1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 27, 2013

P½p-Im-iv-aoÀ: I-\-¯-a-ªp-hogv-N P-½pþ{io\-KÀ tZ-io-b-]m-X-bn-se K-XmK-Xw X-S-Ê-s¸-Sp¯n. 150tesd hm-l-\-§-fm-Wv a-ªp ho-gvN-sb Xp-SÀóv tdmUnð Xsó In-S-¡p-óXv. ]m-ä-\n-tSm¸v, P-hmlnÀ S-Wð Gcn-b Xp-S§n-b Ø-e-§fnð tZ-io-b-]m-X-bn-eq-sS-bp-Å K-XmK-Xw Xð-¡m-e-t¯-¡v \n-tcm-[n-¨n-cn-¡p-I-bmWv.

t_mÀ-UÀ tdm-Uv HmÀ-K-ss\-tk-j-s³v-d t\-Xr-Xz-¯nð tdmUnð K-XmK-Xw ]p-\:Øm-]n¡m³ th-ï {I-ao-I-cW-§Ä Xp-S-§n-bn-«pïv. F-¦nepw I-\-¯ a-ªp-hogv-N {]-hÀ-¯-\-§Ä X-S-Ê-s¸-Sp-¯p-I-bmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.