1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
`À¯m-hv hn-am-\-¯m-h-f-¯nð Im-¯p-\n-óp, `m-cy ]-dó-Xv Im-apI-sâ lr-Z-b-¯n-te-¡v
`À¯m-hv hn-am-\-¯m-h-f-¯nð Im-¯p-\n-óp, `m-cy ]-dó-Xv Im-apI-sâ lr-Z-b-¯n-te-¡v
`m-cy-sb-¡m-¯v tZm-l-bn-se hn-am-\-¯m-h-f-¯n-ð a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw Im-¯p-\n-ó-t¸mÄ a-e-bm-fnbmb B bp-hm-hn-\v sIm-Spw-N-Xn-sb-¡p-dn-¨v H-cp t_m-[y-hp-anñm-bn-cpóp, tZmlbnepÅ `À¯mhn\cnIntes¡ó hymtP\ hnam\w Ibdms\¯nb bphXn _Ôp¡sf I_fn¸n¨v ImapIs\m¸w ap-§n-b-t¸mÄ sR-«nb-Xv `À-¯m-hv am-{X-añ `À-¯m-hn-sâbpw s]¬-Ip-«n-bp-sSbpw ho-«p-Im-cpw-Iq-Sn-bmWv.
P½phnð I-\-¯ a-ª-ho-gv-N; K-XmK-Xw X-S-Ê-s¸«p
P½phnð I-\-¯ a-ª-ho-gv-N; K-XmK-Xw X-S-Ê-s¸«p
I-\-¯-a-ªp-hogv-N P-½pþ{io\-KÀ tZ-io-b-]m-X-bn-se K-XmK-Xw X-S-Ê-s¸-Sp¯n. 150tesd hm-l-\-§-fm-Wv a-ªp ho-gvN-sb Xp-SÀóv tdmUnð Xsó In-S-¡p-óXv. ]m-ä-\n-tSm¸v, P-hmlnÀ S-Wð Gcn-b Xp-S§n-b Ø-e-§fnð tZ-io-b-]m-X-bn-eq-sS-bp-Å K-XmK-Xw Xð-¡m-e-t¯-¡v \n-tcm-[n-¨n-cn-¡p-I-bmWv.
hnZymÀ-°n-\nI-sf ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n¡m³ {i-an-¨ A-[ym-]I-s\ A-d-kv-äv sN-bv-Xp
hnZymÀ-°n-\nI-sf ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n¡m³ {i-an-¨ A-[ym-]I-s\ A-d-kv-äv sN-bv-Xp
hn-ZymÀ-°n-\nI-sf ssew-Kn-I-am-bn Zp-cp-]-tbm-Kw sNbv-X 50Im-c\m-b A-[ym-]I-s\ A-d-kv-äv sN-bvXp. Aômw ¢mknð ]Tn-¡pó 22Hm-fw hn-ZymÀ-°n-\n-I-sf-bm-Wv CbmÄ C-¯-c-¯nð Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-X-Xv. a-lm-cm-jv-{S-bn-se ]-jm-\n-se Hcp kv-Iq-fnð ^n-kn-¡ð s{S-bn-\nw-Kv A-[ym-]-I-\m-b {]-Zo-]v tL-m-«m-kv-I-dn-s\m-Wv t]m-eo-kv kw-`-hp-am-bn _-Ô-s¸-« A-d-kv-äv sN-bvX-Xv.
ko-cn-bð \-Sn-bp-sS A-d-Ìv:D-ó-XÀ Ip-Sp-§p-sa-óv kq-N\
ko-cn-bð \-Sn-bp-sS A-d-Ìv:D-ó-XÀ Ip-Sp-§p-sa-óv kq-N\
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:Pzñ-dn Po-h-\-¡m-cn-sb {]-tem-`n-¸n-¨v s]¬-hm-Wn-`y kw-L-¯n-\p ssI-am-dm³ {i-an-¨ kw-`-h-¯nð Iq-Sq-Xð t]À DÄ-s¸-«n-«p-sï-óv kw-i–bw i-I-cv-X-am-Ipóp.A-d-Ìnem-b ko-co-bð \-Sn a¼-dw kz-tZi-\n {Kn-jv-a-bnð(38) \n-óv e-`n-¨ hn-h-c-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð F-d-Wm-Ip-fw Xn-cp-h-\-´-]p-cw F-óo Pnñ-bnð Iq-Sn A-t\zj-Ww hym-]n-¸n-¡m³ t]m-eo-kv Xo-cp-am-\n-¨p.dn-am³-Unð I-gn-bp-ó {Ko-jva-sb I-kv-ä-Un-bnð hm-§p-ó-Xn-s\ Ip-dn¨pw t]m-eo-kv B-tem-Nn-¡p-ópïv. C-Xn-\nsS ]-cm-Xn-¡m-cn-s¡-Xn-sc …
BÀ-tKm-bv-¡v H-kv-ImÀ \ð-In-b-Xn-\v F-Xn-tc C-dm³
BÀ-tKm-bv-¡v H-kv-ImÀ \ð-In-b-Xn-\v F-Xn-tc C-dm³
C-dm-s\-Xncm-b Nn-{X-am-b-Xn-\m-em-Wv BÀ-tKm-bv-¡v an-I-¨ Nn-{X-¯n-\p-Å Cu hÀj-s¯ H-kv-ImÀ \ð-In-b-sX-ó B-tcm-]-W-hp-am-bn C-dm³ kmw-kv-Im-cn-I a{´n sam-l½-Zv slm-ssÊ-\n cw-K-s¯-¯n.
\-½Ä a-cn-¨mepw \-½p-sS Szn-äÀ a-cn-¡nñ…
\-½Ä a-cn-¨mepw \-½p-sS Szn-äÀ a-cn-¡nñ…
e-ï³:a-cn-¨mepw Po-hn-¡m-\p-Å sF-Sn km-t¦-Xn-I-hn-Zy h-cpóp. acWm´chpw Szoädnð kPohamIm\pÅ kmt¦XnIhn-Zy-bm-Wv X-bm-dm-bn-cn-¡p-óXv.
ap-«-S-bnse ssl-sS-Iv Ip-fn-ko³: t]m-eo-kv Ip-g-§p-óp
ap-«-S-bnse ssl-sS-Iv Ip-fn-ko³: t]m-eo-kv Ip-g-§p-óp
Xn-cp-h-\-´-]p-cw: A-bð ho-«n-se Ip-fn-ko³ H-fn-Iym-ad h-¨v H-¸n-sb-Sp¯ kw-`-h-¯nð k-¦oÀ-® km-t¦-Xn-I-X-bn-te-¡v IS-¡m-\m-Im-sX s]m-eo-kv \-«w Xn-cn-bp-óp. kw-`-h-¯n-\p ]n-ónð Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv hn-Z-Kvt\m hn-Z-Kv[-tcm DÄ-s¸n-«p-sï-óv GI-tZ-iw D-d-¸m-bn-cn-s¡-bm-Wv hn-i-Z-amb A-t\z-j-W-¯n-\v B-cp-sS k-lm-bw tX-S-W-sa-ó-dn-bm-sX s]m-eo-kv ]-I-¨p \nð-¡p-ó-Xv.
]cn-Øn-Xn-sb kw-c-£n-¨v ]-d-¡m³ tdm-kvshð H-cp-§p-óp
]cn-Øn-Xn-sb kw-c-£n-¨v ]-d-¡m³ tdm-kvshð H-cp-§p-óp
Hmkvt{Senb¡mc\mb tdmkvshð Pqssebnð knUv\nbnð\nóp eï\nte¡p hnam\w ]d¯pt¼mÄ AXp ]cnkvYnXnkwc£W Ncn{X¯nse \mgnI¡ñmIpw.
tdma³kv – tamjWw, BÄamdm«w, tImaUn t^mÀapebpsS hn-Pbw?
tdma³kv – tamjWw, BÄamdm«w, tImaUn t^mÀapebpsS hn-Pbw?
'P\{]nb³' Fó Nn{X¯n\p tijw t_m_³ kmaphð kwhn[m\w sNbvX Nn{XamWv 'tdma³kv'. _nPp tat\m\pw Ipômt¡m t_m_\pw tI{µ IYm]m{X§sf AhXcn¸n¡pó Cu Nn{X¯nsâ IYbpw Xnc¡Ybpw ssh.hn.cmtP-jn-t³vdXmWv. EHä hmNI¯nð ]dªmð lnäpIfpsS 90-Ifnð {]nbZÀi³ D]tbmKn¨Xpw Ct¸mÄ D]tbmKn¨p ]cmPbs¸SpóXpw Bb B ]gb BÄ amdm-«w,tam-j-Ww, Xami t^mÀapebpsS A¨nð hmÀ¯ asämcp Ip«n IYbmWv tdma³kv.
ssl-Z-cm-_m-Zv kv-t^m-S\w: {]-[m-a{´n Cóvv kv-t^m-S-\ Ø-ew k-µÀ-in¡pw
ssl-Z-cm-_m-Zv kv-t^m-S\w: {]-[m-a{´n Cóvv kv-t^m-S-\ Ø-ew k-µÀ-in¡pw
C-c-«-kv-t^mS-\w \-S-ó ssl-Z-cm_m-Zv C-óv {]-[m-\-a{´n a³-tam-l³-knw-Kv k-µÀ-in-¡pw. kv-t^m-S-\¯nð ]-cn-t¡-äh-sc B-ip-]-{Xnbnð F-¯n A-t±-lw k-µÀin-¡m\pw km-[y-X-bpïv. e-`n-¨ sX-fn-hp-I-fp-sS A-Sn-Øm-\¯nð kv-t^m-S-\-¯n-\p ]nónð C´y³ ap-Pm-ln-Zo-\m-sW-ó \n-K-a-\¯n-em-Wv A-t\z-j-W kw-Lw F-¯n-\nð-¡p-ó-Xv.