1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Nn¡-\p ]I-cw In-Uv-\n sI.F-^v.kn am-¸v ]-dªp
Nn¡-\p ]I-cw In-Uv-\n sI.F-^v.kn am-¸v ]-dªp
ക.എഫ്.സി ചിക്കന്‍ കഴിക്കാന്‍ പോകുന്നവര്‍ തങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ചിക്കന്‍ തന്നെയാണന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടി വരും.നോര്‍ത്ത് ഡെവണിലെ ബാണ്‍സ്റ്റപ്പിളിലുളള കെ.എഫ്. സി ചിക്കന്‍ഷോപ്പില്‍ നിന്ന് ചിക്കന്‍ വാങ്ങാനെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് യുവാവിന് ചിക്കന് പകരം മനുഷ്യന്റെ കിഡ്‌നി ലഭിച്ചതായി നോര്‍ത്ത് ഡെവന്‍ ഗസറ്റേ 24 എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.കൂടുംബത്തോടൊപ്പം അവധി ദിനം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ യുവാവിനാണ് ചിക്കനു പകരം കിഡ്‌നി ലഭിച്ചത്.
I½¯v B³-Uv I½-¯v bp-sIbnð hn-P-b-I-c-am-bn {]-ZÀi-\w Xp-S-cpóp
I½¯v B³-Uv I½-¯v bp-sIbnð hn-P-b-I-c-am-bn {]-ZÀi-\w Xp-S-cpóp
2013se kq¸À sa-Km tIma-Un ln-äv I½-¯v B³-Uv I½¯v bp-sI-bn-se-¼mSpw hn-P-b-I-c-am-bn {]-ZÀi-\w Xp-S-cpóp. ½q-«nbpw Zn-eo]pw \m-b-I-th-j-¯n-se-¯p-ó Nn-{X-¯n-\v an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-am-Wv e-`n-¡p-óXv. lm-ky-¯n-\v {]-[m\yw sIm-Sp-¡p-ó Nn{Xw B-ioÀ-hm-Zv kn-\n-am-km-Wv bp-sIbnð {]-ZÀ-i-\-¯n-s\-¯n-¡p-óXv.
F¨q-kv ao…… Nm-\enð Im-¡ …..þ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
F¨q-kv ao…… Nm-\enð Im-¡ …..þ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
F¨q-kv ao...... Nm-\enð Im-¡ ..... Cu Nm-\-ep-Im-cp-sS H-cp Im-cywþ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
Iw-]yq-«-dn-\v sX-fn¨w-t]mcm, Ip-fn-ap-dn Zr-iy-§Ä B-kz-Zn¨-Xv Sn-hn-bnð
Iw-]yq-«-dn-\v sX-fn¨w-t]mcm, Ip-fn-ap-dn Zr-iy-§Ä B-kz-Zn¨-Xv Sn-hn-bnð
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:Iw-]yq-«-dn-\v sX-fn¨w-t]m-cm... A-Xn-\mð ap-«-S-bn-se ssl-sS-Iv C-e-{So-jy³ Ip-fn-ap-dn Zr-iy-§Ä B-kz-Zn¨-Xv Sn-hn-bnð. Xm³ Zriy§Ä Iw]yq«dnð ImWpItbm kwc£n¨p kq£n¡pItbm sNbvXnsñópw CbmÄ s]meoknt\mSp ]dªp.
tdm-a³-kv bp-sIbnð {]-ZÀi-\w Xp-S-cpóp
tdm-a³-kv bp-sIbnð {]-ZÀi-\w Xp-S-cpóp
Nm-µv hn {In-tb-j³-kn-s³v-d _m-\dnð t_m-_³ km-ap-hð kw-hn-[m-\w H-cp¡nb kq-¸À-ln-äv N-e-¨n-{Xw "tdm-a³-kv' bp.sIbnð {]-ZÄ-i-\-w XpScpóp. 2013ð h³hnP-bw t\Sn-b tIma-Un k-kv-s]³-kv {Xnñ-dm-Wv "tdm-a³-kv'. ]n.sP F³v-dÀ-sS-bv³-sa³v-dv-km-Wv Nn{Xw {]-ZÀ-i-\-¯n-s-\-¯n-¨ncn¡p-óXv.
{]-W-bn-¨mð Bcpw sN-dp-¸-amIpw
{]-W-bn-¨mð Bcpw sN-dp-¸-amIpw
B-e¸p-g:{]-W-bn-¨mð Bcpw sN-dp-¸-am-Ip-sa-óv tKm-]m-e-Ir-jv-W\pw k-tcm-Pn-\nbpw sX-fn-bn-¡póp. A-c-\q-äm-ïv ]n-ón-« X-§-fp-sS {]-W-bm-\p-`-h-§-fn-eqsS. shÅhkv{Xw [cn¨v aWhmfsâ XesbSpt¸msS IXnÀaÞ]¯nð \nót¸mÄ A³]s¯«pImc³ tKm]meIrjvW\p a\Ênð Ccp]XpImcsâ sNdp¸w.
Im-«p]-ón ^v-fm-än-se-¯n
Im-«p]-ón ^v-fm-än-se-¯n
Xr-iqÀ:tdmUneqsS t]mb Bsf B{Ian¡m³ {ian¨ Im«p]ón ^v-fmänsâ _mð¡Wnbnð IpSp§n. Xr-iqÀ sIm-ïm-gn-bn-em-Wv kw-`hw. ^v-fm-änse IpSpw_§tfbpw tI_nÄ Hm¸tdäÀamtcbpw \m«pImtcbpw he¨ ]ón HSphnð Ccp]XSn XmgvNbnte¡v NmSn c£s¸SpIbpw sNbvXp.
F-¨v-Fw-hn-bnð \nópw hoïp-sam-cp Zpx-J-Km-\w: 37 I-S-IÄ A-S-bv-¡p-óp
F-¨v-Fw-hn-bnð \nópw hoïp-sam-cp Zpx-J-Km-\w: 37 I-S-IÄ A-S-bv-¡p-óp
ayq-kn-Iv hn-]-Wn-bnð hn-P-b-¯n-sâ C-¼-tadn-b H-«-\h-[n Km-\-§Ä kr-ãn-¨ F-¨v-Fw-hn-bnð \nópw hoïp-sam-cp Zpx-J-Km-\w IqSn. I-Sp-¯ km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-sb-¯p-SÀ-óv hoïp-sam-cp 37 tÌm-dp-IÄ Iq-Sn A-S-¨p-]q«m-s\m-cp-§p-I-bm-Wv F-¨v-Fwhn.
B-\-ho-Wv Im-dv X-IÀ-óp! H³-]-Xp-t]À-¡v ]-cn¡v
B-\-ho-Wv Im-dv X-IÀ-óp! H³-]-Xp-t]À-¡v ]-cn¡v
Xr-iqÀ:B-\ ho-Wv Hm-Sn-s¡m-ïn-cp-ó ImÀ X-IÀóp. Im-dn-\p-Ån-ep-ïm-bn-cp-ó-h-cpÄÄ-s¸-sS H-¼-Xp-t]À-¡v ]-cn-t¡äp. Xr-iq-À Xr-{]-bm-dn-em-Wv kw-`hw. ]ndInð \nóv CSn¨ Imdn\v apIfnte¡v B-\ ho-gp-I-bm-bn-cpóp. A-]-I-S-¯nð ImÀ XIÀsó¦nepw H¼Xv bm{X¡mÀ ]cn¡pItfmsS c£s¸«p.
]Wn-apS-¡v Nn-e B-Zy Zr-iy-§Ä(F-Ikvvv-¢p-ko-hv): tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
]Wn-apS-¡v Nn-e B-Zy Zr-iy-§Ä(F-Ikvvv-¢p-ko-hv): tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
]Wn-apS-¡v Nn-e B-Zy Zr-iy-§Ä(F-Ikvvv-¢p-ko-hv): tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬