1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hn-k Im-emh-[n \o-«n \ð-Im³ ssI-¡q-en tNm-Zn¨ t_mÀ-UÀ G-P³-kn D-tZym-K-س ]n-Sn-bnð
hn-k Im-emh-[n \o-«n \ð-Im³ ssI-¡q-en tNm-Zn¨ t_mÀ-UÀ G-P³-kn D-tZym-K-س ]n-Sn-bnð
hn-k Im-emh-[n ZoÀ-Ln-¸n-¡m\nb A-t]-£n-¨h-sc hn-fn-¨v ssI-¡q-en tNm-Zn-¨ tI-knð bp-sI_n-F D-tZym-K-س ]n-Sn-bn-embn.
{]n-b-Xm-c-§Ä-¡v k-tµ-iw A-b-bv-¡tWm? C-\n Ioi tNmcpw
{]n-b-Xm-c-§Ä-¡v k-tµ-iw A-b-bv-¡tWm?  C-\n Ioi tNmcpw
a-\-Ênð {]-Xn-jvTn-¨ Xm-c-§Ä-¡v t^-kv-_p-¡n-eqsS Np-½mX-§v k-tµ-i-a-b-bv-¡m-sa-óv sh-¨mð C-\n \-S-¡nñ. A-Xn-\v Io-i-bnð \n-óv Im-in-d-t¡-ïn-h-cpw.
\m-hn-I-cp-sS hn-Nm-c-W Uð-ln-bn-ð; tI-c-f-¯nð hn-Nm-c-W-th-W-sa-ó B-hiyw XÅn
\m-hn-I-cp-sS hn-Nm-c-W Uð-ln-bn-ð;  tI-c-f-¯nð hn-Nm-c-W-th-W-sa-ó B-hiyw XÅn
ISðs¡met¡knð Cämenb³ \mhnIcpsS hnNmcW Uðlnbnð \S¡pw. Uðln sslt¡mSXn No^v PÌnkv CXpkw_Ôn¨ \nÀt±iw \ðIn. tIkv \S¯m\pÅ {]tXyI tImSXn Xocpam\n¨p. Uðln No^v sat{Sms]mfnä³ aPnkvt{Säv tImSXnbnembncn¡pw C\n hnNmcW \S]SnIÄ \S¡pI.
I-eym-W-a-Þ-]-¯nð Im-ap-In-sb A-\p-{K-ln-¡m³ Im-apI³: H-Sp-hnð I-fn Im-cy-ambn
I-eym-W-a-Þ-]-¯nð Im-ap-In-sb A-\p-{K-ln-¡m³ Im-apI³: H-Sp-hnð I-fn Im-cy-ambn
sIm-¨n:I-eym-W-a-Þ-]-¯nð Im-ap-In-sb A-\p-{K-ln-¡m-s\¯n-b Im-ap-I³ I-eym-W-¡p-cp-¡n-embn. aplqÀ¯ kab-¯v I-eym-W-s¸-®v Im-ep-am-dn Im-ap-I-s\m-¸w t]m-Im³ imTyw-]n-Sn-¡p-I-bm-bn-cpóp.
Im-apI-s\ kz-´-am-¡m³ AÑ-s\ X-«n!
Im-apI-s\ kz-´-am-¡m³ AÑ-s\ X-«n!
sImñw:Im-apI-s\ kz-´-am-¡m³ kz-´w AÑ-s\ X«n. ssZ-h-¯n-sâ kz-´w-\mSm-b tI-c-f-¯n-em-Wv Im-ap-In-bpsS Cu sIm-Spw-]m-XIw.
]p¯³ km-[-\-§Ä ]-g-b-sX-ó hym-tP-s\ I-S-¯nbpw Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v X-«n-¸v
]p¯³ km-[-\-§Ä ]-g-b-sX-ó hym-tP-s\ I-S-¯nbpw Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v X-«n-¸v
Xn-cp-h-\-´-]p-cw: -hn-tZ-i-¯p-\n-óv Ab-bv¡pó ]p-Xp-]p-¯³ km-[-\-§Ä-¡v H-«pw Ip-d-hñ Uyq-«n A-Sn-¡p-ó-Xv. C-Xv H-gn-hm-¡m³ Xn-cp-h-\-´-]p-cw hn-am-\-¯mh-fw tI-{µo-I-cn-¨v H-cp kw-Lw ]pXn-b amÀ-¤w I-sï-¯n-bn-cn-¡póp.
Iz-t«-j-\nð \nópw hn-c-an-¨mð hoSpw A-c-t¡m-Sn cq-]bpw!
Iz-t«-j-\nð \nópw hn-c-an-¨mð hoSpw A-c-t¡m-Sn cq-]bpw!
sIm-¨n:Iz-t«-j³ kw-L-¯nð \nópw hn-c-an-¡p-ó-hÀ-¡v kw-L-¯-eh-sâ h-I k-½m-\w ho-Spw A-c-t¡m-Sn cq-]-bp-sS k-lm-b-hpw. em-än-\-ta-cn-¡³ cm-Py-§-fn-se sI-«p-I-Ybñ, a-dn-¨v ]-¦m-fn-¯ s]³-j³ h-sc GÀ-s¸-Sp-¯n Po-h-\-¡m-sc sImñm-s¡m-e sN-¿p-ó tI-c-f-¯n-se sIm-¨n-bnð \n-ómWv Cu hmÀ-¯.
t]m-¯n-s\-s¨mñn Un-sshF-^v-sFþFsF-sshF-^v kw-LÀjw!
t]m-¯n-s\-s¨mñn Un-sshF-^v-sFþFsF-sshF-^v kw-LÀjw!
tIm«bw: sI«ps]m«nt¨mSnb t]m¯pIsfs¨mñn \m«I¯v UnsshF^vsF þ FsFsshF^v kwLÀjw. HcmÄ¡p ]cpt¡äp. A{Ia¯nð ]cpt¡ä ap«w ]Xns\«nð¨nd A\ojns\ Pnñm Bip]{Xnbnð {]thin¸n¨p. RmbdmgvN D¨tbmsS ap«w ]¯pskâv IShnembncpóp kw`h§fpsS XpS¡w.
A-Xv a-g-hnð a-t\m-c-a kz-´-am¡n: 12 tIm-Sn cq-]-bv¡v
A-Xv a-g-hnð a-t\m-c-a kz-´-am¡n: 12 tIm-Sn cq-]-bv¡v
Xncph\´]pcw: Adp]¯nbtômfw Xmc§sf AWn \nc-¯n Xm-c-kw-L-S-\bmb A½ kw-L-Sn¸n¡pó kvtäPv tjmbpsS kwt{]£WmhImiw 12 tImSn cp]¡v aghnð at\mca t\Sn. Zp_mbnepw sIm¨nbnepw ASp¯ amkw BWv aghnð AgInð A½ Fó kvtäPv tjm \S¡póXv.
s]-®p-tI-kv h-ómð G-Xp h-¼\pw sIm-¼p-Ip¯pw
s]-®p-tI-kv h-ómð G-Xp h-¼\pw sIm-¼p-Ip¯pw
Xncph\´]p-cw:s]-®p-tI-knð-s¸-«mð G-Xp-h-¼-\m-bmepw sIm-¼p-Ip-¯pw. tI-c-f cm-{ãob-s¯ ]n-Sn-¨p-e-¨ K-tW-jvþ]n-Å XÀ-¡w h-gn-¯n-cn-hm-b-Xpw A-Xv sI-«n-s¸m-¡nb-Xv H-cp s]-®p-tI-kn-em-b-Xn-\m-emWv. hn-hm-Z-§fpw A-[-c-hym-bm-a-§fpw H-cp-]m-Sv A-c-t§dn-b kw-`-h-¯nð H¯pXoÀ¸v {ia§Ä aptóm«v Xsó \o§pIbmWv.