1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kq-cy-s\ñn: h-cm-\n-cn-¡pó-Xv Nq-tS-dn-b Zn-\§Ä
kq-cy-s\ñn: h-cm-\n-cn-¡pó-Xv Nq-tS-dn-b Zn-\§Ä
\yq-Uðln: tI-c-f-¯n-se G-ähpw Ip-{]n-kn-²am-b kv-{Xo-]o-U-\-t¡-kv ho-ïpw hn-Nm-c-W-bn-te-¡v \o-§p-ó-tXm-sS \o-Xn D-d-¸m-Ip-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv l-X-`m-Kybmb B s]¬-Ip«n. A-tXm-sSm-¸w D-ó-X-Øm-\-¯n-cn-¡p-ó H-t«-sd-t¸À B-tcm-]-W-hn-[-b-cm-bn \nð-¡p-ó km-l-N-cy-¯nð tI-kn-se Xp-SÀ-\-S-]-Sn-IÄ cm-{ão-b-cw-K¯pw G-sd tIm-fn-f-¡-§Ä kr-ãn-¡p-sa-óv D-d-¸v.
kq-cy-s\ñn tI-kv hoïpw k-Po-h-am-Ipóp, ssl-t¡mS-Xn hn-[n kp-{]ow tImS-Xn d-±m-¡n
kq-cy-s\ñn tI-kv hoïpw k-Po-h-am-Ipóp, ssl-t¡mS-Xn hn-[n kp-{]ow tImS-Xn d-±m-¡n
kq-cy-s\ñn ]o-U-\-tI-kn-se H-cp {]-Xn-sb H-gn-sI _m-¡n-bp-Åh-sc Fñmw sh-dp-tX hn« ssl-t¡mS-Xn \-S]-Sn kp-{]ow-tImS-Xn d-±v sN-bvXp. ssl-t¡mS-Xn hn-[n-bv-¡v F-Xn-tc kÀ-¡mÀ k-aÀ-¸n-¨ A-¸oð ]-cn-K-Wn-¨m-Wv \-S-]Sn. ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-bnð sR-«ð {]-I-Sn-¸n-¨ kp-{]ow-tImS-Xn ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-sb i-àam-b `m-j-bnð hn-aÀ-in-¡p-Ibpw sN-bvXp.
bp Fknð ka{K IpSntbä ]cnjvImc-¯n\v ip]mÀi
bp Fknð ka{K IpSntbä ]cnjvImc-¯n\v ip]mÀi
C´y¡mÀ¡v hoïpw hk´Imew ]nd¡pIbmtWm? kmt¦XnIhnZKv[À¡mbn bpFkv IpSntbä N«§fnð amäw hcp¯pó Imcyw Xpdóp]dªp bpFkv {]knU³dv _dmIv H_ma.
H-¼-Xp-Imc-sâ I-gp-¯nð tIm-Sm-enh-¨v hml-\w tam-ãn¨p: C-c-bmb-Xv C-´y³ Ip-Spw-_w
H-¼-Xp-Imc-sâ I-gp-¯nð tIm-Sm-enh-¨v hml-\w tam-ãn¨p: C-c-bmb-Xv C-´y³ Ip-Spw-_w
bp-sI-bnð C-´y³ hw-i-P\m-b H-¼-Xp-Imc-sâ I-gp-¯nð tIm-Sm-en-h-¨-ti-jw h³-I-hÀ¨.
kmaplykpc£m IcmÀ H¸v hbv¡m³ s^{_phcn 3\v hbemÀ chn hnbóbnð
kmaplykpc£m IcmÀ H¸v hbv¡m³ s^{_phcn 3\v hbemÀ chn hnbóbnð
hnbó: tI{µ {]hmknImcy a{´nbpw apXnÀó tIm¬{Kkv t\Xmhpamb hbemÀ chn s^{_phcn \memw XnbXn hnbóbnð Hmkv{Snbbpw C´ybpw \S¸nem¡m³ t]mIpó kmaplykpc£m IcmÀ H¸v hbv¡pw.
A-bÀ-e-ïn-se a-e-bm-fn Z-¼-XnIsf Np-än-¨ hnam-\-¡-¼-\n-bv¡v A-ôp-e-£w-cq-] ]ng
A-bÀ-e-ïn-se a-e-bm-fn Z-¼-XnIsf Np-än-¨ hnam-\-¡-¼-\n-bv¡v A-ôp-e-£w-cq-] ]ng
sIm-¨n:Ip-«n-bp-sS bm-{Xm-\pa-Xn \n-tj-[n¨v A-bÀ-e-ïn-se a-e-bm-fn Z-¼-Xn-I-sf am-\-kn-I-am-bn h-e¨ -hn-am-\--¡-¼-\n-¡v H-Sp-hnð D-]-t`màr-tIm-S-Xn-bp-sS {]-lcw.
hn-tZi-¯v D-ó-X-]T-\hpw sXm-gnepw _n CâÀ-\m-j-W-en-eq-sS
hn-tZi-¯v D-ó-X-]T-\hpw sXm-gnepw _n CâÀ-\m-j-W-en-eq-sS
hn-tZ-i-cm-Py-§-fnð D-ó-X ]T-\-¯n-\v i-cnbm-b amÀ-¤-\nÀ-tZ-i-§Ä e-`n-¡m-sX t]m-Ip-ó-Xp-aq-ew \n-ch-[n a-e-bm-fn-I-fm-Wv I-_-fn-¡-s¸-Sp-óXv. hen-b hm-Kv-Zm-\-§Ä \ðIn Cu ta-J-e-bnð \n-ch-[n dn-{Iq-«nw-Kv Øm-]-\-§Ä {]-hÀ-¯n-¡p-óp-sï-¦nepw I-_-fn-¸n-¡-s¸-Sp-ó hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS F-®w A-\p-Zn-\w hÀ-[n-¡p-I-bmWv.
sI.Fw.am-Wn F¬-]-Xn-sâ Np-dp-Np-dp-¡nð
sI.Fw.am-Wn F¬-]-Xn-sâ Np-dp-Np-dp-¡nð
Xncph\´]p-cw:tI-c-f-¯n-sâ [-\-a-{´n sI.Fw.am-Wn F¬-]-Xn-sâ Np-dp-Np-dp-¡nð. tI-cf tIm¬-{K-kn-sâ A-\n-tj-[y-t\-Xmhm-b am-Wn-km-dn-sâ F¬-]-Xmw-]n-d-ómfpw ]-Xnhp-t]m-se A-\mÀ-`m-Kw I-Sóp-t]mbn.
PÀa³ P-\X-sb Im¯n-cn-¡pó-Xv sIm-Sp-¦m-äv
PÀa³ P-\X-sb Im¯n-cn-¡pó-Xv sIm-Sp-¦m-äv
sIm-Spw-ssi-Xy-¯n-\p-ti-jw a-ªv D-cp-Ip-ó {]-h-W-X-bm-Wv PÀ-a-\n-bn-se C-t¸mg-s¯ Im-em-h-Øm-hn-ti-jw. a-ªv ]qÀ-W-ambpw A-{]-Xy-£-am-Ip-ó-tXm-sS I-\-¯ Im-äv h-cp-sa-ópw Im-emh-Øm \n-co-£-W-hn-`m-Kw {]-h-Nn-¡póp. Im-än-\v 120 In-tem-ao-ä-dn-e-[n-Iw th-K-X-bp-ap-ïm-Ipw.
PÀa³ t\Xmhnsâ AÇoe {]tbmKw h³ hnhmZ¯nte¡v
PÀa³ t\Xmhnsâ AÇoe {]tbmKw h³ hnhmZ¯nte¡v
_Àen³: PÀa³ `cW I£n ]mÀ«nIfnsemómb {^o sUtam{Imän¡nsâ apXnÀó t\Xmhpw Nm³keÀ BwKe saÀ¡ensâ a{´nk`bnse ap³ a{´nbpambncpó ssd\À {_q UÀen Hcp am[ya {]hÀ¯IbpsS amdv t\m¡n \S¯nb AÇoe {]tbmKw h³ hnhmZ¯nte¡v.