1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
]-«n-Wn Ip-d-bv-¡m-\p-Å {i-a-§Ä e£yw I-ïv Xp-S-§n, F-ón«pw ]-«n-Wn In-S-¡p-ó-h-cp-sS F-®w 80 tIm-Sn
]-«n-Wn Ip-d-bv-¡m-\p-Å {i-a-§Ä e£yw I-ïv Xp-S-§n, F-ón«pw ]-«n-Wn In-S-¡p-ó-h-cp-sS F-®w 80 tIm-Sn
temI-¯v \n-e-hnð F¬]-Xv tImSn-tbm-fw P-\-§Ä-¡v B-h-iy-¯n-\v `£-Ww e-`n-¡p-ón-sñ-óv temIm-tcm-Ky kw-LS-\. A-Xmb-Xv \n-e-hnð tem-I-P-\-kw-Jy-bnð H³-]-Xnð H-cmÄ-¡v B-h-iy-¯n-\v `£-Ww e-`n-¡p-ónñ. F-ómð temI-s¯ ]-«n-Wn am-äm-\p-Å {i-a-§Ä ^-ew I-ïv Xp-S-§n-b-Xmbpw I-gn-ª ]-¯v hÀ-j-¯n-\n-sS ]-«n-Wn In-S-¡p-ó-h-cp-sS F-®-¯nð ]-¯v tIm-Sn-bp-sS Ip-d-hp-ïm-¡m³ ]-²-Xn-IÄ-¡v km-[n-¨-Xm-bpw temIm-tcm-Ky kwL-S-\ A-dn-bn-¨p.
C-Ém-an-Iv kv-tä-än-s\-Xn-tc A-ta-cn-¡ thym-am-{Ia-Ww B-cw-`n-¨p
C-Ém-an-Iv kv-tä-än-s\-Xn-tc A-ta-cn-¡ thym-am-{Ia-Ww B-cw-`n-¨p
C-Ém-an-Iv kv-tä-äv `o-I-cÀ-s¡-Xn-tc C-dm-Jnð A-ta-cn-¡ thym-am-{Ia-Ww i-à-am¡n. C-dm-Jn-tk-\-bp-sS A-`yÀ-°-\ {]-Im-c-am-Wv thym-am-{Ia-Ww i-à-am-¡n-b-Xv.C-Ém-an-Iv kv-tä-än-s\-Xn-tc t]m-cm-Sp-ó C-dm-Jn tk\-sb hn-a-XÀ A-{I-an-¨-Xn-s\ Xp-S-À-óm-Wv C-dm-Jn tk-\ A-ta-cn-¡-bp-sS k-lm-bw tX-Sn-b-sXópw A-ta-cn-¡³ ssk\n-I I-am³-Uv A-dn-bn-¨p.
a-\p-jy-¡-S-¯p-ImÀ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS t_m-«v ap-¡n 500 t]À a-cn-¨-Xm-bn kq-N\
a-\p-jy-¡-S-¯p-ImÀ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS t_m-«v ap-¡n  500 t]À a-cn-¨-Xm-bn kq-N\
Cu-Pn-]v-Xn-se Um-ao-ä-bnð \n-ó bq-tdm-¸n-te-¡v Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cpó t_m-«v I-S-enð ap-§n 500 Hm-fw t]À a-cn-¨-Xm-bn kw-i-bw. Ch-sc A-\-[n-Ir-X-am-bn I-S-¯p-I-bm-bn-cp-ó a-\p-jy-¡-S-¯p-ImÀ X-só t_m-«v ap-¡p-I-bm-bn-cp-óp F-óm-Wv kw-ibw. amÄ-«-bv-¡v A-Sp-¯v I-gn-ª-bm-gv-N-bm-Wv t_m-«v ap-§n-bXv. c-£-s]-«-h-cm-Wv hnh-cw ]p-d-¯-dn-bn-¨-Xv.
a¡-sf kv-Iq-fnð hn-Sm-ª 84 am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v XS-hv inj
a¡-sf kv-Iq-fnð hn-Sm-ª 84 am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v XS-hv inj
a-Sn-]n-Sn-¨v ho-«n-en-cp-ó Ip-«nI-sf \nÀ-_-Ôn-¨v kv-Iq-fnð A-b-¡m-Xn-cp-ó 84 am-Xm-]n-Xm-¡Ä¡v Hm-kv-{Sn-b-bnð X-S-hvin-£ hn-[n¨p. H-cp sk-a-kv-ä-dnð 244 a-Wn-¡q-sd-¦nepw ¢m-knð lm-P-cm-Im-¯ Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð H-cm-fm-Wv P-bn-enð t]m-tI-ïn-h-cpI.
F-t_m-f a-c-Ww 2400
F-t_m-f a-c-Ww 2400
am-c-Iam-b F-t_mf tcm-Kw _m-[n-¨v ]-Ýn-am-{^n-¡-bnð 2400 t]À a-cn-¨-Xm-bn temIm-tcm-Ky kwL-S-\ A-dn-bn¨p. I-gn-ª Znh-kw h-sc 4784 t]À-¡v A-kp-Jw _m-[n-¨-Xmbpw kwL-S-\ hy-à-am-¡n.
^pSv-t_mÄ CXn-lmkw s]sebpsS PohnXw kn\nabm-Ipóp
^pSv-t_mÄ CXn-lmkw s]sebpsS PohnXw kn\nabm-Ipóp
\yqUðln: ^pSv-t_mÄ CXnlmkw s]sebpsS PohnXw kn\nabmIpóp. sP^v knw_enÌv, ssa¡ð knw_enÌv FónhÀ tNÀómWv Nn{Xw kwhn[m\w sN¿póXv. s]se Fóv XsóbmWv Nn{X¯n\v t]cn«ncn¡p-óXv.   Nn{X¯nsâ asÁmcp {]tXyIX CXn\v kwKoXw \ðIpóXv F.BÀ dÒm³ BWv FóXmWv.    sIhn³ Un t]mÄ, hn³kâv Un HtWmÀ^ntbm, tdm{UntKm kâqd, …
C-Ém-an-Iv kv-tä-änð tNÀ-ó C-´y³ Nm-thÀ sImñ-s¸-«-Xm-bn kq-N\
C-Ém-an-Iv kv-tä-änð tNÀ-ó C-´y³ Nm-thÀ sImñ-s¸-«-Xm-bn kq-N\
C-´y-bnð \n-óv kn-dnbbn-se C-Ém-an-Iv kv-tä-äv `o-I-c-kw-L-S-\-bn-te-¡v dn-{Iq-«v sN-¿-s¸-« bp-hm-hv A-{I-a-W-¯nð sImñ-s¸-«-Xm-bn kqN-\. X-an-gv-\m-«nð \nóv sF-F-knð tNÀ-ó bp-hm-hm-Wv sImñ-s¸-«Xv. tZio-b kpc-£m G-P³-kn-bp-sS Øn-co-I-cn-¡m-¯ dn-t¸mÀ-«n-em-Wv Cu hnh-cw D-Å-Xv.
AÀ-Pâo-\-bp-sS H-tc H-cp sa-Ên
AÀ-Pâo-\-bp-sS H-tc H-cp sa-Ên
tem-I {]-ikv-X ^pSv-t_m-fÀ e-b-Wð sa-Ên-bv-¡v kz-´w \mSm-b AÀ-Pâo-\-bp-sS kvt\-tlm-]-lmcw. e-b-Wð sa-Ên-sb-ó t]-cv sa-Ên-bv-¡v am{Xw kz-´-am-bn \ð-In-bm-Wv \m-Sv X-§-fp-sS kv-t\-lw {]-I-S-am-¡n-b-Xv. sa-Ên-bp-sS kz-´w \mSmb sdm-kmcn-tbm-bn-em-Wv C-\n sa-Ên-sb-ó t]-cnð e-b-Wð- sa-Ên am-{X-ap-ïm-hpI.
P-¸m-\nð sk-ôz-dn Xn-I-¨-h-cp-sS F-®w sd-t¡mÀ-Uv \n-c-¡nð
P-¸m-\nð sk-ôz-dn Xn-I-¨-h-cp-sS F-®w sd-t¡mÀ-Uv \n-c-¡nð
temI-¯v G-ähpw A-[n-Iw B-bpÀ-ssZÀ-Ly-ap-Å P-¸m-\nð \q-dv hb-Êv I-gn-ª-h-cp-sS F-®w A-c-e-£hpw I-Sóvv ap-tóm-«v Xsó.
B-Îo-hv t{]m J-¯À hn-]-Wn-bnð
B-Îo-hv t{]m J-¯À hn-]-Wn-bnð
bp-sI-bn-se {]ap-J kw-cw-`-Icm-b aÄ-«n {_m³-Uv I-¼-\n-bp-sS F-\À-Pn {Un¦m-b B-Îo-hv t{]m J-¯À hn-]-Wn-bn-en-d¡n. td-Un-k¬ »q tlm-«-enð \-S-ó N-S-§nð tem-Pn-Iv {Kq-¸v am-t\-Pnw-Kv U-b-d-ÎÀ Sn.hn. F¨v. bq-k-^m-Wv Fñm hn-`m-Kw B-fp-IÄ¡pw £o-W-a-I-äm-\pw D-tò-jw \ð-Im\pw I-gn-hp-Å B-Îo-hv t{]m-bp-sS tem-ônw-Kv \nÀ-Æ-ln-¨Xv. tem-Pn-Iv {Kq-¸n-\v Io-gn-ep-Å \Pv-a sa-Un-¡ð B³-Uv t{S-Unw-Kv I-¼-\n-bmWv Cu D-Xv¸-ów J-¯-dnð hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-Xv.