1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
a-Wn F-Iv-tk-ôp-I-fn-eq-sS I-Å-t\m-«v {]-h-ln-¡p-óp: {]-hm-kn-IÄ hn-j-a-hr-¯-¯nð
a-Wn F-Iv-tk-ôp-I-fn-eq-sS I-Å-t\m-«v {]-h-ln-¡p-óp: {]-hm-kn-IÄ hn-j-a-hr-¯-¯nð
sIm-¨n:tI-c-f-¯n-te¡v hntZicmPy-§-fnð tPm-en-sN-¿p-ó B-bn-c-§Ä ]-Ww A-b-¡m-\m-bn B-{i-bn-¡pó aWn FIv-kv-tN-ôp-IÄ tZ-i-hn-cp-²-i-àn-IÄ Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿póp. C¯-cw ]-W-an-S-]mSv Øm]\§Ä hgn tIcf¯nte¡v h³tXmXnð IÅt\m«v HgpIp-óp-sh-óv c-l-kym-t\z-j-W-hn-`m-Kw I-sï-¯n-¡-gn-ªp.
kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n h-gn ]n-g-¨-h-sf-óv P. _-k-´v, {]-Xn-tj-[m-án B-fn-¡-¯póp
kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n h-gn ]n-g-¨-h-sf-óv P. _-k-´v, {]-Xn-tj-[m-án B-fn-¡-¯póp
kp-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n sN-bvX-Xv _m-e th-iym-hr-¯n-bm-sWópw A-Xv ]o-U-\-a-sñ-óp-ap-Å P-Ìn-kv _-k-´n-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v F-Xn-tc h³ {]-Xn-tj[w.
\óm-Im-am-bn-cpóp, F-ón-«pw sIm-e-¡-bÀ kz-bw-h-cn-¨v A-^v-kð Kpcp
\óm-Im-am-bn-cpóp, F-ón-«pw sIm-e-¡-bÀ kz-bw-h-cn-¨v A-^v-kð Kpcp
apl½Zv A^vkð Kpcpshó Xo{hhmZnbpsS PohnXw Xq¡ac¯nð Ahkm\n¨t¸mÄ hgnsXän kôcn¨ Hcp Imjvaocn bphmhnsâ PohnXIYbv¡p ]cnkam]vXnbmhpIbmWv.
I-\-¯ a-ªnð PÀ-a-\n-bnð P-\-Po-hn-Xw ZpÊ-lw
I-\-¯ a-ªnð PÀ-a-\n-bnð P-\-Po-hn-Xw ZpÊ-lw
I-\-¯ a-ªpw ln-a-]m-X-¯n-\p-Å km-[y-Xbpw Iq-Sn-t¨À-ó-tXm-sS PÀ-a-\n-bnð P-\-Po-hn-Xw Zpx-k-l-am-bn. bm-{Xm-t¢-i-am-Wv G-ähpw cq£w.
I-k-_n-\p ]n-óm-se A-^v-kð Kp-cp-hpw Xq-¡p-a-c-¯nð A-h-km-\n-¨p
I-k-_n-\p ]n-óm-se A-^v-kð Kp-cp-hpw Xq-¡p-a-c-¯nð A-h-km-\n-¨p
\yq-Uð-ln:C-´y-sb \-Sp¡nb ]mÀesaâv B{IaWt¡knse {]Xn A^v-kð Kpcphnsâ h[in£ \S¸nem¡n.
a-cn-bm-]p-cw {Km-a-]-ômb-¯v {]-kn-Uân-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I-sa-óv `m-cy
a-cn-bm-]p-cw {Km-a-]-ômb-¯v {]-kn-Uân-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I-sa-óv `m-cy
sXm-Sp-]p-g: acnbm]pcw {Kma ]ômb¯v {]knUâmbncpó RmhÅn¡ptóð F³.kn tPmÀPnsâ acWw sIme]mXIamsWóv `mcybpw a¡fpw hmÀ¯mkt½f\¯nð Btcm]n-¨p. tPmÀ-Pn-sâbpw H-¸w a-c-W-a-S-ª jm-Pn-bp-tSbpw Ip-Spw_-s¯ k-lm-bn-¡p-ó-Xn-\m-bn bp-sI- a-e-bm-fn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð A-Sp-¯n-sS Ip-Spw-_-klm-b \n-[n cq-]o-I-cn-¨n-cpóp.
sdmWmÄUntªm C\n t_mfnhpUv Xmcw
sdmWmÄUntªm C\n t_mfnhpUv Xmcw
_Àen³: {_koensâ {]kn² ^pSvt_mÄ Xmcw sdmWmÄUntªm 2014þð t_mfnhpUv Xmcamhpóp. hmÀ¯ PÀa³ am[ya§fmWv ]pd¯v hn«ncn¡póXv.
]oU-\ ]-cm-Xn hymPw, a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\ tImS-Xn sh-dp-tX hn-«p
]oU-\ ]-cm-Xn hymPw, a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\ tImS-Xn sh-dp-tX hn-«p
_À-½nw-Kv-lm-an-se sI-bÀ tlm-anð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\-Xn-tc sh-Å-¡m-cnbm-b sI-b-dÀ \ð-In-bn-cp-ó ]o-U-\ ]-cm-Xn hym-P-am-sW-óv sX-fnªp.
t{]m-¸À-«n am-t\-Pv-saâp-Im-cp-sS ]-Wn-¡mÀ I-Å-òm-sc-óv t]m-eo-kv
t{]m-¸À-«n am-t\-Pv-saâp-Im-cp-sS ]-Wn-¡mÀ I-Å-òm-sc-óv t]m-eo-kv
kzn-äv-kÀ-eânð t{]m-¸À-«n am-t\-Pv-saâv {Kq-¸p-ImÀ ho-Sp-hr-¯n-bm-¡m³ A-b-¡p-ó Po-h-\-¡m-cnð `q-cn-`m-K-¯n-sâbpw ssI-bn-en-cp-¸v tamiw. hr-¯n-bm-¡m³ F-¯p-ó ho-«n-se hn-e-]n-Sn-¸pÅ ssI-¸n-Snbn-sem-Xp-§m-ó km-[-\-§Ä C-hÀ A-Sn-¨p-am-äp-sa-óm-Wv t]m-eo-kv-]-d-bpóp.
a-e-_m-dnð A-´y-hn-{i-aw sIm-Åp-ó bq-tdm-]y³-am-sc-¡p-dn-¨v ]p-kvX-Iw
a-e-_m-dnð A-´y-hn-{i-aw sIm-Åp-ó bq-tdm-]y³-am-sc-¡p-dn-¨v ]p-kvX-Iw
tIm-gn-t¡mSv: hmkvtImUKmabpsS Imew ap-Xð tI-c-f-¯nð, {]-tXy-In¨pw ae_mdnð IpSntbdn ChnsS Pohn¡pIbpw acn¡pIbpw sNbvX bqtdm]y³amcpsS kwJy ]Xn\mbnc¡W¡n\mWv.