1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
I-Sw hm-§pó-Xv Ip-dªp, F-óm-epw 1,268 _n-ey¬ I-S-ap-ïv
I-Sw hm-§pó-Xv Ip-dªp, F-óm-epw 1,268 _n-ey¬ I-S-ap-ïv
I-gn-ª km-¼¯n-I hÀ-jw {_n-«³ I-Sw-hm-§p-ó-Xv 107. 7 _n-ey-Wm-bn Ipdbv-¡m³ km-[n-¨-Xm-bn Nm³-k-eÀ tPmÀ-Öv Hkv-t_m¬. F-ómð 1,268.7 _n-ey-Wn-sâ tZio-b I-Sw C-t¸mgpw {_n-«-\p-sïópw Hkv-t_m¬ Nq-ïn-¡m«n. tZio-b D-Xv-]m-Z-\-¯n-sâ 76 i-X-am-\-t¯m-fw h-cp-anXv. Pn G-gv cm-Py-§-fp-sS Iq-«m-bv-a-bnð P-¸m³ I-gn-ªmð tZ-io-bI-Sw G-ähpw D-bÀ-ó-tXm-Xnð \nð-¡pó-Xv {_n-«-\n-em-Wv.
bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp¸v; bp-In-]v t\-«-ap-ïm-¡p-sa-óv kÀtÆ, hnd-fn ]n-Sn-¨v \n-¡v s¢-¤v
bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp¸v; bp-In-]v t\-«-ap-ïm-¡p-sa-óv kÀtÆ, hnd-fn ]n-Sn-¨v \n-¡v s¢-¤v
ta-bv 22 \v \-S-¡p-ó bq-tdm-]y-³ ]mÀ-e-saân-te-¡p-Å Xn-c-sª-Sp-¸nð bp-In-]v ]mÀ-«n c-ïmw Øm\-¯v F-¯p-sa-óv A-`n-{]m-b kÀtÆv ^-e-§Ä. 27 i-X-am-\w thm-«p-IÄ bp-In-]v ]mÀ-«n-bv-¡v e-`n-¡p-sa-óm-Wv kÀ-tÆ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. {_n-«o-jv C-e-{Îð N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw hen-b ap-tó-ä-am-Ipw bp-In-]v \-S-¯p-I-sbópw kÀ-tÆ kq-Nn-¸n-¡p-óp.
sa-U-eo³ a-s¡-bv³ Xn-tcm-[m-\ tIkv : A-d-kv-äv D-S-\p-ïm-tb-¡pw
sa-U-eo³ a-s¡-bv³ Xn-tcm-[m-\ tIkv : A-d-kv-äv D-S-\p-ïm-tb-¡pw
sa-U-eo³ a-s¡-bv³ tI-knð D-S³ A-d-kv-äp-ïm-tb-¡p-sa-óv kqN-\. t]mÀ-¨p-K-enð A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn¡-th Im-WmXm-b {_n-«o-jv _men-I sa-U-eo³ a-s¡-bv-s\ X«n-sImïp-t]mb-Xv kw-_-Ôn-¨ \nÀ-®m-b-I hn-h-c-§Ä e-`n-¨-Xm-bn kv-tIm-«v-em³-Uv bmÀ-Uv A-dn-bn¨p.
A´¸p-c c-l-ky-§Ä kq-£n-¡m³ I-gn-hp-tïm, _-¡nw-Kvlmw ]m-e-kn-te-¡v {S-bn-\n _-Sve-sd th-Ww
A´¸p-c c-l-ky-§Ä kq-£n-¡m³ I-gn-hp-tïm, _-¡nw-Kvlmw ]m-e-kn-te-¡v {S-bn-\n _-Sve-sd th-Ww
s_-¡nw-Kvlmw ]m-e-kn-se {S-bn-\n _-Sv-e-dp-sS H-gn-hn-te-¡v At]-£ £-Wn¨p. Cu am-kw 29 h-sc A-t]-£n-¡mw. cm-P-Ip-Spw-_mw-K-§Ä-¡v th-ïn-bm-Ipw C-hÀ tPm-en-sN-t¿-ïn h-cn-I. hÀ-j-¯nð aq-óv am-kw a-äv cm-P-h-k-Xn-Ifm-b hn³Uv-tkmÀ Im-kn-enepw aäpw tPm-en-sN-t¿-ïn h-cpw.
]mÀ-«n {]-hÀ-¯I-sb ]mÀ-«n A-\p-`m-hn-bm¡n, ^-cm-Kv ]p-en-hm-ev ]n-Sn-¨p
]mÀ-«n {]-hÀ-¯I-sb ]mÀ-«n A-\p-`m-hn-bm¡n, ^-cm-Kv ]p-en-hm-ev ]n-Sn-¨p
]mÀ-«n {]-hÀ-¯I-sb ]mÀ-«n A-\p-`m-hn-bm-¡n Xn-c-sª-Sp-¸v ]-{Xn-I-bnð Nn-{Xo-I-cn-¨ bp-In-]v ]mÀ-«n sh-«n-embn. I-gn-ª Zn-h-k-am-Wv bp-In-]v ]mÀ-«n X-§-fp-sS Xn-c-sª-Sp-¸v ]-{Xn-I-bnð tU-h-Wnð \n-óp-Å en-Ên sh-bv-Un-sâ Nn{Xw {]-kn-²o-I-cn-¨-Xv. P-\-§Ä-¡v F-´m-Wv th-ï-sXóv a-\-Ên-em-¡p-ó ]mÀ-«n bp-In-]v B-sWópw A-Xn-\mð Rm³ bp-In-]v ]mÀ-«n-bv-¡v thm-«p-sN-¿p-sa-óp-ap-Å en-Ên-bp-sS h-m-¡p-I-fm-bn-cp-óp Xn-c-sª-Sp-¸v ]-{Xn-I-bnð D-]-tbm-Kn-¨n-cp-óXv. F-ómð en-Ên sh-bv-Uv ]mÀ-«n-bp-sS C-hâv-kv am-t\-P-dm-Wv Fópw ]mÀ-«n t\-Xm-hv \o-sKð ^-cm-Kn-sâ A-kn-Ìâv B-sW-óp-ap-Å hn-h-c-§-fm-Wv C-t¸mÄ ]p-d-¯p-h-ón-cn-¡p-ó-Xv.
G-Im-´X-sb {]-W-bn-¨ F-gp-¯p-Imc-\v hnS
G-Im-´X-sb {]-W-bn-¨ F-gp-¯p-Imc-\v hnS
aª tdm-km-¸q¡-sf G-sd {]-W-bn-¨ G-Im-´-X-bp-sS F-gp-¯p-Imc-\v tem-Iw hn-S-\ðIn. sa-Iv-knt¡m kn-än-bnð \-S-ó Hu-tZymKn-I B-Z-cm-RvP-en N-S-§nð a-ª-tdm-km-¸q-¡-fp-sS a-gX-só XoÀ-¯m-Wv tem-Iw {]o-b F-gp-¯p-Im-c\m-b K-{_n-tbð KmÀ-jy amÀ-t¡-kn-\v hn-S \ð-In-b-Xv.
jq-am-¡-dn-s\-Xn-tc B-Iv-knUâv tIkv
jq-am-¡-dn-s\-Xn-tc B-Iv-knUâv tIkv
t^mÀap-e h¬ Xm-cw ssa-¡ð jq-am-¡-dp-sS Im-dn-Sn-¨v ]-cp-t¡-ä-Xm-bn Im-«n kv-]m-\n-jv ]u-c³ tI-kv ^-bð sN-bvXp. I-gn-ª-hÀ-jw \-hw-_À 17 \v kv-s]-bn-\nð kz-Im-cy k-µÀ-i-\-¯n-\v F¯n-b jq-am-¡-dp-sS Im-dn-Sn-¨v ]-cp-t¡-sä-óv Im-«n-bm-Wv t]-cv sh-fn-s¸-Sp-¯m-¯ kv-]m-\n-jv ]u-c³ tI-kv ^-bð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv.
Cu ssa-\ Cw-¥o-jv am-{X-añ Pm-¸-\okpw ]-dbpw
Cu ssa-\ Cw-¥o-jv am-{X-añ Pm-¸-\okpw ]-dbpw
P-¸m³-Im-c\m-b k-t«m-t¡m Hm-tÓm-sb B-sc-¦nepw t^m-Wnð hn-fn-¨mð A-ä³-Uv sN-¿pó-Xv A-t_ Nm³ B-bn-cn-¡pw. \ñ kp-µ-c³ Pm-¸-\o-kv `m-j-bnð B-t_ Nm³ hn-fn-¨bm-tfm-Sv kw-km-cn-¡pw. C-Xn-se-´m C-{X ]pXp-a Fó-tñ? B-t_ Nm³ Fó-Xv tkm-t«m¡v Hm-Ó-bp-sS ho-«nð h-fÀ-¯pó ssa-\-bm-Wv.
sh-dp-tX tI-dn I-Sw hm-§tñ, _m-¦p-IÄ tem¬ X-cnñ
sh-dp-tX tI-dn I-Sw hm-§tñ, _m-¦p-IÄ tem¬ X-cnñ
sN-ehpw h-chpw Iq-«n-ap-«m-sX h-cp-t¼mÄ In-«m-hp-ónS-¯v \n-sóm-s¡ I-Sw hm-§n sN-e-hm-¡m³ {i-an-¡-cp-Xv. _m-¦p-IÄ hm-bv-]m \-bw IÀ-i-\-am-¡n-b-tXm-sS tem¬ F-Sp-¡p-ó B-fn-sâ sN-e-hp-I-fp-sS kz-`m-hw Iq-Sn ]Tn-¨ ti-jw am-{Xw C-\n hm-bv-] A-\p-h-Zn-¨mð a-Xn-sb-óm-Wv Xo-cp-am\w.
Un-jv hm-jdmtWm C-t¸mgpw D-]-tbm-Kn-¡p-óXv, kv-ämä-kv knw-_-ep-IÄ H-s¡ am-dn-b-Xv A-dn-ªn-tñ…
Un-jv hm-jdmtWm C-t¸mgpw D-]-tbm-Kn-¡p-óXv, kv-ämä-kv knw-_-ep-IÄ H-s¡ am-dn-b-Xv A-dn-ªn-tñ…
F¬-]-Xp-I-fnð H-cp- -samss_ð t^mWpw , Un-jv hm-jdpw H-s¡ D-ï-¦nð A-bmÄ \m-ev Im-iv ssI-¿n-ep-Å-h-\m-Wv F-óv tem-Iw Aw-Ko-I-cn-¨n-cpóp.