1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kzn-äv-kÀ-eânð ]p-I-h-en-¡m³ C-\n ap-Xð sN-e-thdpw
kzn-äv-kÀ-eânð ]p-I-h-en-¡m³ C-\n ap-Xð sN-e-thdpw
kzn-äv-kÀ-eânð ]p-I-h-en-¡m³ C-\n sN-e-th-dpw. ]p-Ibn-e D-Xv-]-ó-§-fp-sS \n-Ip-Xn-hÀ-[n-¸n-¡m³ s^-U-dð k-À-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨-tXm-sS-bm-WnXv. A-Sp-¯-hÀ-jw G-{]nð H-óp-ap-Xð H-cp-]m-¡ävv kn-K-cn-än-\v ]-¯v skâv ho-Xw A-[n-I-am-bn D-]-t`m-àm-¡Ä \ð-tI-ïn-h-cpw.
H-¼-Xp-h-b-kp-Imc-sâ i-h-¡ñ-d-bnð ^pSv-t_mÄ ¢-ºn-sâ Nn-{Xw: ]-Ån-¡v F-XnÀ-¸v
H-¼-Xp-h-b-kp-Imc-sâ i-h-¡ñ-d-bnð ^pSv-t_mÄ ¢-ºn-sâ Nn-{Xw: ]-Ån-¡v F-XnÀ-¸v
H-¼-Xp-h-b-kp-Imc-sâ i-h-Iq-So-c-¯nð, Ah-sâ {]o-b-s¸-« ^pSv-t_mÄ ¢-ºn-sâ ap-{Z-b-S-§p-ó Nn-{Xw-{]-ZÀ-in-¸n-¡m-\p-Å am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS B-{K-lw ]-Ån-b-[n-Ir-XÀ X-Sªp. X-e-t¨m-dn-ð AÀ-_p-[-_m-[-sb-¯p-SÀ-óm-Wv sP³-kv ]m-kv-Ið a-c-W-a-S-ª-Xv. Po-hn-¨n-cp-ó-t¸mÄ Ah-\v G-sd-{]o-b-s¸-«-Xm-bn-cp-óp tUmÀ-«v-au-ïv ¢-_v Sow.
hncan¨ sa{Xm\pw sshZnI\pw _messewKnI ]oT\¯n\dÌnembn.
hncan¨ sa{Xm\pw sshZnI\pw _messewKnI ]oT\¯n\dÌnembn.
kskIvkv: Cw¥ojpImcmb Hcp F¬]XpImc³ _nj¸ns\bpw Adp]¯ntbgpImc³ sshZnIs\bpw Ip«nIsf ssewKnIambn D]tbmKn¨p Fó tIknð bpsI t]meokv AdÌv sNbvXp. sNdnb Ip«nIÄ¡mbn [ym\§Ä \S¯ns¡mïncpóbmfmWv AdÌnemb sa{Xm³. Bbnc¯n sXmÅmbnc¯n F¬]Xv- sXm®qdp ImeL«¯nð ]{´ïn\pw Ccp]Xn\pw at²y {]mbapÅ F«p Ip«nIsf sseKnIambn D]tbmKn¨Xn\mWv \oï At\zjW§Äs¡mSphnð tkmaÀskänepÅ emwKvt]mÀ«nse ho«nð …
kzn-äv-kÀ-eân-ð sXm-gnð- hm-Kv-Zm-\w\-ev-In X-«n¸v: C-c-bm-b a-e-bm-fn-sb Xn-cn-¨-b-¨p
kzn-äv-kÀ-eân-ð sXm-gnð- hm-Kv-Zm-\w\-ev-In X-«n¸v: C-c-bm-b a-e-bm-fn-sb Xn-cn-¨-b-¨p
kq-dn¨v:]mkv-t]mÀ«nð Ir{XnawIm«n sIm¨n hnam\¯mhfw hgn kznäv-kÀe³Unte¡v ISó bm{X¡mcs\ ...
B-kv-t{S-en-b-bnð F«n-sem-cmÄ Zm-cn-{Z-tc-J-bv-¡v Xm-sg
B-kv-t{S-en-b-bnð F«n-sem-cmÄ Zm-cn-{Z-tc-J-bv-¡v Xm-sg
B-kv-t{S-en-b-bnð F-«n-sem-cmÄ ho-Xw Zm-cn-{Z-tc-J-bv-¡v Xm-sg-bm-Wv Pn-hn-¡p-ó-sX-óv A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b ]T-\-§Ä .....
tlm-^v-am³þem tdm-jn-\v C-´y-bnð \n-óp- hoïpw I-Sp-s¯m-cm-Lm-Xw
tlm-^v-am³þem tdm-jn-\v C-´y-bnð \n-óp- hoïpw I-Sp-s¯m-cm-Lm-Xw
I-gn-ª sk-]v-äw-_-dn-em-bn-cp-óp Uð-ln ssl-t¡mS-Xn kp-{]-kn-² kznÊvv ^mÀ-a-kn-¡-¼-\nbmb F.Holfmann-La Roche ltd bp-sS C-´y³ ^mÀ-a-kn-¡-¼-\nbm-b Nn-¹m en-an-ä-Un-\v F-Xn-cm-bp-Å H-cp tI-kv X-Ån-¡-f-ªXv.
ssa-kqÀ cm-Pm-hn-sâ c-Yw {_n-«-\nð te-e-¯n-\v
ssa-kqÀ cm-Pm-hn-sâ c-Yw {_n-«-\nð te-e-¯n-\v
c-ïv \q-äm-ïn-e-[n-Iw ]g-¡w h-cpó ssa-kqÀ cm-Pm-hn-sâ c-Yw {_n-«³ te-e-¯n-\v h-bv-¡p-óp. 7000 ap-Xð....
Im-¯-en-Iv CÉm-tam-t^m-_n-b-¡v F-Xn-tc {^-ôv _nj-¸v
Im-¯-en-Iv CÉm-tam-t^m-_n-b-¡v F-Xn-tc {^-ôv _nj-¸v
I-t¯m-en-¡-cp-sS ap-Éo-§-tfm-Sp-Å k-ao-]-\-¯n-s\-Xn-tc ]c-ky hn-aÀ-i-\-hpam-b {^-ôv _nj-¸v cw-K¯v. A-Sp-¯ Im-e-¯m-bn {^m³-kn-sâ ap-Éo-§-tfm-Sp-Å \-S-]-Sn-I-fnð Xm³ Bi-¦m Ip-e-\m-sW-óv _nj¸v Hm-^v B-t¥mta t¢m-Uv Um-sK³-kv hy-à-am¡n. _nj-¸v ]-c-ky-{]-kv-Xm-h-\-bp-am-bn cwK-¯v F-¯n-b-tXm-sS {]-iv-\-¯nð {^-ôv {]-knUâv {^m³-kn-kv tlmf-ïv X-sâ \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-W-sa-óv ....
C-\n bq-tdm-]y-³ ImÀ, aZyw… B-Uw-_-c Po-hn-Xw s]mSn-s]m-Sn-bv¡mw
C-\n bq-tdm-]y-³ ImÀ, aZyw… B-Uw-_-c Po-hn-Xw s]mSn-s]m-Sn-bv¡mw
bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð \n-óv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó B-Uw-_-c Im-dpIÄ, ssh-\p-IÄ F-ón-h-bp-sS \n-Ip-Xn h³ tXm-Xnð sh-«n-¡p-d¨p-sIm-ïp-Å t{S-Uv B³-Uv C³-sh-kv-äv-saâv I-cm-dnð C-´y H-¸p-sh-¨p. C-´ybpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\pw X-½n-ep-ïm¡n-b I-cmÀ A-\p-k-cn-¨v 2017 ap-Xð C-h-bp-sS C-d-¡pa-Xn \n-Ip-Xn-bnð h³ tXm-Xnð Ip-d-hp-ïm-Ipw.
PÀ-a-\n-bnð {io-e-¦-¡m-c-\m-bn X-an-gv k-\ym-kn-sb B-{I-an-¨v sIm-Å-b-Sn¨p
PÀ-a-\n-bnð {io-e-¦-¡m-c-\m-bn X-an-gv k-\ym-kn-sb B-{I-an-¨v sIm-Å-b-Sn¨p
PÀ-a-\n-bn-se {]ap-J ln-µp-k-\ym-knbm-b in-h {io `m-kv-I-c Kp-cp¡-sf A-ôw-K-kw-Lw B-{I-an¨p. {io-e-¦-¡m-c\m-b X-an-gv hw-i-P-\mWv C-t±-lw. A-`-bmÀ-°n-IÄ-¡p-th-ïn t£{Xw Xp-d-óm-Wv `m-kv-I-c-Kp-cp-¡Ä cm-Py-¯n-sâ {i-²m-tI-{µ-am-bXv. sh-Ån-bmgvN Kp-cp-¡-fp-sS h-k-Xn-bn-em-bn-cp-óp B-{I-aWw.