1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kn¡n-anð D-cpÄ-s]m-«ð, 600 hn-t\m-Z-k-ôm-cn-IÄ ]m-Xn-h-gn-bnð Ip-Sp-§n
kn¡n-anð D-cpÄ-s]m-«ð, 600 hn-t\m-Z-k-ôm-cn-IÄ ]m-Xn-h-gn-bnð Ip-Sp-§n
kn-¡n-an-se P-h-lÀ-emð s\-lv-dp amÀ-¤nð I-\-¯ D-cpÄ-s]m-«ð D-ïm-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv 600 Hm-fw hn-t\m-Z-k-ôm-cn-IÄ ]m-Xn-h-gn-bnð Ip-Sp-§n.
hn-tZ-in-IÄ-¡v ho-Sp-IÄ hnð-¡-cp-sX-óv Fw-]n
hn-tZ-in-IÄ-¡v ho-Sp-IÄ hnð-¡-cp-sX-óv Fw-]n
e-ï-\n-se ho-Sp-IÄ hn-tZ-in-IÄ-¡v hnð-¡p-ó {]h-W-X A-h-km-\-¸n-¡-W-sa-óv e-ï-\n-se en-_-dð sU-tam-{Im-äv Fw-]nbm-b ssk-a¬ l-Kvkv. cm-Py-¯n-sâ X-e-Øm-\am-b e-ï-\n-se ho-Sp-IÄ kz-´-am-¡p-ó-Xnð `q-cn-`m-Khpw hn-tZ-in-I-fm-Wv. ^v-fm-äp-Ifpw ho-Sp-Ifpw \nÀ-½n-¡p-ó \nÀ-½m-Xm-¡Ä¡pw h³ Xp-I-bv-¡v hn-tZ-in-IÄ-¡v ho-Sv hnð-¡m-\m-Wv D-Õm-l-sa-ópw l-Kv-kv B-tcm-]n-¡p-óp.
Imen-t^mÀ-Wn-b-bnð tIm-tf-Pv Iym-¼-knð sh-Sn-sh-bv]v, A-ôv t]À sImñ-s¸«p
Imen-t^mÀ-Wn-b-bnð tIm-tf-Pv Iym-¼-knð sh-Sn-sh-bv]v, A-ôv t]À sImñ-s¸«p
A-ta-cn-¡-³ P-\-X-bnð `o-Xn hn-X-¨p-sIm-ïv hoïpw sh-Sn-sbm-¨. Im-en-t^mÀ-Wn-b-bnse kmâm tam-Wn¡ tIm-tf-Pv Iym-¼-kn-epïm-b sh-Sn-sh-bv-¸nð A-ôv t]À sImñ-s¸«p
Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn A-{`-]m-fn-I-fnð
Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn A-{`-]m-fn-I-fnð
kzÀ-®-X-e-ap-Snbpw ku-µcyw Xp-fp-¼p-ó I-®p-I-fp-am-bn tem-I-sa-¼m-Sp-ap-f-f bp-h-P-\-§-fp-sS lrZ-bw I-hÀó kz-]-\ \mbn-I Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn A-{`-]m-f-nI-f-n-eq-sS ]p-\À-P-\n-¡póp.hnhmZ§fpsS cmPIpamcn Ubm\bp-sS I-Y-bv-¡v Po-h³ ]-I-cpóXv \thman hmSvkv B-Wv.
a-Rv-Pp- Xp-\n-ªp-Xsó, kz-´w sh_v-ssk-äpw Xp-S-§n…
a-Rv-Pp- Xp-\n-ªp-Xsó, kz-´w sh_v-ssk-äpw Xp-S-§n…
\S³ Zneo]pambn \nehnepÅ hnhml _Ôw thÀs¸Sp¯n kn\nabnte¡v XncnsI hcm³ Hcp§póp Fó hmÀ¯! iàambncns¡ kz´w sh_vsskäpw H^ojyð t^kv_p¡v t]Ppambn aebmfnIfpsS kz´w aRvPphmcyÀ cwK¯v hóp.
hnP-bv a-ey ssI-a-eÀ¯n, In-Mv-^n-jÀ FbÀ-sse³-knð Po-h-\-¡mÀ h-gn-bm-[mcw
hnP-bv a-ey ssI-a-eÀ¯n, In-Mv-^n-jÀ FbÀ-sse³-knð Po-h-\-¡mÀ h-gn-bm-[mcw
C-´y³ hn-am-\-¡-¼-\n-IÄ F-{X-am{Xw A-[-]-Xn-¨p Fó tNm-Zy-ap-bÀ-ómð A-Xn-\p-¯-cw Zn-\w-{]-Xn \-S-¡pó Hmtcm kw-`-h-§fpw Im-«n-X-cpw.
ssh-cw a-dóp, C-\n Aw-_m-\n k-tlm-Z-c³-amÀ `m-bn `mbn
ssh-cw a-dóp, C-\n Aw-_m-\n k-tlm-Z-c³-amÀ `m-bn `mbn
]-W-¯n-\v tað ]-cp´pw ]-d-¡nñ. ]-W-¯n-sâ t]-cnð sX-än-]n-cn-ª Aw-_m-\n k-tlm-Z-c³-am-sc ]-Ww X-só H-ón-¸n-¡p-I-bmWv. Aw_m\n ktlmZc§Ä sSent¡mw taJ-e-bn-emWv hoïpw ssItImÀ¡póp.
bqtdm]y³ samss_ð sSet^m¬ tdm-anwKv \nc¡pIÄ \nÀ¯em¡póp
bqtdm]y³ samss_ð sSet^m¬ tdm-anwKv \nc¡pIÄ \nÀ¯em¡póp
bqtdm]y³ bqWnb³ I½oj³ \S¯nb hnebncp¯enð bqtdm]y³ bqWnb³ cmPy§fnð \nehnencn¡pó samss_ð sSet^m¬ tdm-anwKvv \nc¡pIÄ A\mhiyamWv. bqtdm]y³ bqWnb³ cmPy§fnse sS-en-IayqWnt¡j³ taJebnð Hcphn[¯nepw ]cn[nbpw \nb{´Whpw ]mSnñ FóXmWv bqtdm]y³ bqWnb³ I½ojsâ \ne]msSóv sS-en-IayqWnt¡j³ I½oj³ sNbÀam³ \oen t{Imbkv ]dªp.
Snkn-F cm-L-h³ ]m-In-Øm-\n-se C-´y³ I-½o-j-WÀ
Snkn-F cm-L-h³ ]m-In-Øm-\n-se C-´y³ I-½o-j-WÀ
Snkn-F cm-L-h-s\ C-Ém-am-_m-Zn-se ]pXn-b C-´y³ ssl-¡-½o-j-W-dm-bn \n-tbm-Kn-¨-Xm-bn hntZ-i Im-cy-a-{´me-bw A-dn-bn¨p. \n-e-hnð knw-K-¸q-cn-se C-´y³ \-b-X-{´-{]-Xn-\n-[n-bm-Wv Snkn-F cm-Lh³.
\n-[n³ Bâ-Wn-bv-¡p th-ïn-bp-f-f {]-tXy-I {]mÀ°-\m ip-{iq-j sNm-Æmgv-N k-«-\nð
\n-[n³ Bâ-Wn-bv-¡p th-ïn-bp-f-f {]-tXy-I {]mÀ°-\m ip-{iq-j sNm-Æmgv-N k-«-\nð
Pq¬ cïmw Xob-Xn k-«-\nð lr-Z-b-LmX-s¯ Xp-SÀ-óv a-c-W-a-S-ª F-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-in \n-[n³ Bâ-Wn--bpsS(26) ar-X-i-co-cw sNm-Æmgv-N ( 11þ06þ13)H-cp a-Wnb-v¡v s]m-Xp ZÀ-i-\-¯n-\v h-bv-¡pw. Xp-SÀóv ]-tcX-sâ B-ß-im-´n-bv-¡m-bp-f-f hn-ip-²-IpÀ-_m-\bpw {]-tXy-I {]mÀ-°-\-Ifpw an¨mw skâv ]o-äÀ B³-Uv skâv t]m-Ä I-t¯m-en-¡m ]-f-fnbnð\-S¡pw