1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡-Xntc bp-sI-bn-se a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n \ðIn-b tI-kv X-Ån
am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡-Xntc bp-sI-bn-se a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n \ðIn-b tI-kv X-Ån
km-bn-¸n-sâ \m-«n-se-¯n-b-t¸mÄ km-bn-¸n-sâ kz-`m-hw ISw-sIm-ï a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n-¡v .....
C-bp _-UvP-äv {]-Xn-k-Ôn-bnð; A[n-I Xp-I \ð-In-sñ-óv Aw-K-cm-Py-§Ä
C-bp _-UvP-äv {]-Xn-k-Ôn-bnð; A[n-I Xp-I \ð-In-sñ-óv Aw-K-cm-Py-§Ä
h-cpw hÀ-j-t¯-¡p-Å C-bp _-Uv-P-än-se [-\¡-½n \n-I-¯p-ó-Xn-\m-bn Aw-K-cm-Py-§Ä G-gv .......
2060ð C´ybpw ssN\bpw temIs¯ h³iIvXnIsfóv dnt¸mÀ«v
2060ð C´ybpw ssN\bpw temIs¯ h³iIvXnIsfóv dnt¸mÀ«v
_Àen³: \nehnepÅ temIiIvXnIsf ]n³XÅn 2060 ð C´ybpw ssN\bpw temI iIvXnIfmbn amdpsaóv HCknUn (¼Õ±ân²ÙâÔ²án ôáÕ ªyánáÞ²y ¦á¼×\pÕâÔ²án ¡n{ *\pß\pcq]á×Þ\pnÔ) dnt¸mÀ«nð ]dbpóp. C´ybpw ssN\bpw hyhkmb hfÀ¨bnnepw, Dð]mZ\tijnbnepw aäpÅ cmPy§sf ]n³XÅpw. CcpcmPy§fntebpw P\k¼¯mWv CXn\v {][m\ ImcWw.
a-Zy-]m-\n-I-fp-sS cm-Py-§Ä
a-Zy-]m-\n-I-fp-sS cm-Py-§Ä
temIm-tcm-Ky kw-L-S-\-bp-sS 2011se a-Zy-t¯bpw B-tcm-Ky-t¯-bpw Ip-dn-¨p-Å t¥m-_ð kv-ämä-kv dn-t¸mÀ-«v A-\p-k-cn-¨v hn-Ikn-X cm-Py-§-fn-em-Wv G-ähpw Iq-Sp-Xð a-Zy-]m-\n-IÄ D-ÅXv. {]-tXy-In-¨v ]Ýn-a, ]qÀ-Æ bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð. D-bÀ-ó h-cp-am-\-ap-Å cm-Py-§-fnð km-[m-c-W-bm-bn a-Zy-¯n-sâ D-]-t`m-Khpw Iq-Sp-X-em-bn-cn-¡pw...
{_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-Sp-sa-óv ap-XnÀ-ó bq-tdm-{Im-äv t\-Xm-hv
{_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-Sp-sa-óv ap-XnÀ-ó bq-tdm-{Im-äv t\-Xm-hv
{_n-«³ A-Sp-¯pX-só bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óv ]p-d¯p-t]m-Ip-sa-ó Im-cyw bq-tdm-]y³ .........
PÀa\nbnð `mcysb sImñm³ C´ym¡mcsâ {iaw: ]gs¯men Imephmcn
PÀa\nbnð `mcysb sImñm³ C´ym¡mcsâ {iaw: ]gs¯men Imephmcn
Àa³ \Kcamb t_mlpanð C´ym¡mc³ `mcysb hIhcp¯m³ \S¯nb {iaw ]gs¯men aqew hn^eambn. aqóp Ip«nIfpsS amXmhmb 39 Imcn kp`mjnWnsb 42 Imc\mb `À¯mhv (CbmfpsS t]cv s]meokv ]pd¯phn«n«nñ) aZyelcnbnð sImñm³ {ian¨p FómWv tIkv. Ignª hÀjw PqWnembncpóp kw`hw. tIknsâ hnNmcW ChnSps¯ Pnñm tImSXnð Ignª Znhkw Bcw`n¨p.
t]meokn\ptað IpXncIbdp-t¼mÄ
t]meokn\ptað IpXncIbdp-t¼mÄ
I£ncmjv{Sob¯n\p ISnªmWnñmsX hcpt¼mÄ P\m[n]Xyw ]mÀ«nIÄ ]S¨phnSpó ]S¡pXncIfpsS t]¡q¯n\pÅ thZnbmbn amdpw. bYmÀY¯nð AhÀ ]S¡pXncIsfmópañ; ]m«sIm«n, s]cp¼d apg¡n t]Sn¸n¨p Imcyw ImWpóhcmWhÀ. ]e D¯tc´y³ {Kma§fpw AS¡nhmgpó PònZmZmamcpsS ]Xn¸pIÄ tIcf¯nepapWvSv. AhnsS Ahsc ]S¡pXncIfm¡póXp in¦nSnIfpsS Iq«amsW¦nð, ChnsS I£ncmjv{Sob¯nse AWnIsfó B{inXcpsS Iq«amWv B ZuXyw \nÀhln¡póXv
D-ó-X h-n-Zym-`ym-k-ap-Å hn-tZ-in-IÄ-¡pw sXm-gnð hn-thN-\w
D-ó-X h-n-Zym-`ym-k-ap-Å hn-tZ-in-IÄ-¡pw sXm-gnð hn-thN-\w
D-ó-X hn-Zym-`ym-k-ap-Å hn-tZ-in-IÄ-¡p t]mepw kzn-kv-äÀ-em³-Un-se sXm-gnð ta-J-e-bnð hn-thN-\w t\-cn-tS-ïn-h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v. hn-Zym-k-¼-ócm-b hn-tZ-in-IÄ kzn-Ì-À-em³-Unð sXm-gnð A-t\z-jn-¡p-t¼mÄ sXm-gnð c-ln-X\m-b H-cp kzn-kv ]uc-\v t\-cn-tS-ïn h-cp-ó-Xn-sâ aq-ón-c-«n hn-thN-\w t\-cn-tS-ïn h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp.
Pbn-enð a-\p-jy-h-Im-i ewL-\w \-S-¡p-ó-Xm-bn {_-hnIv
Pbn-enð a-\p-jy-h-Im-i ewL-\w \-S-¡p-ó-Xm-bn {_-hnIv
F-gp-]-¯n-tb-gv t]-sc sh-Sn-sh-¨p sIm-ó Ip-{]-kn² t\mÀ-ho-Pn-b³ sIm-e-bm-fn B³-tU-gv-kv {_-hn-¡n-\v P-bn-en-se \n-b-{´-W§-sf Ip-dn-¨v ]-cmXn. P-bn-en-se I-Sp-¯ \n-b-a-§Ä X-sâ a-\p-jym-h-Im-i§-sf ew-Ln-¡p-óp F-óm-Wv {_-hn-¡n-sâ ]-cm-Xn-sb-ó {_-hn-¡n-sâ A-`n-`m-j-I³ Nq-ïn-¡m«n.
A-`n-Lym-\pw sF-iz-cybpw C-\n A-½-bp-sS a-Sn-¯-«n-te-¡v….
A-`n-Lym-\pw sF-iz-cybpw C-\n A-½-bp-sS a-Sn-¯-«n-te-¡v….
Ip-«nI-sf i-cn-bm-bn t\m-¡p-ón-sñ-óv A-tcm-]n-¨v t\mÀ-ho-Pn-b³ A-[n-Ir-XÀ...