1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
s\-Sp-¼m-ti-cn-bnð ]pXn-b cm-Pym-´-c sSÀ-an\ð h-cp-óp
s\-Sp-¼m-ti-cn-bnð ]pXn-b cm-Pym-´-c sSÀ-an\ð h-cp-óp
sIm-¨n:{]-hm-kn a-e-bm-fn-IÄ-s¡m-cp ip-`-hmÀ-¯. sIm-¨n hn-am-\-¯m-h-f-¯nð ]pXnb cmPym´c sSÀanð h-cpóp. C-Xn\p aptómSnbmbn sIm¨n cmPym´c hnam\¯mhf¯nð FbÀt]mÀ«v bqtkgv-kv I¬kÄt«äohv I½nän tbmKw tNÀóp.
[À-½-cm-P³ sse-hv {^w tIm«bw
[À-½-cm-P³ sse-hv {^w tIm«bw
tIm«bw: hnhn[ BwKnfpIfnð IymadIÄsh¨v Nn{XoIcn¡pó Hcp tlmfnhpUv kn\nabpsS skäv-t]msebmbncpóp i\nbmgvN cmhnse tIm«bs¯ {]tXyI tImSXn]cnkcw. t\m¡pónSs¯ñmw IymadIÄ. H._n.hm\pIÄ, hgnbnepw ac¯Wenepw amdnamdn\nóv XXv-kabw hnhcWw\ðIpó Nm\ð dnt¸mÀ«ÀamÀ, hgnbS¨v P\¡q«hpw...
[À-½-cmP-s\ ]q-P-¸p-c-bn-se-¯n-¨p
[À-½-cmP-s\ ]q-P-¸p-c-bn-se-¯n-¨p
kq-cy-s\ñn-tI-kn-se aqómw {]-Xn [À-½-cmPs\ ]qP¸pc sk³{Sð Pbnen-se¯n-¨p. tIm-«bs¯ {]tXyI tImSXnbnð lmPcm¡nb [ÀacmPs\ BZyw tIm«bw k_v Pbnen-te-¡m-bn-cp-óp A-b-¨Xv. \S]Sn{Ia§Ä ]qÀ¯nbm¡nb ti-jw C-bm-sf Có-se sshIn-t«msS ]qP¸pcbnte¡p sImïpt]m-bn.
tUm. cP-Xv Ip-amÀ I-cn-¼-«n-I-bnð
tUm. cP-Xv Ip-amÀ I-cn-¼-«n-I-bnð
aqey-t_m-[-\ ¢m-knð bm-sXm-cp aq-ey-hp-anñm-¯ {]-kw-Kw \-S¯nb tUm. cP-Xv Ip-am-dn-s\ kÀ-¡mÀ I-cn-¼-«n-I-bnð s]-Sp¯n.
A-hÀ Npw-_n¨p, c-ï-c Znh-kw
A-hÀ Npw-_n¨p, c-ï-c Znh-kw
H-cp Npw-_-\-¯n-sâ B-bp-Êv F-{X t\-c-am-Wv? Iq-Sn-t¸m-bm-ð ]-¯v an-\n«v. A-Xn-\-¸p-dw BÀ-s¡-¦nepw Npw-_n-¨v sIm-ïv \nðv-¡m-\mIptam?
d-jy-bnð Dð-¡ s]m-«n-s¯-dn-¨v B-bn-c-¯n-te-sd t]À-¡v ]-cp-¡v
d-jy-bnð Dð-¡ s]m-«n-s¯-dn-¨v B-bn-c-¯n-te-sd t]À-¡v ]-cp-¡v
Dð¡ s]m-«n-s¯-dn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv d-jy-bnð B-bn-c-¯n-te-sd t]À-¡v ]-cp-t¡äp. sh-Ån-bm-gv-N-bm-Wv kw-`-hw.
{]n-tÌm-dnb-kv tIm-S-Xn-bnð s]m-«n-¡c-ªp
{]n-tÌm-dnb-kv tIm-S-Xn-bnð s]m-«n-¡c-ªp
Im-ap-In-sb sh-Sn-sh-¨v sIm-e-s¸-Sp¯n-b Ip-ä-¯n-\v A-d-Ìnem-b t»-Uv d-®À H-kv-ImÀ {]n-tÌm-dn-b-kn-s\ Có-se tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm¡n.
[À½-cmP-s\ dn-am³Uv sN-bv-Xp
[À½-cmP-s\ dn-am³Uv sN-bv-Xp
kq-cy-s\ñn-tI-kn-se aqómw {]-Xn [À-½-cm-P-s\ dn-am³Uvv sN-bvXp. cm-hn-se tIm-S-Xnbnð lm-P-cm¡n-b [À-½-cm-Ps\ tIm-«-b-s¯ {]-tXy-I tIm-S-Xn-bm-Wv dn-am³Uv sN-bv-X-Xv. C-bmsf tIm«-bw k-_v P-bn-en-te-¡v am-än. Có-se IÀ-®m-S-I-bn-se km-Kdnð \n-óm-Wv H-fnhnð I-gn-ª [À-½-cmP-s\ A-d-kvvd-dv sN-bv-XXv.
[À½-cm-P³ A-d-Ìnð
[À½-cm-P³ A-d-Ìnð
hn-hm-Zam-b kq-cy-s\ñn-tI-kn-se aqómw {]-Xn [À-½-cP-s\ A-d-kv-äv sN-bvXp. A-t\z-j-W-¯n-\nsS Hfnhnð t]m-b {]-Xnsb IÀ-®m-S-I-bn-se km-Kdnð \n-óm-Wv A-d-kv-äv sN-bv-XXv. X-e apÞ-\w sN-bv-Xv ao-i-bp-w Xm-Snbpw h-Sn-¨ [À-½-cm-P³ km-K-dn-se h-\-¯n-ep-Å H-cp A-¼-e¯nð H-fn-¨p I-gn-bp-I-bm-bn-cpóp.
h-\n-Xm-im-àn-Ic-Ww: X-e-Øm\-s¯ ]q-hm-e-òmÀ C-{Xbpw {]-Xo-£n-¨nñ
h-\n-Xm-im-àn-Ic-Ww: X-e-Øm\-s¯ ]q-hm-e-òmÀ C-{Xbpw {]-Xo-£n-¨nñ
Xncph\´]pcw: h\nXm imàoIcW Iq«m-bv-a-bv-¡v C-{Xbpw i-àn-bp-sï-óv X-e-Øm\-s¯ ]q-hm-e-òmÀ A-dn-ªnñ.