1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
em-hv-en³ tI-knð hoïpw s]m-«n-s¯dn
em-hv-en³ tI-knð hoïpw s]m-«n-s¯dn
Xncph\´]p-cw:em-hv-en³ tI-knð hoïpw s]m-«n-s¯dn. kn-]n-Fw kw-Øm-\-sk-{I«-dn ]n-W-dm-bn hn-Pb-s\ {]-Xn-¡q-«n-em-¡n {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn.F-kv.A-Nyp-Xm-\-µ³ B-ª-Sn-¨-tXm-sS cïn-sem-óv F-ó a-«n-te-¡v kn-]n-Fw \o-§n-¡-gn-ªp.
s\-XÀe³Unð cmPvRn _nbm{SnIvkv hncan¡póp
s\-XÀe³Unð cmPvRn _nbm{SnIvkv hncan¡póp
_Àen³: Ignª 33 hÀjambn s\XÀe³Unsâ cmPvRnbmbn `cWw \S¯nbn-cpó _nbm{SnIvkv knwlmk\w aq¯ aI\v ssIamdpóp.
F«mw \n-e-bnð aq-óp-am-kw G-Im-´-hmkw: dq-¯v ap-¯-in-bv-¡v Xm-c-]Zhn
F«mw \n-e-bnð aq-óp-am-kw G-Im-´-hmkw: dq-¯v ap-¯-in-bv-¡v Xm-c-]Zhn
PÀ-a-\n-bn-se sP-\ \-K-c-¯n-se ]-Sp-Iq-ä³ sI-«n-S-k-ap-¨-b-¯n-se F«mw \n-e-bnð H-cp hr-² aq-óp-am-k-t¯m-fw ]p-d-¯n-d-§m-sX I-gn-ªp-IqSn. sI-«n-S-¯n-se en-^v-äv X-I-cm-dn-em-b-Xn-\p-]pdta A-Xv ]-cn-l-cn-¡m³ Im-e-Xma-kw F-Sp-¯-Xpw G-Im-´-hm-k-¯n-\p ssZÀLyw hÀ-[n-¸n¨p.
PÀa\nbnepw _ïn tNmÀ; HcphÀjwsImïv \nÀan¨ SWeneqsS _m¦v tem¡dnð IhÀ¨
PÀa\nbnepw _ïn tNmÀ; HcphÀjwsImïv \nÀan¨ SWeneqsS _m¦v tem¡dnð IhÀ¨
_À-en³: h³ kpc£bpÅ _m¦nsâ tem¡À apdnbnte¡p Xpc¦w \nÀan¨p Ibdn tImSnIfpsS Dcp¸SnIÄ IhÀóv PÀa\nbnepw "_ïn tNmdn\p kam\amb XkvIchnfbm«w.
D¯c sIm-dn-bv-¡v hn-i-¡p-óp; `-£-W-¯n-\m-bn a¡-sf sIm-ó Z-¼-Xn-IÄ A-d-kv-änð, ]p-d-¯p-h-cpó-Xv sIm-Spw-Zm-cn-{Zy-¯n-sâ {Iq-c I-YIÄ
D¯c sIm-dn-bv-¡v hn-i-¡p-óp; `-£-W-¯n-\m-bn a¡-sf sIm-ó Z-¼-Xn-IÄ A-d-kv-änð, ]p-d-¯p-h-cpó-Xv sIm-Spw-Zm-cn-{Zy-¯n-sâ {Iq-c I-YIÄ
I-Sp-¯ hn-i-¸pw Zm-cn-{Zhpw D¯-c-sIm-dnb-sb a-\p-jy-sc sIm-óv Xn-óp-ó L-«-¯n-te-¡v F-¯n-¨n-cn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pIÄ. I-Sp-¯ ]-«n-Wn-Imc-Ww hni-¸v k-ln-¡m-sX `-£-W-¯n-\m-bn kz-´w a¡-sf sIm-ó Z-¼-XnI-sf I-gn-ª Znh-kw t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp.
t]m-¸v- ]-d¯nb k-am-[m-\-{]m-hv ]o-kv ]o-km-sb-óv kw-i-bw…
t]m-¸v- ]-d¯nb k-am-[m-\-{]m-hv ]o-kv ]o-km-sb-óv kw-i-bw…
tem-I-¯n-\v ap-gp-h³ k-am-[m-\w t\À-¯m-Wv tem-Im-cm-[y\mb t]m-¸v s_-\-Un-Îv ]-Xn-\m-dm-am³ amÀ-]m¸ B sh-Å-cn-{]m-hn-s\ ]-d-¯n-bXv.
KmÀUv Hm^v Hm-WÀ \ð-Ipó PÀ-½³ ]-«m-f-¡mÀ¡v ap-e h-f-cp-óp!
KmÀUv Hm^v Hm-WÀ \ð-Ipó PÀ-½³ ]-«m-f-¡mÀ¡v ap-e h-f-cp-óp!
cm-Py-¯v \-S-¡p-ó {]ap-J N-S-§p-IÄ-¡v KmÀUv Hm-^v \ð-Im³ \n-tbm-Kn-¡-s¸« ssk-\n-IÀ-¡v ap-e h-f-cp-óp. H-cp {]-tXy-IX-cw ]-cn-ioe-\w aq-ew C-h-cp-sS C-S-Xp-am-dv A-\n-b-{´n-X-am-bn h-f-cp-I-bm-sW-óm-Wv ]T-\-¯nð I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv.
PÀ-a³ _n-kvI-äv I-¼-\n-bn-se “kzÀ-W-_n-kvI-äv” A-Sn-¨p-am-än!
PÀ-a³ _n-kvI-äv I-¼-\n-bn-se “kzÀ-W-_n-kvI-äv” A-Sn-¨p-am-än!
PÀ-a-\n-bn-se {]ap-J _n-kvI-äv \nÀ-am-Xm-¡fm-b _mÄ-k¬ I-¼-\n-bp-sS tI-{µ-Hm-^o-kn-\p-ap-ónð {]-ZÀ-in-¸n-¨n-cp-ó kzÀ-Ww-]qinb _n-kvI-äv tam-jWw-t]m-bn.
Pm\-In A-½ ]-ß-`q-j¬ \n-c-kn-¨p
Pm\-In A-½ ]-ß-`q-j¬ \n-c-kn-¨p
]-ß A-hmÀ-Up-I-fp-sS Im-cy-¯nð Z-£n-tW-t´y-tbm-Sv Im«n-b A-h-K-W-\-bnð {]-Xn-tj-[n-¨v {]-ikv-X Kmbn-I Fkv. Pm\-In ]-ß-`q-j¬ ]p-c-kv-Im-cw \n-c-kn-¨p. Cu hÀ-jw ]-ß A-hmÀ-Uv e-`n-¨ 90 i-X-am-\w t]-cpw D-¯-tc-´y-bnð \n-óp-Å-h-cm-Wv.
CâÀ-s\-äv e`y-X A-Sn-Øm-\m-h-Im-i-sa-óv PÀ-a³ tImS-Xn
CâÀ-s\-äv e`y-X A-Sn-Øm-\m-h-Im-i-sa-óv PÀ-a³ tImS-Xn
amdn-b Im-e¯n-s\m-¸w tIm-S-Xn-bp-sS a-\kpw h-f-cp-óp. CâÀ-s\-äv e`y-X ]uc-sâ A-Sn-Øm-\m-h-Im-i-am-sW-óv PÀ-a³ tImS-Xn hn-[n¨-Xv C-Xn-\v D-Zm-l-cWw.