1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
a-cn-bm-]p-cw {Km-a-]-ômb-¯v {]-kn-Uân-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I-sa-óv `m-cy
a-cn-bm-]p-cw {Km-a-]-ômb-¯v {]-kn-Uân-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I-sa-óv `m-cy
sXm-Sp-]p-g: acnbm]pcw {Kma ]ômb¯v {]knUâmbncpó RmhÅn¡ptóð F³.kn tPmÀPnsâ acWw sIme]mXIamsWóv `mcybpw a¡fpw hmÀ¯mkt½f\¯nð Btcm]n-¨p. tPmÀ-Pn-sâbpw H-¸w a-c-W-a-S-ª jm-Pn-bp-tSbpw Ip-Spw_-s¯ k-lm-bn-¡p-ó-Xn-\m-bn bp-sI- a-e-bm-fn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð A-Sp-¯n-sS Ip-Spw-_-klm-b \n-[n cq-]o-I-cn-¨n-cpóp.
sdmWmÄUntªm C\n t_mfnhpUv Xmcw
sdmWmÄUntªm C\n t_mfnhpUv Xmcw
_Àen³: {_koensâ {]kn² ^pSvt_mÄ Xmcw sdmWmÄUntªm 2014þð t_mfnhpUv Xmcamhpóp. hmÀ¯ PÀa³ am[ya§fmWv ]pd¯v hn«ncn¡póXv.
]oU-\ ]-cm-Xn hymPw, a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\ tImS-Xn sh-dp-tX hn-«p
]oU-\ ]-cm-Xn hymPw, a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\ tImS-Xn sh-dp-tX hn-«p
_À-½nw-Kv-lm-an-se sI-bÀ tlm-anð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\-Xn-tc sh-Å-¡m-cnbm-b sI-b-dÀ \ð-In-bn-cp-ó ]o-U-\ ]-cm-Xn hym-P-am-sW-óv sX-fnªp.
t{]m-¸À-«n am-t\-Pv-saâp-Im-cp-sS ]-Wn-¡mÀ I-Å-òm-sc-óv t]m-eo-kv
t{]m-¸À-«n am-t\-Pv-saâp-Im-cp-sS ]-Wn-¡mÀ I-Å-òm-sc-óv t]m-eo-kv
kzn-äv-kÀ-eânð t{]m-¸À-«n am-t\-Pv-saâv {Kq-¸p-ImÀ ho-Sp-hr-¯n-bm-¡m³ A-b-¡p-ó Po-h-\-¡m-cnð `q-cn-`m-K-¯n-sâbpw ssI-bn-en-cp-¸v tamiw. hr-¯n-bm-¡m³ F-¯p-ó ho-«n-se hn-e-]n-Sn-¸pÅ ssI-¸n-Snbn-sem-Xp-§m-ó km-[-\-§Ä C-hÀ A-Sn-¨p-am-äp-sa-óm-Wv t]m-eo-kv-]-d-bpóp.
a-e-_m-dnð A-´y-hn-{i-aw sIm-Åp-ó bq-tdm-]y³-am-sc-¡p-dn-¨v ]p-kvX-Iw
a-e-_m-dnð A-´y-hn-{i-aw sIm-Åp-ó bq-tdm-]y³-am-sc-¡p-dn-¨v ]p-kvX-Iw
tIm-gn-t¡mSv: hmkvtImUKmabpsS Imew ap-Xð tI-c-f-¯nð, {]-tXy-In¨pw ae_mdnð IpSntbdn ChnsS Pohn¡pIbpw acn¡pIbpw sNbvX bqtdm]y³amcpsS kwJy ]Xn\mbnc¡W¡n\mWv.
26 hÀj¯n\ptijw PÀa\n¡v {^m³knsâ tað hnPbw
26 hÀj¯n\ptijw PÀa\n¡v {^m³knsâ tað hnPbw
_Àen³: PÀa\nbpw {^m³kpw X½nð _p[\mgvN sshIn«v {^m³knð \Só kulrZ ^pSvt_mÄ aÕc¯nð PÀa\n¡p hnPbw. 2þ1 tKmfpIÄ¡mWv PÀa\n {^m³kns\ ]cmPbs¸Sp¯nbXv.
]m-kv-Ið a-kq-cn-b-dn-s\ F-´n-\v kw-c-£n-¡póp? {^-ôv kÀ-¡mcn-t\m-Sv kpP
]m-kv-Ið a-kq-cn-b-dn-s\ F-´n-\v kw-c-£n-¡póp? {^-ôv kÀ-¡mcn-t\m-Sv kpP
{^ôpImc\mb `À¯mhv aqóv hbÊpÅ aIsf ]oUn¸ns¨ó tIknð {^ôv `cWIqS¯ns\Xn-sc a-e-bm-fnbmb kpP tPm¬ cwK¯v.
C-kn-_n-bn-epsS 2,000 sXm-gn-e-h-k-c-§Ä
C-kn-_n-bn-epsS 2,000 sXm-gn-e-h-k-c-§Ä
{^m-¦v-^À-«v tI-{µ-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó bq-tdm-]y³ sk³-{Sð _m¦v (C-kn_n) k-ao-]-\m-fp-I-fnð 2000 t]À-¡v sXm-gnð-\ð-Im-hp-ó X-c-¯n-te-¡v tPm-en-IÄ hn-]p-e-s¸-Sp-¯p-sa-óv kqN\.
tIm¸nbSn: PÀa³ hnZym`ymk a{´n¡v tUmIvStdäv \jvSambn
tIm¸nbSn: PÀa³ hnZym`ymk a{´n¡v tUmIvStdäv \jvSambn
_Àen³: Nm³keÀ BwKe saÀ¡ensâ a{´nk`bnse hnZym`ymk a{´nbmb A\sä jhm³ 1980þð t\Snb tUmIvStdäv, tIm¸nbSn Btcm]Ws¯ XpSÀóv Uyqkð tUmÀ^v bqWnthgvknän d±psNbvXp.
bp-sI-bp-sS k-lm-b-t¯m-sS tI-c-f-¯n-se F-«v B-ip-]-{Xn-I-fnð am-Xr-in-ip-kw-c£Ww
bp-sI-bp-sS k-lm-b-t¯m-sS tI-c-f-¯n-se F-«v B-ip-]-{Xn-I-fnð am-Xr-in-ip-kw-c£Ww
tI-c-f-¯nð hÀ[n¨phcpó amXracW \nc¡v Ipdbv¡m³ {_n«ojv kÀ¡mcnsâ klmbt¯msS F«v Bip]{XnIfnð kväm³tUÀUv t{]mt«mt¡mÄ ]²Xn \S¸m¡póp.