1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
t]m-kv-änepw Szo-änepw Po-hn-¡p-ó-hÀ….
t]m-kv-änepw Szo-änepw Po-hn-¡p-ó-hÀ….
{_-«o-jp-ImÀ Zn-h-tk-\ 62 an-ey¬ a-Wn-¡q-dp-IÄ t^-kv-_p-¡nepw Szn-ä-dn-ep-am-bn sN-e-h-gn-¡p-ó-Xm-bn ]T\w. {_-«o-jp-Im-cp-sS tkm-jyð aoUn-b lm-_n-äpI-sf Ip-dn-¨v \-S-¯n-b ]pXn-b kÀ-tÆ-bn-em-Wv Zn-h-k-¯n-sâ Gdn-b ]-¦pw t^-kv-_p-¡nepw Szn-ä-dnepw sN-e-h-gn-¡p-ó-Xm-bn I-sï-¯n-b-Xv.
C-\n sX-cp-hnð-¡mWmw: bq¯v tIm¬{Kkv XncsªSp¸v Cóp-apXð
C-\n sX-cp-hnð-¡mWmw: bq¯v tIm¬{Kkv XncsªSp¸v Cóp-apXð
sIm-¨n: tI-c-f-¯n-se sX-cp-hp-IÄ bq-¯v tIm¬-{K-kv kw-L-S-\m-sX-c-sª-Sp-¸n-sâ t]-cnð kw-LÀ-j-`-cn-X-am-Im³ t]m-Ipóp. bq¯v tIm¬{Kkv _q¯v-aÞew XncsªSp¸v shÅnbmgvN XpS§pw. F , sF hn`mK§Ä henb apsómcp¡§tfmsSbmWv XncsªSp¸ns\ t\cnSpóXv.
Im-ap-Io Im-ap-I-òm-cp-sS I-¿m-¦-fn-¡n-S-bnð FwFðF
Im-ap-Io Im-ap-I-òm-cp-sS I-¿m-¦-fn-¡n-S-bnð FwFðF
sImñw: hnhmlnXbmb ImapIn ImapIt\mSp ]nW§n \SptdmUneqsS HmSn. Bizkn¸n¡m³ ]nómse ImapI\pw.
kq-cy³ I-¯n-¡-b-dp-óp: hn-t\m-Z-k-ôm-c-ta-J-e-bpw {]-Xn-k-Ôn-bnð
kq-cy³ I-¯n-¡-b-dp-óp: hn-t\m-Z-k-ôm-c-ta-J-e-bpw {]-Xn-k-Ôn-bnð
Xn-cp-h-\-´-]pcw: ISp¯ th-\enð kw-Øm\s¯ SqdnÌv tI{µ§Ä Imenbmbn. kqcys\ `bóv Ah[n¡mew BtLmjn¡m\pÅ bm{XIÄ kômcnIÄ ]msS Dt]£n¨v a«mWv.
sIm-¨n sa-t{Sm: {^-ôv hnI-k-\ G-P³-kn 25 s\¯pw
sIm-¨n sa-t{Sm: {^-ôv hnI-k-\ G-P³-kn 25 s\¯pw
sIm¨n: sIm¨n sat{Smbv¡v hmbv] A\phZn¡póXpambn _Ôs¸«v {^ôv hnIk\ GP³knbpsS DóXXe kwLw Cu amkw 25-\v hoïpw sIm¨nbnse¯pw. BZy kµÀi\¯nð \nóv tiJcn¨ hnhc§fpsS ASnØm\¯nð hniZamb hnebncp¯en\mWv cïmw kwLsa¯póXv.
a³-tam-l³ knw-Kn-\pw Aw-K-e saÀ-¡-en-\p-an-S-bnð £-Wn-¡-s¸-Sm-sX H-cp A-Xn-Yn
a³-tam-l³ knw-Kn-\pw Aw-K-e saÀ-¡-en-\p-an-S-bnð £-Wn-¡-s¸-Sm-sX H-cp A-Xn-Yn
s_À-en³:cm-Pym-´-c I-cmÀ H-¸n-Sp-ó-Xn-sâ Kuc-hw H-cp \n-an-jw CñmXm-b kw`-hw A-c-t§-dnb-Xv I-gn-ª Znh-kw _À-en-\nð. C´y³ {][m\a{´n a³taml³ kn§n\p PÀa³ Nm³keÀ AwKe saÀ¡ð Hcp¡nb kzImcy hncpóp lmfn\p ]cnkc¯v £Wn¡s¸Sm¯ Hcp AXnYn F-¯n-b-t¸m-gm-WnXv.
]p-Xp-X-e-ap-d-bv-¡v hmÀ-[-Iy-¯n-te-¡p-Å Zq-cw A-{X A-I-sebñ
]p-Xp-X-e-ap-d-bv-¡v hmÀ-[-Iy-¯n-te-¡p-Å Zq-cw A-{X A-I-sebñ
hym-bm-aw sN-¿m³ \n-§Ä a-Sn-b³-amcm-tWm......... F-¦nð hmÀ-[-Iy-¯n-te-¡v \n-§Ä-¡n-\n A-[n-I-Zq-c-anñ.
kndnbbnð hoïpw tk\m B{I-aWw; 57 acWw
kndnbbnð hoïpw tk\m B{I-aWw; 57 acWw
kn-dnb³ AXnÀ¯n ]nSns¨Sp¡póXn\v tk\bpw hna-Xcpw X-½nð \-S-¡p-ó G-äp-ap-«-enð kndnbbnð {]knU³dv _mjÀ Að AkZnsâ ssk\yw \S¯nb B{IaW-¯nð 57tesd t]À sImñs¸«p. tPmÀZmsâ AXnÀ¯nbmb Zdm {]hniybnse k\msabv-\nembncpóp B{I-a-Ww. Ip«nI-fpw kv{XoI-fpw hnaXt]mcmfnIfpw sImñs¸«hcnð-s¸-Spóp. B{IaW¯nð At\Iw hoSpI-fpw I-¯n-\-in-¨p.
\nXm-J-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bnñ: ku-Zn Aw-_m-kUÀ
\nXm-J-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bnñ: ku-Zn Aw-_m-kUÀ
\yq-Uðln: \n-Xm-J-¯nsâ Im-cy-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bn-sñópw kz-tZ-in-hð-¡-c-W-¯n-sâ Im-cy-¯nð ku-lmÀ-Z-]-cam-b NÀ-¨-I-fm-Im-saópw ku-Zn Aw-_m-k-UÀ tUm ku-Zv ap-l½-Zv Að-kmZn.
Ip-Sn-b-òm-cp-sS Nn-cIm-e kz-]v-\w ]q-h-Wn-bp-ópthm: Iyq Cñm-¯ _n-h-tdP-kv tjmdqw h-cp-óp!
Ip-Sn-b-òm-cp-sS Nn-cIm-e kz-]v-\w ]q-h-Wn-bp-ópthm: Iyq Cñm-¯ _n-h-tdP-kv tjmdqw h-cp-óp!
Xncph\´]p-cw:en-äÀ I-W-¡n-\v hn-tZ-i-aZyw A-I-¯m-¡p-ó a-e-bm-fn Ip-Sn-b-òm-cp-sS G-ähpw hen-b kz-]v-\w C-Xm ]q-h-Wn-bp-óp. a-Zy-]n-¡m-\mbn, a-Zy-]n-¡m-sX a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw _n-h-tdP-kv tImÀ-¸-tdj-\p ap-ónð Iyq \nð-¡p-ó ]-Xn-hv C-\n A-h-km-\n-¸n-¡mw.