1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
a-te-jy³ hn-am-\-Zpc-´w: ]p-Sn³ Ip-ä-¡m-c-s\-óv ssh-äv-lukv, d-jy-bv-s¡-Xn-tc Iq-Sp-Xð D-]-tcm[w
a-te-jy³ hn-am-\-Zpc-´w: ]p-Sn³ Ip-ä-¡m-c-s\-óv ssh-äv-lukv, d-jy-bv-s¡-Xn-tc Iq-Sp-Xð D-]-tcm[w
298 t]-cp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm¡n-b a-te-jy³ hn-am-\-Zp-c-´-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð \n-óv d-jy³ {]-kn-Uâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn-\v H-gn-ªv am-dm-\m-In-sñ-óv ssh-äv lukv. hn-am-\-Zp-c-´-¯nð ]p-Sn³ Ip-ä-¡m-c-\m-sWópw ssh-äv lu-kv h-àm-hv tPm-jv G-W-kväv B-tcm-]n¨p. hn-am-\-Zpc-´w kw-`-hn-¨-ti-jw C-{X-bpw iv-à-am-bn d-jy-bv-¡v F-Xn-tc A-ta-cn-¡ {]-Xn-I-cn-¡pó-Xv C-Xm-Zy-am-bn-«mWv.
Xm-bv hm³ hn-am-\-Zpc´w: c-£-s]«-óv hn-iz-kn-¡m-\m-Im-sX l-§v bp Xp-§pw Ip-Spw-_hpw
Xm-bv hm³ hn-am-\-Zpc´w: c-£-s]«-óv hn-iz-kn-¡m-\m-Im-sX l-§v bp Xp-§pw Ip-Spw-_hpw
hnam-\ Zp-c-´-¯nð \n-óv c-£-s]-«p F-óv C-t¸m-gpw l-Mv bp Xp-§n-\v hn-iz-kn-¡m-\m-bn-«nñ.
amc-Iam-b F-t_mf tcm-Kw ss\-Po-cn-b-bnepw I-sï-¯n
amc-Iam-b F-t_mf tcm-Kw ss\-Po-cn-b-bnepw I-sï-¯n
sse-_o-cn-b, Kn-\n-b, kntb-d en-tbm¬ F-óo B-{^n-¡³ cm-Py-§-fnð C-Xp-h-sc 660 B-fp-I-fp-sS a-c-W-¯n-\v C-S-bm¡n-b F-t_m-f F-ó amc-I-tcm-Kw B-{^n-¡-bn-se G-ähpw P-\-kw-Jy-tbdn-b ss\-Po-cn-b-bnepw dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp.
cm-tP-jv J-ó-bp-sS _w-Kv-fm-hv 90 tIm-Sn-¡v hn-äp
cm-tP-jv J-ó-bp-sS _w-Kv-fm-hv 90 tIm-Sn-¡v hn-äp
apwss_: t_mfnhpUv kq¸ÀXmcambncpó cmtPjv JóbpsS _wKvfmhv 90 tImSn¡v hnäp. BioÀhmZv Fó t]cnð {]ikvXamb _wKvfmhv _nkn\kpImcmb iin Inc¬ sj«nbmWv hm§nbXv. apwss_ \Kc¯nse ImÀ«À tdmUnð ISen\v A`napJambmWv _wKvfmhv ØnXn sN¿póXv. Hcp Ime¯v Bcm[IcpsSbpw kômcnIfpsSbpw Cãkt¦Xambncpóp ChnSw. t_mfnhpUv CXnlmkw cmtP{µ Ipamdnð \nóv 1960 …
tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv Im-Wm-s\¯n-b kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim-[\
tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv Im-Wm-s\¯n-b kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim-[\
B-dv X-hW ssk-¢nw-Knð H-fn-¼n-Iv kz-À-®w t\Sn-b {_n-«-sâ ssk-¢nw-Kv C-Xn-lm-kw kÀ {In-kv tlm-bv-¡v A-t±-l-¯n-sâ t]-cn-ep-Å sh-tem-t{Um-anð kpc-£m ]cn-tim[-\.
hym-P-hn-hm-lw s]-cp-Ip-ó-Xm-bn tlmw A-^-tb-gv-kv I-½nän
hym-P-hn-hm-lw s]-cp-Ip-ó-Xm-bn tlmw A-^-tb-gv-kv I-½nän
{_n-«-\nð hym-P hn-hm-l-§-fp-sS F-®w A-]-I-S-I-c-amw hn-[w s]-cp-Ip-ó-Xm-bn bp-sI-bp-sS tlmw A-^-tb-gv-kv I-½n-än. bp-sI-bp-sS Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-¯n-\v `oj-Wn D-bÀ¯n-sIm-ïm-Wv hym-P-hn-hm-l-§Ä s]-cp-Ip-ó-sX-óv Fw-]n-amÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-óp.
ho-Sn-sâ `n-¯n-I-fnð tNm-¡p-sIm-ïp-Å Ip-cn-i-S-bm-fw Dtïm? {i-²n-¡p-I I-ų-amÀ- \n-§-fp-sS ho-Sv t\m-«-an-«p-ïv.
ho-Sn-sâ `n-¯n-I-fnð tNm-¡p-sIm-ïp-Å Ip-cn-i-S-bm-fw Dtïm? {i-²n-¡p-I I-ų-amÀ- \n-§-fp-sS ho-Sv t\m-«-an-«p-ïv.
ho-Sn-sâ `n-¯n-bnð tNm¡p-sIm-ïp-Å Ip-cn-i-S-bm-ftam a-tä-sX-¦nepw X-c-¯n-ep-Å A-S-bm-ftam {i-²-bnð s]-«n-«ptïm? F-¦nð {]-tXy-Iw {i-²n-¡-W-sa-óv t]m-eo-kv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-óp. ho-Sv tamj-Ww \-S-¯m³ tbm-Pn-¨-Xm-Wv F-ó-Xn-\v I-ų-amÀ \ð-Ip-ó A-S-bm-f-am-Wv C-Xv.
Iym³kÀ-tcm-Knbm-b hr²-s\ ho-«nð \n-ó H-gn-¸n-¡m-s\¯nb tIm-S-Xn D-tZym-KØ-\v ap-ónð A-]-cn-Nn-X-cm-b 200 t]-cp-sS {]-Xn-tj-[w
Iym³kÀ-tcm-Knbm-b hr²-s\ ho-«nð \n-ó H-gn-¸n-¡m-s\¯nb tIm-S-Xn D-tZym-KØ-\v ap-ónð A-]-cn-Nn-X-cm-b 200 t]-cp-sS {]-Xn-tj-[w
Iym³kÀ-tcm-Knbm-b hr²-s\ hmbv-] Xn-cn-¨-S-bv-¡m-¯-Xn-sâ t]-cnð ho-«nð \n-óv H-gn-¸n-¡m-s\¯nb tImS-Xn D-tZymØ-\v ap-ónð A-]-cn-Nn-X-cm-b 200 t]-cp-sS {]-Xn-tj-[w. Xn-I¨pw k-am-[m-\-]-c-am-bn-cp-só-¦nepw hn-Im-c-\nÀ-`-cam-b {]-Xn-tj-[¯n-s\m-Sp-hnð tImS-Xn D-¯c-hv \-S-¸n-em-¡m-\m-Im-sX D-tZym-KØ-\v a-S-§n-t¸m-tI-ïn hóp. I-gn-ª Znh-kw bp-Syq-_nð {]-Xy-£-s¸-« H-cp hoUn-tbm-bn-eq-sS-bm-Wv {]-Xn-tj-[-¯n-sâ Xp-S-¡w.
a-Xw am-ä-¯n-\v kp-Um³ h-[in-£ hn-[n-¨ a-dn-bw C-ä-en-bn-se-¯n t]m-¸n-s\ I-ïp
a-Xw am-ä-¯n-\v kp-Um³ h-[in-£ hn-[n-¨ a-dn-bw C-ä-en-bn-se-¯n t]m-¸n-s\ I-ïp
CÉmw a-Xw am-dn ss{I-kv-X-h a-Xw kzo-I-cn-¨ Ip-ä-¯n-\v kp-Um³ h-[-in-£-bv-¡v hn-[n-¨ a-dn-bw blym C-{_m-loapw Ip-Spw-_hpw C-ä-en-bn-se¯n. tdm-an-se-¯n-b a-dnb-s¯ C-äm-en-b³ {]-[m-\-a{´n aäntbm sd³-kn kzo-I-cn¨p. Xp-SÀ-óv a-dn-bw a-IÄ-s¡m-¸w amÀ-]m¸-sb k-µÀ-in-¨p.
Xn-c-bnð-s¸-«v a-cn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w Iq-Spóp, t_m-[-h-Xv-I-c-W-hp-am-bn sse^v-t_m-«v C³-kv-än-äyq-j-³
Xn-c-bnð-s¸-«v a-cn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w Iq-Spóp, t_m-[-h-Xv-I-c-W-hp-am-bn sse^v-t_m-«v C³-kv-än-äyq-j-³
I-S-enð Ip-fn-¡m-s\-¯n Xn-c-bnð-s]-«v a-cn-¡p-ó-h-cp-sS F-v-®w I-gn-ª \m-ev hÀ-jv-s¯ A-t]-£n-¨v D-bÀ-ó \n-e-bn-se-¯n-b-Xm-bn tdm-bð \m-j-Wð sse^v-t_m-«v C³-kv-än-äyqj³. I-gn-ª hÀ-jw amv-{Xw 167 t]-cm-Wv bp-sI-bn-se hn-hn-[ _o-¨p-I-fnð a-c-W-a-S-ªv. 368 Hm-fw t]-sc kpc-£m Po-h-\-¡mÀ c-£n-¡p-I-bp-ïmbn.