1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 17, 2013

tUm. kt´mjv.Sn.tPm¬

sað_¬: temI-{]-ikvX IpSpw_ t{]jn-X\pw, {]apJ hN\ {]tLm-j-I-\pamb {_ZÀ k®n Ìo^³ \bn-¡p\v\ ss\äv hnPnð ip{iqj 2013 HIvtSm-_À 18-þmw XobXn shÅn-bmgvN sað_-Wnse Uuä kotdm ae-_mÀ anj³ tZhm-e-b-¯nð \S-¡pw. “Bbn-c-§Ä¡v Bßob ssNX-\y-¯nsâ kphÀ® ktµ-ihpw, Bg-ta-dnb hnizmk t_m[yhpw \ðIn {]hm-kn-I-fpsS CS-bnð Ignª cïp ]Xn-äm-ïmbn {]hÀ¯n-¡p\\ {_ZÀ k®n Ìo^sâ {]t_m-[-\-§fpw, Xncn-¨-dn-hnsâ ]mT-§fpw IpSpw_ PohnXw \bn-¡p–\\hÀ¡v {]mÀ°-\-bnepw, kvt\l-¯nepw, sFIy-¯nepw hf-cp-hm³ A\p-{KlZmb-I-am-sWv” kotdm- a-e-_mÀ sað_ anj³ Ub-d-IvSÀ dh. ^m. ]oäÀ Imhpw-]pdw A`n-{]m-b-s¸-«p.

sshIp-tcw 7.30\v ip{iq-j-IÄ Bcw-`n-¡pw.

IqSp-Xð hnh-c-§Ä¡v :
^m. ]oäÀ Imhpw-]pdw 0499 037 842 satkPv anj³ tImþ-HmÀUn-t\-äÀ: 0402 652 646/0469 964 288

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.