1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
_-ln-cmIm-i tI-{µ-¯n-se A-tamWnb tNmÀ-¨ ]-cn-l-cn-¨p
_-ln-cmIm-i tI-{µ-¯n-se A-tamWnb tNmÀ-¨ ]-cn-l-cn-¨p
I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð _-ln-cmIm-i tI-{µ-¯n-se Iq-fnw-Kv kn-Ì-¯n-epïm-b A-tamWnb tNmÀ-¨ ]-cn-l-cn-¨-Xm-bn \m-k A-dn-bn-¨p.
hn-hm-l-¯n-\v \nÀ-_-Ôn-¡tñ, P-bn-enð In-S-t¡-ïn hcpw
hn-hm-l-¯n-\v \nÀ-_-Ôn-¡tñ, P-bn-enð In-S-t¡-ïn hcpw
bp-sI-bnð \nÀ-_Ôn-X hn-hm-lw in-£m-À-lam-b Ip-ä-am-¡n am-äm³F-en-k_-¯v cm-Ún-bp-sS A-\p-aXn. C-tXm-sS a¡-sf A-h-cp-sS C-ã-¯n-\v hn-cp-²-am-bn \nÀ-_-Ôn-¨v hn-hm-lw I-gn-¸n-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡Ä P-bn-enð t]m-bn In-S-t¡-ïn h-cpw.
bp-h-cm-Pn-s\ th-sï-óv ]q-sW hm-cn-tb-gvkv
bp-h-cm-Pn-s\ th-sï-óv ]q-sW hm-cn-tb-gvkv
sF-]n-Fñnð tam-iw {]-IS-\w Xp-S-cp-ó bp-h-cm-Pn-s\ C-\n X-§-Ä-¡v th-sï-ó Xpd-óp ]-d-¨n-ep-am-bn ]psW hm-cn-tb-gv-kv C³-Uy cw-K-s¯-¯n.
ku-tcmÀ-Ö-¯nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó _-kv \n-c-¯n-en-d§n
ku-tcmÀ-Ö-¯nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó _-kv \n-c-¯n-en-d§n
ku-tcmÀ-Ö-¯nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó _-kv In-g-t¡³ Hm-kv-{Sn-b-bn-se tlm¬-kv-sä-bn³,_À-K¬-em³-Uv F-ón-hn-S-§-fnð \n-c-¯n-en-d-§n.{Km-kn-se sS-Iv-\n-¡ð kÀ-h-I-em-im-ebpw _À-K¬-em³-Un-se F-Xm\pw I-¼-\n-I-fp-amWv Cu D-Zy-a-¯n-\p ]n-ónð
B-Sv F-ópw _-en-bm-Sv Xsó, a-{´n-a-µn-c-¯nepw kp-c-£-bnñ!
B-Sv F-ópw _-en-bm-Sv Xsó, a-{´n-a-µn-c-¯nepw kp-c-£-bnñ!
B-Sv Fópw _-en-bm-Sv Xsó. hen-b a-{´n-a-µn-c-¯nð F-¯n-sb-ó-sXm-ópw {]-iv-\añ. cmPn sh¨ sdbnðth a{´n ]h³Ip-amÀ _³-k-en-sâ ho-«nð-I-ï B-Sv X-só D-Zm-l-cWw.
a-cn-¨ Ip-ªp-Ip-«n Xn-cn-¨ph-ó-tXm-sS a-cn-¨-Xm-cm-sW-ó kw-ibw!
a-cn-¨ Ip-ªp-Ip-«n Xn-cn-¨ph-ó-tXm-sS a-cn-¨-Xm-cm-sW-ó kw-ibw!
tIm«bw:a-cn-¨ Ip-ªp-Ip-«n Xn-cn-¨ph-ó-tXm-sS a-cn-¨-Xm-cm-sW-ó kw-i-b-¯n-em-Wv tIm«-bw sImñm-Sp-ImÀ. s{Sbn\nSn¨p acn¨ APvRm-X³ X-sâ A-Ñ-\m-sW-óv H-cp bp-hm-hv ]-dª-Xv C-t¸mÄ sImñm-Sp-Im-sc sImñm-s¡m-e sN-¿n-¡p-I-bm-Wv.
\n-b-ahpw ]o-U-\-tam? ]-d-hqÀ tI-kv Xo-cm-³ A-c-\q-äm-sï-¦nepw Im-¯n-cn-¡Ww!
\n-b-ahpw ]o-U-\-tam? ]-d-hqÀ tI-kv Xo-cm-³ A-c-\q-äm-sï-¦nepw Im-¯n-cn-¡Ww!
sIm-¨n:]o-U-\-t¡-kn-ð Zq-cn-X-a-\p-`-hn-¨ {]-Xn-¡v k-am-izm-k-am-tI-ï \n-b-ahpw ]o-U-\-am-hp-I-bm-sW¦n-tem? tI-c-f-¯nð tIm-fnf-¡w kr-ãn-¨ ]-d-hqÀ ]o-U-\-t¡-kn-se {]-Xn-bp-sS Im-cy-¯nð A-£-cw {]-Xn C-Xv i-cn-bm-hp-I-bmWv.
{^m³knkv amÀ]m¸bpsS {]Ya hnip² ]Z{]Jym]\ NS§v \msf
{^m³knkv amÀ]m¸bpsS {]Ya hnip² ]Z{]Jym]\ NS§v \msf
{^m³knkv amÀ]m¸ \S¯pó {]Ya hnip² ]Z{]Jym]\ NS-§v \msf h¯n¡m\nð \S¡pw. cmhnse 9.30\v h¯n¡m\n-se sk³v-d ]o-tä-gv-kv NXzc¯nð amÀ]m¸bpsS apJyImÀ½nIXz¯nð AÀ¸n¡pó kaqlZnhy_enbnemWv hnip² ]Z{]Jym]\w \-S-¡pI.
H-am-\nepw C-dm-\nepw h³-`q-N-e\w: C-dm-\nð H-t«-sd \m-iw
H-am-\nepw C-dm-\nepw h³-`q-N-e\w: C-dm-\nð H-t«-sd \m-iw
jmÀP:B-bn-c-¡-W-¡n-\v a-e-bm-fn-IÄ tPm-en sN-¿p-ó Ham\nð h³-`q-N-e\w. k-ao-]-cm-Pyam-b C-dm-\nepw `q-Ne-\w A-\p-`-h-s¸«p. C-dm-\nð H-t«-sd \m-i-\-ã-§Ä D-ïm-b-Xmbpw dn-t¸mÀ-«pïv.
s^-dm-dn ImÀ hn-hm-Z-¯n-\p ]n-óm-se \n-jm-an-s\-Xn-tc k-tlm-Zc-sâ ]-cm-Xn-bnepw tIkv
s^-dm-dn ImÀ hn-hm-Z-¯n-\p ]n-óm-se \n-jm-an-s\-Xn-tc k-tlm-Zc-sâ ]-cm-Xn-bnepw tIkv
Xr-iqÀ:F«p hbkpImcs\s¡mïp s^dmcn ImÀ HmSn¸n¨ tIknse {]Xnbmb apl½Zv \njmans\-Xn-tc ssk-_À tI-kpw. ]-cm-Xn-¡m-c-\mI-s« ap-l-½Zv \n-jm-an-sâ kz-´w k-tlm-Z-c-\pw. X-sóbpw `mcysbbpw s^bvkv_p¡neqsS A]am-\n-¨p-sh-óm-Wv k-tlm-Zc-sâ ]-cmXn.