1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kzÀW-h-f t]mIptam? F-S-¡pf-s¯ A-[ym-]n-I-amÀ F-S-t§-dnð
kzÀW-h-f t]mIptam? F-S-¡pf-s¯ A-[ym-]n-I-amÀ F-S-t§-dnð
a-e-¸p-dw:]n-tÅ-sc ]Tn-¸n-¡-W-sa-¦nð kzÀW-h-f \ð-I-W-saó F-S-¡p-f-s¯ H-cp kv-IpÄ am-t\-Pv-saân-sâ ]n-Sn-hmin A-[ym-]n-I-amsc F-S-t§-dn-em-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. kv-Iq-fn-sâ \-S-¯n-¸n-\v ]-Ww I-sï-¯m³ kzÀ-®m-`-c-W-§Ä ]-W-bw h-bv¡m³ \ð-Im¯ 22 A-²ym-]n-I-am-sc kv-IqÄ am-t\-Pv-saâv ]p-d-¯m-¡n-¡-gnªp.
C´y-bp-am-bp-Å hym-]m-c_-Ôw i-àn-s¸-Sp-¯m³ {_«o-jv sU-]yq-«n ssl-I-½o-j-WÀ e-ï-\n-te-¡v
C´y-bp-am-bp-Å hym-]m-c_-Ôw i-àn-s¸-Sp-¯m³ {_«o-jv sU-]yq-«n ssl-I-½o-j-WÀ e-ï-\n-te-¡v
bp-sIbpw C-´ybpw X-½n-ep-Å hym-]m-c_-Ôw sa-¨-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn sN-só-bn-se {_-«o-jv ssl-I-½o-j-WÀ ssa-¡v \n-Xm-hn-\m-In-kv Cu am-kw In-g-¡³ e-ï³ k-µÀ-in-¡pw.
tdmÄkv tdmbvvkv tKmkväv CU_vvfyp-_n th-tWm?: Xn-cp-h-\-´-]p-c-t¯-¡v h-cq…
tdmÄkv tdmbvvkv tKmkväv CU_vvfyp-_n th-tWm?: Xn-cp-h-\-´-]p-c-t¯-¡v h-cq…
Xncph\´]p-cw:km-[m-c-W-¡mc-\v kz-]v-\w Im-Wm³ am{Xw I-gn-bpó tdmÄkv tdmbvvkv tKmkväv CU_vvfyp-_n hnð-¡m³ I¼-\n tI-c-f-¯nð Hm-Sn \-S-¡póp.
{In¡-äv X-e-bv-¡v ]n-Sn-¨mð `m-cybpw Hu«v
{In¡-äv X-e-bv-¡v ]n-Sn-¨mð `m-cybpw Hu«v
{In¡-äv {`m-´v X-e-bv-¡v ]n-Sn-¨mð Nn-eÀ DuWpw D-d-¡hpw D-t]-£n-¡p-sa-óv tI-«n-«pïv. F-ómð {In-¡-än-sâ t]-cnð e-ï-\n-ð 72 Im-c³ D-t]-£n¨-Xv kz-´w `m-cy-sb-bmWv.
C-Xv k-Xy-am-tW…bm-N-IÀ A-`n-\-bn-¡p-ó \mS-Iw h-cp-óp
C-Xv k-Xy-am-tW…bm-N-IÀ A-`n-\-bn-¡p-ó \mS-Iw h-cp-óp
Xr-iqÀ: C-Xv k-Xy-am-tW.........bm-NIÀ th-j-an-«v A-c-§n-se-¯p-ó \mS-Iw h-cn-I-bmWv. Xr-iq-cn-emWv Cu kw-cw`w. Xr-iqÀ Acnb§mSnbnepw ]p¯³]Ån ]cnkc¯pw bmNIcmbn AeªpXncnªp \Sóncpó Nne a\pjyÀ... Ahsc C\n Ac§nð ImWmw...
k-c-_v-Pn-¯n-s\-t¸m-se Zp-c-´-kv-a-c-W-bm-bn k-\m-hp-Åbpw t]m-bv ad-ªp
k-c-_v-Pn-¯n-s\-t¸m-se Zp-c-´-kv-a-c-W-bm-bn k-\m-hp-Åbpw t]m-bv ad-ªp
\yq-Uð-ln:]m-¡n-Øm³ P-bn-enð k-l-X-S-hp-Imc-sâ aÀ-Z-\-ta-äv C-´ym-¡m-c³ k-c-_v-Pn-Xv knw-Kv a-c-W-a-S-ªXp-t]m-se C-´y³ P-bn-enð k-l-X-S-hp-Imc-sâ aÀ-Z-\-ta-ä ]m-Iv X-S-hp-Im-c³ k-\m-hp-Åbpw t]m-bv a-dªp.
sS-óo-kv Xm-cw A-ó IpÀ-Wn-t¡m-h hn-hm-ln-X-bm-Ip-óp
sS-óo-kv Xm-cw A-ó IpÀ-Wn-t¡m-h hn-hm-ln-X-bm-Ip-óp
{]-ikv-X sS-óo-kv Xm-cw A-ó IpÀ-Wn-t¡m-h hn-hm-ln-X-bm-Ipóp. t]m-¸v kw-Ko-X cwK-¯v ]p-Xn-b X-cw-Kw kr-ãn-¨ kv-s]-bn³-Im-c³ Fân-Iv C-¥nb-kv B-Wv hc³.
hn-ZymÀ-Yn-hn-k: bp-sI hm-Xn-ep-IÄ sIm-«n-b-S-bv-¡p-t¼mÄ bpF-kv a-eÀ-s¡-¯p-d-¡p-óp
hn-ZymÀ-Yn-hn-k: bp-sI hm-Xn-ep-IÄ sIm-«n-b-S-bv-¡p-t¼mÄ bpF-kv a-eÀ-s¡-¯p-d-¡p-óp
\yqUð-ln:hn-ZymÀ-Yn hn-k \ð-Im³ bp-sI hn-k-½-Xn-¡p-t¼mÄ bp-Fkv-F hn-ZymÀ-Yn-hn-k-bv-¡p-Å hm-Xn-ep-IÄ a-eÀ-s¡ Xp-d-ón-cn-¡p-I-bmWv. hnZymÀ°nhnk \ðIpóXn\v Gsd¡meambpÅ \nb{´W§fnð Cfhphcp¯nbtXmsS DóXhnZym`ymk cwK¯v hnZymÀ°nIsf BIÀjn¡m³ bp.Fkv kÀhIemimeIÄ aÕcn-¡p-I-bmWv.
B-km-Zn-\v a-Sp-s¯-¦nð ap-c-fn-¡v a-\w-am-äw
B-km-Zn-\v a-Sp-s¯-¦nð ap-c-fn-¡v a-\w-am-äw
Xncph\´]p-cw:kn-]n-Fw hn-a-X-cp-sS Xm-Xzn-Im-Nm-cy³ B-km-Zn-\p a-Sp-¯p. a-säm-cp sIm-Spw-hn-a-X\m-b ap-c-fn-¡v a-\w-am-ä-hpw. kn.]n.F½nt\mSv Ieln¨v ]pXnb ]mÀ«n cq]hXvIcn¡m³ Hcp§p-ó-hcpw kn-]n-F-½n-s\-t¸m-se {]-hÀ-¯n-¡p-I-bm-sW-óm-Wv B-km-[n-sâ B-tcm-]Ww.
]p-jv-Idpw X-cqcpw c-ïp-h-gn¡v
]p-jv-Idpw X-cqcpw c-ïp-h-gn¡v
\yq-Uðln:tI{µ kla{´n iin Xcqcpw kp\µ ]pjv¡dpw c-ïp-h-gn¡v. ssSwkv Hm^v C-´y Zn-\-]{XamWv Cu hmÀ¯ dnt¸mÀ«v sNbvXncn¡póXv. Fómð hmÀ¯ sXämsWóv kp\µ]pjv¡À ]dªp. Ccphcpw AIóp Pohn¡pIbmsWóm-Wv ]-{Xw-]-d-bp-óXv. 2010 HmKÌv 22\v Ccphcpw hnhmlnXcmbXv.