1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kndnbbnð hoïpw tk\m B{I-aWw; 57 acWw
kndnbbnð hoïpw tk\m B{I-aWw; 57 acWw
kn-dnb³ AXnÀ¯n ]nSns¨Sp¡póXn\v tk\bpw hna-Xcpw X-½nð \-S-¡p-ó G-äp-ap-«-enð kndnbbnð {]knU³dv _mjÀ Að AkZnsâ ssk\yw \S¯nb B{IaW-¯nð 57tesd t]À sImñs¸«p. tPmÀZmsâ AXnÀ¯nbmb Zdm {]hniybnse k\msabv-\nembncpóp B{I-a-Ww. Ip«nI-fpw kv{XoI-fpw hnaXt]mcmfnIfpw sImñs¸«hcnð-s¸-Spóp. B{IaW¯nð At\Iw hoSpI-fpw I-¯n-\-in-¨p.
\nXm-J-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bnñ: ku-Zn Aw-_m-kUÀ
\nXm-J-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bnñ: ku-Zn Aw-_m-kUÀ
\yq-Uðln: \n-Xm-J-¯nsâ Im-cy-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bn-sñópw kz-tZ-in-hð-¡-c-W-¯n-sâ Im-cy-¯nð ku-lmÀ-Z-]-cam-b NÀ-¨-I-fm-Im-saópw ku-Zn Aw-_m-k-UÀ tUm ku-Zv ap-l½-Zv Að-kmZn.
Ip-Sn-b-òm-cp-sS Nn-cIm-e kz-]v-\w ]q-h-Wn-bp-ópthm: Iyq Cñm-¯ _n-h-tdP-kv tjmdqw h-cp-óp!
Ip-Sn-b-òm-cp-sS Nn-cIm-e kz-]v-\w ]q-h-Wn-bp-ópthm: Iyq Cñm-¯ _n-h-tdP-kv tjmdqw h-cp-óp!
Xncph\´]p-cw:en-äÀ I-W-¡n-\v hn-tZ-i-aZyw A-I-¯m-¡p-ó a-e-bm-fn Ip-Sn-b-òm-cp-sS G-ähpw hen-b kz-]v-\w C-Xm ]q-h-Wn-bp-óp. a-Zy-]n-¡m-\mbn, a-Zy-]n-¡m-sX a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw _n-h-tdP-kv tImÀ-¸-tdj-\p ap-ónð Iyq \nð-¡p-ó ]-Xn-hv C-\n A-h-km-\n-¸n-¡mw.
k-RvP-bv Km-Ôn-sb h-[n-¡m³ aq-óv X-h-W {i-aw \-S-ó-Xm-bn hn-¡n eo-Iv-kv
k-RvP-bv Km-Ôn-sb h-[n-¡m³ aq-óv X-h-W {i-aw \-S-ó-Xm-bn hn-¡n eo-Iv-kv
A-Sn-b-´n-cm-h-Ø Ime-¯v C-µn-cm-Km-Ôn-bp-sS C-f-b a-I\m-b k-RvP-bv Km-Ôn-sb h-[n-¡m³ aq-óv X-h-W {i-aw \-S-ó-Xm-bn hn-¡n eo-Iv-kv.
t]m-¡-ä-Sn-¡mÀ-s¡-Xn-tc Po-h-\-¡m-cp-sS kacw; tem-h-vÀ ayq-kn-bw A-S-¨p
t]m-¡-ä-Sn-¡mÀ-s¡-Xn-tc Po-h-\-¡m-cp-sS kacw; tem-h-vÀ ayq-kn-bw A-S-¨p
temI-¯v G-ähpw A-[n-Iw B-fp-IÄ k-µÀ-in-¡p-ó ]m-co-kn-se tem-hvÀ ayq-kn-bw Po-h-\-¡m-cp-sS k-ac-s¯ Xp-SÀ-óv A-S-¨n«p.
B-tKm-f hym-]m-cw {]-Xo-£n-¨-Xn-t\-¡mÄ Ip-d-bp-sa-óv U»yqSnH
B-tKm-f hym-]m-cw {]-Xo-£n-¨-Xn-t\-¡mÄ Ip-d-bp-sa-óv U»yqSnH
2013se B-tKm-f hym-]m-cw {]-Xo-£n-¨n-Xn-t\-¡mÄ Ip-d-bp-sa-óv thÄ-Uv t{SUv HmÀ-K-ss\-tkj³. bq-tdm-tkm¬ {]-Xn-k-Ônbpw cm-Py-§Ä hym-]m-c-t¯-¡mÄ Iq-Sp-Xð k¼-Zv hy-hØ-sb kw-c-£n-¡m³ Xmð-¸cyw Im-«p-ó-Xp-am-Wv B-tKm-f hym-]m-c-¯nð Ip-d-hp-ïm-Im³ Im-c-W-sa-óv hn-Z-Kv-²À Nq-ïn-¡m-«p-óp.
BÀ¡pw th-ïm-sX ]n-kn-IÄ…
BÀ¡pw th-ïm-sX ]n-kn-IÄ…
t]-gv-k-Wð I-¼yq-«-dp-I-fp-sS hnð-¸-\ 2013 B-Zy aq-óv am-k-¯n-\p-Ånð 14 i-X-am-\-am-bn C-Sn-ª-Xm-bn I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp.
tIm¬-{K-kn-\p-th-ïn I-«mÀ¡v
tIm¬-{K-kn-\p-th-ïn I-«mÀ¡v
\yq-Uð-ln:tI-{µ-`c-Ww \n-e-\nÀ¯p-I F-ó G-I-e-£-t¯m-sS s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸n-s\ t\-cnSm-s\m-cp-§p-ó tIm¬-{K-kn-sâ X-{´-§Ä C-\n A-ta-cn-¡³ sX-c-sª-Sp-¸n-\v t\-XrXzw \ðIn-b sÌ-^m-\n I-«-dp-sS k-lm-b-t¯msS. Nnñ-d-¡m-cn-bñ I-«À F-tómÀ¡w.
C-S¸-Ån tÌ-j³ B-{Ia-Ww ap-Xð hn-`m-Ko-b-X hsc: Fw.Fw.tem-d³-kv B-ßI-Ym c-N-\-bnð
C-S¸-Ån tÌ-j³ B-{Ia-Ww ap-Xð hn-`m-Ko-b-X hsc: Fw.Fw.tem-d³-kv B-ßI-Ym c-N-\-bnð
sIm-¨n:tI-c-f-¯n-se C-S-Xp-]-£-cm-{ão-b-th-Zn-bn-se G-ä-hpw I-cp-¯\pw A-tX-ka-bw ZpÀ-_-e-\p-am-bn t\-Xm-hv Fw.Fw.tem-d³-kv B-ß-I-Y-sb-gp-Xpóp.
`cXv `q-j¬ No-^v sk-{I-«-dn-bmIpw
`cXv `q-j¬ No-^v sk-{I-«-dn-bmIpw
Xn-cp-h-\-´-]pcw: C. sI `c-Xv `q-j¬ tI-c-f-¯nð ]pXn-b No-^v sk-{I-«-dn-bm-Ipw. sI. tPm-kv kn-dnbIv Cu am-kw 30 \v hn-c-an-¡p-ó H-gn-hn-em-Wv \n-b-a\w