1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
C-´ybpw {_n-«\pw im-kv-{X-ta-J-e-bnð k-l-I-cn-¡-Ww: ssl-¡-½n-j-WÀ
C-´ybpw {_n-«\pw im-kv-{X-ta-J-e-bnð k-l-I-cn-¡-Ww: ssl-¡-½n-j-WÀ
sNssó:tdmt_m«papXð tkmfmÀ]hÀ ssk¡nÄ hscbpÅ D]IcW§fpambn C´y³bphXzw XebpbÀ¯n \nót¸mÄ {_n«ojv ssl¡½ojWdS¡apÅhÀ¡v AÛpXw.
hn-tZ-i-a-e-bm-fnI-sf e-£y-an-«v ssl-sS-Iv _ïn- tNm-dp-IÄ
hn-tZ-i-a-e-bm-fnI-sf e-£y-an-«v ssl-sS-Iv _ïn- tNm-dp-IÄ
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:hn-tZ-i-a-e-bm-fnI-sf e-£y-an-«v _-ïn tNm-dp-IÄ am-{Xañ, ssl-sS-Iv _ïn-tNm-dp-I-fpw k-Po-h-am-bn cw-K¯v. \n-ch-[n hn-tZ-i-a-e-bm-fn-I-fm-Wv C-Xn\-Iw ssl-sS-Iv I-Å-½m-cp-sS ^n-jnw-Knð Ip-Sp-§n-bXv.
{]-hm-kn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[-¯nð P-´À-a-µnÀ \-Sp§n
{]-hm-kn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[-¯nð P-´À-a-µnÀ \-Sp§n
\yqUð-ln-C-´y³ k¼Zv hyhØbpsS Icp¯mb {]kmknItfmSpÅ tI{µ kÀ¡mcnsâ AhKW\ Ahkm\n¸n¡Wsaóv kn.]n.Fw P\dðsk{I«dn {]Imiv Imcm«v ]dªp. tIcf {]hmkn kwL¯nsâ t\XrXz¯nð \Só ]mÀesaâv amÀ¨v P´Àaµdnð DZvLmS\w sN¿pIbmbncpóp At±lw.
Po-hn-¨n-cn-¡p-ó am-Xm-hv a-cn-s¨-óv hym-P-tc-J: {]-hm-knbm-b aI-s\ sIm-ó {]-hm-kn-sb c-£n-¡m³ I-Å¡-fn
Po-hn-¨n-cn-¡p-ó am-Xm-hv a-cn-s¨-óv hym-P-tc-J: {]-hm-knbm-b aI-s\ sIm-ó {]-hm-kn-sb c-£n-¡m³ I-Å¡-fn
Xn-cp-hñ:Po-hn-¨n-cn-¡p-ó am-Xm-hv a-cn-s¨-óv hym-P-tc-J-bp-ïm-¡n H-cp kw-Lw {]-hm-kn-I-fp-sS I-Å-¡fn. {]-hm-kn a-e-bm-fn-sb sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-kn-se {]-Xnbm-b a-säm-cp {]-hm-kn a-e-bm-fn-sb c-£n-¡m-\m-Wv I-®nð-t¨m-c-bnñm-¯ {]-hÀ-¯nIÄ.
i¼-fw In-«m³ B-d-òp-f-bnð B-\ k-acw!
i¼-fw In-«m³ B-d-òp-f-bnð B-\ k-acw!
]-¯-\w-Xn-«:i¼-fw In-«m-¯-Xn-s\-¯p-SÀ-óv A-Xn-i-àam-b \n-ch-[n k-a-c-§Ä-¡v tIc-fw km-£yw-h-ln-¨n-«pïv. F-ómð Có-se ]-¯-\w-Xn-«-bnð A-c-t§dn-b ka-cw iàn-sIm-ïv C-Xn-\p-ap-¼p-Å Fñm k-a-c-§-tfbpw I-S-¯n-sh«n. i¼fw e`n¡m¯Xns\ XpSÀóv ]m¸m³ B\bpambn kac¯n-s\-¯p-I-bm-bn-cp-óp C-hnsS.
`À-¯m-hv aq-¡v A-cn-ªn-«pw;A-bn-j Po-hnX-s¯ t\m-¡n ]p-ôn-cn-¡póp
`À-¯m-hv aq-¡v A-cn-ªn-«pw;A-bn-j Po-hnX-s¯ t\m-¡n ]p-ôn-cn-¡póp
ap-àm-dn-s\ t]m-se Xsó c-ïp Ip-Spw-_-§Ä X-½n-ep-f-f Ip-Sn-¸-I-bmWv A-bn-j-bp-sS Po-hn-X-hpw X-IÀ-¯Xv."_m-Zv"F-ó Hm-a-\-t¸-cnð A-dn-b-s¸-Sp-ó B-Nm-c-¯n-sâ C-c-bm-Ip-I-bm-bn-cp-óp A-bn-j. F-«p h-b-Ê D-f-f-t¸m-Ä A-^v-Km-\n-Øm-\nð \n-e-\n-ón-cp-ó B-Nm-c-a-\p-k-cn¨v c-ïp Ip-Spw-_-§Ä X-½n-ep-f-f i-{Xp-X XoÀ-¡m³ A-bn-j-bp-sS ]n-Xm-hvA-h-sf F-Xn-cm-fn-bv-¡v hn-hm-lw sN-bv-Xv sIm-Sp-¡p-hm³ Xo-cp-am-\n-¨p.
sXmgnenñmbva Gähpw IqSpXð tIcf¯nepw _nlmdnep-saóv km¼¯nI kÀth dnt¸mÀ«v
sXmgnenñmbva Gähpw IqSpXð tIcf¯nepw _nlmdnep-saóv km¼¯nI kÀth dnt¸mÀ«v
\S¸p km¼¯nI hÀjw km¼¯nI hfÀ¨ 5% am{Xw Bbncn¡p-saóv km¼¯nI kÀth. ASp¯ hÀjs¯ km¼¯nI hfÀ¨m \nc¡v 6.1 iXam\¯n\pw 6.7 iXam\¯n\pw CSbnembn-cn-¡p-saópw [\¡½n 4.8 iXam\w Bbn Ip-d-bp-saópw kÀ-sÆ sh-fn-s¸-Sp-¯-n. k_vknUn Ipdbv-t¡-ï-Xm-bp-apïv. \n-t£-]w Ip-d-ª-Xp-aq-e-am-Wv cm-Py-s¯ hym-h-kmbn-I h-fÀ-¨ Ip-d-ª-sX-óv [\-a{´n ]-dªp.
FwFw-F-k-v `ojWn; e-Iv-\uhnð 15Im-cn Po-hs\m-Sp-¡n
FwFw-F-k-v `ojWn; e-Iv-\uhnð 15Im-cn Po-hs\m-Sp-¡n
k-a-{]m-b-¡mcm-b B¬-Ip-«n-IÄ \n-c-´-c-am-bn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv e-Iv-\uhnð 15Im-cn B-ßl-Xy sN-bvXp. D-¯À-{]-tZ-in-se P-kz-´v-\-K-dn-em-Wv kw-`hw. D-¯À-{]-tZ-in-se G-¯v-hm Pnñ-bn-se t]m-eo-kp-tZym-K-Ø-s³vd a-I-fm-Wv -a-cn-¨Xv. 10þmw ¢m-Êp-Im-cnbm-b s]¬-Ip-«n-sb AÇo-e Fw-Fw-F-kn-s³v-d t]cnð k-a-{]m-b-¡mcm-b Nn-e B¬-Ip-«n-IÄ \n-c-´-c-am-bn ieyw sN-¿p-óp-ïm-bn-cpóp.
Bcym-S-s³v-d a-{´n tbm-Kwþ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
Bcym-S-s³v-d a-{´n tbm-Kwþ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
Bcym-S-s³v-d a-{´n tbm-Kwþ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
Ip-Sn-b³-am-cp-sS _P-äv X-In-Sw-a-dn-bpw: hym-P-òmÀ A-c-§p-X-IÀ¡pw
Ip-Sn-b³-am-cp-sS _P-äv X-In-Sw-a-dn-bpw: hym-P-òmÀ A-c-§p-X-IÀ¡pw
sIm-¨n:a-e-bm-fn a-Zy-]m-\n-I-fp-sS _P-äv X-In-Sw-a-dnbm-s\m-cp-§póp. km-am\yw \-óm-bn a-Zy-]n-¡m³ C-t¸mÄ ap-S-¡n-b-Xn-sâ C-c-«n¯p-I sN-e-h-gn-t¡-ï A-h-Ø-bn-te-¡m-Wv Im-cy§Ä. G{]nð apXð _nhtdPkv tImÀ¸tdj³ hgn kwØm\¯p hnð¡pó C´y³ \nÀanX hntZiaZy¯nsâ hn-e Ip¯-s\ D-b-cpw.