1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
F-¯n-t¸m-bn a-Ww ]n-Sn-¡pó tdm-t_m-«p-IÄ
F-¯n-t¸m-bn a-Ww ]n-Sn-¡pó tdm-t_m-«p-IÄ
i-co-c-¯n-sâ ZpÀK-Ôw I-ïp-]n-Sn-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó c-ïv tdm-t_m-«p-I-sf hn-I-kn-¸nv-s¨-Sp-¯-Xm-bn im-kv-{X-ÚÀ.
sP-äv F-bÀ-th-bvkv _m-tK-Pv ]-cn-[n 15 In-tem-bm-bn Ip-d-¨p, a-äp-I-¼n-IÄ ]n-ómse
sP-äv F-bÀ-th-bvkv _m-tK-Pv ]-cn-[n 15 In-tem-bm-bn Ip-d-¨p, a-äp-I-¼n-IÄ ]n-ómse
sIm-¨n:hn-am-\-bm-{X-bv-¡p e-`n-¨n-cp-ó ku-P-\y-tk-h-\-§Ä H-sóm-óm-bn Cñm-Xm-Ipóp. Iq-Sp-Xð ]-Ww ap-S-¡m-sX C-\n kp-J-bm-{X km-[y-am-In-sñ-óv Np-cp¡w.
Kn-em-\n-bp-sS aI-s\ A-Úm-XÀ X«n-sIm-ïv t]m-bn
Kn-em-\n-bp-sS aI-s\ A-Úm-XÀ X«n-sIm-ïv t]m-bn
]m-In-Øm³ ap³-{]-[m-\-a-{´n bqk-^v dm-k Kn-em-\n-bp-sS aI-s\ A-Úm-XÀ X«n-sIm-ïv t]m-bn.
F-¯n-Iv-kv I-½-änbpw,]n-kn tPmÀ-Ön-sâ F-¯n-Ivkpw
F-¯n-Iv-kv I-½-änbpw,]n-kn tPmÀ-Ön-sâ F-¯n-Ivkpw
]n-kn tPmÀ-Öv F-óv tI-«mð G-Xp tIm¬-{K-kp-Im-c-sâ-bpw tNm-c-sbmóp Xn-f-bv-¡pw. X-sâ hn-¸v R-§Ä-¡p th-sï-óv No-^v hn-¸n-sâ apJ-¯p t\m-¡n ]-d-bm³ tIm¬-{K-kp-ImÀ-s¡ ss[-cy-ap-ïm-Ip.
tIm-a¬-shð-¯v X-e-h³-am-cp-sS ao-änw-Knð F-en-k_-¯v cm-Ún ]-s¦-Sp-¡nñ
tIm-a¬-shð-¯v X-e-h³-am-cp-sS ao-änw-Knð F-en-k_-¯v cm-Ún ]-s¦-Sp-¡nñ
Cu-hÀ-jw A-h-km-\w {io-e-¦-bnð h-¨v \-S-¡m-\n-cn-¡pó tIm-a¬-shð-¯v cm-Py-§-fp-sS X-e-h-³-am-cp-sS ao-änw-Knð F-en-k_-¯v cm-Ún ]-s¦-Sp-¡n-sñ-óv s_-¡nw-Kv lmw sIm-«mcw Hu-tZym-Kn-I-am-bn A-dn-bn-¨p.
Nm-\ð Xp-S-§n-bnñ: A-Xn-\p-ap-t¼ X-¦¨-sâ A-`n-ap-Jw kq-¸À-ln-äv….
Nm-\ð Xp-S-§n-bnñ: A-Xn-\p-ap-t¼ X-¦¨-sâ A-`n-ap-Jw kq-¸À-ln-äv….
Xn-cp-h-´-]p-cw:{]-t£]-Ww Xp-S-§m-¯ Nm-\-en-\v bp-UnF-^v I¬-ho-\À ]n.]n.X-¦-¨³ \ðIn-b A-`n-ap-Jw C-t¸mÄ A-§m-Sn-¸m«v. bp.Un.F^v. kÀ¡mcnsâ Imemh[n Ahkm\n¡póXphsc D½³ Nmïn Xsó `cn¡p-sa-ómWv ]n.]n. X¦-¨³ ]-d-bpóXv.
e£yw Sq-dn-kw hn-I-k\w, hn-tZ-in-IÄ-¡mbn Sn.hn.H.F ]-²-Xn- 5 hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð IqSn
e£yw Sq-dn-kw hn-I-k\w, hn-tZ-in-IÄ-¡mbn Sn.hn.H.F ]-²-Xn- 5 hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð IqSn
cm-Py-¯n-sâ Sq-dn-kw ta-J-e-bv-¡v {]-Xo-£-tb-Ip-ó hn-k Hm¬ A-ssd-hð ]²-Xn C-\n A-ôv hn-am-\-¯m-h-f-§-fnð Iq-Sn.
P-b-i-¦-dn-s\-Xn-tc ]n-W-dm-bn
P-b-i-¦-dn-s\-Xn-tc ]n-W-dm-bn
sIm-¨n:km-aq-ly-\n-co-£-I\pw am-[y-an-h-aÀ-i-I-\pam-b {]ap-J A-`n-`m-j-I³ AUz. Pbi¦dns\Xnsc kn-]nFw kwØm\sk{I«dn ]nWdmbn hnPbsâ ]tcm£hnaÀi\w.
tkm-dn…..t]m-kväp-tamÀ-«-¯n-\m-sW-¦nð A-Sp-¯-bmgv-N h-cq….
tkm-dn…..t]m-kväp-tamÀ-«-¯n-\m-sW-¦nð A-Sp-¯-bmgv-N h-cq….
tIm-«-bw:tkm-dn...t]m-kväv-tamÀ-«-¯n-\m-sW-¦nð A-Sp-¯-bmgv-N h-ómð a-Xn-sb-óv ...:ASp¯bmgvN tIm«bw saUn¡ð tImtfPnð t]mÌptamÀ«w ]cntim[\bv¡v F¯póhÀ¡v C§s\sbmcdnbn¸v e`n-¡mw-.'HcmgvN s^md³kn¡v hn`mK¯nð tUmÎÀamÀ Cñm¯Xn\mð arXtZlhpambn \n§Ä HcmgvNIgnªv F¯pI' Fóv.
kzÀW-h-f t]mIptam? F-S-¡pf-s¯ A-[ym-]n-I-amÀ F-S-t§-dnð
kzÀW-h-f t]mIptam? F-S-¡pf-s¯ A-[ym-]n-I-amÀ F-S-t§-dnð
a-e-¸p-dw:]n-tÅ-sc ]Tn-¸n-¡-W-sa-¦nð kzÀW-h-f \ð-I-W-saó F-S-¡p-f-s¯ H-cp kv-IpÄ am-t\-Pv-saân-sâ ]n-Sn-hmin A-[ym-]n-I-amsc F-S-t§-dn-em-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. kv-Iq-fn-sâ \-S-¯n-¸n-\v ]-Ww I-sï-¯m³ kzÀ-®m-`-c-W-§Ä ]-W-bw h-bv¡m³ \ð-Im¯ 22 A-²ym-]n-I-am-sc kv-IqÄ am-t\-Pv-saâv ]p-d-¯m-¡n-¡-gnªp.