1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
tkmWnb KmÔnbpambn HsFknkn t\Xm¡Ä NÀ¨ \S¯n
tkmWnb KmÔnbpambn HsFknkn t\Xm¡Ä NÀ¨ \S¯n
{]hmkn C´y¡mÀ DbÀ¯nb bm{Xm{]iv\w DĸsSbpÅ Imcy§Ä¡p ] cnlmcw ImWm³ ASnb´c \S]Sn kzoIcn¡m³ bp]nF kÀ¡mÀ {]XnÚm_²amsWóv tIm¬{Kkv A[y£ tkmWnb KmÔn. {]hmkn {]iv\ Dóbn¨p-sImïv sI]nknkn {]knUâv ctaiv sNón¯e-bpsS t\XrXz¯nepÅ HsFknkn ( HmhÀkokv C´y³ IĨdð tIm¬{Kkv) kwLw tkmWnb KmÔnbv¡v \nthZ\w \ðInbncpóp. CX\pk-cn¨v tI{µkÀ¡mcn\p \nÀtZiw \ðImsaóp tIm¬{Kkv A[y£ tkmWnb KmÔn \nthZI kwL¯n\v Dd¸p \ðIn.
kvs]-bn-\n-epw bp-hm-¡-fnð `q-cn-`m-K-¯n\pw sXm-gn-enñ
kvs]-bn-\n-epw bp-hm-¡-fnð `q-cn-`m-K-¯n\pw sXm-gn-enñ
kv-s]-bn-\n-se bp-hm-¡-fnð `q-cn-`m-K-¯n\pw sXm-gn-enñm-¯-h-sc-óv dn-t¸mÀ-«pIÄ. I-gn-ª Znh-kw ]p-d-¯p-hn-« Hu-tZymKn-I I-W-¡p-IÄ A-\p-k-cn-¨v C-cp-]-¯nb-ôv h-b-Ên-\v Xm-sg-bp-Å bp-hm-¡-fnð A-dp]-Xv i-X-am-\-¯n\pw sXm-gn-enñm-¯-h-cmWv.
kzn-äv-kÀ-eân-se Ip-«n-Ifpw hy-Xy-Øcñ: s\-änð Iq-Sp-Xð-t]À Xn-c-bpó-Xv t{]m¬
kzn-äv-kÀ-eân-se Ip-«n-Ifpw hy-Xy-Øcñ: s\-änð Iq-Sp-Xð-t]À Xn-c-bpó-Xv t{]m¬
a-äv hn-Ikn-X cm-Py-§-fn-se Ip-«n-I-fp-tSXp-t]m-se kzn-äv-kÀ-eân-se Ip-«n-I-fnð `q-cn-`m-Khpw CâÀs\-änð Xn-c-bpó-Xv t{]m¬-ssk-äp-IÄ. 14 h-b-kp-Å Ip-«nI-sf F-Sp-¯m³ G-gnð H-cmÄ F-ó I-W-¡nð A-Ço-e-ssk-äpI-sf k-µÀ-in-¡m-dp-sï-ó hn-h-c-w A-Sp-¯n-sS \-S¯n-b H-cp kÀ-th-bm-Wv hy-à-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv.
sIm-ta-gv-kv-_m-¦v B-dm-bn-cw Po-h-\-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sp-óp
sIm-ta-gv-kv-_m-¦v B-dm-bn-cw Po-h-\-¡m-sc ]n-cn-¨p-hn-Sp-óp
PÀ-a-\n-bn-se c-ïma-s¯ hen-b [-\-Im-cy-Øm-]-\amb sIm-ta-gv-kv _m-¦v Po-h-\-¡m-cp-sS F-®-¯nð ]-¯p-i-X-am-\-¯n-sâ Ipd-hv h-cp-¯m³ Xo-cp-am-\n-¨p.
C-bp-hn-se {_n«-sâ Øm-\w I-¿m-e-¸p-d-s¯ tX-§-t]m-se
C-bp-hn-se {_n«-sâ Øm-\w I-¿m-e-¸p-d-s¯ tX-§-t]m-se
bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð {_n-«³ Xp-Sc-W-tam-sb-ó Im-cy-¯nð Xo-cp-am-\w G-Xp-\n-an-jhpw am-dn-a-dn-bm-hp-ó AhØ. Cu hn-j-b-¯nð D-S-s\m-cp d-^d-ïw \-S-¯n-bmð cïn-sem-óv Xo-cp-am-\n-¡-s¸-Sp-saópw A-`n-{]m-b-kÀ-th hy-à-am-¡póp.
I-fn tI-c-f t]m-eokn-t\m-Sv th-ï…_-ïn tNmÀ ]n-Sn-bnð, ]n-Sn-Iq-Sm³ k-lm-bn¨-Xv a-e-bm-fn bp-hm-¡Ä
I-fn tI-c-f t]m-eokn-t\m-Sv th-ï…_-ïn tNmÀ ]n-Sn-bnð, ]n-Sn-Iq-Sm³ k-lm-bn¨-Xv a-e-bm-fn bp-hm-¡Ä
Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v A-Xym-[p\n-I kp-c-£m-kw-hn-[m-\-§-fp-Å ho-«nð \n-óv B-Uw-_-c Im-dpĸ-sS ap¸-Xv e-£-¯n-sâ km-[-\-§Ä I-hÀ-ó tI-knð Uð-ln-bn-se Ip-{]-kn-² I-ų _-ïn tNmÀ F-ó tZ-ho-µÀ knw-Kn-s\ _mw-¥q-cn-\v k-ao-]w cm-a-\m-Y ]pc-¯v \n-óv I-À-Wm-SI t]m-eo-kv A-d-Ìv sN-bvXp.
C-\n Pm-{K-X-thWw: \-á-\m-bn A-bmÄ G-Xp-\n-an-jhpw P-\o-h-bn-se ]mÀ-¡nð hcpw
C-\n Pm-{K-X-thWw: \-á-\m-bn A-bmÄ G-Xp-\n-an-jhpw P-\o-h-bn-se ]mÀ-¡nð hcpw
\-K-c-¯nse ]mÀ-¡nð \-á-\m-bn {]-Xy-£-s¸-«v ssew-Ko-I-tN-ã-IÄ Im-Wn-¡p-ó 60 Im-c³ kz-X-{´-\mbn. I-gn-ª 10 hÀ-j-¯n-\n-sS 150 Hm-fw X-h-W-bm-Wv C-bmÄ Ip-«n-IÄ-¡p-ap-ónð Xp-Wn-bnñm-sX {]-Xy-£-s¸-«Xv. C-Xn-sâ t]-cnð I-gn-ª H-cp-hÀ-j-¯n-te-sd-bm-bn P-bn-en-em-bn-cpóp.
IqSp-Xð \n-t£-]-¯n-\v {iaw: Zm-thm-kv k-t½-f-\w C-´y-¡v \nÀ-Wm-b-Iw
IqSp-Xð \n-t£-]-¯n-\v {iaw: Zm-thm-kv k-t½-f-\w C-´y-¡v \nÀ-Wm-b-Iw
kzn-äv-kÀ-eân-se Zm-thm-knð \-S-¡pó tem-I-km-¼¯n-I D-¨-tIm-Sn-bnð {]-[m-\-NÀ-¨m-hnj-bw tem-Iw A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-ó km-¼¯n-I {]-Xn-kÔn.
k-¦-S-§Ä-¡v \q-dp-amÀ-¡v: Uð-ln s]¬-Ip-«n-¡v ]-co-£-bnð an-I-¨ hnP-bw
k-¦-S-§Ä-¡v \q-dp-amÀ-¡v: Uð-ln s]¬-Ip-«n-¡v ]-co-£-bnð an-I-¨ hnP-bw
sUdm-Uq¬:Fñm hn-P-b-¯n-sâbpw tim-` sI-Sp-¯p-I-bm-bn-cp-óp Uð-ln-bnð B cm-{Xn-bnð A-c-t§dn-b {Iq-c-]o-U-\-sa-óv cm-Pyw hoïpw HmÀ-¡póp. Uðlnbnð Iq«am\`wK¯n\ncbmbn acn¨ bphXn¡v ^nkntbmsXdm¸n tImgv-knð 73 iXam\w amÀ¡v e`n¨Xmbn bphXn ]Tn¨ncpó kmbv C³Ìnäyq«nse lcojv Atdmd ]dªp.
kq-£n-t¨m… _ïn-tNmÀ tI-c-f-¯nepw F¯n
kq-£n-t¨m… _ïn-tNmÀ tI-c-f-¯nepw F¯n
D-¯-tc-´y³ \-K-c-§-fnð kn-\n-am kv-ssä-enð ssl-sS-Iv I-hÀ-¨-IÄ \-S¯n-sIm-ïn-cp-ó _-ïn tNmÀ F-ó tZ-ho-µÀ knw-Kv tI-c-f-¯nepw F¯n. Xn-cp-h-´-]pc-¯v \´³-tIm-«v AXo-h kpc-£m kw-hn-[m-\-§Ä XoÀ-¯ ho-«nð \n-óv B-Uw-_-c ImÀ Dĸ-sS ap¸-Xv e-£-¯n-sâ km-[-\-§Ä I-hÀ-ó kq-¸À Xo-^v hm-l-\-hp-am-bn tIc-fw IS-óp F-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.