പോകുവാനും, ഒരു രോഗിക്ക് ആശുപത്രില്‍ പോകാന്‍ വരെ , ഒരു ജോലിയും, നടക്കാത്ത ഒരു നാടായി മാറി.
kq¸À Ìmdnsâ kn\na: tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhpambn tNÀóv bpFknð \nópw tPm_n e£§Ä t]m¡änem¡n
kq¸À Ìmdnsâ kn\na: tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhpambn tNÀóv bpFknð \nópw tPm_n e£§Ä t]m¡änem¡n
kz´wteJI³ hmjnwKvS¬: :: ]T\hnkbpw _nkn\kv ]¦mfn¯hpw hmKvZm\w sNbvXv bpsIbnð tImSn¡W¡n\p cq]bpsS X«n¸p \S¯nb tIm«bw kztZin tPm_n tPmÀPv kn\nam \nÀamW¯nsâ t]cp ]dªv Atacn¡³ aebmfnsb I_fn¸n¨v t]m¡änem¡nbXv \mð]Xpe£t¯mfw cq]. bpFknð Xmakam¡nb Hcp tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhnsâ klmbt¯msSbmbncpóp X«n¸v. Atacn¡bnse Uypt]mïnð Xmakn¡pó kndnbIv amXyp …
ഒരിക്കലും എന്നെപോലെ മരിക്കരുത്…
ഒരിക്കലും എന്നെപോലെ മരിക്കരുത്…
2005 നവംബര്‍ 20 ന്ു ബ്രിട്ടീഷ് ടാബ്ലോയ്ഡായ 'ന്യൂസ് ഓഫ് ദ വേള്‍ഡി'ല്‍ഒരു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ' ഒരിക്കലും എന്നെ പോലെ മരിക്കരുത്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ. അത് ലോക ഫുട്ബാളിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ചവന്‍ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കാരന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു. അയര്‍ലണ്ടുകാരനായ ജോര്‍ജ്ജ് ബെസ്റ്റായിരുന്നു ആ കളിക്കാരന്‍.
tPm_n XS¯nð IpS¯nemIpóp: IogS§nbnsñ¦nð Hcp amk¯n\Iw kz¯p¡Ä IïpsI«pw
tPm_n XS¯nð IpS¯nemIpóp: IogS§nbnsñ¦nð Hcp amk¯n\Iw kz¯p¡Ä IïpsI«pw
sIm¨n:hntZi¯v ]T\ hnkbpw _nkn\kv hmKvZm\hpw \evInb ap¸Xne[nIw t]cnð \nómbn tImSn¡W¡n\p cq] kz´am¡nb tIm«bw kztZin bpsIbnse \yqImknenð Xmakn¡pó tPm_n tPmÀPv XS¯nð Hcpamk¯n\pÅnð aqhmäp]pg t]meokv ap¼msI IogS§Wsaóv tImSXn D¯chv. \nÀtZiw AhKWn¨mð tPm_nbpsS t]cnepÅ tIcf¯nse kz¯p¡Ä IïpsI«msaópw aqhmäp]pg Hómw¢mkv aPnkv-t{Säv tImSXn D¯chn«p. {]Xns¡Xntc …