1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
k-c-_v-Pn-¯n-s\-t¸m-se Zp-c-´-kv-a-c-W-bm-bn k-\m-hp-Åbpw t]m-bv ad-ªp
k-c-_v-Pn-¯n-s\-t¸m-se Zp-c-´-kv-a-c-W-bm-bn k-\m-hp-Åbpw t]m-bv ad-ªp
\yq-Uð-ln:]m-¡n-Øm³ P-bn-enð k-l-X-S-hp-Imc-sâ aÀ-Z-\-ta-äv C-´ym-¡m-c³ k-c-_v-Pn-Xv knw-Kv a-c-W-a-S-ªXp-t]m-se C-´y³ P-bn-enð k-l-X-S-hp-Imc-sâ aÀ-Z-\-ta-ä ]m-Iv X-S-hp-Im-c³ k-\m-hp-Åbpw t]m-bv a-dªp.
sS-óo-kv Xm-cw A-ó IpÀ-Wn-t¡m-h hn-hm-ln-X-bm-Ip-óp
sS-óo-kv Xm-cw A-ó IpÀ-Wn-t¡m-h hn-hm-ln-X-bm-Ip-óp
{]-ikv-X sS-óo-kv Xm-cw A-ó IpÀ-Wn-t¡m-h hn-hm-ln-X-bm-Ipóp. t]m-¸v kw-Ko-X cwK-¯v ]p-Xn-b X-cw-Kw kr-ãn-¨ kv-s]-bn³-Im-c³ Fân-Iv C-¥nb-kv B-Wv hc³.
hn-ZymÀ-Yn-hn-k: bp-sI hm-Xn-ep-IÄ sIm-«n-b-S-bv-¡p-t¼mÄ bpF-kv a-eÀ-s¡-¯p-d-¡p-óp
hn-ZymÀ-Yn-hn-k: bp-sI hm-Xn-ep-IÄ sIm-«n-b-S-bv-¡p-t¼mÄ bpF-kv a-eÀ-s¡-¯p-d-¡p-óp
\yqUð-ln:hn-ZymÀ-Yn hn-k \ð-Im³ bp-sI hn-k-½-Xn-¡p-t¼mÄ bp-Fkv-F hn-ZymÀ-Yn-hn-k-bv-¡p-Å hm-Xn-ep-IÄ a-eÀ-s¡ Xp-d-ón-cn-¡p-I-bmWv. hnZymÀ°nhnk \ðIpóXn\v Gsd¡meambpÅ \nb{´W§fnð Cfhphcp¯nbtXmsS DóXhnZym`ymk cwK¯v hnZymÀ°nIsf BIÀjn¡m³ bp.Fkv kÀhIemimeIÄ aÕcn-¡p-I-bmWv.
B-km-Zn-\v a-Sp-s¯-¦nð ap-c-fn-¡v a-\w-am-äw
B-km-Zn-\v a-Sp-s¯-¦nð ap-c-fn-¡v a-\w-am-äw
Xncph\´]p-cw:kn-]n-Fw hn-a-X-cp-sS Xm-Xzn-Im-Nm-cy³ B-km-Zn-\p a-Sp-¯p. a-säm-cp sIm-Spw-hn-a-X\m-b ap-c-fn-¡v a-\w-am-ä-hpw. kn.]n.F½nt\mSv Ieln¨v ]pXnb ]mÀ«n cq]hXvIcn¡m³ Hcp§p-ó-hcpw kn-]n-F-½n-s\-t¸m-se {]-hÀ-¯n-¡p-I-bm-sW-óm-Wv B-km-[n-sâ B-tcm-]Ww.
]p-jv-Idpw X-cqcpw c-ïp-h-gn¡v
]p-jv-Idpw X-cqcpw c-ïp-h-gn¡v
\yq-Uðln:tI{µ kla{´n iin Xcqcpw kp\µ ]pjv¡dpw c-ïp-h-gn¡v. ssSwkv Hm^v C-´y Zn-\-]{XamWv Cu hmÀ¯ dnt¸mÀ«v sNbvXncn¡póXv. Fómð hmÀ¯ sXämsWóv kp\µ]pjv¡À ]dªp. Ccphcpw AIóp Pohn¡pIbmsWóm-Wv ]-{Xw-]-d-bp-óXv. 2010 HmKÌv 22\v Ccphcpw hnhmlnXcmbXv.
hn-hm-l-N-S-§n-s\¯n-b ]-Xn-\m-dp-Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp¯n
hn-hm-l-N-S-§n-s\¯n-b ]-Xn-\m-dp-Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp¯n
]o-U-\ ]-c-¼-c-IÄ-¡v A-dp-Xn-bm-Ip-ónñ.bp-]n-bnð ]-Xn-\m-dp-Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp¯n. kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v tZ-th-µÀ(21) F-ó bp-hm-hn-\v A-d-Ìv sN-bv-Xp
tI-cf t]m-eo-kn-s\-´v _n-Fw-U-»nbp? F-´v G-ôð-kv!
tI-cf t]m-eo-kn-s\-´v _n-Fw-U-»nbp? F-´v G-ôð-kv!
a-e-¸p-dw:tI-cf t]m-eo-kn-\v F´v _n-Fw-U-»nbp? F-´v G-ôð-kv!. F-´m-bmepw tI-cf t]m-eo-kn-sâ hn-h-c-t¡-Sv bph\-S³ B-kn-^v A-en-¡v ]m-c-bm-hp-I-bm-bn-cpóp. sl-Uv sse-än-«v a-{´n ]n.sI. P-b-e-£van-bp-sS Im-dn-s\ ]n-´p-SÀ-óp-sh-óv B-tcm-]n-¨v \-S³ B-kn-^v A-en-bp-sS ImÀ t]m-eo-kv X-S-ª-Xv hn-h-c-t¡-Sp-aq-e-am-sW-óv C-t¸mÄ hy-à-am-bn-cn-¡p-I-bmWv.
ame tam-jWw@ sse-hv
ame tam-jWw@ sse-hv
]¯\wXn«:sse-hm-bn am-e-tam-jWw. ]-¯-\w-Xn-«-bn-em-Wv kw-`hw. tam-j-W-¯n-\n-d§n-b I-£n-sb-t¯-Sn t]m-eo-kv C-t¸mÄ ]-c-¡w-]m-bp-I-bmWv. kzÀWw hm§ms\ó hymtP\ Pphednbnse-¯n-bm-Wv Ių ame tam-ãn-¨Xv.
Sn-b-bp-sS sIm-e-]mX-Iw:tImS-Xn ap-dn-bnð \m-SIo-b cw-K-§Ä
Sn-b-bp-sS sIm-e-]mX-Iw:tImS-Xn ap-dn-bnð \m-SIo-b cw-K-§Ä
ssewKnI ssh-Ir-X-§fpw AÈo-e kn-\na-I-tfm-Sp-f-f A-`n-\n-th-i-hp-am-Wv {]-Xnbm-b Ìp-hÀ-«v lm-sk-en-s\(37) Cu {Iq-c-Ir-Xy-¯n-\v t{]-cn-¸n-¨-sX-óv s{]m-kn-Iyq-«À tIm-S-Xn-bnð hm-Zn¨p.
B X-Sn-¨n¸m-dp I-b-dn-bmð hn-am-\w Xm-sg hogp-tam?
B X-Sn-¨n¸m-dp I-b-dn-bmð hn-am-\w Xm-sg hogp-tam?
\yqUðln:Cu X-Sn-¨n¸m-dp I-b-dn-bmð hn-am-\w Xm-sg hogp-tam? kp-{]ow-tImSXn Cu tNm-Zyw-tNm-Zn-¨n-sñ-¦nepw a-\-kn-en-cn-¸v A-Xm-bn-cp-óp-sh-óv hyàw. icoc`mcw IqSnbXnsâ t]cnð FbÀtlmÌÊnsâ tPmen¡cmÀ ]pXp¡n \ðImXncpó hnam\¡¼\n¡v kp{]owtImSXn t\m«okb¨p.